STADSNIEUWS. BUITENLAND, Eerst genoemde was in de Langedijk al reeds benoemd. Hierop werd de heer C. Kooij met algemeene stemmen benoemd. Besloten werd de goedkeuring te vragen aan Ged. Staten a. Tot het doen van af- en overschrijvingen tot een gazamenlijk bedrag van f 276,847» b. Verschillende betalingen te mogen doen uit de post „onvoorziene uitgaven" tot een be drag van f 141.067» c. op een suppletoire begrooting opgemaakt voor het dienstjaar 1909, sluitende in ontvang en uitgaaf met f 949.6672- Hierna deelde de voorzitter mede dat het uur werk in den toren alhier, den laatsten tijd heel slecht ging en sinds de laatste week geheel zijn dienste weigerde. De heer Spruit, stadsuurwerkmaker te Alkmaar, heeft op verzoek van voorzitter een onderzoek ingesteld en de uitslag van dat onderzoek is van dien aard, dat het gewenscht is een nieuw uur werk aan te schaften. Herstellen zou wegge worpen geld zijn. De klok is geheel versleten. De voorzitter gat daarom in overweging een nieuw uurwerk aan te koopen. De heer Ligthart wilde liever nog wat op lappen. De andere heeren waren daar niet voor. Op voorstel van den voorzitter, werd in be ginsel besloten met 6 tegen 1 stem (die van den heer Ligthart) een nieuw uurwerk aan te schaffen. Daar de heer Spruit in verschillende gemeen ten in de omgeving, nieuwe uurwerken heeft geplaatst, werd den voorzitter opgedragen, daar naar een onderzoek in te stellen en nog van anderen prijsopgaaf te vragen. Hierna bracht de voorzitter ter sprake de brandspuiten. Bij de onlangs gehouden oefening met de spuiten, zijn de leden van den Raad daarbij tegenwoordig geweest, zoodat ieder op de hoogte is van de werking der spuiten. De voorzitter vond ze niet van eerste kwa liteit. De heer v. d. Oord meende, dat ze nog even goed waren als 30 jaar terug. De heer Stam verklaarde, dat ze nooit best geweest waren. De heer Ligthart dacht, dat de spuiten niet voldeden aan de tegenwoordige eisehen en vond dit onverantwoordelijk. De voorzitter was het hiermede eens. De heer v. d. Oord zeide, dat ze bij een ge wonen brand wel voldoende zijn. De heer Rempt vond, dat de spuiten veel werkkracht vereiscfiten wilde ze nog wat spuiten. De heer Over stelde voor, met het oog op de nieuwe klok, te wachten met het aanschaffen van nieuwe spuiten tot het volgende jaar. Bij het opmaken van de a.s. begrooting kan daar mede rekening worden gehouden. Met algemeene stemmen werd hiertoe besloten. Daar er niets meer te behandelen viel en niemand het woord verlangdesloot de voor - zitter de openbare vergadering, en ging de Raad in geheime zitting tot behandeling van eenige reclames inzake hoofdelijken omslag. UIT WINKEL. Bij de Zaterdag gehouden openbare raadsvergadering- waren tegenwoordig alle leden. Nadat in besloten vergadering was beraadslaagd, deelde de voorzitter mede, dat een nadere behande ling omtrent het in de vorige vergadering genomen besluit om de Weere te bestraten noodig is. Aange zien dit punt niet op de agenda kon worden gebracht, stelde hij voor het toch in behandeling te brengen. Dit voorstel werd met 6 tegen 1 stem aangenomen. Daarna stelde de voorzitter voor Het in de vorige vergadering genomen besluit om in dit jaar de helft van de Weere te bestraten, in te trekken, en in 1911 straatweg aan te leggen in die dee-len der gemeente, die reeds in een vorige vergadering door Burg. en Weths. zijn voorgesteld en daarvoor te leenen pl.m. f 8000.waarvan af te lossen in de jaren 19111914 telkens f 400, en na 1914 per jaar f 1600.totdat de leening zal zijn afgelost. De heer Breebaart achtte het niet noodig alle wegen ineens te bestraten. De heer Over. Juist wel. De heer Wit vindt een gedeelte te Lutjewinkel minder noodig, doch zal zich met het voorstel ver eenigen. De voorzitter achte alle deelen noodzakelijk, waar voor het sluitea van een leeniug het meest gewenscht is. Het voorstel in omvraag gebracht, werd met 6 tegen 1 stem aangenomen, tegen stemde de heor Breebaart. Een besluit van Ged. Staten, waarbij de goedkeuring wordt bericht van het kohier van hoofdelijken omslag- én hondenbelastingdienst 1910, en eene mededeeling van den heer A. Hamdat hij zijne benoeming tot lid der commissie tot wering van schoolverzuim aanneemt, werden voor kennisgeving aangenomen. Wegens vertrek van den heer S. Klaver was eene vacature ontstaan in de commissie tot wering van schoolverzuim in den Groeterpolder. Door burg. en weth. werden voorgedragen do heeren P. Schaap en R. Kuiper, Benoemd werd de heer P. Schaap. Een suppletoire begrooting, meerdere ontvangsten over 1909, in ontvang en uitgaaf 1106,13. Af- en overschrijving op de verschillende posten van uitgaaf, dienst 1909, betaling uit den post van onvoorziene uitgaven, dienst 1909, tot een totaal bedrag van f 632.78, werden goedgekeurd. Aangezien een nader uit te brengen advies van den deskundige inzake de concessie-gasfabriek nog niet voor deze vergadering kon verschijnen, kon dit punt niet in behandeling worden genomen. In verband met een vroeger gedaau verzoek door K. Leijen Kz, te Lutjewinkel, om op den noordberm van de molenkade een boet te mogen plaatsen, had de Heer Breebaart zich van den toestand overtuigd en achtte hij een vergunning daarvoor geen bezwaar. Nadere overweging wordt toegezegd, Niets meer te behandelen zijnde, sloot de voorzitter met een woord van dank voor de opkomst de verga dering. UIT BROEK OP LANGENDIJK. Hoe gevaarlijk het is dat kleine kinderen met vuur of lucifers spelen bleek hedenmorgen weer. Een paar kleuters deden dit bij een hooimijt van den heer Van der Molen. De mijt geraakte in brand en ook twee boe renwoningen werden een prooi der vlammen. De huizen die bewoond waren door J. van der Mo len, J. Bakker en K. van der Molen, welke laatste in het buitenland verblijft, waren verzekerd. Het hooi echter niet. VAN WIERINGEN. Een aangenaam blijk van waardeering viel onzen nieuwen burgemeester ten deel. De beperkte geldmid delen der gemeente gaven aanleiding dat in de laat ste jaren bet onderhoud' van de ambtswoning wel wat verwaarloosd was. Thans nam het gemeente-bestuur met algemeene stemmen het besluit om die woning door in- en uitwendig herstel weder tot een passend verblijf voor het hoofd der gemeente te maken. De uitvoering van dit besluit werd aan goede handen toe vertrouwd en nu de burgemeester zijn intrek in die woning heeft genomen en ook van zijn kant het noo- dige heeft gedaan om de eer der gemeente op te hou den, kan het bestuur met voldoening op dit besluit terugzien. UIT DE EGMONDEN. Zaterdagmiddag hebben twee jongens van een jaar of negen, zoons van H. Visser en M. Gravenmaker, zonder medeweten der ouders, het ouderlijk huis ver laten. Reeds is. naar eenige plaatsen in den omtrek getelefoneerd en aanhouding verzocht, doch tot dusver zonder g-evolg. Men kan begrijpen, dat de ouders in ongerustheid verkeeren. UIT EGMOND AAN ZEE. Werd eenjge dagen geleded gemeld, dat de rol- schaatsenbaan van de baan is, thans vernemen we dat er een rolschaatsenbaan is. Een viertal ondernemende heeren hebben in de onmiddelijke nabijheid van het kurhaus een opper vlakte van 35 bij 30 M. geasphalteerd en geheel tot rolschaatsenbaan ingericht. Zij zal binnen zeer korten lijd voor het publiek worden geopend. TYPHUS, Te Noordscharwoude breidt de typhus zich -yyeer uit. Alle maatregelen worden genomen om uitbreiding tegen te gaan. UIT HEÏLOO, Gisterenmiddag om ongeveer 1 uur had de bestuur der van een auto, die, voorzoover wij te weten loyainen, uit Baarn afkomstig is, het ongeluk op den weg van hier naar Limrnen ter hoogte van 't Hoenderpark den ongeveer 50-jarige» Jan Stet van hier aap te rijden. Stat kreeg een nog vrij ernstige hoofdwonde.^ De inzittenden verleenden den meest mogelijken hulp, vervoerden Stet het eerst naar Dr, Hoekstra, die hem verbond en nadat deze opname in het Elisftbeth-Gesticht te Alkmaar wenschelijk had ge oordeeld, werd hij ook per auto door hen daar heen gebracht. De volgende voorstelling wordt van het gebeurde gegeven Terwijl de auto na voor Stet, die niet ten volle toerekenbaar is, te zijn uitgeweken en bijna op den berm van den weg stond, weer naar het midden wilde zwenken, maakte de ongelukkige onverwachts een draai, die voordat dp bestuurder dit kon voor komen hem in aanraking bracht met het voorste ge deelte van den wagen. Stet maakt het redelijk wel, er schijnt geep gevaar voor het behoud van zijn leven te bestaan. WAT DE TWEEDE KAMER LAAT LIGGEN. Dat het parlementaire jaar 1909/1910 bijzonder onvruchtbaar zal zijn geweest, wordt allerwege toege geven. Men ka» dan ook wel niet anders, dan het be amen, ofschoon de Kamer dit jaar vrij laat haar verga deringen zal eindigen. Er staan op het oogenblik nog ongeveer 30 wetsontwerpen op de agenda der Tweede Kamer, mitsgaders de interpellatie-V an Doorn over de Borromeus-encycliek. Waar de heeren op 24 Juni naar huis willen, is het ons een raadsel, hoe men met de werklijst moet gereed! komen, want, al zijn hef grootendeels kleine ontwerpen, er staan ook belangrijke bij, In de eerste plaats de Octrooiwet. De Kamer had nog ve.el kunnen goedmaken, wanneer ze de Bakkerswet alsnog i» behandeling had genomen, maar daar moest de regeering blijkbaar niets van heb ben. Er blijft dan ook, wanneer de Kpmer gescheiden is, een wij eerbiedwaardige lijst van wetsontwerpen en moties onafgedaan liggen. Het zullen er bij elkaar 110 a 120 zijn. De allervoornaamste willen we hier noe men. Zoo zullen blijven liggen de ontwerpen: Grondwetsherziening van or. Drueker p. s.idem van mr. Troelstra c.s.openbare inzamelingen wijzi ging- rechtspleging land- en zeemacht; wijziging Weth- v. Strafrecht tot bespoediging strafzaken kantonrech ter; wijziging wet op vereenigen en vergaderen; wijzi ging Indische comptabiliteitswet; landbouw-ongevai- leaverzekering; verzekering van personen in het zee- visschersbedrijfidem in het zeevaartbedrijfwijziging le zes titels 4e boek B. W-administratieve recht spraak; wijziging Gemeentewet (uitbreiding belas- tingsgebied)bestrijding zedeloosheid; beperking bak- kersnachtarbeidstelling bakkersradenwijziging recht van successie; wijziging Hinderwet; ecktschei- dings-bepalingennaamlooze vennootschappen ac cijns op wijn; wijziging motor- en rijwielwet; wijziging- wet op Raad yan State; regeling positie vrouwelijke rijksambtenaren; wijziging Arbeidswet; beveiling steenhouwers; regeling erfgooierskwestie. Dit zijn eenige der voornaamste. Zeer zeker zijn er bij, die eerst kortelings zijn inge voerd, maar andere dateeren van 1902, 190-3 en 1904. ,i Voorts blijven liggen de motie-Nolensbevaarbaar heid Maas; jpotie-Passtoorsderde herhalingsoefe ning; motie-Art»; weggeld Noord-Brabant; motie- Passtoors: gehuwde ambtenaressen; motie-Arts: jaar wedden onderwijzers; motie-Troglstraafzonderlijke rechtspraak arbeidswetgeving; motie-He Klerk: schoeisel post- en telegraafpersoneel; motie Rpes- singh: hulptelegraafkantorenmotie-Thomsonwijzi ging Pensioenwet landmacht; motie-Drucker; pensi- onnec-ring gemeente-ambtenaren; motie-Troelstra: kosteloos onderwijs; motie-Dolk; uitbreiding rijksge bouwen. (Tel.) KORTE BERICHTEN. Vau het Buitenwerk aan het krankzinnigenge sticht „Duineiiboseh" te Castricum zijn Vrijdagavond de verpleegden Lindeboom en Van Bommer ontsnapt. Bij het uitgraven van yeen te Meijel (Limb.) heeft een arbeider op 21/2 meter diepte een gouden helm, gouden voetsporen, een gouden balletje e» drie goudstukjes ter grootte van een kwartje gevonden. Deze laatste met het jaartal 512. Het gevondene is nog in gaven toestand. Te Meeden (Gron.) is het anderhalf jarig kjndje van F. Bieshuizen in een ton met water verdronken. - Bij het afgraven van een terp te Ferwerd (Fries land) is een gedraaide bronzen ring gevonden, Zaterdagnacht werden in de Joan Maetsyker- straat in den Haag bij drie verschillende bewoners rijwielen uit de vestibule ontvreemd. Te Staphorst is aangehouden zekere K., die voor ongeveer 12 jaar het land uitvluchtte, omdat hij be schuldigd werd van inbraak met diefstal. Hij had dien tijd in Engeland en Duitschland' doorgebracht. OPENLUCHTBIJEENKOMST VOOR VAKBEWE GING EN ALGEMEEN KIESRECHT. Reeds vroeg in den morgen stonden gisteren vreemdelingen te kijken naar de ruitertjes van den Wnagtoren en zoo langzamerhand werd het drukker in de stad. Met tram, spoor, boot en per fiets kwamen ze aan, de deelnemers aan de openluchtbijeeiikomst voor vakbeweging en algemeen kiesrecht, die zou plaats hebben in de bosschen van den heer jhr. mr. P. van Eoreest te'Heiloo, en uitgeschreven was door den Alk- ma arschen Bestuurdersbond. De ruim 80 afdeelingen van landelijke vereenigin- gen en bonden, vertegenwoordigende ruim 30.000 leden werden met hunne verschillende banieren op het Doelenveld opgesteld. Voorop werd een groot doek gedragen, waarop geschreven stond: „Plaats voor den arbeid". Hierna volgde het muziekcorps „Semper Crescendo", van Zaandam, daarna kwamen honder den fietsen voorzien van roode vlaggetjes en eindelijk de wandelaars. De stoet ging langs Ramen, Koningstraat, Houttil, Langestraat, Koorstraat, Ritsevoort, Kennemerstraat- weg, haar de plaats van samenkomst. Er heerschte een voorbeeldige orde en netheid. Zoo nu en dan werden strijdliederen gezongen en klonk er muziek. Op het terrein werd het eerste half uurtje besteed aan het versterken van den inwendigen mensch. Te ongeveer half een opende de heer D. Bergman, voorzitter van de organiseerde vereeniging, de bijeen komst, waarbij hij in de eerste plaats een woord van dank bracht aan den heer jhr. mr. P. van Foreest, voor zijne bereidwilligheid om in zijne bosschen de bijeenkomst te laten doen plaats hebben. Deze bijeen komst werd hier gehouden, zoo vervolgde spreker, om dat de toestanden onder de arbeiders in Alkmaar vooral nog zooveel te wenschen overlaten en omdat de organisatie onder de arbeiders hier nog zoo zwak is, nog geen 300 arbeiders zijn hier bij verschillende vereenigingen aangesloten. Hopende dat deze bijeenkomst in alle opzichten goed zou mogen slagen en vruchten zou afwerpen, verklaarde hij haar voor geopend. De muziekvereeniging „de Dageraad", van Amster dam, speglde daarop eèn paar strijdmarchen, die met veel aandacht door het ppbliek werden aangehoord, waarna op de spreekplaats 1 hpt woord werd gevoerd door den heer LI. Spiekman, van Rotterdam, ,e» pp plaats No. 2 de heer S. J. Pothuis, van Amsterdam. Gesproken werd over Kiesrecht en de Algemeene Vakbeweging. Ng-dat de met groote aandacht gevolg de redevoeringen *met een warm applaus waren be loond, zong- de vereeniging „de Stem des volks", di recteur d,e heer Wester, het „Kiesrechtlied" en „Mor genrood", vanaf dp tribune. Andere vereenigingen wa ren in een hoekje saamgesoliaard en zongen daar. Een muziekvereeniging liet zich nog eens hooren en van «preekstoel No. 1 zo» toe» de heer Duijs, van Zaap-- dam, en yan No. g de heer Thomassen, van Amster dam spreken, Het geheele publiek schaarde zich om de» heer Duijs, waardoor de heer Thomassen vrij kwam. De heer Duijs bekorte echter zijne rede, waardoor ook de lieer Thomassen nog eenigen tijd kon spreken. De „Internationale" en het „Vaandellied" werden daarna gezongen. De „Dageraad" speelde nog eens en middelerwijl stelde de stoet zich weer op. In de zelfde orde wérd de terugtocht naar het Waagplein aanvaard. Daar aangekómen en na een ommegang gemaakt f» hebfcen, beklom de Keef Duijs het fontein tje en vandaar uit spoorde bjj de Alkmaarsche arbei ders en arbeidersvrouwen ten zeprfit.e tot organisatie - en samenwerking aan, wenscbte de afdeeling Alkn^a^i- van den A. B. B. geluk mpt bel- succes wat zij met de ze bijeenkomst had gehad en yerkjaaj/dp papn-ns haar deze voor gesloten. De talrijke menigte verspreidde zich toen spoedig. BENOEMD. Onze vroegere stadgenoot, de heer W. F. Pot, werk tuig-kundig elecfrotephnisch ingenieur, is met ingang van 1 Juli vast aangeatplcl als elektrotechnisch inge nieur der Marine, DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Voor de vervulling van de vacature van predikant bij de Doopsgezinde Gemeente alhier het yolgendc zestal opgemaakt: Ds. P. Ens te Grouw, Ds. E. Engelkes te- Steenwijk, Ds. O. JJeeringa te Veenwouden, Ds. M. Honigh te Eraneker, Ds. I), Ppttinga te Purmerend en Ds. S. Spaans te Enkhuizen, DE EXCELSIOR-WEDSTRIJDEN. Naar wij vernemen is de deelneming voor den stads- kwartet w e ds t rüd, uitgeschreven door de Mannenzang- vereenig-ing „Excelsior", (directeur de heer J. F. de Haas), alhier zeer groot. In d.e af dieting Gemengde Kwartetfe» js echter een grooter aantal inschrijvin gen gewenscht en zij» 4ke alsnog te verkrijgen. De ter mijn van inschrijving is yerlgngd tpt 30 Junj. JLek is .te hopen, dat het bestuur succes mag hebben ya» de zen maatregel. GESLAAGD. De heer J. Hoek alhier legde Zaterdag aan de Uni versiteit; (e Utrecht het theoretisch tandheelkundig exame» met goed gevolg af. (Reeds in een gedeelte der vorige oplage geplaatst), AGENDA. MAANDAG: Kegelclub „Zou er kans zijn," Diligentia. DINSDAG: Zangv. „Halleluja," repetitie, 8 uur, nieuwe Doelen, Chr. Zangver. „God is mijn Lied," 8 uur, Oir. School Arb. Dam- en Schaakclub, 8 uur, c.afc „Voorwaarts." Geheel-Onthouders Zangvereeniging, repetitie, café „Graanhandel," 8 uur. Kegelclub „Koekoek", half negen café „Suisse". WOENSDAG, Gym nastiek- vereen igmg „Kracht en Vlugheid," meisjes, 3de afdeeling van oVaB/2 uur. Meisjes 1ste afd, van 6'7 uur, in het „(lulden Vlies, Koorstraat. Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," Dames van 774—81/, uur. Heeren van 86—85 uur in het „Gulden Yliee," Koorstraat. Mannenkoor „Pe Veree»igde Zangers," repetitie, 73/4 uur, Diligentia. Alkm. Strijkorkest, rep. 81/, uur. Alkm. Esperantisten-vereeniging, 9 uur, Leeuwrik Breedstraat. Muziekvereeniging „Ons Genoegen", Diligentia. Gem. Koer, „Zanglust," 71/, uur. Aïkmaarsch Strijk-orkest (dir. J. H. Oushoorn) repetitie, 8 uur, 't Gulden Vlies, Gymn.-ver, „Tumlust," oefeningsavond, 8J/4 uur. Gymnastiek-vereeniging „Kracht, en Vlugheid," jongens, 3de afdeeling van 5*/4Q1/i uur. Jongens, 2de afd. van 78 uur, in het „Gulden Vlies, Koor- straat. Gymn.-ver. „De Halter," ledenafd. 9—10 uur, ad- spir.-afd. 8—9 uur, „Gulden Vlies." Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," meisjes, 2de afd. 61/,—71/,, in het „Gulden Vlies," jongens, 1ste afdeeling van 71/-81/» uur. Heeren van 8*/4—9»/4 uur in het „Gulden Vliea, Koorstraat Geheel-Onthouders tooneelvereeniging, 8 uur, Dili gentia. DONDERDAG „Nieuw Leven," repetitie, 8 uur, Unie. VRIJDAG: Alkm. Schaakclub, 8 uur, café Lievendag. Teoneelver. „Voorwaarts," rep., 8 uur, YerL Landotr. „Orpheus," repetitie, uur, café Central. Uit Duitschland wordt gemeld, dat volgens een door de lijfartsen des keizers, Illberg en Niedner, onderteekende mededeeling, de aandoening in de knie van den keizer een gunstig verloop neemt de uit storting in de knie is op een klein weinigje na ver dwenen een bloedvin of huidverwonding is er niet. Het op onverantwoordelijke wijze verbreide bericht, dat er een operatie heeft plaats gehad, is verzonnen. De gisteren door de „Berliner Lokal Anzeiger" gege ven bijzonderheden over een operatie, welke zou plaats gehach-hebben, ook de mededeelingen betreffende de aankomst van den operateur, geheimrat Bier, in het paleis, over de hulp van de lijfartsen hij de operatie, enz., zijn geheel verzonnen. De chirurg Geheimrat Bier was in 't geheel niet in het Neue Palais. In Pruisen zijn de minister van binnenlandsche zaken von Moltke en van landbouw, domeinen en bosehwezen v. Arnim op verzoek ontslagen. De keizer heeft hem bij eigenhandig schrijven een hooge onder scheiding toegekend. Tot opvolger van v. Moltke Is benoemd de heer v. Dallwitz, opperpresident van Silizië en tot dien van. v. Arnim von Schorlemer, opperpresident van de Reinprovincie. De eerste is een aarts conservatief, De tweede is van katholieken huize maar heeft zich herhaaldelijk gekant tegen het optreden van het centrum. In T u r k ij e breidt zich de boycot- van Grieksche handelswaren en Grieksche schepen uit. Volgens de dagbladen heeft de Turksche afdeeling' van den Inter parlementairen Vredesbond in tegenwoordigheid van den Turkschen minister van Buitenlandsche Zaken beraadslaagd en besloten de aandacht van den Inter parlementairen Vredesbond te vragen voor een vreed zame oplossing van de Kreta-kwestie. Ongeveer duizend werklieden der kruitfabriek te Konstantinopel besloten, in geval van een oorlog met Griekenland gratis vier uur dagelijks meer te werken, om het Turksche leger voldoende patronen te leveren. In de Kamer verklaarde de minister van buiten landsche zaken in antwoord op een vraag betreffende zijn reis door Eurqpa, dat hem uit de besprekingen, te Londen en te Parijs gevoerd, yvas gebleken, dat de yier besehermende mogendheden niet ya» meeping zijn veranderd ten opzichte yan de kwestie, speciaal waf betreft de souyereiniteit yan het Ottomaansche Rijk. „Wij zulierj," zoo zpide de minister, „blijven aan dringen op een definitieve oplossing, maar wij mopten geduld oefenen. Dit geduld' zal nipt worden opgeygj; als een uiting van zwakheid, omdat dp geheele jyëreld weet, dat Turkije sterk genoeg is, om zijn rpchte» ie verdedigen," De minister deeldp voorts mede, dat de houding van Enggland niet gewijzigd is en tevens dat dp aip dcre mogendheden vriendschappelijk gezind zij», Wat betreft het voorstel van Rusland om dg kwestie te onderwerpen aan een scheidsrechterlijke uitspraak, verklaarde de minister, dat men zulk een gewichtige kwestie niet door een scheidsgerecht kan laten be slechten. De Wiener Allgemeine Zeitung verneemt uit diplo matieke bron, dat de beschermende mogendheden het eens zjjn geworden over het yolgende program: Voor het geval, dat de Kretenzers zicU pjet mochten storen aan de beyele» der mogendheden, zullpn dpze (rpèpp»' detachementpfi aan yat zette» pn zaf ondpr bescher ming van deze militaire mapRt de Tprkssplie ylag wor den geheschen in de Kavens, als zichtbaay zipriebephj van de Turksche souyereiniteit, Do parlementaire vredesgroep heeft het voorstel verworpen om de Kretenzer kwestie aan een scheids rechterlijke uitspraak te onderwerpen. Uit Amerika werdt gemeld, dat de heer Roose- yelt zal benoemd worden tot president van een nieuw Scheidsgerecht, tyelks leden werkgevers e» werknemers zijn, én te» iloei heeft stakipge| te yopi komen. De heer Roogevelt zou hieryopr eèp' salaris krijgen vap 240.000 gulden. Ucmeugdc iUededeelliigeii. „HIER DE KROONPRINS," Een Berlijnsch hotel werd opgebeld. „Hier, Kroon prins Frederik Willem. Ik zend u een jongen man, wiens betrouwbaarheid ik wel zou willen onderzoeken. Geeft u hem 200 mark. Mocht de jongeman aan het onderhoek niet yojdoen dan zal de hofmaarschalkkas u het bedrag geven," Na eenigen tijd verscheep een jonge plan aan het hotel en zeide, dat hij iets afhalen moest en dat ergeps moest bezorgen. Men had echter geïnformeerd ep Kef was gebjekëp, dat plies zwendel was. tip jongeman werd in Kechtenig gepompn, EEN SLACHTOFFER, Re bekepde Duitsche wielrijder Robl pit Münehep te (e §tettin !»et eej) yliegmgehipe yerpngplpkt. Re machine stortte van eon hoogte vap 30 pietej- paai- beneden en de 33-jarige reiziger brak zijn nek. »*- - -A1 EEN VORSTELIJKE VERLOVING. Prinses Victoria Patricia van Connauglit, die reeds verschillende aanzoeken moet hebben opgeslagen, o.a. een vap dep hoping yan Portugal, is volgens de ge ruchten verloofd met den tweeden zoon ya» lord Rpèp; bery, mr. Neil Primrose. Hij is vier jaar ouder Map de 24-jarige prinses. Het begrip van het morgana tisch huwelijk kent men in Engeland en de huwelijken in het koninklijk gezin zijn in zooverre aan een be- perkjng onderworpen, dat toestemming van den koning noodig is. Eigenlijk i* Mr, Neil Primrose van Jood- sche afkomst, hij is een afstammeling van dé Cohens en de Rothsliilds. SCHOOLKINDEREN ALS VELD ARBEIDERS. Bjj de inspectie van volksscholen in een gemeente nabij Czernöwitz y/erd opgemerkt, dat er 140 schoqj- kiuderen van G14 jaar ontbraken. Uit het onderzoek bleek, dat de kinderen als veldarbeiders naar Roeme nië en Rusland gesmokkeld waren, om daar bij den veldarbeid behulpzaam te zijn. EEN LANDINGSBRUG VERBRAND. De oude landingsbrug- in Harwich, waar vroeger de booten van de Great-Eastern-spoorweg aanlegdenis door het vuur totaal vernield. De brand ontstond in eenige petroleumvaten, en men kon hem niet stuiten. De schade bedraagt 400.000. OVERSTRGOMINGEN. 1 it Zurich komen steeds meer berichten die zeggen aat het water ontzettend veel schade heeft aange richt. Een groot-industrieel in Eeldkirch heeft berekend, dat Jiij alleen een miljioen schade hepft, lp het dorp St. Gallenkirch werd epn kerkhof oyer- -stroomd pp werden de lijkep weggespoeld, Het gevaar i» nog niet geweken; het meer van öon- stanz wast nog en het is opnieuw begonnen te rege nen. De Muota is nog steeds hoog, en heeft huizen verwoest, bruggen in haar stroom medegenomen, straten weggespoeld. Het geheel levert een treurigen aanblik op. In -Luzern bereikte de ramp haar toppunt. Alle ver- Keer is er gestaakt. In de stationstraat staat het wa ter een meter lioog. Uit dp overstroomde kelders kon

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2