DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. De Wiskottens WOENSDAG 22 JUNI. FEUILLETON. BINNENLAND. No. 144 Honderd en twaalfde [aargang. 1910. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. -ö- v> ALKMAARSCHE COURANT o ALKMAAR, 22 Juni. In de Fransche Kamer wordt tegenwoordig' druk aan de politiek gedaan. Men is voortdurend bezig met het behandelen van interpellaties over de alge- meene politiek der regeering. Gisteren betoogde de heer Deschanel de noodzakelijkheid van eene kies rechthervorming met evenredige vertegenwoordiging, van de rechtspraak en van de administratie. Hij noodigde de Kamer en den minister-president uit, dit hervormingsprogram te verwezenlijken. Met algemee- ne toejuichingen werd deze redevoering ontvangen en de minister-president Briand wenschte den spreker geluk en bracht hem hulde. Er heerschte dus een goe de stemming i'n de Kamer en in dit opzicht vormde de dag van gisteren een tegenstelling met den vorigen dag. Toen toch is het er woelig toegegaan, had er een schamlaaltooneeltje plaats. Een nieuw rechtsch afgevaardigde Chappedelaine wenschte van den minister-president nadere verkla ringen te hooren over hetgeen deze gezegd had ten opzichte van de vrijheid van onderwijs en het toezicht op het bijzonder onderwijs. Hij deed daarbij een vrij vimiigen aanval op het neutrale, het door leeken ge geven onderwijs en zeide o.rn. dat er op die inrichtin gen anti-patrio'tische zaken werden geleerd. Toen mi nister Briand den spreker verzocht feiten te noemen, ging deze hetgeen hij gezegd had beperken door te verklaren, dat niet de scholen een anti-patriotischen geest ademen, maar dat de onderwijzers anti-pa trioti- sche leerstellingen verkondigen. „Vraagt II 't maar eens, zeide hij, aan professor ThalamusDe rechter zijde begroette dezen uitval met luid applaus, terwijl de linkerzijde, begon te tieren. Professor Thalamas is namelijk de man, die wegens zijn historische onder zoekingen over Jeanne d'Arc onlangs aanleiding heeft gegeven tot tal van betoogingen. Hij behoort tot de radicaal-socialistische partij en is alszoodanig bij de laatste verkiezingen als Kamerlid gekozen. Dus kón hij dadelijk antwoorden. Hij ging staan en verzocht het woord om zich te verdedigen. In den regel wordt een dergelijk verzoek terstond ingewilligd. De heer Chappedelaine, die nog niet een geschoold' Kamerlid is en het klappen van de parlementaire zweep nog niet kent, weigerde echter van het woord af te zien, en zeide dat Thalamas zich maar op de lijst van spre kers moest laten inschrijven. De linkerzijde, hierover verontwaardigd, begon daarop met de dekseds der les senaars te klappen om den spreker te beletten zijn redevoering te vervolgen. De rechterzijde misbruikte de lessenaars op de zelfde wijze. Het was een oorver- doovend lawaai. De president, de heer Brisson deed alle mogelijke moeite om de orde te herstellen, maai bij slaagde er niet in, zijn doel te bereiken. Noch zijn stem noch zijn bel waren in het kabaal hoorbaar. Toen besloot hij er maar een einde aan te maken, door zijn hoed op te zetten en de tribune te verlaten, het geen beteekent, dat de vergadering was gesehorst. Twintig minuten hadden de heeren den tijd, om tot kalmte te komen. Na deze pauze was net woord aan Naar de vijf en veertigste Duitsche uitgave door RUDOLF HERZOG. 81) „In Bannen weinig. Maar de Elberfelders beweren: in Elberfeld." „Dan reis ik liever weer naar Diisseldorf terug. En en u neemt het me zeker niet kwalijk, dat ik zoo vrij was „Het heeft mij zeer veel genoegen gedaan kennis met u te maken. Alieu, juffrouw." Gretchen Zinters haastte zich de trap af en de poort uit te komen. Achter haar floot de stoomfluit zoo gillend voor de middagschaft, dat zij ineenkromp. Honderden menschen drongen de fabrieksgebouwen uit, gezichten, waarop de zware arbeid zijn eereteeken geschreven had, keken haar aan, alsof ze lioonend vroegen, wat die bonte, coquette vlinder op den werk dag hier te zoeken had. Eene groote, knokige vrouw met gerimpelde trekken en scherpe oogen stond naast de poort en monsterde haar. De oogen kende ze. Eu ze maakte zich zoo klein mogelijk slechts om deze oogen te ontkomen, en drong tusschen den zwerm ar beiders door naar buiten „Die ziet er uit als uit '11 circus", zeide de oude juf frouw Wiskotten knorrig tot haar zoon August. Gustav Wiskotten kwam van den kant der Wupper, toen het plein leeg gestroomd was. Hij trad op de portiersloge toe. „Niemand naar mij gevraagd?" „Ik heb de juffrouw naar uw huis gestuurd." „Maar je hadt mij toch moeten laten roepen!" „Uwe vrouw zeide, dat was niet meer noodig." „W i e heeft dat gezegd „Uwe vrouw. Toen ze vanmorgen aankwam, zeide j den heer Thalamas, die protesteerde tegen het door den heer Chappedelaine aan zijn adres gesprokene en verklaarde, dat het laster was, indien werd gezegd, dtit hij van den minister van onderwijs of van een boven hem geplaatste autoriteit een berisping had gekregen. Hiermee was het incident gesloten. De jonge Fransche Kamer had haar eerste kabaaizitting gehad. Er zullen wel meerdere volgen! INSPECTIE DOOR II. M. DE KONINGIN. De eskadrons van het le regiment Huzaren, te Ede in garnizoep, zullen a.s. Donderdag een marsch ma ken naar Apeldoorn en op het Loo voor de Koninklijke familie defileeren. Daarna wordt gemarcheerd naai de open manege in het Koninklijk Park, waar IT. M. de troepen zal inspecteeren. H. M. neemt hiervoor plaats in-rijtuig a la daumont, bespannen met postil lons en voorrijder. Na afloop dezer plechtigheid worden den officieren ten paleize ververscliingen aangeboden; de manschap pen ter plaatse onthaald. Aan dit regiment reikte H. M. verleden jaar in het kamp te Milligen het nieuwe vaandel uit. Dit zal dus de eerste maal zijn, dat met het nieuwe vaandel H.M. eerbewijzen worden gebracht. Z. K. H. PRINS HENDRIK. Z. K. H. de Prins der Nederlanden vertrekt heden avond naar Sonnenburg, alwaar op 23 en 24 Juni zal gehouden worden het kapittel en de ridderslag van de Johanniter-orde. Op 23 Juni zal tevens onthuld wor den een gedenkteeken ter eere van wijlen prins Al- brecht van Pruisen, in leven „Herrenmeister" dier or de. Van Sonnenburg begeeft Z. K. H. zich naar Goslar (ITarz), én is voornemens Maandagmorgen 27 Juni op het Loo terug te keeren. Z. K. H. zal vergezeld zijn van H. ds. adjudant, den kapitein jhr. Van Suelitelen van de Ilaare. PROVINCIALE STATEN VAN NOOREÏIOL- LAND. In de zomerzitting komt aan de orde een verzoek van de besturen van de Vereeniging tot ontwikkeling van den landbouw in Holland's Noorderkwartier en den Bond van zuivelfabrikanten in Noord-Holland om steun, voor de bevordering van de vakkennis van het personeel der kaasfahriekèn iti Noord-Holland. Men wenscht dit doel te bereiken door het oprichten van een vakschool te Hoorn, om daar de leerlingen in de gelegenheid te stellen onder bekwame leiding in de praktijk zich met de werkzaamheden der praktijk ver trouwd te maken en tevens om door een cursus van honderd lesuren gedurende een winterhalfjaar de ge legenheid te openen tot het verwerven van de noodige theoretische vakkennis. De zuivelconsulent voor Noord-Holland, dr. L. T. Chr. Schey, heeft zich bereid verklaard de leiding van den cursus op zich te nemen. Gedeputeerde Staten stellen voor, dog over dit jaar voor den te houden cursus een bedrag toe te staan van 500, en dit verdér ook te doen voor de jaren 1911 en 1912, op voorwaarde, dat'het rijk over die drie jaar een gelijk bedrag, zal verleenen. CANDIDATUUR INGETROKKEN. Bij de verkiezing van 3 leden der Provinciale Sta ten werd geen der 3 aftredenden gekozen, wèl een an dere candidaat, zoodat bij de herstemming één hunner moet afvallen. Een dezer, de heer dr. J. Tintmer, heeft ze, dat indien Gustav Wiskotten hoorde het al niet meer. Hij was reeds in huis. Hij stormde bij twee treden tegelijk de trap op, een suizen in de ooren, een branden in de oogen. De gedachte aan Gretchen Zinters schoot hem door het hoofd. Reeds was zij vergeten. Mocht de duivel haar halo 11! Geheel Barmen! Ook de fabriek! Ook die! Emilie was weer terug? Geen dag, geen uur langer had hij het zonder haar uitgehouden! Dat zou een hondenleven geweest zijn! Een man als hij! Zon der vrouwLiever zonder werk. Hij lachte, dat het dreunend door het huis schalde. HOOFDSTUK IX. Emilie Wiskotten stond voor het venster, de handen 0111 de raamgrendels, de kin tegen de handen gedrukt. Nu had zij het eerste examen gedaan. Het was toch moeielijker geweest, dan ze getoond had, die vroolijk doen. Nu zij het volbracht had, gevoelde ze pas de geheele zwaarte van hetgeen van haar geëischt wer, 'doch ze begreep er ook het gewicht van. E11 de ernst, waarmede ze aan de pas doorleefde scène en de stil zwijgend op zich genomen rolverdeeling dacht, ging over in het heerlijke gevoel van eigenwaarde der jon ge moeder, die tegenover haar koppig zoontje den lachenden toon van meerderheid gevonden heeft Van de trap drong het lachen van haar man tot haar door. liet doortrilde haar tot in de punten ha- rer voeten. De tweede proef naderde. En ze moest met geweld de vreeselijke ontroering onderdrukken, die haar plotseling overmeesterde, haar denkvermogen benevelde en onbarmhartig in razend snelle maat op haar hart hamerde. Gustav Wiskotten stond op den drempel. Zijn lachen verstomde. Hij zag eene dame bij het venster, wier slanke schoonheid door een zacht om hare gestal te golvend toilet nog verhoogd werd, in plaats van er achter schuil te gaan. Hij zag eene dame en had slechts zijne vrouw, slechts Emilie meenen te vinden. Daar zag hij de middagzon op hare lokken schijnen en roode vlammetjes uit hare vlechten tooveren. „Emilie zeide hij aarzelend. thans verzacht «niet op hem te stemmen, omdat hij van meening is. dat èn jhr. G. S. Boreel èn jhr. mr. J. W. G. Boreel van Hogelanden niet in de Pi-ov. Sta ten kunnen worden gemist. DE BAKKERSWET. Met stelligheid kan de Haagsche corr. van de Tel. me- dedaelen, dat het in de bedoeling van Kamer en Re geering ligt, de Bakkerswet in het najaar, voor de be grooting, in het openbaar te behandelen. (JEWFAUü NIEUWS. STAATSLOTERIJ. De directeur der Staatsloterij heeft een missive ge zonden aan de verschillende collecteurs en co-llectvices, waarin den collecteurs en den debitanten er op wordt gewezen dat het ten strengste is verboden loten tej ver- koopen met voorbehoud van het recht 0111 die loten te rug te koopen of met beding dat de koopers van klassi kale loten 11a afloop van een der eerste vier klassen geen gebruik zullen maken van hun recht van verwis selen, welke handelingen geacht moeteji worden in strijd te zijn met artikel 9 en 6 der wet van 23 Juli van 1885; ten tweede dat collecteurs streng behooren toe te zien, dat de onder hun toezicht gestelde debitanten in geen geval hetzij direct of indirect na den aanvang der collecte loten verkoopen. Zoo debitanten in strijd met de voorschriften handelen, zal liun onfslag als de- bitant volgen. EEN LEERARES IN DE KOOKKUNST. Sinds lang wordt er door de directie der gemeente lijke gasfabriek te Zeist naar gestreefd het gasver bruik zooveel mogelijk te bevorderen, opdat ook in de volkswoningen het gebruik van kookgas als brandstof regel worde. Het zijn vooral redenen van hy- giënisehen en economischen aard, welke bij dit stre ven voorzitten. Een nieuw en zeer zeker hoogst origineel middel tot bereiking van bovengenoemd doel is de benoeming van een leer ares in de kookkunst, welke de gasconunissie dezer dagen deed. De taak van deze functionaresse zal zijn voorlich ting te geven hoe in keukens het gasgebruik het voor- deeligst, en doelmatigst kan geschieden. Hoewel als zoodanig in dienst der gemeente, zal de benoemde ook worden opgedragen de leiding van den kookcursus, welke, hier door het Nut is opgericht, zoodat hierdoor de samenwerking is verzekerd tusschen bedoelde kookschool en de gasfabriek. De benoemde is mej. v. cl. Spoel, gediplomeerd oud- leerlinge van de huishoudschool te Amsterdam. Voor zoover bekend, is deze functie een unicum in Jen lande. DE JULI AN A-BLOEM. Uit het officieele verslag van den verkoop der Juli- ana-bloem op 30 April j.l. blijkt, dat de netto-opbrengst in totaal 47.131.621/2 heeft bedragen. Onder de ge meenten, waar de opbrengst het grootst was, merken wij op: 's-Gravenhage met 8123.511/2, Amsterdam 4792.78, Arnhem 2483.23, Haarlem 3707.O21/.,, Leiden 2347.371/,, Utrecht 3057.15V2, Rotterdam 6041.51. (Vad.) STAND-BLOEMBOLLEN. Blijkens het verslag in de Staatscourant hebben de bloembollen, vooral de hyacinthen en tulpen, in den winter veel geleden v?n de aanhoudende regens en den hoogen waterstand. De abnormaal hooge tempe ra tuur in Mei veroorzaakte voorts een zeer vroeg af sterven van het loof, zoodat de bollen niet zwaar zul- Zij liet den venstergrendel los en wendde zich om. Dat waren Emilie's oogen en ze waren het toch niet. Er lag iets stralends, jongemeisjesachtigs in, dat ze zelfs niet als bruid gekend had. En dit vertoonde zich ook in hare houding, in de harmonische beweging, waarmede zij zich tot hém gewend had. Dit verwarde hem en benam hem zijn robusten moed tot den aanval. Hij waagde zich in zijne werkjas niet in de nabijheid der verschijning. Dat was Mabel, Mabel in eene ver beterde uitgaaf „Ik had je bijna niet herkend," zeide hij hape rend. „Wil je mij geen hand geven, Gustav?" Hij strekte zijne handen uit en draaide ze van links naar rechts. „Een oogeriblik! Ik zal ze even gaan wasschen." Ilij wilde snel langs haar heen loopen, om de slaap kamer te bereiken. „Ik heb de deur op slot gedaan," zeide ze zacht. „Hè? Waarom dat?" „Opdat ons niemand zal storen." „Bij de boetpredikatie?" „Ik ben niet bang'. Scheld maar." „Wie? Ik Heb je de deur op slot gedaan? Dus dus niet daarom?" „Omdat ik dacht, dat jij, jij mij gaarne al leen zoudt willen hebben „Aleen,herhaalde hij met ingehouden adem en keek niet op. Slechts, eene rilling' liep hem door ar men en schouders. „Gustav," zeide ze, „ik zal het niet meer doen De rilling plantte zich voort tot in zijne knieën. Nu voelde hij haar ook door zijn hoofd. „Reeds daarom niet, omdat jij, zonder mij, dingen doet, die ik toch niet altijd verantwoorden „Wil je je mond wel eens houden? Wil je dadelijk Mensfchenkind! O, jij kalm!" „Je drukt me dood!" „Dan kus ik je weer levend! Stil! Hemel die lippen! Verder verder!" „Gustav „Doe ik je pijn? Wacht, ik zal het evenwicht weer len zijn. Op meerde plaatsen heeft het „vuur" nog al eenige schade aangericht. Hyacinth. In Noord-Holland is de stand ma tig', bij Noordwijk goed, bij Sassenheim vrij goed. T u 1 p. De stand is overal matig. Narcis. De narcissen staan goed in Noord-Hol land, bij Haarlemmermeer zelfs zeer goed, eveneens bij Roelofarendsveen en Noordwijk. Bij Sassenheim, Voorschoten en in het Westland is de stand vrij goed. B ij g o e d. De stand' van het bijgoed is overal goed, bij Noordwijk zelfs zeer goed. EEN NIEUWE KNOEIERIJ. Onder het opschrift „een nieuwe methode van portontduiking" bevat het orgaan van de Vereeniging van directeuren en commiezen bij de posterij en tele grafie, de volgende mededeeling: „Men vestigt onze aandacht op een methode om. gra tis drukwerk per post te verzenden. Men schrijft dan als adres den naam van een willekeurig' iemand in het buitenland, onverschillig waar, vermeldt den naam van den waren geadresseerde als afzender achter op het stuk en bezorgt het ongefrankeerd per post. Wijl de verzending van ongel'rankeerde drukwerken naar het buitenland niet is toegelaten en deze den af zender moeten worden teruggegeven, wordt het stuk den pseudo-afzender kosteloos thuisbezorgd." GEEN NEGENUURSSLUITING. De door winkeliers in manufacturen, heeren- en da- mesconfectie en aanverwante artikelen te Haarlem voorbereide negen-uur-sluiting in Juli en Augustus, kan niet doorgaan, daar een der grootste winkeliers in manufacturen enz., niet bereid was, mede te doen, en meerdere onderteekenaars slechts mede wilden werken onder voorbehoud, dat bedoelde firma ook te 9 uur zou sluiten. (O. IT. Ct.) AFNEMING VAN DE TUBERCULOSE IN NE DERLAND. In het orgaan van de Nederlandsche centrale veree niging' tot bestrijding der tuberculose, dat als No. 3 van Jaargang VI in deze maand' verscheen, staat o. a. een grafische voorstelling, die de lijn, welke de cijfers van sterfte aan tuberculose over de jaren 1901 tot en met 1908 verbindt, als, in het geheel genomen, dalende laat zien. Eigenlijk zijn er zes lijnen; drie voor de sterfte aan tuberculose in eiken vorm, waarvan er een betrekking heeft op mannen, een op vrouwen en de derde is ge baseerd op cijfers onafhankelijk van het geslacht; en eveneens drie lijnen voor de sterfte aan longtubercu- lose in het bijzonder. Enkele, getallen dienen om een denkbeeld te geven van de 'verminderde sterfte in dat achtjarig tijdvak. Terwijl voor 1901, per tienduizend inwoners geno men, met 13.73 het cijfer der sterfte aan longtubercn- lose is aangegeven, bedraagt dat cijfer over 1908 niet meer dan 11.96. De dalende lijn voor de sterfte aan de gezamenlijke vormen van tuberculose gaat van 19.37 in 1901 af waarts tot 16.18 in 1908. „Het volgend jaar" schrijft de redactie aan het einde van haar bijschrift zullen de zes lijnen weer een klein eind verder kunnen worden doorgetrokken. Moge het zijn in dezelfde nederwaartsche richting, die wij zoo graag in deze kurven zien en die het meept rechtsche gedeelte van de grafische voorstelling ken merkt." Ter verklaring van dit laatste diene, dat het verschil voor de cijfers tusschen 1907 en 1908 veel grooter is dan bij de voorafgaande jaren en in alle ta-» bellen bijna één bedraagt; het laatste gedeelte van de dalende lijnen kromt zich dientengevolge in sterke mate naar beneden. herstellen! Dat behoort allemaal aan mij.. Niet te genspreken! Geen woord! Weg te loopen! Mij van dat alles te bestelen!" „Ik heb het niet geweten „Weet je het nu?" „Ja! Ja!" „Emilie! Meisje! Vrouw! Ben jij dat werkelijk, of liet maar een grap Nu zat hij in zijn leunstoel en hield haar op den schoot. En zij drukte haar gezicht tegen zijne borst, „Neem het, zooals je wilt „Dan neem ik het voor beiden. Hoor je, voor beiden. Dal is de juiste vermenging. TIeel stil lag z ijen verroerde zich niet. En zijne han den streelden haar voortdurend. Met eene zachtheid, die haar van den sterken man zeldzaam weldadig aan deed. „Is het de japon?" vroeg ze. „Neen, jij bent het. Als jij het niet waart, zou het misschien de japon zijn. Alle respect. Die is mooi."- „Tk heb schulden gemaakt. Jij moet het toilet be talen." „Den hemel zij gedankt, ik heb eene lichtzinnige vrouw." „De vrouw moet niet beter willen zijn dan de man." „Zeg, Emilie, daar zullen we maar liever niet over spreken. Nu niet, wel? Zoo! Blijf liggen, waar je ligt. Ik moet je voelen, voelen Dat je terug ge komen bent, zoo vroolijk en zoo vanzelfsprekend.. Ik kan dankbaar zijn - Emilie Toen bleef ze stil tegen zijne borst liggen. Slechts de armen bewogen zich, zochten zijn hoofd en sloegen zich om zijn hals. De kinderen verwonderden zich, dat er niet aan tafel gegaan werd. Zij slopen naderbij, om in de eet kamer te spieden, en vonden de deur gesloten. (Wordt vervolgd!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1