Eerste hypotheek. Mei her sen. eene flinke Dienstkodef Ter drukkerij dezer Courant kan een flinke geplaatst worden. T. WORTELKoorstraat 3. ADVERTENT!EN W. G. DE KNOKKE v. d. MEULEN. •T. M. DE KNOKKE v. n. MEULEN— bij K. Westra te Warmenhuizen. MEIBLEIR.SEKT. Daarom is voorloopig' geen publieke mededeeling van hem te verwachten.' In zijn antwoord op de welkomstrede van burgemees ter Gaynor, heeft hij echter reeds medegedeeld, dat hij van plan is weder deel te gaan nemen aan het openbare leven. De correspondent van de Kölnische meldt uit Nieuw- York, dat Roosevelt den grooten hoop evenals vroeger in geestdrift bracht. De heele pers viert hem als natio naal leidsman. Zelfs Wall Street begroet hem als redder van de republikeinsche partij. Gemengde mededeel in gen. DE OYERSTROOMING. Men schrijft uit Davos-platz, d.d. 17 dezer aan de „IST. Rott. Ct.": Een stroom van Jobstijdingen komt uit het Pratti- gau, het mooie dal gelegen tusschen Laudquart en Da- vos. De verwoestingen daar door het water aange richt zijn meer dan ontzettend, en de schade is aan zienlijk. Hedenmorgen, halfvijf werd de brandwacht te Davos weer gealarmeerd. Ditmaal werd de hulp der brandweerlieden niet voor hun dorp geëischt, doch voor het nabij Landquart gelegen plaatsje Griisch, waar verscheidene huizen waren ingestort. De funda menten waren door het woest-stroomende water weg geslagen, zoodat de woningen dadelijk ontruimd moes ten worden, wijl de toestand levensgevaarlijk begon te worden. De schade die aan den Rhaetischen spoorweg (van Landquart naar Davos) berokkend is, is geweldig. Op verschillende punten is de spoorweg vernield, terwijl ook verscheidene bruggen bezweken zijn. De recht- streeksche schade wordt op een millioen francs ge schat, maar hoe groot zal de middellijke schade we zen? Uit betrouwbare bron vernemen we, dat de werk zaamheden tot herstelling van het traject wel twee maanden zullen eischen, zoodat de spoorweg geduren de dien tijd niet gebruikt kan worden. Het personen vervoer en de post- van Davos worden nu met vertra ging geleid over Dayo§—FilisurCfiur. Dp fmdplaaté Klosters heeft pok veel te lijden gefiad, pn (Je verwoestingen daar ipoetpn zeer groot zijn. Ver- #c)|cidcn(: houtzaagmolens, die gedeeltelijk in de Land- guart gebouwd zijn (men zaagt in de bergstreken met waterkracht) zijn weggeslagen. Wanneer we de berichten pit Grauwhunderland na gaan, moeten we bekennen, dat we er hier te Davos ge nadig zl.jn afgekomen. De schade die door de water massa's te Davos geleden is, is, in vergelijking met de oliënde in het Rriittigau, vrij' gering'. EEN JEUGDIGE DIEVEGGE. Een vijftienjarig meisje, dat op een kantoor werkte in Bremen, ging er van door met f 4000. Zij beleefde echter niet veel pleizier van het geld, want al spoedig wist de politie haar in Frankfort aan te houden, waar zij met een vriendin verblijf hield. Samen hadden zij intusschen reeds de helft van het geld opgemaakt. YREESELIJIi. |n de yprige maand werd in Wünsdorf hij Zossen Ijet lijk van een man gevonden, die blijkbaar vermoord was. Uit het onderzoek en uit de aanwijzing van liet yierjarijg zoontje bleek, dat zijn echtgenoqte en haar vader, een 74-jarige grjjqaayd dey móo.rd bedre- hadden. Nu echter ^co rang in hechtenis te hebben gezetep, heeft dp yropw thans aan haar verdediger yerklaafd, dat zij onschuldig is, doch dat de siohuld pp zich genomen had gm de eer van haar Oude moeder té rerjdeii. HUIS INGESTORT. Te Lomherg is een huis van drie verdiepingen in gestort. Onder de puinhoopen werden 80 personen bedolven. Men vreest dat er 10 omgekomen zijn acht lijken zijn reeds gevonden. Een vader, die zijn geheele gezin verloor, is waanzinnig geworden. Den eigenaar was onlangs aangezegd het huis te doen ontruimen, hij ging echter van dit stedelijk bevel in beroep bij den stadhouder, die hem iii het geluk stefde. EEN AANSLAG. Op den Russischen adjunct-minister Doemitrasjko. die thans de Siberische lijpen aan een. financieel pnder- zoek onderwerpt, eep aairglag gepleegd. De. man yyerd piet gedeerd, dej dader ontkwam. SUCCES MET EEN BESTUURBARE BALLON. Duitschlands kleinste bestuurbare ballon, gebouwd door den fabrikant Clouth te Keulen, is gisteren van die §jtad teudeele oyer ons land in 4'/^ uur naar de Brusselsche tentoonstelling gezweefd. DE MOEITE WAARD- Te Parjjs zijn drie riool-schoonmakers in hechtenis genomen, die ginds zes jaren groots hoeveelheden telegraafkabels verduisterden. Een van hen heeft be- jïöiya, dat de ^aayde van de gegtolep kahals, 100,000 ggiden bedroeg, SCHEEPSRAMP, In het lorsohe kanaal zijn een Ierselie en een Fransch schip op elkaar gestooten. Het Fransche schip zonk in 5 minuten. Van de 19 man verdronken er 10. GROOTE BRAND. In Mohilew zijn bij een grooten brand 600 hopteji huizen, twee kerken, het volkshuis, verscheiden scholen vernietigd, terwijl 10 mengchen moeten zijn omgekomen. Door een nieuwe uitbarsting van het vuur zijn nog lionderd huizen afgebrand1. De regeeringsgebouwep werden met groote moeite gered. HITTE, ffet was Zondag de warmste dag van dezen zomer in London. D.e thermometer stond hier en daar op f20, graden F. Hoewel het er sinds 9 dagen piel ge regend had, was de lucht toch zeer vochtig, EEN PULITIEKE OVERWINNING, Bij de verkiezingen voor den gemeenteraad van Milaan overwonnen de socialisten niet 10.500 stemmen en hun 25 eandidaten werden gekozen. De 6 zetels der minderheid kregen de verbonden clericalen en conservatieven met 7500 stemmen, terwijl de demo craten er slechts 4000 kregen. ONDER GEESTELIJKEN. In de Baptistenkerk te Williamsbury hebben twee geestelijken in tegenwoordigheid van hunne gemeente met messen gevochten. Een van hen bleef op de plaats dood. De vrouwen, door een paoischen schrik bezeten, stormden de deur uit. De gedoode predikant was zeer populair, doch de ander niet. De bevolking dreigde den laatste te zullen lynchen, zoo het gerecht hem niet ter dood veroordeelde. Het slachtoffer was op aanklacht van den ander geschorst, hij mocht de kerk niet meer binnentreden, doch deed (tit, toen de ander preekte. Toen deze hem tijdens zijn preek zag komen, sprong hij uit den preekstoel en in een oogen- blik waren beiden handgemeen. Plotseling zag de ge meente, verstijfd van schrik, messen flikkeren en wei nige oogenblikken daarna stortte de eene predikant rochelend ter aarde de keel was hem totaal afge sneden. DE CHOLERA. In Zuid-Rusland breidt de cholera zich uit. De stad Rostoff besloot 100.000 roebels voor de bestrijding yan de ziekte te geven. In Poltawa werden 77 personen aangetast, van wie er 25 overleden. In het Anjeppr-ge- bied heerscfit de ziekte het ergst en de bevolking is er radeloos. HET SPOORWEGONGELUK TE VILLEPREUX. De machinist van den trein, die den anderen trein aanreed zeide dat hij met de machine bezig was, dien tengevolge geen signalen kon zien. Wij reden, zoo verklaarde hij, e'en kromming langs en daalden met vreeselijke snelheid de helling af. Ik zag menschen die wanhopige gebaren maakten, daarna zag ik op 100 meters de wagons. Ik sloot de remmen. Wat er toen gebeurde, weet ik niet. Ik sprong va'fi de locomotief en liep weg. Dé stationschef heeft van de inspanning een be roerte gekregen. Zijn toestand is ernstig. HEVIG ONWEER. Dadelijk na het feest ter eere van Roosevelt, is.Za terdag een geweldig onweer losgebarsten, waarbij in Nieuw-York twintig mensehen op verschillende manie ren engelukken kregen. Een circus-tent, waarin 3000 toeschouwers zaten werd omgeblazen. Er ontstond een paniek, maar allen werden gered, dank zij de tegen woordigheid van geest van de beambten, en van de muzikanten, die lustig doorspeelden, tot allen in vei ligheid waren. 12 menschen woeien in het water, 3 verdronken. Uit alle deelen van. het land worden zware stormen met hagelslag gemeld. R1RGERLIJKE STA NI). OVERLEDEN 0 Juni. Johannes Fredrik van der Spek, 74 jaar. LAATSTE RERHHTEX. DE LEIDSCHE LUSTRUMFEESTEN. LEIDEN, 21 Juni 1910. Vandaag» is het de groote dag, de feesten bij uitnemendheid. Heden trekt een sierlijken stoet van vorsten, edelen en ridders langs Leiden's straten, voorstellend de „Blijde Incomste van Sijne Hoogheyt, Frederik Hendrik, Prince van Oraniën, Gr&ye van Nassau enz. enz. binnen Amsterdam, ver- geselschapt van H.H.M.M. Henriëtte Maria, Coninginne van Groot-Britaniën enz. Elisabeth, Coninginne van Bohemen enz. Z, H. Welhem, Prince van Oraniën en Sijne Gemalinne Maria, Princesse Royale van Engelant, alsmede hunne hooghe gevolghen, den 20en van Bloeimaant van den jaare 1642. Reeds in den vroegen morgen stroomde het feest vierend en rijkversierde Leiden vol met belangstel lenden en ontelbaar was de menigte die met spoor en boot, trams, auto's en verdere middelen van ve.xvoer werd aangevoerd. Drommen menschen bewegen zich langs de hoofdstraten en overal langs de huizen zijn dicht bezette tribunes aangebracht. Het geheel biedt een feestelijk schouwspel, een beeld van jolige en onbezorgde vroolijkheid. Te ruim een uur zette de stoet zich in beweging, voorafgegaan door het muziek corps van het 3e Reg. Huzaren, onder leiding van den kapelmeester A, de Goede, Yooyof) „IK Eere wacht van Anisteydamsche jonge lieden, magistraten en notabelen in kleurige smaak volle costumes. Daarachter een trotsche ruiterstoet „De Friesche Stadhouder niet zijn gevolg, Hoogge plaatste militairen." liet va» eene opeenvolging van blinkende rygtipgen en rijke uniformen. In weelderige zeventiende eeuwsche ka-rassen, naderde Je stoet van Koninginnen met hare gevolgen, een rijke schat van schitterende en kostbare toiletten in rood en goud en blauw eri geel. Het toppunt van pracht bood de vierde aftleeiing, de kern van de atoet „De Stadhouder Frederik Hendrik eiy gij ft gevolg, Gezanten," Een statige rif yap fieye geharnaste ridders, wier rustingen fionherden in het zonnelicht, hun paarden gehuld in prachtvolle harnachementen. Behalve de Stedendwin ger merkten w(j hier op, Joan van Luchtonbiirgh, Com missaris van Monsteringh, en Heraut van Wapeiyep, Arent van der Graeff en Willem van Persnp, eveneens commissarissen van Monsteringh, de ridders, van. Aerssen en van Buederpde, yonstantijn Huygeps., He.ey. van ^uilicheih en meerdere grootwaaydiiyheidsy Bekleeders hit dit Vaderlandscli heldeptijd vak. De slotafdeeling bevatte Prins Willem en zijn ge volg, hooggeplaatste militairen. Ook hier schitterende wapenrustingen 611 fraaie geborduurde schatrokken. De stoet werd gesloten door het muziekkorps van het le Bteg. Infanterie, onder leiding van den kapel meester W. van Erji. Overal yy.erd de stoet luide toegejuicht, op tal van plaatsen vyarden bloemstruiken en kransen over de deelnemers aangeboden, bloemen en groen gestrooid en langs den geheel,© vyeg groette een blij gejuich de hooge gasten, Te 9. uren heden avond wordt de optocht, na het diner der deelnemers in het feestgebouw, hervat bij fakkellicht, I)e voornaamste wijken zullen schitterend geïllumineerd worden en de feestvreugde bereikt dan fiaar toppunt, HET AUTO-ONGELUK. ARNHEM, 20 Juni. Aangaande het treffende auto- mobielongeluk hij het Rhedensche veer, waarbij tie heer Enthoven uit Nijmegen die de auto bestuurde, om het leven kwam, meldt men nog De oorzaak van het ongeluk moef ge.ey waarschijnlijk gezocht worden in liet dat de heer E. de motor willende stil zet ten, deze vergat uit te schakelen. Hes avonds onge veer negen uur werd de automobiel met yeyeendo krachten uit liet water getrokken, ffet lijk van den heer E. hing nog o.vpr fiët stuurrad. VERLOREN. AMSTERDAM, 21 Juni. Een dame, die gisteren in de „Bijenkorff" eenige inkoopen gedaan had, kwam toen zij vyilde betalen, tot de minder aangename ont dekking dat zij uit haar taschje f 150.aan bank papier b.ad verloren, Haar broeder die haar vergezelde had wel gemerkt dat een jongen voor het gebouw eenig papiergeld had opgeraapt. Men trachtte den jongen nog na te gaan, maar deze had zich inmiddels uit de voeten gemaakt. DE VERGANE ONDERZEEËR. CALAIS, 21 Juni. Het laatste slachtoffer van de ramp der „Pluviose" is nu aan land gebracht, zoodat alle 27 lijken geborgen zijn. Ingezonden Stukken. „STELLA." Wieringen, 20 Juni. Eene vrouw, die meer dan gewoon bespraakt is wordt door ons eene „Stella" genoemd. Noch in de Bijbelsclie verhalen, noch in de Ge schiedenis der Oude Grieken en Romeinen kunnen wij eene verklaring van dit woord vinden. Zelfs Koran en Talmud laten ons in de steek. Zou een der Jezeys (essen) ons kunnen inlichten Met dank voor de plaatsing. Bergen, 20 Juni. Mijnheer de Redacteur. Dat wij hier het vele bouwen aan den vooruitgang van Bergen moeten toeschrijven, valt niet te betwis ten, maar dat het voor sommige bewoners van Bergen niet altijd prettig is, weyd mij dezer dagen zeer dui delijk. Menschen, die hier voor hun brood en belan- i gen de wegen moeten passeeren waarlangs de bouw materialen vervoerd worden, zien zich soms ten zeer- ste bemoeilijkt, indien ze er'met hun rijtuig door moe- ten. Hiervan was ik vóór korten tijd ooggetuige. Menschen, die hier jaren Bergen's belangen deelen en niet anders dab den gewonen weg konden nemen, wet- den niet alleen bemoeilijkt maar beleedïgd, schandelijk beleedigd. De personen in het rijtuig waren boeren, maar oprechte, alhier geëerde personen, die in de maatschappij hun plaats als boer flink kunnen inne men. Deze mensehen nu werden betiteld met „wat ben jij toch een boer, een lompe boer" en nog meer mooie woorden. Werkelijk het was dezen menschen aan te zien, dat, al gevoelen ze zelf dat ze boer zijn, deze beleediging hun zeer trof, te meer daar ze ver plicht waren te wachten op twee beladen wagens, waarvan de bestuurders hoegenaamd geen moeite de den om de wachtenden te laten passeeren, tot einde lijk onder het vergezellen van de voorgaande woorden, het rijtuig met inzittenden er door kon. Wisten nu werkelijk deze stadsmenschen nog niet dat ook hun bestaan van zulk een groot deel van den boer afhangt? Een en ander vond plaats aan den Russenweg, alwaar •wederom gebouwd wordt. Onder dank voor de plaatsing, „Een ooggetuige van het voorgevallene". TELEGRAFISCH WEERBERICHT naar waarnemingen verricht in den morgen van 21 Juni. Medegedeeld door net Koninklijk Nederlandseh Meteorologist Instituut te De Bilt. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 772.6 te Horta. De laagste stand van den barometer 755.1 te Malin- head. VERWACHTING. (Geldig tot den avond van 22 Juni). Zwakke tot matige zuidelijke tot- zuidwestelijke wind, toenemende bewolking, waarschijnlijk plaatselijke on weersbuien, zelfde temperatuur. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. Sedert gisteren is bijna overal de luchtdruk afgeno men onder invloed van een depressie in het westen,met de kern hedenochtend over Ierland. Onder invloed hiervan draaide de wind bij ons naar het zuiden. De barometer blijft langzaam bij ons dalen. Onder deze omstandigheden is bij ons de kans op regen- of on weersbuiten groo'tcr geworden. M. 67000.gulden kapitaal beschikbaar tegen 25 Juni of later, ook gedeelte daarvan niet bene den de I' 1500.rente 4 a 41/4 0/0. Br. fr. bureau van dit blad onder lett. Z 155. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET, Voordam, O 1213, Alkmaar. Koer» van Staatsleoningen. 20 Juni 21 Juni NEDERLAND. Ned, Werkel. Schuld pCt. 2Va BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleening 5 Brazilië Funding 5 Mexico binneul, 5 Japan 4 Oostenrijk Jan. Juli 4 Rusland Hope 4 Coasol 4 1906 5 1894 6e Em, 4 Iwang Dorabr, 4% Finano. en ïndustr. ondernemingen. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollandsch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij resc. aand. div. Barge en Moorman Cultnur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker A'dam Deli A'dafia Langkat Idem pref, A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Martschappij Laugkat tabak A Medan N. Asaban tabak Rotterdam Deli Ssnembah Tabak-Mij. Kon. Mij t. expl. v. Pelroleum Moeara Enim Sumatra Pa embang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Steels Comm. Car Foundry Comm. Amerik. Stoomv.-Mij. Marine Comm. Preferent Marinebonds pCt H/s Peru Comm. aand div. Preferent Spoorwegleenin gen, Holl. IJ. Sp.-Mij Mij. tot, expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atch Top, Cert. v. Convert Bd. pCt. 4 Deny, en R. Gr. Cert Aand. div. Erie Comm. Kansas City South. Com. pref. Mis K. Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Southern Railway Southern Pacific Union Pacific cert. v. Wabash Comm. Rook Island Comm. POLEN. Warschau Ween en RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. 4 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam 3 Gemeente-cred. 3 BELCIE. Antwerpen 1887 2ys HONGARIJE. Theiss 4 OOSTENRIJK. Staatsleening I860 5 RUSLAND. 1864 0 75 9711/16 IO28/4 488/g 938/4 94i5/lö 87 87 Vs 991/4 87 Va 941/3 100 -u 981/s 185 134 1771/2 133.— 1448/4 618 251 3371/2 60 951/g 600 455 50 242 851/4 3698/4 413 5641/2 2661/9 2103/4 126 165 831 1131/s 65Va 791/g 551/s 161V, 516/ie 183/8 64% 12* 40 88 87 209 1051/s 107 353/4 271/s 321/g 651/s 88 448/4 100 25 Vs 122 /v 1759/ob 1911/16 401/4 175 881/2 1091/4 102i6/M 958/4 1591/s 458 1753/8 741/9 481/2 938/4 941/2 88 881/, 991/8 876/8 951/8 185 1771/2 133.- 144 255 343 64 243 851/, 567 2661/2 2IOS/4 13H/2 830 110 65u/16 796/8 56 161 67/8 18V, 647/8 121/2 89% 106 U 367/g 2711/16 827/g 651/, 38% 443/4 100 253/4 1231/2 176% 197/8 407/3 176 8S% dorpenvten f 4.30 a f 6.50, radijs f 0.— a 0.—, prei f 1.20 a f 1.40, alien per 100 bos, postelein a ct. en peulen f 3.40 a 6.per 100 pond. Handel zeer vlug. Tuinboonen f 1.—a 1.20 per 1000. Sla- boonen f 2.10 per 1000, bloemkool f 0.-- a 0. BROEK OP LANGEDIJK, 20 Juni. Muizen f 2.60 a 3.55, kleine f 0.85 a 2.20, wortelen f 2.10 a 3.10. MEDEMBL1K, 20 Juni. Groote muiz sn f 3,30 a 3.65. kleine id. f 1.60 a 1.85, groote ronde f 0.—. Aanv. 1214 manden of zakken. SCHIEDAM, 20 Juni. Moutwijn f 12.50, jenever f 16.50, Amst. proef f 18. HOORN, 20 Juni. Groote muizen f 8. a 3.20, kleine f 1.90 a 2.20, aardbeziën 6 a 7 ct. NOORDSCHARWOUDE, 20 Juni. Groote muizen f' 2.70 a 3.30, drielingen, f 1.70 a 2.10, kleinere f 0.50 a 0.70Schotsche muizen f 2.40 a 3.— Aanvoer 308 zak aardappelen. BOVENKARSPEL, 20 Juni. Heden werd besteed voor Aardappelen ronde f 3,20 a 3,50, muizen f 2.80 a f 3.75 kleine f 2.30 a f 3.65 Aanvoer 5606 zak. Wortelen f 1.40 a 1.50 per 100 bos, bloemkool le soort f 8.a 10.02e f 3,50 a 5,Meirapen f 3.25 a 4.per 1000, PURMEREND, 21 Juni. Aangevoerd 709 runderen, waaronder 318 vette 65 a 80 ct. per kilo en 391 melke- en geldekoeien f 160 a 270, beiden prijsh. stug, 12 stieren f 0a 0259 vette kalveren f 080 a 0.90 per kilo, matig, 424 nuchtere f 12.a 25.—, matig, 52 paarden f 0a 01517 schapen f 24.a 30. 1873 overhoud f 11.a 16.beiden handel stug, 268 vette varkens 54 a 58 ct. per kilo, vlug, 81 magere id. f 18.— a 30.stug, 243 biggen f 8.— 12.stug. Kleine fabriekskaas f 30.50kleine boerenkaas f 29.50, middelbare f 30.50, commissie f 30.— aangev. 293 stapels, 2 028 kilo boter f 1.20 a 1.25, kipeieren f 3.50 a 4.eendeieren f 3.75. Heden overleed na een korte ongesteldheid in het Diaconessenhuis te Arnhem, onze innig geliefde Dochter, Zuster, behuwdzuster en Tante Vrouwe A. E. S. E. de Knokke van der Meulcn Wed. van Dr. W. C. MENSONIDES in den ouderdom van bijna 51 jaar. Voorburg19 Juni 1910. J. C. S. DE KNOKKE v. d. MEULEN— Roos. Bahle. Deli. J. J. C. DE KNOKKE v. i>. MEULEN. Bennekom. Dr. C. N. L. JACOBSE BOUDEWIJNSE. Utrecht. C. N. 'L. JACOBS-E BOUDEWIJNSE, .Tur. Stud. Eenige en algemeene kennisgeving. Bezoeken van rouwbeklag kunnen niet worden af gewacht. Heden overleed, na een langdurig lijden, tot diepe droefheid van hare liefhebbende Ouders, Broeder en Zuster en mij, mijn geliefd kleinkind TKIJM JE VERWEET, in den jeugdigen leeftijd van 16 jaren. J. VERWEEL. St. Pancras, 18 Juni 1910. Door liet verbindend worden der eenige uicdrolingslijst heeft het faillissement vrïi Arj. VAN RIJSWIJK Jr., arbeider wonende te W i e ringer w a a r d een einde genomen. Alkmaar. De curator, 21 Juni 1910.Mr. P. A. OFPERS. Tegen 1 Augustus wordt gevraagd in een klein gezin goed kunnende koken en netjes werken, P. G. Loon f 100.— met f 26.— waschgeld. Zich te ver voegen 's avonds 11a 7 uur BAKKER, Verdronken- oord No. 2. Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden. Geregelde A A X V O E R van prima gesor teerde Daar de oogst vermoedelijk spoedig is af. geloopen, worden bestellingen gaarne vroeg tijdig ingewaeht bij Koers van het geld. Prolongatie 5r,/g pCt. Mededeélingen. Staatsfondsen kalm. Russen prijs houdend.. Tabakken stil. Oliewaarden in vaste stem ming. Culturen verlaten. Mijnen op dezelfde prijzen. Amerika opende kalm, het verloop was stil en het slot prijshoudend. MARKTBERICMTEX, 1 Afslagvereeniging BEEMSTER, PURMEREND en OMSTREKEN, 20 Juni. Op de afslagmarkt werd had en verhandeld: Spinazie h cent per dubb, mand, sla f 0.55 h 0.75 per 100 krop, rabarber f 0. i\ 0,selderie f 0.,a 0.peterselie f 0,a 0. MEX LOOPE nu weer van uit Payglop, schuins over de Laat, de RIDDERSTAART in, naar het Goudmagazijn van 1». O U DES, Ridderstraat 11 Alkmaar, daar is het adres van het Roopen, Verkoopon of Verruilen van Juweelen, Bloedkoralenkettingen, Goud en Zilver. Heeft ook vele artikelen voor OUD, als Gouden Oorijzers, Juweelen enz. Xomlugs geopend. Gisteravond beu ik uit visschen geweest Dat was voor mij waarlijk een feest. 'k Zeg tot m'n vrouw, zet de pan vast op 't vuur, 'k Kom met een goede vangst beslist binnen 't uur. Daar stond 'k, met mijn hengel, zoo stil aan de kant, Maar lioe langer dat 'k stond hoe meer kreeg ik 't [land. Geen baars wou er bijten, geen voorn was te zieu Maar juist kwam er een heer aan wien 'keen sigaar [aan kon biên. Dat is een sigaartje, dat is lekker en geurig, Goed van model, smaakt goed en is keurig, Wat is daarvan de prijs? Wel zeg ik, l1/, cent, Als U er dat voor betaald ben 'k weer content. Wel Kaaij 'k moet zeggen ze zijn zoo naar mijn. zin Ga direct met mij mee en pak er 1000 voor luij *111. Toen was natuurlijk mijn vischlust geheel verdwenen En spoedde 'k mij weer naar Kooltuin 7' lienen. De vischvangst was slecht, maar' voor deze keer Ving ik geen visch, maar een rockende bóer. KAAIJ, Migurcufsïbriek .,De Concurrent", 4 Kooltuin Telef. 37b, - Alkmsmr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3