Dienstbode gevraagd P.G. Meid-huishoudster een TIMMER- en METS. ZAAK Notaris GOUVERNE Gevraagd een net DIENSTMEISJE, P.C., een net kosthuis met vrije kamer. JF4000s- w IK WAS OEHEtL KAAL ADVERTENTIES. Dienstbod®. JONGEN gevraagd. Ü*!CS een flinke DIENSTBODE. tijdelijk pension gevraagd Itfinkefi» en Woonimisi DE IDEALE BERGEN NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET. 48% 87% 991/4 87% 44% Ter overname aangeboden ■tfGOR HET HAAR EEN SMAAKVOLLE DRACHT. HAAR VERSTERKER HENÖI SANDERS, Apotheker, niets gered worden. De hotels aan het meer staan alle in het water. Waar anders vroolijk, gezellig' vertier heerscht en de gasten wandelen, is thans alles water. Men kan in het1 Alirdal nu langzamerhand nagaan, welke verwoestingen de overstrooming heeft aange bracht. De bloeiende stad Adenau ligt bijna geheel in puin. In de sous-terrains is overal lV2 M. modder achtergebleven, de straten liggen vol steenen en rom mel. De wijnvaten in de kelders zijn alle leeggeloopen. Men vermoedt dat het aantal personen, dat omgeko men is, 150 bedraagt. In Augsburg is eveneens ontzettend veel schade aangericht. Het garnizoen en de brandweer zijn druk bezig een dam op te werpen om den stroom te keeren. Verscheiden huizen zijn ook daar ingestort. De schade, die de stad heeft, bedraagt millioenen. Overal liggen de fabrieken stil. In Haunstetten moest het zieken huis gedeeltelijk ontruimd worden. De stad Lansberg staat voor het grootste deel onder water. De spoorweg brug bij Kain is ingestort; de gevangenis t-e Nieder- schönfeld staat onder water. Hit Miinchen wordt gemeld, dat het hooge water van de Donau Ingolstadt- bedreigt. In Tyrol hebben een tiental mensehen den dood in het water gevonden. Ongeveer drie K. M. van Diebolsheim is de dam door gebroken over een breedte van 25 M. Het water stroomde Diebolsheim en Friesenheim binnen. VEERTIG HUIZEN VERBRAND. In een dorp bij Friedrichstadt, brak Zaterdag een gi'oote brand uit, die 40 huizen verwoestte. Ook de kerk en de spaarbank brandden af. De oorzaak is on bekend. SPOORWEGONGELUK. Bij Villepreux dichtbij Versailles moest Zaterdag een personentrein stoppen, daar er aan den weg ge werkt werd. De reizigers moesten uitstappen en even wachten, voor zij verder konden gaan. Terwijl zij wachtten kwam plotseling een sneltrein van Versailles, die op de wachtenden inreed. Zes per sonen'werden, oogenblikkelijk gedood, terwijl een veer tigtal ernstig gewond werd. Daarna reed de sneltrein op den leegstaanden trein, waardoor nog twee perso nen, die op de locomotief waren, gedood werden. De reizigers, die zich in den restauratiewagen van den sneltrein bevonden, werden allen gewopd. Door liet vuur uit den haar van de locomotief ge naakten dp waggons in brapd. De machinist van den sneltrein is krankzinnig geworden. Volgens „de Matin" waren er om 1 uur gisteroch tend al 19 dooden; volgens het ..Petit Journal" be draagt hef pantal gewonden 80. De lijken zijn afschu welijk misvormd. MILLION AIR EN ZANGERES, Te Parijs is het huwelijk voltrokken tusschen de sohoone zangeres Lina Cavaliere en den Nieuw- Yoi'ker, millionair Mr, Rober Chanler. Hij had twee jaar geleden haar reeds ten huwelijk gevraagd, maar toen vroeg zij bedenktijd. Drie maanden geleden gaf zij Chanter uit Parijs telegrafisch bescheid, dat zij zijn huwelijksaanzoek aannam. Intusschen reisde zij naar St. Petersburg, waar zij moest optreden. Thans zijn zij dus getrouwd. Hij moet van beroep schilder zijn en als zoodanig iets te beteekenen hebben. DE SIBERISCHE PES'l, De Siberische pest, 'die in de nabijheid yan Bje- Ipiyjish 700Q stuks huisfüerep heeft geëispht, is op het keizerlijk jachtterrein overgeslagen, waar zich pctg zgldzame exemplaren van wilde dieren bevinden. Er zijn alle mogelijke maatregelen genomen, om verspreiding dezer ellendige ziekte te voorkomen. Laatst* Berichten. AANBESTEDING. AMSTERDAM, 20 Juni. Burgemeesters en Wethou ders hebben aanbesteed hét bouvyen yan een inge- pieprs-. assistent-ingenieurs, hoofdopzichters- en op zichterswoningen aan de zuider-gasfabriek, Ingekomen waren 7 biljetten, du laagste inschrijver was de Deer B, Duissinga te Bergen voor f 68714.— VERBRAND. REEUWIJK, 20 Juni. Waarschijnlijk tengevolge van een toeval, waaraan de arbeider S. lijdenden was, is depe in eep pot met ypuf. dje jij]' bij zich lp het schuurtje had,'gevallen. Bewusteloos ep geliéel met brandwonden bedekt Werd hij gevonden. Zijn toestand is hopeloos. GESCHORST. ALMELO, 20 Juni. Den heer Mr. 11. J. ten Brugge, cafe, advocaat te Almelo, ia door de Arr. rechtbank aldaar wegens gebrek gap deferentie de straf opgelegd van 14 dagen schorsing als advocaat, waartegen dpor hem hij het Gerechtshof te Arnhem zal worden ge appelleerd. Mr. VELTCAMP HELBACH. t ROTTERDAM, 20 Juni. Te Soerabaya is aan cijulera overleden de heer mr. Vejtcanip Jjeltiacb, lid de r rephterlijke njacht aldaar. INTERNATIONAAL DIAMANTBEWERKERS CONGRES. AMSTERDAM, S0 Juni. Heden en volgende da gen wordt in iiet hondsgebóuw van den A. N. D. B. in de Fransehe Laan alhier het derde Congres van het werchlverbond van Diamantbewerkers gehouden. Aan de Ik stuurstafel zijn gezeten de heeren Ilenri Polak, voorzitter, Jef Groesser (Antwerpen), secretaris, D. p. de Yri.es pzn. (Amsterdam) penningmeester, Jan A. van Zutfen (Amsterdam), Jan Bartels (Antwer pen), B. Ie Gucry (Parijs) en A. Danrez (Juya). Voorts zijn tegenwoordig de heeren Opdegeest en v. d. Tempel, resp. voorzitter en secretaris van het N. V, Y, T'e ruim kwart over tienen opende de heer Henri Polak het congres met een rede, waarin hij naging wat in de diamantindustrie had plaats gevonden sinds het tweede Internationaal congres, hetwelk te St. Clou, de werd gehouden. Spr. achtte zich gelukkig Jat sinds dien de nationale diamantbewerkers-organi saties zoowel als het Internationaal Verbond een moeilijke crisis hebben doorstaan op een wijze, die vele andere a i keidersorga nisaties der diamantbewerkers zullen benijden. Indien we den toestand overzien, overal waar ter wereld diamant bewerkt wordt, dan zien we aldus de heer Polak, dat zoowel die natio nale als internationale organisaties hecht en sterk zijn. Men hoeft in de moeilijke tijden die achter ons liggen, de Lonen weten te handhaven de arbeidsduur op peil gehouden, terwijl tevens de strategische positie tegenover de werkgevers ongeschokt bleef. In dien tijd verloopen sinds het Tweede Congres, zijn verschil lende maatregelen doorgevoerd, waarvan wel het ver krijgen van den 8-urendag de voornaamste genoemd kan worden. Dit feit alken is in de geschiedenis der internatio nale arbeidsbeweging eenig. Men is echtey niet ydel daarover op andere arbeiders, wier organisaties nog niet zoo sterk zijn als de onze. Wij zijn echter de weg wijzers dier andere arbeiders en het gansehe proletari aat. De belangrijke resultaten die de diamantberkers hebben bereikt, zijn te danken aan hun organisaties, hun klassebewustziju en lfun internationale solidari teit. Woorden van dank dienen gebracht te worden aan hen die in den beginne hebben gewerkt om deze resultaten te bereiken. Speciaal bracht de voorzitter een woord van liulde aan den heer Jef Groesser den secretaris, die bloot heeft gestaan aan allerlei ver dachtmakingen doch door zijn organisatie te Antwer pen is gerehabiliteerd (applaus) wij hebben nooit aan zijn eerlijkheid getwijfeld en wij geven hem opnieuw de verzekering van ons vertrouwen (applaus.). De heer Polak hette nu speciaal welkom de duitsche vakgenooten die thans voor het eerst op een internati onaal congres zijn vertegenwoordigd. Een belangrijke taak van het congres zal bet zijn, ben, den goeden weg te wijzen, dien zij op organisatorisch gebied hebben zullen te bewandelen en hen duidelijk te maken op welke manier zij hebben te werken. Met den wensch dat de besprekingen zullen strekken tot heil der diamantbewerkers, verklaarde spr. het Congres voor geopend. De heer J. Oudegeest, voorzitter van het N. V. V. hield nu een korte toespraak, waarin hij het congres namens de Nederland'sche arbeiders welkom hette en eveneens op de belangrijke resultaten wees, welke door de diamantbewerkers zijn behaald. Mededeeling werd nu gedaan dat vertegenwoordigd zijn Biel Nemours, New-York, St. Claude, Genève, Londen, ldar, Nantua, Amsterdam (A. N. D. B., Betsal el, en Clir. Vereeni- ging van diamantbewerkers - „Patrimonium") Gex, Teletin, Thoiry, St. Genis, Taninges, Antwerpen, Di- vonne, Parijs en vertegenwoordigers van Erbach en Hansu en vertegenwoordiger van het deutsche Metall- arbeitersverband). Op voorstel van den A. N. D. B. werden de aftredende bestuursleden Jef Groesser, B. Ie Gucry en A. Danrez herkozen. Op voorstel van den voorzitter werd besloten een gedelegeerde namens de duitsche diamantbewerkers aan het bestuur toe te voegen. (Volgens de statuten kan het bestuur niet uitgebreid worden.) Als plaats waar het volgend congres zal worden gehouden werd Antwerpen aangewezen. 1ÏI HGCKI.lJKi: STAND. ALKMAAR. GEBOREN 18 Juni. Jlendrik, z, van Hendrik Blumink en Con- stantia Johanna Wiese. Clasina IJeymina Berendina, d. yan Bodewijk A-drianus Wet- steijn en Jannetje van Yeldhuijzen, Anna Catharina, d, van Johannes Dane en CajbtU l'ina Doorgeest, 19 Johannes, z, yan Qeryit yan Tied en Klaasje Biereiifa. Cornelia, d. van Jacob Dekker Geertruida Kruijer, Anna Frederika Olermontina, d, van Fredrik Clermont Rike en Antje Jemmink. Petronella Elisabeth d. van Johannes Sehoemaker en Dirkje Jonker. Jan, z. van Dirk Schriel- en Stijntje Kaan. {Men) G e b o r, e pMatfhüs, z. v. Jacob Bult en Niesje Smit. Adrianus, z. y.' Adrianus Dejia eu Martha 'Kossem Johannes, z. y. "\Yil}ertt Oorpelis Ellis en Margarotjia jloutenbos. Maria Cornelia, d, v, Johannes Abbo en Jaeoba Bïakenhoff, Haartje, d. v. Arie den Das en Jantje Bos. Margaretha Johan na, d, v. Jacob Kuijs en Alida Oudhuis. Frederik Cornells, z. v. Hendrik Dijs en Anna Aleida Veldwijk, Guurtruida, d. v. Oene Jonker en Elisabeth Him Elisabeth, d. v. Jan Tamis en J&a&rfjó l.ouwo. Overledo^' Nieotaas 'Petrus Louwe, 12 jaar. Willem Boon, echtgenoot van Aaltje Jonker 52. jaar. - Nicolaas Bout, echtgenoote var, Geertje Duijn, 60 jaar Friederich Ca,r| flayer Nienkemper, weduw naar yan Johanna' Cornelia Kimman, 81 jaar. OTPREDEK (Mei.) Ondertrouwd: J. Vroegop en A. Bakken -Getrouwd: E. Hartog en H. Bol, Geboren: Hendrik Marie, z. v. J. M. Bakker en M. Leegwater. Overleden: Jan Posch, 52 jaar, echtgenoyr van Maartje Blokker, eerder gescheiden echtgenoot van Aafje Ft'kke, Fieri»,, t- v. F. de Waard en A. Zuur bier, 9 maanden. lugmiidw! Auktnin. Keil kliiderdug in 't volle seizoen. Mag ik alle kindervriendinnep en kindervrienden die naar buiten gaap,, hejeejd verzoeken, in hun vacantia éérj dag fê willen besteden ter wille yan liet kind. van het behoeftige, zwakke kind dat slechts in licht ep lucht 06 zonneschijn genezing kan viiidep f Yoor het nieuwe koloniehuis van liet Centraal Genootschap te Egmond aan zee, dat 30 Juli bewoond wordt door 120 zwakke en bloedarme kleinen is nog 17 duizend gulden te kort. Als dat de eepsjte week vun Augustus eens bijeen gebracht kon worden door hen, die ook hernieuwing van krachten zoeken, doch zoo gelukkig zijn voor zich zelf te kunnen zorgen Een verzoek om werkkracht richt ik meer bepaald tot jonge dames., verzoek om geld aan allen. De middelen zijn vele. Een onderlinge inzameling in alle hofels of pensions, een strapd-collecte, ver koop van prentbriefkaarten ep bloemen, een uitvoering- of kermesse d'été, epz. A. O. BOS, Eg-mond aan Zee. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. uaar waarnemingen verricht in den morgen van 20 Juni. Medegedeeld door uet Koninklijk Nederlandscb Meteorologist Instituut te De Bilt. OVERZICHT, In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 772.4 te Horta. De laagste stand yan den barometer 762.0 te Nice. VERWACHTING. (Geldig tot den avond van 21 Juni). Zwakke oostelijke wind, licht bewolkt, droog weer, warmer, KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. De hooge drukking beheerscht nog bijna het ^eheele waarnemingsgebied, waardoor op vele plaatsen helder weer veroorzaakt wordt. De barometersverschillen zijn klein en is de windkracht op bijna alle stations ge ring. We kunnen voor morgen voortduren van het droge, meest heldere zomerweer verwachten. In ons land verschilt de temperatuur weinig met de normale. M. MARKTBERICHTEN. a 20,—, 645 Schapen f 22,— a 32,50, 0 lammeren f a f 212 vette Varkens f 0,53 a 0,58 per K.G., magere id. f a f Afslagvereeniging BEEMSTER, PURMEREND en OMSTREKEN, 18 Juni. Op de afslagmarkt werd heden verhandeldSpinazie a cent per dubb, mand, sla, f 0.50 h 0.85 per 100 krop, rabarber fO.50 a 0.—, selderie f 0.a 0.—, peterselie f 0.k 0.— dorperwten f 5.20 a f 6.40, radijs f 0.- a 0.—, prei f 1.a f 1.20, allen per 100 bos, postelein a ct. en peulen f 3.40 a 4.20 per 100 pond. Handel zeer vlug. Tuinboonen f 1.05 a, 1.50 per 1000. Sla- boonen f 0.per 100, bloemkool f 7.10 a 7.50. BROEK OP LANGEDIJK, 18 Juni. Muizen f 2.60 a 3.50, kleine f 0.90 a 2.35, wortelen f 2.35 a 3.25. MEDEMBLIK, 18 Juni. Groote muizen f 2,90 a 3.35. kleine id. f 1.50 a 1.65, groote ronde f 2.80. Aanv. 980 manden of zakken. SCHIEDAM, 18 Juni. Moutwijn f 12.25, jenever f 16.25, Arnst. proef f 17.75. AMKÏERDAMSCHE BEDES. Opgave van het Yoordam, 1213, Alkmaar. Koer» van Stantsleeningen, 19 Juni 20 Juni NEDERLAND. Ned. Werkel. Schuld BUITENLAND Bulgarije Tabaksleening Brazilië Funding Mexico binnen! Japan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hope Consol 1906 1S94 6e Em. Hang Dombr. pCt. 2% 5 5 5 4 4 6 4 DA ALKMAAR, 20 Juni 1910. Aangevoerd'14 Koeien en Ossen f 210 a 325155 vette Kalveren f 40 a 98p. pond f 0,75 a 0,85, 45 nucht. Kalveren f 8,— Financ. en Industr. ondernemingen. Nationale Hypotheek Bauk pCt 4 NoordhollaTidsch Grondcredlet Nederl. Handelmaatschappij resc. aand. div. Barge en Moorman Cultnur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker A'dam Delj A'dam Langkat s Idem pref. A'dam Serdang Deti ïsalavia SJ Deli-Martschappij Langkat tabak A Medan. N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Kou Mij t. expl. v. Pelroleum Moeara Enim Sumatra Pa embang Periak Petrolemn-Mij. Zuid-Perlak Redjang Lebong Great Cob^j Amalgamated Dopper Oy. Steels Comm Car Foundry Omum, Aine,rik. Stoamv.-Mij. j, Marine Comic Tv Pt'-fe-eet Marinebonds pCt 41A Peru Comm. aand div! Preferent Spoorwasleaninaen. Holl. IJ. Sp.-M.ij *8. tot, expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. At,ch. Top., Ce^t. v. Convert Bd. pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. A(>,i;div. Erie Comm Kanra,s City South. Com. pref. Mis K. Texas C. v, New-York Ontarid Norfolk Western C. v. Öculhern Railway Southern Pacific Union Pacjfje eart. v. Wahasii Comm. Rock Island Comm. POLEN. Warschau Ween ey RUSLAND. Wladikawfeftg 18S5 pCt, 4 NEDERLAND. BELGIE, HONGARIJE. uOSTENRIJK. RUSLAND. Fremieleenin gen Stad Amsterdam 3 Gcmeente-cred. Antwerpen 1887 21^ Theiss 4 Staatslecning i860 6 1864 5 74i/3 9711/ic 1028/4 938/4 9415/u 87 87s/8 993/8 87t/s 94 Vs 100% 98% 185 134 ITS 131 1443% 618 218 334 60 951/s 455 50 2391/2 85% 3693/4, 411% 558 2621/4 207% 132 164 831 112 64% 78% 557/8 163 57/g 18% 12% 39% 85% 87% 209 105% 106% 358/g 273/8 31% 65% 38% 44% 102% 25% 121% 174% 19% 399/16 183% 893/8 1091/4 102 95% 159% 174 548 75 48% 87 100% 185 134 177% 130.50 251 329% 951/8 242 85% 564% 266% 2103/4 326 165 113% 657/8 79% 55% 5i%, 18% 12% 40 209 lC5i/2 107 35% 27% 32% 65% 38-4 253/, 123% 1759% 1911% 40% 183% 89% Koers van het geld. Prolongatie 5®/8 pOt. Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. Russen onver anderd. Tabakken stil. Oliewaarden in vaste stem ming. Culturen prijshoudend. Mijnen onregelmatig. Amerika opende iets beter, het verloop was kalm en het slot prijshoudend. Bij vonnis van de Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, van den negentienden Mei 1910 is het Iiu- weïijk, bestaande tusschen CORNELIS ALBERTUS ROOS, steendrukker, en ARENDJE JOHANA KOO- MAN, zonder beroep, beiden wonende te Helder, ont- Riomleii verklaard door echtscheiding, met alle wettelijke gevolgen van dien. Alkmaar, De procureur van eischei', 20 Juni 1910. J. P. BOSMAN. om met behulp van een werkster de voorkomende werkzaamheden te verrichten bij Mej. B O R S J E S, Zijdam. Met 1 Augustus wordt in het Ned. Ilerv. Diaconiehui* een flinke Zich te vervoegen Dinsdagavond 7 ure, ingang Yeere- straat, Alkmaar. GEVRAAG» tegen half JULI of AUGUSTUS. Brieven onder lett. T 157, bureau van dit blad. Aan de fabriek ..Wilhelmina" te Bergen (N.IL) wordt voor direct ge v r a a g d een flinke JONGEN. Te IIEIEOG wordt GEVRAAG», met vrije kamer. Offertes, met prijsopgaaf, onder No. K 158, bureau van dit blad. Een RIJKSAMBTENAAR vraagt tegen 1 Juli te ALKMAAR Brieven met prijsopgaaf franco aan C. SCHOUW, Govert Flinckstr. 172, Amsterdam. GEVRAAG» tegen I Augustus a.s. in een klein gezin, Adres N. S. MODDERMAN, Bergen (N.IL) da mi's. Opgaven onder no. 8, aan den boekh. A. J. MAAS te Helder, osu als eerste Hypotheek te beleggen rente 4 li 41/4 0/0. Overwaarde 40 0/0. Br. fr. lett. L 158, bureau dezer courant. te HILVERSUM, huis en werkplaats mooien stand, voor uitbreiding vatbaar. Adres S. WENSELAAR, Noorderstr. 63, Hilversum. zal verkoopen te AEKMAAR, in het Café „de Kroon" aan het Waagplein, op »insdag 38 Juni 1910 bij opbod en op5 Juli d.a.v. bij afslag, telken dage des avonds 7 uren Het allergunstigst staande te Alkmaar aan de Houttil, wijkno. 19, groot 72 cen tiaren. Behoorende tot de nalatenschap van Mej. Wed. J. J. SMEETS. Herplaatsing wegens misstelling. De DIJKGRAAF van de SCHERMEER maakt bekend, dat op verboden terrein gevonden eenden zijn geschut, dat de recht hebbenden op die dieren dagelijks tusschen 's namid dags 5 en 8 uur die dieren tegen betaling' der kosten van voeding en bewaring kunnen terug hekomen bij den bode van de Schermeer te Stompetoren, en dat de niet afgehaalden op Hinsdag, den 31 Juni 1910, des namiddags 3 uur, aldaar, in het openbaar zullen worden verkocht. De Dijkgraaf voornoemd, P. OOUWENHOVEN. BURGERS E. N. K. Deze Rijwielen zijn reeds 40 jaar bereden, dus genoegzaam in geburgerd, loopen zeldzaam licht en snel voor f 63 een pracht van ecu Rijwiel met dubbele remmen, freewheel en nikkelen vellingon en door en door gegarandeerd. Let vooral bij don aankoop van zoa'u machine op E. N. R. Beleefd aanbevelend, A. HILDERING, Hekelstraat 13, Alkmaar. Telefoon 236. Speciale inrichting voor reparatie. Emailleeren en Vernikkelen. KOKO DEED HET." ÈöÊiSn De hees* J. EDGH1LL COLES, een welbekend millionair. schrijft uit BATH (Engeland) Mijne Heeren, Tk ben thans overtuigd dat, I zonder uitzondering, 4KOKOhet beste middel is, dat bestaat om den haargroei te herstellen. Mijn kruin, voor. en a liter hoofd rear en geheel kaal, en nu heb ik een flink hoofd met haar. Tk geloof vast en zeker dat, als de hertog van Cambridge, de prii\j van Wales en zijn broeder uw 'KOKO' kenden,zij hetvoor hun haar zouden gebruiken. Ik ben gaarne bereid iedereen te ant woorden op alle vrdgen die mij hieromtrent gedaan mochten wopden. Hoogachtend, J. E DG HILL COLES. P. S—He sluit hierbij in mijn pas genomen pgrtret. ik beschouw het herstel van mijn haargroei als een wonderbaarlijk feit, vooral daar ik hieer dan 60 jcuir oud ben." KOKO DOET HET HAAR GROEIEN, VERHINDERT HET UITVALLEN, ROEIT ROOS BESLIST UIT EN BRENGT DIKKE, WEELDERIGE EN GLANZENDE LOKKEN VOORT. HELDER ALS KRISTAL. BEVAT GEEN VERF, OLIE OF VET. HEER- LYK VERFKIS3CHEND EN VER STERKEND VOOR DEN SCHEDEL. RO'AO wo'-tU gebruikt door ieder Konin- klyka Haihoudin^ in Europa en is bet eetiigsfce Haarmiddel dat met geteekende attest,en van Ko.-iinklyke personen vereerd ia. GOLVci'lD HAAR.— Koko versterkten voedt liet haar en aanhoudend gebruikt deelt het aan het kapsel dc bekoorlyke Golving mede welke zoo bewonderd wordt. Te verkrygen by alle Apothekers, Drogisten. Prijs fl.0.75, fi.1.60 en f 1.3.00 per flacon. WAARSCHUWING. Wij vestigen Uw bijzondere aandacht op het feit dat de ECHTE" Koko voor het Haar" dat wer- keiiik goede re uitaten geeft, verpakt is met Hol- landsche ~~uA onzen i komt Wij kunnen geen andere garandecren. Eenig Depot voor Nederland ROKIN 8, AMSTERDAM. Gefabriceerd door Koko-Maricopas Co., Limited, London. :e gebruiksaanwijzing waarop den naam van A Heen-vertegenwoordiger voor Holland voor- »epót te Alkmaar: JflEROP xV SLOTHOIBLU,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3