8 T A lis ,V IK!" >V S7 BUITENLAND. melsch voorrecht hij het achtte student geweest te zijn aan de Leidsche hoogeschool. In zijne verbeelding ziet hij aan den nachtelijken hemel de Maan in den kring der sterrekens met hun heldere kinderoogjes neerziende op de sluimerende overblijfsels der aloude Sleutelstad. De bleeke Maan vertelt hun allerlei sprookjes en zij hooren haar zwijgend aan. Maar: als de Maan hun fluistert van zoo menige studentenklucht binnen Leidens veste, dan rijst er uit de boezems der sterrekens een zucht. Dan ruist er door hun reien Het half onderdrukt gemor: „Ach! waarom zijn wij geen leden „Van het Leidsche Studentencorps." Het was een inderdaad! treffend oogenblik, toen het herinneringsmedaljon werd onthuld na de roerende rede vol piëteit, door ds. Dyserinck uitgesproken ter eere van de nagedachtenis van den genialen oud-stu dent van Leiden, die onder den schuilnaam van Piet Paalt.jens uitblonk in zijn gedichtjes, en als Frangois Haversc-hmidt een der corps-praesides was, waarop te recht het Leidsche studentencorps trotsch is. Geheel in overeenstemming met den diepen indruk die des heeren Dyserinck's woorden hadden gebracht, antwoordde de praeses van het L. S. C. in zeer wei sprekenden dank voor de goede daad, die de tijdgenoo- ten van Piet Paaltjens hadden verricht door het hul digen van dezen grooten student in het heilige der heiligen van het corps, waarvoor hij zijn liefde zoo vaak had uitgezongen. DOOR DE TRAM OVERREDEN. Gistermorgen werd door de stoomtram, komende van Alkmaar, nabij den Kuikensweg te Beverwijk de kruidenier G. Bergsma overreden. Deze leed aan toe vallen en bevond zich, waarschijnlijk daardoor overval len, juist op de rails. Hij was onmiddellijk dood en werd met gespleten schedel opgenomen. BRANDEN. Gisternacht heeft te IJmuiden in de Visschering straat een hevige brand gewoed juist naast het perceel dat FT Januari j.l. geheel uitbrandde. Tweg perceelen, bewoond door 4 gezinnen, zijn geheel uitgebrand, zelfs de muren moesten worden omgehaald. De brand ont stond door nog onbekende oorzaak in het tabak- en si garenmagazijn van P. Donck en greep zoo spoedig om zich heen, dat in een half uur tijds alles in lichte laaie stond. Daarop werd het belendende perceel aangetast. De huizen behoorden tot de Erven J. van der Plas en waren verzekerd evenals de inboedels van de inwo- nenclen P. Donck, C. Dijkstra, P. Goedhart en W. Nat. Bij de blussching, die eerst aanving toen de per ceelen in vollen gloed stonden, verleenden hulp de stoombooten „Dirks" en „Breeveertien." EEN ONGELUKKIGE. Een bejaard ingezetene, die in zijn woning aan de Laan van Meerdervoort in den Haag vyegens storing zijner geestvermogens wordt verpleegd, wist gisteren onbemerkt zijn huis te verlaten en kwam, aan het commissariaat aan de Archimedestraat vertellen, dat hij vergiftigd was door een krankzinnigen arts en een verpleger. Op zijn verzoek belde de inspecteur van dienst, die uit de verwarde zinnen van den man be greep te doen te hebben met iemand, die niet wel bij 't hoofd was, diens geneesheer, dr. S., op. Inmiddels vluchtte de man het politiebureau weer uit, langs Regentesselaan en Stephensonstraat, waar hij werd gegrepen en, om ongelukken te voorkomen, weer teruggebracht naar het bureau. Daar was inmid dels dr. S. verschenen, die zijn patiënt trachtte te be daren en hem door twee verplegers per auto weer naar huis liet brengen. De ongelukkige was echter hoe langer hoe meer opgewonden geraakt en wel in die mate, dat dr. S. aan het commissariaat liet vragen, het dwangbuis af te staan, daar hij vreesde, dat men den man niet langer zou kunnen houden en hij onge lukken voorzag. Die vrees bleek niet ongegrond, daar de man een flesch stuksloeg op het hoofd van dr. S., die daardoor bloedend werd verwond. Ten slotte slaagde men er in, zich van den zinne- looze meester te maken en hem buiten staat te stellen, erger ongelukken te veroorzaken. AUTO-ONGEVAL. Gistermiddag omstreeks half drie reed aan het Iihe- densche Veer, bij de Steeg, de automobiel No. 231, toebehoorende aan den heer B. M. II. Enthoven uit Nijmegen, te water. Schijnbaar kon de bestuurder niet meer stoppen, zoodat de auto ter zijde van de pont terecht kwam. De heer Van Enthoven, die de auto zelt bestuurde, en de auto zelf verdwenen onmiddellijk in de diepte. De chauffeur, die de veerlijn naar be neden hield, kwam met den schrik vrij. Naar de auto en het lijk van den heer Van Enthoven wordt gedregd. GEVAARLIJKE WAAR. Door de politie te 's-Gravenhage zijn gisteren bij een marktkramer op de Groote Markt aldaar, die een groote hoeveelheid flesschen, potten, enz., inhoudende onderscheidene apothekers- en drogistenwaren - - er moet zich zelfs arsenicnm onder bevonden hebben ten verkoop had uitgestald, verschillende van deze waren in beslag genomen, om dooi' deskundigen te doen nagaan, in hoeverre de verkoop van deze artike len behoort te worden tegengegaan in 't belang der volksgezondheid. UIT WINKEL. Zondagavond brak brand uit in het perceel van den lieer J. Korff te Lutjewinkel, bewoond door A. van 't Riet. Het woonhuis is geheel uitgebrand, een deel der meubelen kon worden gered. Verzekering dekt de schade. UIT LIMMEN. In de vergadering van Hoofdingelanden van den Groot-Limmerpolder is benoemd tot Dijkgraaf (vaca ture A. de Groot), de heer Corn. Pepping te Limmen. De ingezetenen worden herinnerd aan het nemen van voorzorgsmaatregelen tegen hooibroei, binnenkort verschijnt eene Publicatie van Gemeentewege daarom trent en zullen de Hooistekers rondgaan. Eene wijziging, nader te bepalen, der Algemeen» Politieverordening wordt voorbereid, waarbij het in verband met de vernieuwing van eenige wegen, straf baar gesteld zal worden met voertuigen van zeker ge wicht te rijden op wielen met te smalle velgen, als mede het „halfslag" rijden op de paardepaden. UIT VELSEN. In den speeltuin „Rozensteijn" aan den straatweg naar Velsen, stapte Zondagavond een twintigjarig meisje, W., (uit Santpoort), aan de verkeerde zijde van den schommel af en werd toen door den vlak daarnaast gaanden schommel zoodanig geraakt, dat het onderbeen verbrijzeld werd, hetgeen veel bloedver lies veroorzaakte. Geneeskundige hulp werd spoedig verleend, en hare onmiddellijke opneming in het St.-Elisabeth-Gasthuis te Haarlem bevolen. UIT BOVENKARSPEL. Heden herdenkt ds. D. A. Brinkerink, sinds 1896 predikant te Bovenkarspel, zijne 25-jarige ambtsbedie ning. Ds. Brinkerink, die vroeger te Rockanje, te Twisk en te Neede gearbeid heeft, doet veel aan kerk historische studiën. Gok voert hij de administratie van het in 1858 gestichte Römerfonds. UIT SCHERMERHORN. Eenige kinderen van hier, die uit de catechisatie van de R.-K. kerk te Beemster kwamen, gingen spe lende langs de Jisperweg naar huis, toen hun een wielrijder met een paard aan het touw voorbijreed. Het paard, door de jongens aangejaagd, werd schich tig, sloeg achteruit, en trof een der knaapjes, het zoontje van den heer Braakman, tegen de onderkaak. Vreeselijk gekneusd werd het knaapje in bewusteloo- zen toestand bij den heer Droog, wa,ar het onheil ge beurde, in huis gedragen. Juist passeerden Dr. Lub- sen en een pleegzuster, die terstond de behulpzame hand boden en het eerste verband legden, waarna het kind, dat onderwijl weer was bijgekomen, door den heer Droog per rijtuig naar de ontstelde ouders werd gebracht. De toestand is op 't oogenblik nogal be vredigend. VAN TEXEL. Op den Maandag gehouden 6den lammerenmarkt werden ruim 1900 stuks aangevoerd, die gemiddeld van 12 tot 16 gulden werden verkocht. H iermede zijn de lammeren-markten geëindigd en de schapenmarkten begonnen. UIT WEST-GRAFTDIJK. De kerkeraden van Oost- en West-Graftdijk hebben toezegging van beroep naar de betrekking van predi kant bij de Ned. Herv. gemeente aldaar, gegeven aan den heer D. van der Most van Spijk, proponent te Haarlem. UIT HOORN. Bij Koninklijk besluit is benoemd tot kantonrechter plaatsvervanger in het kanton Hoorn, met ingang van 25 Juni 1910, mr. A. C. Leeuwenburg!], advocaat en procureur te Hoorn. VAN WIERINGEN. De raadsvergadering bracht gisteren eene verrassing. De commissie tot feestelijke ontvangst van den nieuw benoemden burgemeester had geld over gehouden en besloten daaraan een blijvende bestemming te geven. Het gevolg' was, dat gisteren door de commissie namens de burgerij aan de gemeente als geschenk werd aangeboden een sierlijk bewerkte ambtsketen voor den burgemeester en zijne opvolgers, welke ge schenk met ingenomenheid en dankbetuiging werd aanvaard. UIT DE EGMONDEN. Do heer A. Zentveld van Egmond op den Hoef, had gisteren het ongeluk met een maaimachine in aanra king te komen, waardoor hij zijn been vrij erg bezeer de. Voorzeker in dezen drukken tijd geen buitenkans je. „De morgenstond heeft goud in den mond," zegt het spreekwoord. De zoon van de wed. Zwart van Eg'mond aan Zee ondervond dezen morgen het tegengestelde. Hij had, terwijl hij ging melken, het ongeluk een beurs met 40 gulden te verliezen. Een leelijk schadepostje, indien het niet weer in zijn bezit komt. UIT BROEK OP LANGENDIJK. Gistermiddag 8 uur had de eerste steenlegging plaats van het nieuwe Raadhuis en Onderwijzerswo- ning. Aanwezig waren burgemeester, wethouders, raadsle den, de aannemers de heeren J. Kui(waard en Jb. Smit, dn opzichter der gemeente Joh. Groot en de bouwkundige W, Jz. Dirkmaat. De burgemeester sprak zijn blijdschap uit over het aanwezig zijn van genoemde personen op deze plaats. Deze jilaats, zoo zeide hij, is het hart van het dorps leven. Hier yindt men alles bijeen raadhuis, scl?oql en kerk. Spreker herinnerde aan het oude gebruik van eerste steenlegging. De traditie getrouw, zou hij van dit gebouw de hoeksteen leggen. Hij betuigde zijn on geveinsde blijdschap dat eerstens de ontwerper een ge boren Broeker is, en dat voorts ook de aannemers dor pelingen zijn. Hierna had de plechtigheid plaats, waarna genoodig- den een glas wijn werd aangeboden, en het werkvolk een gift in geld ontving. ONTSLAG. De heer P. 01 ij, burgemeester der Gemeente Buik sloot, vroeger van Noord- en Zuid-Schermer heeft te gen 15 Augustus ontslag aangevraagd. VIJF PERSONEN TE WATER. Zondagavond omstreeks kwart voor zes, reed naar de Zw. Ot. meldt, te Zwolle, de heer P. van Loo met zijn echtgenoote, zijn 17-jarigen oudsten en zijn 8-ja- rigen jongsten zoon, in een met één paard bespannen bri k over den Panuedoekendijk. Juist was men een daar liggend lichterschip voorbij, toen plotseling het inspan van den wagen losraakte, 't Paard ging er van door. 't Rijtuig draaide naar den waterkant PU reed juist tusschen 't lichterschip en den steiger, do gracht in. Na een korte onderdompeling kwamen de inzittenden allen dadelijk hoven water. Mevrouw Van Loo en de oudste zoon hadden zieh aan Je kap van de brik vastgeklampt en wisten zich daarop te houden. De heer Van Loo kreeg vasten grond onder de voeten; 'i achtjarig knaapje verkeerde 't meest iu gevaar, maar den vader gelukte het-, hem uit de diepte te ha len, waarna het kind, met hulp van eenige omstan ders, op 't drog'e werd gebracht. Behalve de in 't rij tuig zittenden, geraakte ook nog de heer L. Wentholt, bleeker, die met zijn familie op den Pannekoekendijk wandelde, te water. Hij moest, wilde hij niet door de brik overreden worden, uitwijken, en de eenig'e weg', die hem daarvoor openstond, was die naar het water, waar hij dan ook in sprong. Van alle kanten kwam nu hulp opdagen en in wei nige oogenblikken slaagden eenige goede zwemmers er in, de drenkelingen op het droge te brengen. EEN NAT PAK. Scheveningsche strand. Lekker Zondagsweer. De zee is aan 't „vloeien." D r was een pa met peuters. De peuters plasten lekker in de brandinggolfjes. En pa lag lekker in 't zand van de zonnewarmte te smullen. Wat vredig tooneel. Maar 't was vloed. De kinder tjes weken al spelend terug mèt 't opkomend water, zorgden ervoor dat de kleeren niet nat werden. Maar pa,,,, pa was zachtjesaan zalig in den dut geraakt: dat lekker warme zand ook. En toen kwam 't gebeuren. Daar kwam, o schrik, een golf aanrollen en-schuimen, grooter dan vele barer voorgangsters. En daar lag pa opeens rnidden in. 't zilte water. Op springen was 't werk van een oogen blik, maar nat worden gaat nog vlugger. Pa keek beteuterd rond, wie 'm dat gelapt had. Maar daar trok de groote zee zich niets van aan. (N, Ot.) EEN ERFENIS. Ie Heerenveen zijn een 50-tal personen bijeen ge weest om hun deel in ontvangst te nemen van de op brengst der nalatenschap van twee verre bloedverwan ten, beiden in het begin dezes jaars te Nieuweschoot overleden, de ongehuwde zuster drie dagen later dan haar eveneens ongehuwde broeder. Do heer H. J. W. Terlot, notaris te Joure, aan iviens optrc-den het te danken is, dat deze zaak zoo spoedig haar beslag kreeg aan het opsporen der overal verspreid wonende erfgenamen waren vele moeilijkheden verbonden opende de bijeenkomst en zeide o.a., dat het heden wel „geen weer was om een erfenis te deelen" 't was n.l. snikheet en een derge lijke zaak wordt doorgaans met slecht weer in één adem genoemd „maar dat hij toch geloofde, dat de aanwezigen daarom even goed hun aandeel in ont vangst zouden willen nemen." Van die erfenis, die nog al aanzienlijk is, tot de nalatenschap behoorden twee flinke boerenplaatsen c. a. en roerend goed kwamen enkelen vrij belangrijke bedragen toe. Een zwerver, zekeren Lucas de Boer, is gerechtigd tot de ontvangst van circa 2500. Jammer voor den man, dat hij zelf van deze voor hem zoo heugelijke ge beurtenis niets afweet, wijl zijne tegenwoordige ver blijfplaats niet bekend is en een ingesteld onderzoek daarnaar tot nog toe geen resultaat opleverde. Men is te weten gekomen, dat hij met de laatste volkstelling zieh in de Haarlemmermeer ophield, maar verder heeft men geen spoor van hem kunnen vinden. Wat zal Lu cas als hij is opgespoord, een paar oogen opzetten, wanneer hem, die gewoon is één cent aan de deur te ontvangen, straks een kwart millioen van die lieve centjes wordt voorgeteld. POLITIEHONDEN. Omtrent de te Hoorn gehouden keuring van politie honden, zie ons nummer van gisteren, verzoekt men ons te melden dat de Duitsche Herdershond Caesar, die 208 punten verwierf door den eigenaar, den heer A. J. Reijnders te Halfweg zelf is gefokt en opgeleid, terwijl de hond' van denzelfden naam en van hetzelfde ras, eigendom der Gemeente Bloemendaal, 200 punten kreeg en van Duitsohjand werd ingevoerd, doch eenige honderden guldens kostte. De heer Reijnders werd met het door hem behaalde succes door politie-autoriteiten ten zeerste gecompli menteerd voor de door hem bewezen tact en leiding bij de dressuur van zijn hond die in alle opzichten aan de eischen aan een politiehond te stellen, voldeed, TEGENWOORDIGHEID VAN GEEST. Omstreeks 7 uur gisterenavond' viel te Maassluis een jongetje van 5 jaar van den spoorwegwachter 8, in den Boonervliet nabij 't station. Een reiziger, die in den trein zat, die juist over de spoorbrug reed, en het kindje zag drijven, trok aan de noodrem, sprong uit den trein en van de brug in den vliet, waaruit hij den jongen levend wist te redden. Met een nat pak ging de kloeke redder weder in den trein om zijne reis paar Rotterdam te vervolgen. KORTE BERICHTEN. - In de Camperstraat te Amsterdam i§ gisteren middag het 2'/2-jarig kindje der familie P. uit jiet raam dqr derde verdieping gevallen. De toestand yan de kleine is hoogst .ernstig. - Gistermorgen geyaakte een 2-jarig kindje yan A. Y. spelende in den Vijver op Sonsbeek- Upt kinder meisje dat niet het toezicht op het kipd befast, ging te water en bracht de kleine op het droge, zonder dat het eenig letsel had bekompn. In de Npd, Hervormde kei'k te Veenhuizen heeft een vogeltje zijn nestje gebouwd ip, een der kerke- zakjes. Door de voornaamste sigarenhandelaars te Haar lem is besloten, te beginnen met 1 Juli a.s., des Zon dags hun zaken des middags van 25 uur te sluiten. In den leeftijd van 104 jaar is te Haarlem over leden mevrouw de wed. W. J. VermasenVan der Tltuk. Te Tilbprg is Zondagochtend de 40-jarige onge huwde metselaar P. Kjaas.ep bij het zwemmen in de rivier de Leij verdronken in hét bijzjjp van eenige mannen die met hem te water gegaan waren] Uit het krankzinnigengesticht „Vrederust," bij Bergen-op-Zqom, is een der verpleegden, zekere v. d. H., afkomstig uit Middelburg, ontvlucht. De pogingen om den yluchteling op te sporen, wa ren vergeefs. Te IJaarlem is Zondagavond een conducteur gap de E. _N, E. T„ die ip een open wagen dienst deed, bij de Enunabrng tegen een paal geslagen waaraan de draden worden vastgehouden. Zwaar gewond is de map ngap jiet gasthuis ver voerd. -—Nu het vreemdelingenverkeer te Valkenburg reeds begonnen is, za} daar over eenige dagen een speelhuis worden geopend. Enkele Amsterdamsche heeren schijnen zich voornamelijk yoor deze aangele genheid te intevesseeren, Gisternacht omstreeks 12 uur werd de hulp der politie ingeroepen ten huize van zekeren E. te Apel doorn, alwaar de zoon, wonende te Rotterdam, bij een twist op zijne moeder had geschoten. Buiten gekomen, loste hij nog een revolverschot, ge lukkig zonder haar te treffen. Gistermiddag viel een 4-jarig knaapje in het Jacob van Lennepkanaal te Amsterdam. Door eenige agenten van politie werd het na eenigen tijd dreggens door middel yap een haak levenloos opgehaald. MUZIEKUITVOERING door het Stedelijk Muziekkorps, Directeur de heer H. A. Maas, op Woensdag 22 Juni van 8 tot 10 uur in de Buitensociteit. Programma. 1. Radetzky-marsch van Joh. Straus?. 2. Ouverture znr Operette „Franz Schubert" yan Pr. von Suppé. 3. a. Venetiaansch Gondellied yap Mendelssohn. b. G.ebet des ITohenpriesters ap§ dgm Oratorium „Die Zerstöring Jeruzalems" van Klughardt. (Trom bone-solo door den heer G. Anderson). 4. Funtaisie de 1' opera „Traviata" van Verdi. Pauze. 5. Ereie Liebe-Marsch; b. Man steigt nach, Tauz- lied; c. Kind du kanust tanzen! -Walzer a. d. Operette „Die Gesehiedene Frau" van Leo Fall. 6. Nieuwste potpourri-populaire (Nr. 10) van Re- naud. 7. Finale. BADHUIS VAN „HET WITTE KRUIS". In de week van 13 tot 18 Juni zijn in het badhuis van liet A\ itte Kruis genomen 66 kuipbaden, 100 re- genbaden le klas, 182 regenbaden 2e klas, te samen 348 baden. VERDRONKEN. Toen de visscher K. Ruiter te Huiswaard gister middag ongeveer half zeven in de Huiswaardermelk- sjoot aap hef visschep vyas, zag hij daar drijvende het lijk vaO eeH hem onbekejid manspersoon. Nadat de door hem van wit Alkmaar gewaarschuwde politie den ongelukkige op het droge had gebracht werd hij herkend als de 74-jarige J. F, van der Spek, die 's morgens zijne woning had verlaten. Daar geene teekenen van geweld op het lijk te be merken zijn en Van der Spek zeer slecht van gezicht was, vermoedt men dat hem een ongeluk is overkomen. TE WATER. Gisteravond geraakte de heer Jac. Al, toen hij op het Verdronkenoord fietste en voor een daar spelend kind moest uitwijken, te water. Door een voorbijganger werd hij spoedig op den wal gétrokken. Dit is een van de vele dergelijke ongevallen die in don laatsten tijd daar voorkomen. DINSDAG: Zangv. „Halleluja," repetitie, 8 uur, nieuwe Doelen. (Jhr. Zangver. „God is mijn Lied," 8 uur, Cfer. School Arb. Dam- en Schaakclub, 8 uur, café „Voorwaarts." Geheel-Onthouders Zangvereeniging. repetitie, café „Graanhandel," 8 uur. Kegelclub „Koekoek", half negen café „Suisse". WOENSDAG. Gymnastiek-vereenigmg „Kracht en Vlugheid," meisjes, 3de afdeeling van 3l/aP/a uur. Meisjes lste afd. van 67 uur, in het „Gulden Vlies, Koorstraat. Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," Dames van 78x/< uur. Heeren van 859" uur in het „Gulden Vlies," Koorstraat. Mannenkoor „De Vereenigde Zangers," repetitie, 73/4 uur, Diligentia. Alkm. Strijkorkest, rep. 81/a uur. Alkm. Esperantisten-vereeniging, 9 uur, Leeuwrik Breedstraat. Muziekvereeniging „Ons Genoegen", Diligentia. Gem. Koor, „Zanglust," 71/, uur. Alkmaarsch Strijk-orkest (dir. J. H. Oushoorn) repetitie, 8 uur, 't Gulden Vlies. Gymm-ver. „Tumluat," oefeningsavond, 8V« uur. Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," jongens, 3de afdeeling van 5*/t6*/4 uur. Jongens, 2de afd. van 78 uur, in het „Gulden Vlies, Koor- straat. Gymn.-yer. „De Halter," ledepafd. 910 uur, ad- spir.-afd. 89 uur, „Grilden Vlies." Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," meisjes, 2de afd. 6Vi71/t, in het „Gulden Vliea," jongens, lste afdeeling van 71/a81/, uur. Heeren van 8®/49*/4 uur in het „Gulden Vlies, Koorstraat. Geheel-Onthouders tooneelyereeniging, 8 uur, Dili gentia. DONDERDAG „Nieuw lieven," repetitie, 8 uur, Unie, VRIJDAG: Alkm. Schaakclub, 8 uur, café Iieveadag. Tooneelver. „Voorwaarts," rep., 8 uur, Verl. Landftr. „Orpheus," repetitie, 8 uur, café Central, In Den emarken zijn de hem gezinde bladen bijzonder ingenomen met het vonnis, waarbij minister Christensen vrijgesproken is. Daarentegen verklaren de andere couranten, dat het vrijsprekend vonnis, waarin het onverantwoordelijk wordt genoemd, dat Christensen ondanks de hevige aanvallen op Alberti in iiet parlemenf geep onderzoek naar diens omstan digheden heeft bevolen, vrij wel gelijk staat mpt ppp veroordeeling. De heer Ghristenspn zelf vertoeft than? in een bescheiden landhuisje, stammend uit den tijd, toen hjj nog onderwijzer was. Men denkt, dat hij S'e} wgpr minister zal worden en dat zijn partij en dip van dep liep? Seergaa?d fgt ppn piquse partij de? ge matigde linkerzijde" zullen samensmelten'. In Span j e heeft, gelijk men weet, de minister Canaleja? toegestaan, da) de aanhangers van a|lp godsdiensten de zinnebeelden yan hun geloof plaatsen op de kerkgebouwen. Daarover is heel wat te doen ge weest. De minister heeft hierover gesproken met een verslaggever van de Matin, en hij heeft verder gezegd, dat de congregaties de wet zullen moeten erkennen, dat aan de monniken dezelfde verplichtingen zullen worden opgelegd als aan de leeken, dat een wetsont werp zal worden ingediend, waarbij voorloopig de op richting van nieuwe congregaties wordt verboden, tot een' definitief 'gtelfel zal zijn tot stand gebracht. „De koning is niet mij," 'zeide hij. s „Een sterke macht drijft Spanje voorwaarts: de onweerstaanbare kracht van liet gezond verstand en van den volkswil. Wat ik in orde én vrede wil volbren gen zouden apderen misschien met ruwe schokken tot stand willen zien gebraght. Wat mjj betreft, ik gelocji' dat het land daaronder zou lijden. Gewelddadige" om wentelingen laten dikwijls ongeneeslijke wonden ach ter, en brengen een gevreesde reactie teweeg. Ons werk zal er een van geduld en langen adem zijn. Gelooft gij bijv., dat wij geep tijd nopdig zullen Imuran cup lief korps onderwijzers vrij yan eiken gectegeest te yqrrpep, dat onmisbaar ig om een toekomstige generatie van vrije burgers op te leiden?" In Turk ij e schijnt Jmt wqqr Turjcsch te zullen toegaan. liet comité voor inzamelingen ten behoeve van de vloot heeft geëischt, dat de voormalige minister van Marine, Haljl bei, in staat van beschuldiging zal worden gesteld, De grootvizier verklaarde, dat de Kamer een en quête-commissie zal benoemen. Uit Griekenland wordt gemeld dat het af treden van den minister van Oorlog, Zorbas, aan staande is. Dat zou een gebeurtenis van beteekenis zijn daar Zorbas de leider ipdertijd van d© muiterij yap het garnizoen van j^thene -de ipag was yaii wien de militaire par tijd, alles scheen te verwachten- De oorzaak van Zorbas' heengaan zou gelegen zijn in het verschil van meening, dat in de laatste dagen gerezen zou zijn tusschen hem, de Kroqn en een groep reactionaire afficiqren. Uit China wordt gemeld, dat de Onderkoning van Iloepeh en Hoenan vier hooge ambtenaren yan de 8ste in Hoepeh gelegerde divisie, onder wie generaals, in hechtenis heeft doen nemen en gevangen zetten op beschuldiging van feitelijke deelneming aan de revo lutionaire propaganda. De Onderkoning geloqft Jaf hij een beweging in de kiem gesmoord heeft, die ten doel had, een militairen bond te stichten om het leger onder zijn macht en door het leger de regeering onder zijn invloed te krijgen. Men moet dit bericht niet al te ernstig nemen. De kwestie is zóó, dat de Onderkoningen door hun wan beheer en hun uitbuiten van de bevolking den opstand veroorzaken. Het bericht ziet er al te Chineescli uit, om waar te kunnen zijn. Deze critieke toestand! in Hoenan werd, zoo wordt verder geseind, verergerd door zware overstroomingen in het noordelijk deel van Sjangtifoe. Het verlies aan menschenlevens is ontzaglijk; de bevolking sterft van honger. Eindelijk wordt bericht, dat op het eiland Hainan SOOOChineezen in den loop van April aan de pest zijn overleden. Ook dit bericht is echt Chineesch als er Ohinee- zen aan pest of hongersnood sterven, gaat dit altijd bij duizendtallen tegelijk. 'it^ A m e r i k a wordt bericht, dat de heer Roose velt zijn vrienden heeft meegedeeld, dat hij van plan is twee maanden rustigjes in zijn huis te Oyster Bay te blijven en zich daarna weder te gaan wijden aan de openbare aangelegenheden. Tot zijn buren in Oyster Bay moet hij gezegd heb ben, dat hij rust noodig heeft en dat hij daarom gedu rende eenigen tijd zal leven als een oester, die stil, zwijgend en onopgemerkt op dezelfde plaats blijft.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2