De Lange de Mot aaz, Platen en Lijsten, Golden Thee Menstruatieknssens voor de reis. Voor degelijk Schoenwerk C. VERHEUS, Uurwerkmaker, De Wiskottens Zelf Schilderen. Nierop&Slothouber, Bouwterrein Wed. JAC. VitN BEEK, Schootenstraat 18. lines. Agenl C. D. Waiboer, I WtF* A wr 401 dies moet weg in de zaak o korting. Haast u. EN. 1 DAIES- HEEREN- sn KINDERSCIOENEN. 721 Cents Vruchtensuiker BOTERSTRAAT No. 2, ALKMAAR W. NEDERKOQRN - - SdMtKtMt Steeds voorradig 1 JEE. Stoomhootdienst „ALKMAAR PACKET Moderne Engel. Stroohoeden, Een ieder die nu Goedkoope Haas wil eten, gaat nu Zaterdag naar de Landbouw, Boterstraat Alkmaar, Zie de Etalage, daar die Zaterdag a.s. Reusachtig is. Kunsthandel Dat sommige menschen zich kunnen vasthouden aan een een maal aangenomen vooroordeel ligt meestal aan het niet ken nen van een artikel. Waarom evengoed is als de beste merken kan men alleen beoordeelen door eens proef te nemen. Be spaar dan Uw zakjes, want zij hebben waarde „De Gouden Bpil". M. KATER, M1ENT. - Aan de STOOIH WASCH- n STUURINRICHTING - „De Eendracht", bekwame Strijksters REPARATIE-INRICHTING. FEUILLETON. Salonboot met glasbeschutting aan dek. PLEGING's Verf voor het gebruik gereed. aan den Westerweg, Nassauiaan en Egmonderstraai Panamahoeden, Zomerpetten. Ook in voorraad onderdooien. ALKMAAR. Steeds vcoi*t*adig in péi* 5 ons. Firma DE WIJS BROERS, Buitengewone aanbieding afgelezen Tijdschriften bij de N- V. Boek- en Handelsdrakkerii voorheen HERMs. COSTER ZOON, daar er door de onverwachte warmte ontzettend veel uitschot is gekomen en allemaal in de VETTE KAASSOORTEN, bijvoorbeeld in de Commissie Kaas, Edammer Kaas en Gouda Kaas, en deze Vette Uitschot-Kaas wordt alleen verkocht in de LANDBOUW. ggp De Zomermaanden is de Landbouw alleen Zaterdags geopend. De Kaas wordt voor Spotprijs verkocht, dus een ieder doet zijn voordeel en gaat Zaterdags naar de JLaudhouw. Op iedere 50 ct, en hooger, wordt een Reuzen öadeau gegeven. Aanbevelend, ZEGT HET VOORT Breedstraat. Alkmaar. De grootste keu e in Isge prijzen. Eigen passepartout en lijsten-fabriefe. Praktisch, zindelijk goedkoop. der Firma de Wed. Jb. KES ZONEN, Bergerhout, Visscherslaan El, Alkmaar, knimen geplaatst worden tegen hoog loon. RUITER» Achterstraat 25- REPARATIöN NET en BILLIJK. Gaarne wordt aan huis gevraagd. ACHTERSTRAAT B 21. Naast VROOM DREESMANN. EERSTE klas - - Accurate regeling. Degelijke garantie. LANGS DK ZAAN. Van ALKMAAR 6-8 - 10 - 12 - 2.30 4 6 - 730 uur. Van AMSTERDAM 6.30 8 - 9 30 11.30 2.15 4 6 7 30 uur. Van Zaandam naar Haarlem 8.15 - |lQ 15j -12.15 - |2.1E| - 4.15 -16 15j -18 15 Alleen Zondag'. |416 -6.15- 1815 -| uur. uur. N. V. Eerste Haarlemsche Stoomververij Chemische Wasscherij voorheen C. HOEING, firma SCHENK, De enorme verhooging der grondstoffen, heelt de prijzen der Plt gingsverf verhoogd. Bussen netto inhoud. GRONDVERF. GLANSVERF. 1/2 Kilogram f O•321/2 t/? K'logrRtn f O 4Q 1 O 60 f O 70 21/a f 140 21/2 f 160 5 f 2 50 5 f 3.10 10 f 4 50 10 f 6 00 Grootere hoeveelheid lager in prijs. gggP* Staalkaarten gratis. Te ALKMAAR alken verkrijgbaar by: LANGESTRAAT 83, Drogisten. Te bevragen bij A. G. DEN BOESTERD, Tousgaintstr.Q- HOUTTIL ALKMAAR de nieuwste soorten Kuime keuze lage prijzen. Het steeds toenemend debiet waarborgt de soliditeit. Vanaf heden verkrijgbaar 30 cents per 5 ons. Aanbevelend, VAN - Telet. No 3. Voordam C 9. (Wordt vemdgdl ZEGT HET VOORT Effecten, Coupons, Prolongation, Hypotheken, Brand- assurantiën, Verzekeringen, Incasseeringen, Inbraak verzekeringen, Disconteeringen, Wissels op binnen- en buitenland. Gelden k déposito, Handelscredieten. GEEN BETER ADRES dan 79) Naar de vijf en veertigste Duitsche uitgave door RUDOLF HERZOG. „Je vrouw echter', ging Mabel voort, zonder zich van haar stuk te laten brengen, „zal je gedurende de eerste jaren waarschijnlijk zoozeer in beslag nemen, dat je je onmogelijk „deelen" kunt, eenvoudig' omdat je een geheele man bent." Ze opende hare oogen wijd en kéék hem aan. „Als ik niet wist, dat zelfs de mooiste katjes nagels hebben, zou ik je nu de hand kussen." „Tot ironie heb je geen reden. Het eenige wat ik bij dit tête-a-tête betreur is, dat niet op mijn plek Emilie zit. Ik kan slechts een biecht aanhooren. Zij echter heeft de wijding ontvangen en mag absolutie verleenen." „Dank je. Nu ben ik volkomen georienteerd." „Ik hoop, dat ik je van dienst heb kunnen zijn." „O ja. Zeer veel zelfs. Ik heb geleerd, dat eene vrouw een man steeds tegen zijn eigen vrouw bijstaat, nooit echter tegenover een derde." „Beste Gustav, raadpleeg den zakenman in je eens. Een concurrentie kan zeer gezond en nuttig zijn, als ze niet in oneerlijke concurrentie ontaardt. Juist zoo is het tusschen vrouwen." Gustav Wiskotten moest lachen, „Saul trok uit, om eene verdwaalde ezelin te zoeken, en vond een kroon." „Ik heb nog nooit aan je intelligentie getwijfeld, Justav." „Ben je nu klaar met je onzin?" „Ik ben klaar. Maar onzin was het niet. Je schaamt je alleen „Tk? Waarvoor? Ik ben toch tot je gekomen." ATTTM li W A FIV Ti TT FC Hoofdmagazijn FNIDSEN 63, 2e Magazijn MIENT 11, A1jH1ÜAAi1ÖL<!1 TV A JtiV» fllJlö, voor de Steenenbrug. H. JANSEN, Tel. 417. Grossier Let op kwaliteit. Zie niet alles voor het zelfde aan, al is het gelijkend. Laat U niet door concurrentie en een weinig prijsverseh'l pakken. De namaak is groet. Koopt waar soliditeit en garantie zich vertegenwoordiger. Uitsluitend goede waren, tegen scherp concurreerende prijzen. levert steeds alle goederen binnen één week wéér af als nieuw en goedkoop. Alle gewenschte inlichtingen worden steeds gaarne verstrekt door onze Agentesse: Mej. FRANSEMEIJER Magazijn ,,J>e Katoen. Daal", Honttil 25. Mantel- en Stoffenmagazijn. Uitgebreide colbctie Mousselinen BI onsen. Handschoenen. Kousen. Corsetten. Wollen, Linnen en Batist Costumes. J. H. WILLEBS, Alkmaar, Tel. No. 247. „Ja, leeperd, omdat ik geen Emilie heet!" Hij stond op om .te vertrekken. „Vergeef me dat ik je gestoord heb, Mabel. Je hebt je tijd aan mij ver spild." „Volstrekt niet. Ik heb me zelden zoo goed geamu seerd." „Als je jarig bent, krijg je een hansworst." „Ach, jullie ijdele mannen! Als wij vrouwelijke hansworsten er niet waren, zou het een troosteloos vervelende poppenkast worden! HeldenvereeriugGus tav, bij zooveel bewonderende hoogachting zou ik bui ten adem raken. Duikelt van tijd tot tijd maar eens over ons heen, dan zijn we voor jullie heeren dei- schepping, niet meer bang, en jullie hebt het voordeel, dat we je heldenrok afborsfelen." „Adieu, Mabel." „Adieu, zwager. En zooals gezegd: ontvang juf frouw Zinters in den kring van je dierbaren." „Als dat niet het zuiverste leedvermaak is, dan is het „De zuiverste sehoonzusterlijke liefde." „Laat me d'r uit! Anders verwissel ik de begrippen!" „Arme kerel. Jk zal zien wat ik nog voor je doen kan." „Alsjeblieft niet. Ik heb genoeg, meer dan genoeg!" Toen hij buiten was, wist hij niet of hij zich ergeren of lachen zou. Verbeterd' had zijn bezoek den toestand in geen geval. Verbeterd? Verwarder, moeielijker, be lachelijker was hij geworden! Hoe zou hij nu nog dat gevaarlijke, domme ding, Gretehen, kunnen ontvangen, nadat de mooie spotlustige vrouw daarboven in haar hel verlicht salon met hem en zijn avontuur den spot gedreven had.. „Hooggeachte vriend en weldoener!" Dat was om van schaamte in den grond te zinken. Gustav Wiskotten en Gretehen Zinters! Over dag! „Emilie „Wat wou hij, Mabel? Ik dorst van angst nauwelijks adem halen." „Jk hoop van vreugde! Verbeeld je, de lieve God heeft .je gebed verhoord." „Spreek niet zoo lichtzinnig. Welk gebed?" „Dat hij Gustav een heel dommen streek uit zou la- ten halen." „Het is-toch niets ergs?" „Neen, neen maar bovenmate dom!" Ze wierp zich in hare armen en lachte. „Stel je voor: hij in zijne hernieuwde waardigheid van vader en opvoeder, geheel vervuld van het geluk, zijne kinde ren weer bij zich te hebben, en in de hoop verkeerend, dat de moeder het spoor der kindertjes weldra volgen zal! E11 te midden, van deze moeielijk verkregene, nog niet geheel tot een goed einde gebrachte idylle, waarbij hij juist plan heeft de plaats van godenvader weer 111 te nemen, komt hem een klein avontuur, het eenige van zijn onbestorven weduwnaarschap, overval len en verstoort zijne verheven stemming juist nu door de lastige herinnering aan een oogenblik van men- schelijke zwakheid." „Gustav „Hij heeft eens voor vijf minuten- den vroolijken me neer uit willen hangen. Deze prachtvolle, ongetemde beer. Eu is niettegenstaande zijne vermomming als beer herkend geworden. Een klein meisje zou hem den ring door den neus willen trekken en hem laten dan sen." „Wie?" „Juffrouw Gretehen Zinters." „Ach, lieve hemel," zeide Emilie Wiskotten verlicht, „die is op de familie gesteld." „Wat? Hartje, je b.ent in staat de zaak van den juisten kant te bekijken? Je lacht? Je lacht? Emilie!" „Ja, dacht je dan," lachte Emjlie Wiskotten in de omarming barer schoonzuster, dat ik me zoo maar zonder meer door de eerste de beste zou laten over vleugelen? Ben ik dan zoo leelijk? Of zoo dom? Waar toe zouden dan de zes maanden der scheiding gogd geweest zijn? Met een half dozijn had hij het aan kunnen knoopen, terwijl ik er niet was. Maar nu nu ben ik er weer." „Nu ben jij er weer!" Mabel staarde hare schoonzuster verbaasd aan, en las op haar gelaat den humor in de waardigheid en de waardigheid in den humor. Ze hield eene vrouw in de armen, die in niets meer bij haar achter stond. Die Van de r Horst, Langestraat MEN LOOPE nu weer van uit Payglop, schuins over de Laat, da RIDDERSTRAAT in, naar het Goudmagazijn van r. OUDES, Ridderstraat 11 Alkmaar, daar is het adres van het Koopen, Verkoopen of Verruilen van Juweelen, Bloedkoralenkettingen, Goud en Zilver. Heeft ook vele artikelen voor OUD, als Gouden Oorijzers, Juweelen enz. Zondags geopend. GRASBOTER, AF TE GEVEN ZIJN: GIDS, jaargang 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 190?, 1908 a 1.—. EIGEN ITAARD, jaargang 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, a 1.—. ELSEVIERS MAANDSCHRIFT, jaargang 1902, 1903, 1906, 1007, a f 1.—. NEDERLAND, jaargang 1906, 1907, 1908 a 1. ONZE EEUW, jaargang 1906, 1907 a 1. TIJDSPIEGEL, jaargang 1907, 1908 a 1. NORD UND SUD, jaargang 1906, 1907 a 1.25. HUM. ALBUM, jaargang 1906, 1907 0.50. ILLUSTRATION, jaargang 1900, 1901, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, a 2.—. REVUE DES DEUX MONDES, jaargang 1900, 1901, 1906 a 2.50. TOUR DÜ MONDE, jaargang 1906, 190f a 1. PUNCH, jaargang 1901, 1903, 1907, 1908 a L— GRAPHIC, jaargang 1906 a 3.—. LONDON NEWS, jaargang 1900, 1902, 1906, 190f, 1908 k 2.—. STRAND MAGAZIN, jaargang 1908 a 1.50, ILLUSTRIRTE ZEITUNG, jaargang 1901, 1903, 1906 a 2.— UBER LAND UND MEER, jaargang 1903, 1904, 1906, 1907, 1908 2. FLIEGENDE BLiiTTER, jaargang 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 k f 1.— GARTENLAUBE, jaargang 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 a 1.— er naar verlangde haar examen af te kunnnen leggen. „Wat denk je te dosn?" „Ik zal hem toch wel moeten helpen." „Morgen al?" „Hét liefst reeds vandaag." „Juffrouw Zinters heeft voor morgen haar bezoek aangekondigd en Gustav weet van verlegenheid geen raad. Het kleine avontuur was hem geheel ontscho ten. Nu schaamt hij zich voor de kinderen en in de kinderen voor jou." „Ik zal hem uit de verlegenheid helpen, Mabel. Ik zal ja ik zal maken dat ik er bij ben. En vertel het me nu eens uitvoeriger." Mabel begon. En toen ze Gustav als beschermer eener tlfeater-novice beschreef, Schiller in de eene, de poederkwast in de andere .smidsvuist, de fabriek in het hoofd en de slaventrouw in het hart, legde Emilie Wiskotten haar de hand op den mond, „Dat geloof je zelf niet." Ze liep door het salon, zette hier eene photographie recht, streek daar over een kussen, staarde peinzend voor zich, werd afwisselend bleek en rood. „Kan ik je helpen, Emilie?" „Kan ik niet telephoneeren „Ga mee naar Wilhelm's werkkamer. Waar moet er een boodschap heen gezonden worden?" „Ik heb slechts mijn reiscostuum hier. Ik zou, als jij het goed vindt, gaarne een paar toiletten hier wil len laten komen om uit te kiezen." „Dat is een prachtig idee. Daar had ik nog niet aan gedacht." „Ik zou niet graag," zoo verontschuldigde zich Emi lie Wiskotten, „al te veel bij de juffrouw af willen steken." „Natuurlijk niet! Dat is de eenige reden! Kijk me niet zoo meisjesachtig aan, ik telephoneer al...." Tot den avond toe duurde het passen. De vrouwen waren kinderen geworden, mooie, ijdele kinderen, die uit vreugde, dat men hen lief heeft, willen bekoren. De juffrouw, die de zichtzending begeleid had, hadden ze weggezonden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4