DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. -i ?r^TïTv~ Tm" 1910 MAANDAG 20 JUNL No. 142 Honderd en twaalfde Jaargang. Co lecte ge wapenden dienst. DONDERDAG 21 en VRIJDAG 24 JUNI a.s. Burgerschool en Meisjesschool. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden l, voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. UIT OUDE NIEDORP. De raad dezer gemeente vergaderde Zaterdag 18 Juni. des voormiddags 10 uur. Tegenwoordig waren alle leden. oorzitter de heer A. Wonder Pz.,burgemeester. Na opening der vergadering en lezing der no tulen, welke onveranderd werden vastgesteld, werd door voorzitter medegedeeld dat was in- gekomen le. Een schrijven van den Minister van Bin nenlandsche zaken, dat de uitkeering van het rijk betredende het lager onderwijs, voor 1910 was vastgesteld op 1 1260,00. 2e Een schrijven van Dijkgraaf en Heemraden van de Niedorperkogge strijkmolens, waarbij ge voegd een verordening op bet peil der strijk molens van genoemde kogge. 3e. Een schrijven van den Inspecteur van de (>e arbeids-inspectie, waarbij verslagen over de j'fen 1907 en 1908. Een en ander werd voor kennisgeving aange nomen. Van Gedeputeerde Staten van Noordbolland was een schrijven ingekomen om een zieken barak te tichten ol daarvoor een woning ol'een gelegenheid aan te wijzen. Burgemeester en Wethoudeis stelden voor hiervoor het armenhuis te Verlaat aad te wijzen. Een gedeelte daarvoor staat reeds ledig en mocli'l het vooi komen, dat er eventueele cholera lijders komen, kan er spoedig nog een gedeelte worden ontruimd. Hierna werd aan de orde gesteld benoeming van een besteller naar het station Noordsehar- woude, in do plaats van van Diepen, deze be- nóeminar/s m de vorige vergaderingaangehoudc-n). De Voorzitter deelde mede, dat er 2 sollici tanten waien namelijk de lreeren C. Kooij en Wolswinkel. ALRMAARSCHE COURANT r? lAvl B URGEM E E S TE R en WETHOUDERS Van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis, dat de jaarlijk sche collecte voor het fonds ter aanmoediging en on dersteuning van den gewapenden dienst in de Neder landen, zal plaats hebben op Volgens het algemeen verslag, dat in Juli j.l. werd uitgebracht, bedroeg de opbrengst der jaarlijksche 'collecte 1682Ö.5Ö1/., of J 683.11 minder dan een jaar te voren en werd aan gratificatiën en toelagen aan 1039 deelgerechtigden uitgekeerd eene som van T8074:.851/2, waaronder begrepen is eene som van J 8055.55 die boven de gewone gratificatie aan 261 verminkten van AtjMr en 1 weduwe van een gesneu velde bij Atjeh werd verstrekt uit bet geschenk van wijlen Z. M. den Koning. Al deze gelden kwamen ten bate van 316 verminkten uit Oost-indië, 113 infirmen en 10 oud-strijders van België. In bet Invalidenhuis te Leiden, eene stichting van ons Fonds, werden in 1908 verpleegd 82 gepension- neerde militairen, waaronder 11 deelgerechtigden van bet Fonds. Deze cijfers toonen aan dat bet Fonds steeds voort gaat binnen de grenzen der categorieën, den vermink ten krijger en den oud-soldaat een stoffelijk blijk van waardeering zijner diensten te geven, bestaande in het toekennen eener jaarlijksche gratificatie nevens zijp pensioen, wanneer hij daaraan behoefte beeft, of in eene verpleging in bet Invalidenhuis. Maar het is wenscbelijk dat door eene ruime opbrengst der Oollecte en eene daarmede gepaard gaapde verbetering van den finanpiëelen toestand, eene uitbreiding dpr pafagqrie- pn, waarin de gerechtigden verdeeld zijp, mogelijk wordt g'emaakt. De thnns daaraan gestelde grepzen zijn jseéy eng, hop dikwijls komt de pijnlijke nood zakelijkheid niet voor, dat niet voldaan kan worden pan aanvragen van verdienstelijke oud-militairen, omdat dp voorwpprdpn yap opneming in bet fonds jsoo moeilijk moeten worden gemapkf. lipt komf ons gewenscht yoor dat ook hierop eens wordt gewpzep. Het karakter dpr Collecte en het doel yan het Fonds zullen daardoor in een beter licht worden gesteld. Wij vleien ons dat ieder Nederlander de bereiking van dat doel wil helpen bevorderen en zich opnieuw opgewekt zal gevoelen bet Fonds naar vermogen te steunen. Het aantal dergenen, die solliciteeren om als deel gerechtigden in het Fonds te worden opgenomen, doch daarvoor nog' niet in aanmerking kunnen komen, be draagt 236. Moge de uitslag der te houden inzameling het be wijs leveren dat de belangstelling in onze Stichting- niet verflauwt, niettegenstaande in dezen tijd yoor andere dopleipden zoq vaak een beroep op dp liefda digheid onzer landgenootpn wordt gedaan. Aan menig sollicitant zal dan het uitzicht worden geopend weldra pp n opdërsteuning fe gpnieterp GAARNE WORDT DAAROM AAN HET HOU DEN DEZER COLLECTE HERINNERD EN WORPEN DE INGEZETENEN DRINGEND U1T- G EN O O Dl GD IIAAR MILDE LIJK TE STEUNEN. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JAN DE 'WIT Dz., Yoorzittpr, lo,-B. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 18 Juni 1910, BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter kennis van belanghebbenden, dat zij die na afloop der zomervacantie hunne kinderen de Burgerschool of de Mcisjeascliwol wenschen te doen bezoeken, daarvan aangifte moeten doen vdtfr 15 Juli e.k. bij de hoofden dezer scholen, onder overlegging van het geboorte- en inentingsbewijs van het betrokken kind. De kinderen moeten den leeftijd van zes jaren heb ben bereikt. Kinderen, die binnen de eerstvolgende zes maanden na het tijdstip der toelating, dien leeftijd zullen hebben bereikt, kunnen, onder goedkeuring van Burgemeester en Wethoudeis, op de genoemde scholen worden toegelaten, De gelegenheid tot aangifte yoor de Meisjesschool bestaat aan de woning van bet hoofd dier school aan de Oudegraebt No, 168 op Maandag en Donderdag, van half een tot half twee uur en voor de Burgerschool aan het schoolgebouw in de Brillesteeg op Maandag, Dinsdag en Donderdag van half één tot half twee uur. Burgemeester en Wethouders noodigen belangheb benden uit, hunne aanvragen niet tot het laatste oogen- blik uit te stellen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JAN DE WIT Dz., Voorzitter, 1". Burg. DONATH, Secretaris. ALKMAAR, 20 Juni 1910. Aan groote politieke gebeurtenissen is de afgeloopen week niet buitengewoon rijk geweest. Het getij voor de politiek schijnt te verloopen, de politieke belang stelling te dalen. Zelfs de Kreta-kwestie wordt met onverschilligheid behandeld, hoezeer de buiten land,sche bladen hun best doen, haar door reeksen van tele, grammen smakelijk te maken. De beschermende mo gendheden hebben thans een nieuwen politiemaatregel ingevoerd: een Engelsch, Franseh, Russisch en Itali- aansch oorlogsschip zijn naar do Kretenzer Wateren ge zonden om toe te zien Jwat er gebeurt. Men is dus even ver als verleden jaar, toen men eveneens een dergelijken maatregel nam, doch deze later weer liet varen. Inmiddels neemt de opgewondenheid tusschen de Grieken en Turken toe, hoort men van Griek.sche boycot in de havens van Turkije, zelfs van Turksche parlementsleden, die willen bepalen, dat alle Grieken uit het land zouden worden gezet! De Finsche kwestie is nu bijna, geheel uit. Deze week hoorde men er nog van, in verband met een in gesloten zitting van de Russische Doema aangenomen voorstel, tot bewilliging van middelen voor den houw van nieuwe kazernes in zuidelijk Finland. Ook de encycliek-kwestie bedaarde. De Pruisische regeering is tevreden over het te Rome behaalde suc ces*: de Paus heeft aan de bisschoppen in Duitschland verboden de encycliek openbaar te maken, hetzij in de bladen of van den kansel af. De Pruisische regee ring is hiermede tevreden. In Saksen heeft de Katho lieke koning over de encycliek een eigenhandigen brief aan den Paus geschreyen, In Engeland zullen de partijen liet wel eens worden - de hoofden dep regeeringspartij en der oppositie zijn druk aan liet onderhandelen over een overeen komst inzake de constitutioneele crisis. Vrijdag is de eerste conferentie gehouden, Overigens beeft men in Engeland betoogd, de kies- yechtdames hebben een grootschen optocht gehouden. Tienduizend yrouwen gingen in optocht van de Theems- kade en omliggende straten naar de Albert Hall, ver gezeld door honderden banierdraagsters, veertig muziek korpsen en zeshonderd in het wit gekleede vrouwen, die voor de stemrechtzaak in de gevangenis hadden gezeten. Vrouwelijke maarschalken te paard, onder- bevel van mevrouw Drummond als oppermaarschalk, voerden de korpsen aan, die door vele uit de provincie, alsook door koloniale en buitenlandsche afgevaardigden uit de voornaamste Europeesche landen, waaronder Neder land (o. a. dr. Alette Jacobs), waren versterkt. De betooging heeft een schitterend succes gehad. Duizenden zich yolkpmen ordelijk gedragende toeschou wers juichten den kleurigen stoet, die een uur lang Was, toe. In Albert Hall werd vergaderd en een motie aan genomen, waarin met hef wetsontwerp, dat aan een millioen Engelgche vrouwen parlementair stemrecht toekent, instemming werd bdtuigd, In Denemarken heeft het rijksgerechtshof vonnis gewezen in het proces Christenseii-Berg. De oud-mi- nister-president Christensen werd vrijgesproken en Berg werd veroordeeld tot betaling aan de Staatskas van 1000 kronen, subsidiair 60 dagen hechtenis, lil Zuid-Atrika heeft de eerste minister generaal Eotha in een groote rede, de staatkunde uiteengezet. Hij drong aan op een groote nationale partij, die de Zuid-Afrikaansche nationale partij zou moeten heeteu en waarin de partijen Afrikaander Bond, Unie, Volk, Kongres (Natal) moeten opgaan. Tégenover die partij zal dan staan de unionistische partij van dr. Jameson. De Unie-regeering wilde de blanke rassen tot één groot volk vereenigen. Zij zou streven naar vermeer dering der bevolking, de immigratie van Aziaten be letten, een ruime schoolpolitiek volgen, de Verdediging in samenwerking met 't Britsche rijk in orde brengen, nijverheid, landbouw, kolonisatie ontwikkelen, en nog veel meer. Als Zuid-Afrika maar ging bloeien. De heer Botha v..tte zijn politiek samen als rusten de op den grondslag van verzoening, verdraagzaamheid en gemis aan dwang, In Amerika heeft men den oud-president Roosevelt op schitterende wijze ingehaald. Vanaf het schip liet hij seinen, of men de groote hoeveelheid eeregeselieu- ken, die koningen en gemeenten hem gebracht hadden hoog zou taxeeren. Het antwoord was, dat men het met 't oog op dé hooge kostfen zijner reis, schappelijk zou maken en hem niet te veel belasting zou laten betalen. Dè heer Roosevelt werd te Nieuw-York bij de brug ontvangen door een groote flottielje van met vlaggen versierde pleiziervaartuigen en begaf zich aan boord van een kleine stoomboot, die door de booten en schepen begeleid, iiaar Nieuw-York stevende, te mid den van een oorverdoovend fluiten van booten en fabrieken, en de juichkreten van groote menigten op de oevers. De heer Roosevelt ging in Batterypark aan land. Hij werd ontvangen door den burgemeester, tal van hooge personages en leden van het corps diplomatique. Den burgemeester betuigde hij zijn genoegen over de prachtige ontvangst. Laarop reed de heer Roosevelt de stad in, begeleid door veteranen uit den Spaansch-Amerikaanscheh oorlog en een optocht Van Zeker 35.000 menschen en overal toegejuicht door ontzaglijke menigten. Hij is „de komende man." H. M. DE KONINGIN. V non-Mag- 22 dezer zul TI. M. een bezoek brengen aan het maskeradefeest der Leidsche studenten, eene eer die dan aan het studentencorps van elk onzer rijksuniversiteiten éénmaal zal zijn te beurt gevallen. 11. M. zal ten 1 uur 44-te Leiden aankomen en- ten -1.31 veder van daar vertrekken. TENTOONSTELLING TE BRUSSEI* De Koning der Belgen heeft de 'Nederlandsche mi nisters, die 1 Juli a.s. een bezoek aan de Brusselsche tentoonstelling zullen brengen, n.l. de ministers van binnen! a ndsche zaken mr. Heemskerk, van justie mr. Regout en van koloniën, den heer De Waal Malefijt, uitgenoodigd bij deze gelegenheid aan de koninklijke tafel aan te zitten. mededei 1de een hoeveelheid planken -te willen verkoo- |>en'. Alles werd zaakkundig geregeld, de advertentie opgesteld en ook toen de man mededeelde door ziekte zijner vrouw in tijdelijke geldverlegenheid te vërkee- ren en J 5 ;Tls voorschot vroeg, werd niet de minste achterdocht gekoesterd. Het geld werd hem gegeven. Bij den verkoop, die deze week te Renkum zou plaats hebben, verscheen echter wel de deurwaarder en het Kooplustige publiek, maar. van een verkooper en van h- utwaivn viel niols te ontdekken. WETTELIJKE REGELING DER ZONDAGS RUST. Men zal zich herinneren, dat indertijd vanwege den minister van Landbouw, Nijverheid en Handel 'aan patroons- en arbeidersorganisaties en andere lichamen i en voor-ontwerp van een wettelijke regeling der Zon dagsrust werd toegezonden, ten einde hen in de gele genheid te stellen, daaromtrent hun oordeel mee te dei len. Aan het departement is men thans bezig de advie zen, welke diensvolgens van die lichamen inkwamen, in het ontwerp te verwerken, zoodat eerlang een defi nitief wetsvoorstel dp de Zondagsrust tegemoet gezien kan worden. H E M E I) XI E 5' \V Si UIT BROEK OP LANGENDIJIv. Zaterdagavond vergaderde de vereeniging ,,'t Belang der Jeugdin t Café Marktzicht alhier. Aanwezig- waren 32 personen. De voorzitter, de hoer H. J. Houtkooper, opende met een hartelijk welkom en deelde mee, dat het 't vorig jaar besproken plan, n.l. een speelplaats voor de jeugd de finaneieele krachten te boven gaat. Besloten werd het Gemeentebestuur om medewerking te ver zoeken. Daarna was aan de orde het schoolfeest. In eene kort geleden gehouden bestuursvergadering was beslo ten met de kinderen naar Bergen en Eg-mond te gaan, n.l, van hier per spoor naar Alkmaar, van daar per rijtuigen van den Heer Hoed naar Bergen, Egmond en terug over Heiloo naar Alkmaar en dan por spoor weer naar huis toe. Dit plan kon de goedkeuring der geheele vergadering wegdragen. Behalve het onderwijzerspersoneel zullen nog 2 dames, en 3 heeren als geleiders meegaan, 't Viel pas op, dat zich altijd eenige van dezelfde geleiders opgeven, hier kon misschien wel een andere regeling worden getroffen. De dag werd bepaald op I Juli a.s. Op voorstel van den lieer T. Kliffen, zal den ouders op het hart worden gedrukt, de kinderen geen snoep- eenten mee te geven, daar het voor de geleiders last en voor de kinderen onpasselijkheid veroorzaakt. Bij varia vroeg een lid of het niet op den weg ligt van ,,'t Belang der Jeugd", stappen te doen tot het instellen van een schoolspaarbank. Na het hoor en wederhoor bleken er slechts acht leden voor te zijn. Men meikte op dat het op de bijz, school onlangs was ingevoerd, doch slecht voldeed. Ook meende men dat er genoeg gelegenheid tot sparen bestond. Een ander lid vond het jammer dat er een paar kinderen van het feest moesten worden uitgesloten wegens te veel verzuim. De voorzitter en het hoofd der school merkten echter op, dat men bepaald op dezen weg moest .voortgaan, daar het willekeurig verzuim jaar op jaar minder wordt, wat voor een groot deel aan het schoolfeest is toe te schrijven. Wel gaven ze toe- dat het de schuld der ouders en iiief die der kinderen is, maar de ouders kunpen echter niet worden getroffen. De vergadering werd hierna gesloten VAN TEXEL, Onlangs verleende de oud-schipper Teunis de Waard van Texel zijn diensten als loods op een veestoomboot naar Hoorn. De meer dan 88-jarige varensgast zag eerder de bakens der vaarwaters dan de opvarenden der boot dit deden. Nu weer heeft hij als loods dienst gedaan op een tjalkschip van Texel naar Kolhorn. BENOEMD. Bij Koninklijk Besluit zijn benoemd tot heemraad van het heemraadschap Wieringen, S. Bakker Cz., te Wiericgen tot heemraad van den polder Eijerland op Texel, II. V Keesom te Texel. BRANDSTICHTSTER. De „Arnh. Ort." verneemt, dat de wed. B., die se dert twee maanden in de gevangenis te Arnhem zit, bekend heeft de verschillende branden in hare woning- zelf gesticht te hebben en de aan haar gerichte dreig brieven zelf geschreven te hebben. Zekere R. uit Laag-Soeren, die in verband daarme de ook bijna twee Ynaanden in 'de gevangenis zat werd daaruit onmiddellijk ontslagen. EEN OPLICHTER. Eenige weken geleden vervoegde zich bij den deur waarder te Wageningen een als schipper gekleed per soon, zich noemende W. Veldhuis te Apeldoorn, die UIT HOORN. i Zaterdagavond werd te Ilooi-n onder zeer veel be- Inngstelling de jaarlijksche keuring van politiehonden gehouden, ter bekoming van het certificaat, ingesteld door de Nederlandsche Poli tiehondvereeniging. Van do aanwezige autoriteiten noemen we de hee- n-n Burgemeesters van Hoorn, Zwaag en Midwoud, den garnizoenscommandant van Hoorn, dfn); heer P. L I'1 lid der 2e Kamer- yoor het district Hoorn, den rcchter-commissaris en den substituut-officier va/i Justitie te Alkmaar, de heeren Comm. van Eolith- te Hoorn en Alkmaar, enz. 1 Door allen werd ten zeerste het terrein géroenid, dat zich l'ij uitstek leende de verschillende oefeningen goed tot haar rec-ht te'doen komen. De keurmeesters voor de voorloopige keuring wa- ivii de heeren: F. M. Dolk te Rotterdam, P. Ilahn re I faa r]cm en H. J. Clarion te Hoorn. De 13 voo]- deze keuring aangeboden houden wer- 'I' «H'* g edgekeurd, n. 1. die van: A. J. Reuhders i 1 alfweg, Duitsche herder; J. Key te Amsterdam, Noll, herder; F. ITuysmans te Haarlem, Holl. herder; li. de dough te Hoorn, Belg; D. L. van Hoorn te Hoorn, li oil, herder; D. de Ridder te IJmuiden, Duit- *-••'••• herder; 'F. KLynjan te Sandpoort, Iloll. herder; •I. E. de Geest te Sandpoort, Holl. herder; K. Mole naar te Hoorn. Holl. herder; S. Seholtens re Hoorn, .herman pincher; J. Durkema te Hoorn, Holl. lier- om-; 9. Harms to Hoorn, TIoll, herder; J. 'O. Rossen Sijbekarspel, Holl. herder. De keurmeesters voor de certificatenkeuring waren de heeren: K. de Goede te Zandvoort, .1. Kouwenberg fe ug'ht en vV. van Onsten te Rijswijk. Aangeboden werden honden, die proeven van be kwaamheid moesten afleggen in: a. Gehoorzaamheids-oefeningen verdeeld in 9 af- deelingen, b. Speurdienst, verdeeld in 5 afd. en <-. Veiligheidsdienst, verdeeld in 7 afd. Het certificaat werd uitgereikt aan: Caesar, Duitsche herder, eig. Gemeente Bloemen dal)], met 492/,, 872/,, en 622/3'p. Hert a of Lida, Duitsche herder, eig. Gemeente Bloemend&al, met 512/3, 7?J/.. en 72y>. Caesar, Duitsche herder, ei-!1. A. J. Beijndeis te Halfweg, met 502,882/3 en 682/., p. lief, Hol), herder, eig. Jac. Key te Amsterdam, met 462/3-, 932/y en 73 p., rest), in de le, 2e. 3e afd. Een bijzonder woord van lof mag niet onthouden worden aan het bestuur der afd. Noord-Holland van de N. P. niet alleen om de uitstekende voorberei ding van deze keuringen, maar ook, omdat het do hoo ge kosten, daaraan verbonden, om den slechten finan- tiëelen toestand der kas, voor zijn rekening hoeft ge nomen. We kunnen hiernaar nog toevoegen, dat 10 Juli in het Brongebouw te Haarlem een concours zal worden gehouden, waar als keurmeesters zullen op treden de heeren H. .1. Clarion te Hoorn, J. Kou wenberg te Vught_ en VV. van Oosten te Rijswijk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1