Bouwterrein De Wiskottens „Ter navolging". Alles moet weg indezaa 40 °|o korting. Haast u. ïs Mormonisme Christelijk of moet het tegen gewerkt worden? C.YERHEUS, Uurwerkmaker, Golden Thee Platen en Lijsten, Menstruatiekussens noor de reis. BOTERSTRAAT No. 2, ALKMAAR De Lange de Moraaz, Deventer Machinefabriek, DAMES- DEEDED- en KINDERSCHOENEN. PEDROLI, LanpsM 104, Alkmaar. Schoenwerk W. NEDERK001 - - Seta!®,tal Een ieder die nu Goedkoope Kaas wil eten, gaat nu Zaterdag naar de Landbouw, Boterstraat Alkmaar, FEUILLETO N. Stoombootdienst „ALKMAAR PACKET mükïsk. aam 33oo3fl:d. REPARATIE-INRICHTING. kunsthandel ,.De Gouden Bril' M. KATER, -:- MIENT. Op iedere 50 ct en iioog^r, wordt een Reuzen Cadeau gegeven Zie de Etalage, daar die Zaterdag a.s. Reusachtig is. voorheen J. L. NERING BSGEL 4 Co., Filiaal W. J. SCHEPPER, Stoommachines en Stoomketels voor elk bedrijf. GOM O MAÏZENA is DeBeste. aan den Westerweg, Nassau laan en Egm on derstraat Te bevragen bij A. G. DEN BOESTERD, Tous§aintstr.Q. Steeds voorradig in HOUTTIL ALKMAAR LANGS BE ZAAN. Salonboot met glasbeschutting aan dek. Van ALKMAAR 6 8 - 10 - 12 2.30 4 6 730 uur. Van AMSTERDAM 6.30 8 - 9 30 11.30 2.15 4 6 7 30 uur. Van Zaandam naar Haarlem 8.15 - |lü 15| -12.15 - |2HÜ] - 4.15 - |6Ï5] -1845 Van Haarlem naar Zaandam 10.15 - |l2 15J - 2.15 -1415) - 6.15 - |aÏ5] - |ÏÏT~~ uur. uur. Vergadering zal gehouden worden op Zondag 19 Juni in de kleine zaal Harmonie te Alkmaar, 5 uur. Toegang en utpiau» vrij. -»—-fes.IVtj_A.QjtrJ. ~X/V tv ~g=t 'W;Tvr-|E%-fTy-egi - ACHTERSTRAAT B 21 - Dat sommige menschen zich kunnen vasthouden aan een een- maai ^aangenomen vooroordeel ligt meestal aan het niet ken nen van een artikel. Waarom evengoed is als de beste merken kan men alleen beoordeelen door eens proef te nemén. Be spaar dan Uw zakjes, want zij hebben waarde BRILLEN en PINCE-NEZ M. RUITER, flehierstra?^. Praktisch, zindelijk, goedkoop. daar er door de onverwachte warmte ontzettend veel uitschot is gekomen en allemaal in de VETTE KAASSOORTEN, bijvoorbeeld in de Commissie Kaas, Edammer Kaas en Gouda Kaas, en deze Vette Uitschot- Kaas wordt alleen verkocht in de LANDBOUW. - De Zomermaanden is de Landbouw alleen Zaterdags geopend ZUIUGAS- en GASMOTOREN. GIETWERKEN op elk gebied. HET UITMUNTENDE VOEDSEL VOOR KINDEREN, ZWAKKEN EN GEZOND SN de nieuwste soorten Ruime keuze lage prijzen Het steeds toenemend debiet waarborgt de soliditeit. 77) Alleen Zondag. D« grootste keu e in lage prijzen. Eigen passepartout en li,jsten-fabriek. De Kaas wordt voor Spotprijs verkocht, dus een ieder doet zijn voordeel en gaat Zaterdags naar de Landbouw. ZEGT HET VOORT! Aanbevelend Aanneveiena, ZEGT HET VOORT! Correspondenten van de l'trechtsche Algeineene Rrandwaarhorg1- M a a 1 se ha p p ij verzekeren tegen BRANDSCHADE. GEESTERSIN GEI, 34e. ALKMAAR. beveelt zich aan voor de levering en plaatsing van Bepaaldelijk ook voor H.H. IJzerhandelaren, Smeden, Bouwondernemers enz. Speciale al'deeling voor drijfwerk. Gedraaide en Gepolijste DRIJFASSEN, ver schillende systemen van KOPPELBUSSEN, zelfsmeerende LAGERS, HANGERS, MUUR CONSOLES, enz. RIEM- en SNAARSCHIJVEN in alle grootten. -i- Men vrage prijs. Begrootingen worden op aanvraag kosteloos verstrekt. I Naar de vijf en veertigste Duitsche uitgave door RUDOLF HERZOG. HOOFDSTUK VIII. Toen het eerste morgenlicht door de vensterluiken gleed, ontwaakte Gustav Wiskotten uit een vasten slaap. Hij knipoogde en verroerde zich niet. De pen dule in de huiskamer sloeg zes uur. Dadelijk daarop floot de fabriek, schril en langgerekt. Dit maakte zij ne opmerkzaamheid gaande. Wat? Zeven uur gesla pen Achter elkander Dat mocht in de kalender wel rood aangestreept worden. Stil! Wat was dat voor een gebabbel in de kamer naast de zijne? Hij sprong op. „De kinderen!" Vlug als de wind was hij in de ldeeren. Hoe het wa ter vandaag verfrischte. Terwijl hij zijn toilet voltooi de, stond hij reeds luisterend aan de deur. De kleine Gustav had zeker iets uitgehaald, want daar binnen bleven ze maar lachen. Als hij nu binnen trad en de kleuters overviel! Nog juicht bedacht hij zich. Ver duiveld ja, Anna Hij lachte bij zichzelf. Wat zou het meisje geschrok ken zijn. Toen trommelde hij tegen de deur. „Opstaan, jullie langslapers!" „Wij zijn al lang op. Sliep uit, u hebt u verslapen Hij bleef doodstil staan, en nam het geluid der kin-, du-stemmen geheel in zich op. „Komt in de huiska mer, schobbiakken ..Is tante Anna ook een schobbiak?" „Ik zal haar eerst nog eens aankijken." bi de huiskamer vond hij de koffietafel-reeds ge dekt. Sinds een half jaar had hij zijne morgenkoffie De heer J. ROMIJN, Wijnhandelaar, Bagijnhof 70, te Dordrecht, schrijft ons „Gaarne geef ik U verlof om mijne bevinding met de Sanguinose bekend te maken. Ik ben nu 35 j aaral van mijn vijftiende jaar af ben ik aan het tobben met mijn maag. Ik had hartkloppingen, pijn in mijn ïug, steken door mijn lijf. Vijf jaar geleden, na den dood van mijn dochtertje, verergerde mijn toestand zóó, dat ik bijna geen werk meer doen kon. Twintig jaar lang heb ik versterkende middelen gebiuikt'; acht doctoren heb ik geraadpleegd; het heeft mij niets geholpen. Sinds ik Uwe Sanguinose gebruik, ga ik heerlijk vooruit. Ik heb geen last meer van mijn maageet flink slaap goed geen hoofdpijn en geen hartkloppingen meerook geen pijn meer in den rug en geen steken door mijn lijf. Ongeveei een half jaar lang heb ik de Sanguinose gebruikt; en ik voel mij beter dan ooit te voren en kan nu mijn werk weer met lust doen. J. ROMIJN, Dordrecht, De Sanguinose is een afdoend middel in alle gevallen van bloedarmoede, zenuwzwakte en alg-emeene verslapping. Verouderde gevallen, waar niets meer hielp, luisterden naar de Sanguinose. Zij verrijkt bet bloed, versterkt de zenuwenoverwint vermoeienis, lusteloosheid, gebrek aan kracht en energie, en bevordert die geheele opgewektheid, die bij eene volmaakte gezondheid behoort. Wanneer gij geen baat gevonden hebt bij uwe tegenwoordige behandeling, of wanneer gij behoefte gevoelt aan eene alge- meene versterking, neem dan de proef met de Sanguinose En gij zult er even dankbaar voor zijn als de heer ROMIJN in Dordrecht. J SANGUINOSE kost per ftesch f 1,506 fl. f 8.— 12 fl. f 15. WACHT II VOOR NAMAAK. VAN DAM Co. Den Haag. Te Alkm a a r bij NIEROP SLOTHOUBER, firma SCHOUTEN Co., ANSINGH en MESMAN, Apothekers, Firma C. KEG, afd. drogisterij Heiloo bij G. JONGEJAN; Noord-Scharwoude A. SWAGER P. IIOFFBroek op Langendijk J. PLOEG; Zuid-Scharwoude G. LUITING Winkel Wed. J. BUTTERStompetoren K. HOS Avenhorn A. BELS Anna Pau- j| iowna II. DEN ENGELSCHENOudkarspel H. HART, J. TIMMERMANSt. Pan- eras R. PLOEGER; Warmenhuizen P. BAKKUM PASTOOR. Van der Horst, langestraat H Jun* '8 morgens 6 uur en 's middags 3.30 van Alkmaar, 's morgeus 9.30 en avonds O uur van Amsterdam met Grootst en meest gesorteerde magazijnen van huishoudelijke, luxe-artikelen, g a I a n t e r I n, s peelgoed e r e n, g 1 a s, p o rcelein, e u. aillew a r e n enz. enz. JAlVQj.':; hootdmagazijn FNIHSKN 63,3de magazijn MIENT 11. Tel. 417. op het kantoor laten brengen. Nu zat hij op zijne oude plek van den heer des huizes en wreef zich de handen. „Goeie morgen, Anna. Goed geslapen? Wel wel, ben je daar ook, jullie trawanten!" Dit hemelsche spektakel, dat de kinderen bij de be groeting- maakten! Nu wist men ten minste, dat de nacht voorbij en de morgen gekomen wasEn men sloop tien dag niet binnen, zooals men er uit gekomen was. „Nu eten. Hebben jullie trek?" „Gustav wou op bed reeds een boterham hebben!" „Jongen, van morgen af krijg je de spreuk boven het bed: „Veelvraat noemt men dit dier wegens ziine vraatzucht 1" „Ik wilde alleen bij Emilie de kruimels maar in het bed schudden, dat het jeuken zou." „Schaam je, mijn zoon. Op die manier verkeert men niet met jonge dames." „lapa, Gustav heeft mij iets in 't oor gezegd." „Wat dan, hartje?" „Hij heeft gezegd, ik ben geen jonge dame, ik ben een kuiken." „Gustav zal zich nog zeer onbemind maken, denk ik. Anna, daar heb ik je een mooi vrachtje op de schou ders geladen." „Het zijn Wiskottens," lachte het meisje hem toe. „Ah zoo dat beteekent zeker, dat ik zelf geen haar beter ben? Ik trek me nu in de fabriek teurg. Daar heeft men ten minste respect voor me." „Doe mijne groeten aan vader." „Zal voor gezorgd worden." Hij zwaaide met zijn pet naar de tafel en verliet de kamer. Tot bij de voor deur drong het lawaai der kinderen tot hein door. „Goei morgen, Christiaan." „Morgen, mijnheer Gustav. Nou? Is de honderddui zend er al uit? Ik heb een zestigje." „Ik ben er met dubbelen inzet uit gekomen, Christ ian." „Wat u zegt! Ik heb bij het kolen scheppen nog- geen diamanten gevonden. Eens een hoefijzer." ,Dat brengt geluk." „Daarop wil ik 't nog- een jaar óf twintig wagen." „Hé, Kölsch! Morgen! De groeten van Anna!" „Goeie morgen, mijnheer Wiskotten, hebt u uw haar al laten knippen?" „Neen. Hoe zoo?" „U ziet er zoo jong uit. Zijn de kinderen vroolijk?" „Ach, Kölsch, als dat vroolijk is, dan is een veldslag bij de Turken een ballet." Hij tikte tegen zijn pet en haastte zich het kantoor te bereiken. Reeds werd er gefloten voor den schaft tijd van achten. Zoo laat was hij nog nooit geweest, maai loch speet het hem niet. „Waar ruikt het hier naar vroeg hij, toen hij binnentrad, en snoof in de lucht. Hoofdschuddend' keek Gustav Wiskotten naar het rose couvert tusschen zijne brieven, nam het voorzich tig met de vingertoppen op en hield het tegen zijn neus. „Daar zit zeker een heel muskusdier in." „Speel nou maar niet den onnoozele. Ik raad ie al leen te maken, dat je er mee buiten komt. Als moeaer hier binnen treedt en het ruikt, heb je het lieve leven gaande." „Maar ik heb er geen flauw vermoeden van", mom pelde Gustav Wiskotten en scheurde de enveloppe open. Slechts één blik wierp hij op de onderteekening. Toen frommelde bij den brief ineen en stak hem in zijn broekzak. „Geef de ingekomen bestellingen eens hier." Hij vloog de correspondentie door, maakte aanteeke- ningen, deed een paar nijdige vragen en verdween. „Die.is zeker geheel van God verlaten. Hierheen te schrijven!" Hij zocht achter de ververij een verborgen plekje aan de upper op, spiedde als een schooljongen naar alle kanten om zieli been en haalde dén brief uit zijn zak. „Rose papier! Juist iets voor mij!" Hij streek lu-t papier op de knie glad en las: „Hooggeachte vriend en weldioener! Eigenlijk moest ik kwaad op u zijn, want u hebt geen woord gehouden en mij niet geschreven, hoe vast u het ook beloofd had. Maar als ik aan u denk, en dat Naast VROOM DREESMANN. - - EERSTE KLAS Accurate regeling. Degelijke garantie. Speciaal adres voor het maken van volgens geneeskun dig voorschrift. GEEN BETER ADRES «lan REPARATIëN NET en BILLIJK. Gaarne wordt aan li nis gevraagd. Mantel- en Stofrenmagazijn •Uitgebreide collectie Mousselinen Rlousen Handschoenen. Kousen. Corsetten. Wollen, Linnen en Batist Costumes. J. H. WIEEERS, Alkmaar, Tel. No. 347. 199 doe ik altijd, kan ik toch niet kwaad op u zijn. Ik zou zoo graag uwe groote fabriek eens bezichtigen, om zelf lint en kant uit te zoeken. En dan zullen we ergens heen rijden, waar het heel mooi is. In alle eere. Maar een heel, heel hartelijken kus wil ik u toch reeds geven, want ik heb u even lief, als u mij. En als u uwe belofte houdt, en mij aan het tooneel laat gaan, nog veel meer. Daar ik nu een groot ver langen naar u heb, kom ik Woensdagmorgen naar Barmen en stuur een jongen de fabriek in, of den por tier, opdat u weten zult dat ik er ben. Ik verheug er me verschrikkelijk op en blijf na een hartelijken kus en -groet uwe toegenegene Gretchen Zinters. P.S. Schrijf niet per omgaande dat ik niet komen moet, want ik kom toch." „Want ik kom toch herhaalde Gustav Wiskot ten. Daar had hij zichzelf er aardig ingewerkt. Geen oogenblik meer had hij aan het meisje gedacht, sinds hij den jeneversmaak uit den mond kwijt was. Die kon hij missen als kiespijn. Sn bovendien nog nu, nu hij de kinderen weer thuis had. Niet over den drempel „Schrijf niet per omgaande, dat ik niet komen moetWat doet men tegen zoo.iets? Haar op het perron afwachten en met den volgenden trein te rug zenden? Ging niet. Ten eerste wist hij haar trein niet, en ten tweede had ze het station niet ge noemd, waar ze uit wilde stappen. Bovendien: zich ian (-ene belachelijke scène op het station blootstellen? De gedachte alleen reeds hinderde hem. Wat dan voor den duivel? In de portiersloge bevel geven, haar niet toe te laten? Dat kon tot vergissing aanleiding geven en tot geklets. Hij, de directeur moch zijn on dergeschikten geen reden tot praatjes geyen. Daar was hij altijd al trotsch op geweest. Er bleef hem dus niets anders over, dan de soep op te eten, die hij licht zinnig zichzelf bereid had. „Wel allemachtig!" (Wordt vervolgdl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4