SALON VOOR VERVERSCHINGEN. C. DOORN Jr. Meid-huishoudster Aardbeien Hoorn Agent C. D. Waiboer, PEDESOL Wed JAC. VAN BEEK, SshDütsgstraat 18. Zelf Schilderen. Nierop SSIothouber, TE KOOP "ëêïi Steeds voorradig Te Koop een houten SLOEP, Leger des Heils, Liiül6ïil06k 40. BLÖEMENFEEST o? Zondag 19 Jon!. Timmerliedan en Smidsjongens Moderne Engel. Siroohoeden, Gemeenteraad van Alkmaar, Vanaf heden verzilvert enderge- teekende alle coupons, veertien dagen vóór dsn vervaltijd zonder aftrek van disconto. Breedstraat Alkmaar. A DVERTENTIE N Rekening-Courant Boekhouder. Jong in fgRsch gevraagd geilden broche. „WILHELMINA" Laat 96, hoek Boteratraat. Te koop gewfaagd een goede STUDIE-PIANINO, (kik in voorraad onderdooien. ALKMAAR. ZWEETVOETEN is GEEN kwaal meer helpt direct en is absoluut onschadelijk. Verkrijgb. bij Nierop Slothouber, Drogisten.Langesfraat. G. ML J BAKKER si Panamahoeden, Zomerpetten. Berijdt Burgers E. N. R. Rijwielen, PLEGING's Verf voor het gebruik gereed. 185 132% 178 131 327 50 83% 368 411 558 262% 132 825 110 64% 785/8 55% 163 5% 17% 64 12% 39% 104% HOFLEVERANCIER, VEBDBONKENOOBD. Demonstraties om 10 en 8 uur In de fraai versierde en electrisch verlichte zaal Maandag 2 5 uur en 8-11 uur Tentoon- steiiing en verkoop. l)e enorme verhooging der gronds'offen, heeft de prijzen der Plegingsverf verhoogd. Bussen netto inhoud. GRONDVERF. GLANSVERF. Grootere hoeveelheid lager in prijs. Staalkaarten gretis. Te ALKMAAR aiken verfcrlj tfcaa? bfj LANÖ5SÏRAAT 83 Drogisten. WICHERT BUISMAN, Banketbakker en Kok. AAf TELEFOON BBÏ8BB4CETbiwk BIS Opening Zaterdag 18 Juni zaakt door de wet op den tweejarigen diensttijd op millioen worden geraamd. In Ameii k a wil men ter viering van de voltooi ing van het Panamakanaal te San Francisco en .Nieuw Orleans tentoonstellingen houden en andere naties uitnoodigen hieraan deel te nemen. In T u r k ij e is de begrooting voor oorlog inge diend, waarop bijna vijf en een half millioen Turksche ponden (1 T. P. is 12) aan buitengewone militaire uitgaven voorkomt. Gemengde Mededeelingen. EEK NIEUW MODEL-LUCHTSOHIP. Engelsche bladen hebben het druk over een nieuw luchtschip, de „Blauwe Vogel" geheeten, dat de beste eigenschappen van de Zeppelin en de „Patrie" en an deren in zich vereenigt. Het heeft geen gondel, maar de bemanning, 10 personen, neemt plaats in de holle kiel, welke 160 voet lang is, terwijl een groot petro- leumreservoir op' den bodem van de kiel ligt. Plet schip kan 80 uur in de lucht blijven, 50 mijl per uur afleg gen en is bestemd voor overzeesche tochten. Dit alles klinkt al te mooi om waar te zijn. ONWEER EN OVERSTROOMING. Uit verschillende werelddeelen, en voor Europa in het bijzonder uit Zuid-Hongarije, West-Duitschland en Zwitserland komen tal van jobstijdingen, die spre ken van verlies van mensclienlevens en groote materi- eele schade. In Oravicza Bania (Hongarije) kwamen 80 menschen om, terwijl tal van huizen instortten, in het district Krasso-Szöreny telt men 259 dooden, ter wijl een groot deel der bevolking aan bittere ellende ten prooi is. Van het Ahrdal wordt gemeld, dat daar een verlies van 45 menschenlevens geconstateerd is. In Servië, is te Sevilazuaz van de duizend huizen slechts een klein deel onbeschadigd gebleven, terwijl er 62 lijken werden gevonden. In sommige dorpen in de vallei der Resava zijn vele huizen met hun bewoners door het water meegevoerd. BOXPARTIJ VERBODEN. In Nieuw-York is een boxpartij tusschen Jeffries en den neger Johnson verboden. De schade is enorm, daar er een arena was gebouwd met 30.000 zetels, welke waren verkocht voor 5 tot 50 dollars per stuk, terwijl kinematograafondernemingen contracten hadden ge sloten, die honderdduizenden dollars winst beloofden. POLITIE-CHEF DOODGESCHOTEN. De politiechef van de Spaansche stad La Carolina, is op de openbare straat vermoord, door een anarchist, die ernstig mishandeld en door detectives gearresteerd werd. De aanslag was tevoren aangekondigd in een blad, welks redactieleden mede aangehouden zijn. TWAALF ARBEIDERS VERBRAND.' Twaalf Oostenrijksche arbeiders zijn in hun hutten nabij den Niagara-waterval tijdens de slaap verbrand. Zij hadden een dansfeest bijgewoond, waren in opge wonden toestand naar huis gegaaneen van hen wierp de lamp om, en kwam met de anderen in den daar door ontstanen brand om. B1RGKRLIJKE STAXI». ONDERTROUWD Willem Ranzijn en Aaltje Koning. Pieter Olij te Haarlem en Elisabeth Hazes, alhier. Walrave van Heukelom en Antje van Spall. Charles Marinus van der Stok en Catharina Zandvoort. GEBOREN 15 Juni. Cornelia Maria, d. van Johan Gerard Wiese en Elisabeth Maria Huijbers. markt aangevoerd 39 H.L. Tarwe f 0,a 0, gerst chev. f 5,10 a f 0,haver f 3,40 a f 3,55 bruine boonen f 9,50' a 13,---, citroen id. f a f witte id. f erwten groene f 0, Afslagvereeniging BEEMSTER, PURMEREND en OMSTREKEN, 16 Juni. Op de afslagmarkt werd heden verhandeld Spinazie a cent per dubb. mand, sla f 0.40 a 0.50 per 100 krop, rabarber f 0. 5, 0.selderie f 0.a 0.peterselie f 0.k 0.— dorperwten f 3.30 a f 4.30, radijs f 0.-— a 0.—, prei f 2.30 a f 2.90, allen per 100 bos, postelein a ct. en peulen f 3.90 a 5.30 per 100 pond. Handel zeer vlug. Tuinboonen f 0.80 a 0.95 per 1000. Sla- boonen f 0.per 100. BROEK OP LANGEDIJK, 16 Juni. Muizen f 2.15 a 2.95, kleine f 0.85 a 2.wortelen f 2.45 a 3.15. MEDEMBLIK, 16 Juni. Groote muizen f 2,60 a 2.95. kleine id. f 1.60 a 1.75, groote ronde f 2.60. Aanv. 810 manden of zakken. SCHIEDAM, 15 Juni. Moutwijn f 11.75, jenever f 15.75, Amst. proef f 17.25. BOVENKARSPEL, 16 Juni. Heden werd besteed voor Aardappelen ronde f 3,50 a 3,70, muizen f3. a f 3.30, kleine f 2.10 a f 2.30 Aanvoer 3112 zak. Wortelen f 0.a 0.per 100 bosbloemkool le soort f 5.50 a 7.25 2e f 2,— a 2,50, Meirapen f 4. a 4.75 per 1000, VERGADERING van den «1» Woensdag 33 Juni 1010, 's nam. 1 uur. Punten van behandeling 1. Vaststelling der notulen van de vorige vergadering. Mededeelingen, Ingekomen stukken. 2. Voorstel van B. en W. betreffende heit maximum van het aantal vergunningen tot verkoop van ster ken drank in het klein (bijlage nr. 28). 3. Idem tot nadere vaststelling van den pensioens grondslag van een leeraar aan het gymnasium (bijlage nr. 29). 4. Idem tot benoeming van een stads-klokkenist (bij lage nr. 30). 5. Idem tot overneming van een strook grond langs de Nieuwpoortslaan (bijlage nr. 31). 6. Financieele voorstellen betrekkelijk de sluiting van den dienst 1909 (IIV). 7. Vaststelling eener 2e suppletoire gemeentebegroo- ting, dienst 1910. 8. Voorstel van de Commissie tot de belasting zaken enz. tot het doen van af- en overschrijvin gen op de en tot vaststelling eener suppletoire be grooting voor liet Burgerlijk Armbestuur, dienst 1909 (bijlage nr. 32). 9. Idem tot goedkeuring der rekening van de Algem. bewaarschool, dienst 1909 (bijlage nr. 33). 10. Idem betrekkelijk een réclame (in beroep) tegen den aanslag in den hoofd, omslag, (dienst 1909), 11. Behandeling van het kohier van den hoofdelijken omslag, dienst 1910. 12. Vaststelling van het primitief kohier der belasting op de gebouwde eigendommen, dienst 1910. (Bij lage No. 34). 13. Voorstel van B. en W. tot benoeming van eene onderwijzeres aan de Meisjesschool. (Bijlage No. 35). 14. Idem tot benoeming van twee onderwijzers aan de Vijfde Gemeenteschool. (Bijlage No. 36). 15. Voorstel van de commissie tot de belastingzaken enz. tot goedkeuring der rekening van het Burger weeshuis, dienst 1909. (Bijlage No. 37). Mark t berichte n. Yuoi-loopig kaasberlclit. ALKMAAR, 17 Juni. Kaas. Kleine fabrieksbaas f 29.kleine boerenkaas f 30.50, commissie f 31. middelbare f 31.50. Aangevoerd 425 stapels, wegende 225000 K.G. ALKMAAR17 Juni. Heden werden ter graan- Telefoon E en 252. AMbTEEDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCIIEDIET, Yoordam, O 1213, Alkmaar. Koers van Staatsleeningen. 16 Juni 17 Juni NEDERLAND. Ned. Werkel. Schuld pCt. 2% BUITENLAND Bulgarije Tabaksleening 5 Brazilië Funding S Mexico binnenl. 5 Japan 4 Oostenrijk Jan. Juli 4 Rusland Hope 4 Consol 4 1906 5 1894 6e Em. 4 Iwang Dombrr 4% Financ. enlndustr. ondernemingen. Nationale Hypotheek Bank pCt 4 Noordhollanascli Gronacrediet Nederl. Handelmaatschappij resc. aaud. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat, Idem prof A'dam Serdaug Bindjey Deli Batavia Dcli-Maatschappij Langkat tabak A Medan N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Kon. Mij t. expl. v. Petroleum Moeara Enim Sumatra Pa'embang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Steels Comm Car Foundry Comm. Amerik. Stoomv.-Mij. Marine Comm, Prferent Marinebonds pCt 4% Peru Comm. aand div. Preferent Spoor wegieenin gon, Hall. IJ. Sp.-Mij. Mij. tot, expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atch Top. Cert. v. Convert, Bd. pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm Kansas City South. Com. P«f„ Mis K. Texas C. v. New-York Ontario Norf >lk Western C. v. Southern Railway Southern Pacific Union Pacific eert. v. Wabash Comm. Rock Island Comm. POLEN. Warschau Weeneu RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. 4 741/4 97n/16 IO21/2 481/2 93V4 948/4 87 87% 99 871/s 941/2 100% 98% 185 1321/2 179 132 1443/4 618 240% 326 60 941/4 456 50% 238 831/4 378 413 558 265 2091/4 1331/4 164 835 110 623/4 78% 55V4 164 53/ie 18% 641/4 12% 89% 85% 873/4 212 104 106% 355/s 273/8 321/4 653/8 38% 44% 102% 255/8 120% 173% 195/ie 393/8 181 877/16 74% 1023/4 49 9416/m 87 87% 991/ie 873/4 941/2 IOO1/4 351/4 27% 31% 65% 38% 44 255/i6 121% 173% 19% 39U/16 181 877/16 Premieleeningon. NEDERLAND. Stad Amsterdam 3 109% 109% Gemeente-cred. 3 102 BELGIE. Antwerpen 1887 2% 953/4 HONGARIJE. Theiss 4 159% 159% OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 5 174 RUSLAND. 1864 5 458 Koers van het geld. Prolongatie 5 pCt. Staatsfondsen kalm. Russen onveranderd. Tabakken zonder affaire. Culturen iets beter. Oliewaarden op j dezelfde prijzen. Mijnen zonder variatie. Amerika j opende op vorige koersen, het verloop was kalm en het slot prijshoudend. TELEGRAFISCH WEERBERICHT, naar waarnemingen verricht in den morgen van 17 Juni. Medegedeeld door m-t Koninklijk Nederlandsch Meteorologiscn Instituut te De Bilt. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 773.9 te Seydisfjord. De'laagste stand van den barometer 761.2 te Horta. VERWACHTING. (Geldig tot den avond van 18 Juni). Zwakke tot matige meest noordoostelijke wind, half bewolkt, weinig of geen regen, warmer. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. Het hoog waarvan de kern in het noorden ligt, be- heerscht bijna overal de weersgesteldheid. Naar het zuiden toe neemt de luchtdruk duidelijk af, waardoor bij ons N. O. wind heerscht; de kracht is gering. On der deze gegevens is wederom goed warm en droog zomerweer te verwachten. De temperatuur is sedert gisteren op vele plaatsen, ook in ons land, gestegen. M. DANKBETUIGING. Onzen hartelijken dank aan allen, die het lijden van onze lieve Dochter en Zuster GEERTJE hebben doen verzachten. In het bijzonder aan Zuster MOEREELS voor de liefderijke behandeling gedurende .de ziekte en bij het overlijden aan haar betoond. Alkmaar, 17 Juni 1910. f Mede namens'onze Kinderen, A. STIERMAN en Echtgenoote. L. POOL ZONENAmsterdam. GEVRAAGD tegen half JULI of AUGUSTUS. Brieven onder lett. T 157, bureau van dit blad. voor het bijhouden der Rekening-courantboeken. Eenige kennis van het hulpboekverband der dubbele methode vereischte. Aanmeldingen onder letters S 147, bureau dezer courant, schriftelijk. Aan de Werf ,,'T HONDSBOSCH" kunnen bekwame geplaatst worden. Gevonden Dinsdag 14 Juni in de Selioorl- sche duinen een Tegen vergoeding der advertentie kosten terug te qekomen bij den heer P. PLUISTER te Opmeer. verkrijgbaar in bet Filiaal der Fabriek TEIiEF. No. 484. in de prijs van f 75.Br. onder letter A 158, bureau van dit blad. nieuw Heerenliuis, «iet 8 ruime kamers, keuken, ruime kelders, voor en achter tuin met steeg, staande 3 minuten van de stad, met een eenig en prach tig uitzicht, aanvaarding vdtfr of op 1 Aug. e.k. Brieven onder letter W 157, Bureau van dit Blad. tee Itaaéiia afkomstig van de K. N. M. lang 8.50 M. breed 1.60 M. geheel kopervast, zonder uitrusting. Brieven onder motto „Sloep" bureau dezer courant. Hè hè vrouwtje dat is me weer een dagje geweest, Van vanmorgen vier uur af zoo hard mogelijk gepeest En nu is het 8 uur, dus de dag is wel vol, Ja, met dat hooien is iedereen dol. Toch werk 'k veel pleizieriger dan andere jaren, Nu ik aan mijn volk geen jenever meer geef, maar [KAAIJ's sigaren. Voorheen gaf 'k in 't land een kan jenever per dag, En dat was dan voor den geheelen dag hun gelag Maar och jé, dat was voor den middag reeds op, En dan hadden de meesten pijn jn d'r lui kop. Maar nu geef 'k eiken dag een kistje sigaren van 100. Daar zijn ze allen blij mee, geen enkele uitgezonderd, Nu staan zij den geheelen dag met een sigaar in hun [mond, En 't volgende liedje klinkt vroolijk in 't rond Zoo'n Kaaij's sigaartje dat smaakt eenig, g. Hiep hiep hoera Hiep hiep hoera KAAIJ, Sigarenfabriek „de Concurrent", Kooltuin 7, Alkmaar, Telef. 87S>. MEN LOOPE nu weer van uit Payglop, schuins over de Laat, de RIDDERSTR A AT in, naar het Goudmagazijn van P. OUD ES, Ridderstraat 11 Alkmaar, daar is het adres van het Koopcn, Verkoopen of Verruilen van Juweelen, Bloedkoralenkettingen, Goud en Zilver. Heeft ook vele artikelen voor OUD, als Gouden Oorijzers, Juweelen enz. Zomlags geopend. Van den eersten haringjager ontvangen, 7 Eï 11 I i 1 I 1 3 a 40 en 13i/q cent per stuk. en gij zult tevreden zijn, vanaf t G5 door en door ge garandeerd aan den Alkmaarseken Naaimachine handel, Hekelstraat 13, Alkmaar, Tel. 330. Speciale inrichting voor reparatiën, E m a i 1- leeren en vernikkelen. i/2 Kilogram f 0 32'/2 1 21/2 5 10 f 0 60 f 140 f 2 50 f 4 50 1/9 K logrgm F 0 40 1 F 0 70 2i/2 f 160 5 f 3.10 10 f 6 00

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3