mo DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. De Lommerd. Damrubriek. No. 146 Honderd m twaalfde Jaargang* V R IJ D A G 24 JUNI. MI N N E N L A N D. si Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. KENNISGBYIJK*. Verslag omtrent dart toestand der Ge meente Alkmaar over het jaar 1909. i m. ALRMAARSCHE COURANT 1A. Vj. 22ij die zich met 1 JULI op dit hliid ahonneereiiontvangen de tot dien daltiin verseliijnende nummers franco en gratis. l>e Uitgevers. Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te ALK MAAR brengt, op grond van artikel 1 der Wet van 22 Mei 1845 {Staatsblad No. 22) ter kennis der ingezete nen, dat bij hem ingekomen en aan den ontvanger dei- Rijks directe belastingen b'innen deze gemeente ter in vordering zijn overgegeven,: DE KOHIEREN DER BEDRIJFSBELASTING No. 11, voor bet dienstjaar 1909/10 en No. 1 voor het dienstjaar 1910/11, executoir verklaard door den Di recteur der directe belastingen in Noordhollnnd te Amsterdam den 18 JUNI 1910; ditt ieder verplicht is zijn aanslag, op den bij de Wet bepaalden voet, te voldoen en dat lieden ingaat de termijn van zes weken binnen welken daartegen be zwaarschriften kunnen worden ingediend. Alkmaar, den 23 Juni 1910. Het Hoofd van bet Plaatselijk Bestuur voornoemd, J. DE WIT Dz., lo.-Burg. - Ter Gemeente-Secretarie te Alkmaar is ►<l tegen betaling van twee gulden verkrijgbaar een afdruk van liet door Burgemeester en Wethouders aan den Gemeenteraad uitgebracht De Secretaris van Alkmaar. DONATH. i. De vorige week heeft de Tweede Kamer een wets ontwerp behandeld, dat gelijk de minister zeide te verwachten spoedig den weg naar het Staatsblad, zal vinden. Dit wetsontwerp regelt de instelling, die gewoonweg „lommerd," familiaar Oome Jan, deftig pandhuis, of bank van leaning genoemd wordt, een instelling dus, die zoo ze al voor vele beter gesitueerden onbekend gebied betreft voor de groote menigte van het al lergrootste belang is en nog langen tijd van liet- aller grootste belang zal blijven, omdat zij eenerzijds een eenvoudig middel voor onbemiddelden is om kleine sommen voor productieve doeleinden op crediet te krijgen, anderzijds een gelegenheid voor onbemiddel den is om de kwade dagen door te komen door geld te vragen op panden, die dan in de g-oede dagen weer worden ingelost. In dit verband was het een uitstekend idee om voor te stellen aan die inrichtingen spaarkas- AAN DE DAMMERS. Met dank voor de ontvangen oplossingen van pro bleem No. 83 en vraagstuk No. 18. De ontleding- van beide vraagstukken heeft onge twijfeld velen genoegen gedaan. Stand van probleem No. 83. Zwart: 3, 7/10, 12/14, 18, 21/23, 26, 28. Wit: 24, 25, 29, 33/35, 37/39, 41, 43, 44, 46, 47. Wit speelt en wint als volgt: 1. 25—20 1. 14 25 2. .37—31 2. 26 37 3. 41 32 3. 28 37 4. 47—42 4. 37 48 5. 33—28 5. 22 42 6. 43—38 6. 42 33 7. 39 19 7. 48 30 8. 29—23 8. 18 20 9. 35 4 9. 13 24 10. 4 15! Goede oplossingen ontvangen van de heeren G. Oloeck, D. Gerling, J. Houtkooper, E, Hubelmeijer en de heeren K. en S. te Alkmaar, S. Iloman te Wijde Wormer, J. Noonie Mzn. te Purmerend, H. E. Lantin- ga te Haarlem en J. A. Wolf te Groningen. VRAAGSTUK No. 18. Stand: Zwart: 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20. Wit: 22, 25, 26, 28, 35, 38, 40, 43, 44, 45. Oplossing 1. 35—30 1. 18 27 2. 30—24 2. 20 29 3. 25—20 3. 14 25 4. 28—22 4. 27 18 5. 2621 5. 16 27 6. 38—32 6. 27 49 7. 40—35 7. 49 40 8. 45 5! Wij hebben uu den volgenden eindstand! gekregen: Zwart4 Schijven op 6, 11, 13, 25. Wit: 1 Dam op 5 en 1 chijf op 35. Zwart- is aan zet. Dit eindspel is echter voor Wit nog maar niet zoo dadelijk gewonnen. 't Is weliswaar een verloren stand voor Zwart,, maar Wit moet uitstekend spelen. Men zie de volgende afwikkelingen: 1. 1. 13—18 2. 5—32 2. 11—17 (a) sen te verbinden, om zoo de menschen van liet achter af,sparen (wat deze soort van beleening in den grond der zaak is) te brengen tot het g-oede sparen, het spa ren vooraf. ïntusschen uitgaande van de stelling, dat het be tere de vijand van het goede is, heeft men dezen kant der kwestie ongeregeld gelaten, niettegenstaande daarop nog- bij de laatste discussie was aangedrongen. Hopen wij, dat men bij de oprichting of wijziging- dei- inrichting van een gemeentelijke bank van leening- dit verband niet zal verwaarloozen, opdat de groote me nigte zal leeren dat het beter is, het evenwicht in de uitgaven van de kwade en van de g-oede dagen te Ver krijgen door sparen, door vóóraf zorgen, dan door naai den lommerd! gaan en dan achteraf trachten het pand weer terug te krijgen. Wordt dit met wijs overleg ge daan in het bekende Nutsrapport over dezo kwestie vindt uien deze methode aanbevolen, ook ter beperking- van het kapitaal der banken van leening dan zal zoodoende de gemeentelijke bank van leening nog weer een nieuw voordeel krijgen boven de pandhuizen, wat zeker geheel naar den geest van het wetsontwerp zal zijn. Evenmin als deze spaarkwestie, heeft men de be strijding van anderen woeker dan die. van de pandhui zen in dit wetsontwerp willen regelen. En ook hier weer niet, omdat dit niet in do lijn van den wetgever gelegen had maar omdat men niet door te veel aan te pakken ten slotte een resultaat weer in de waagschaal wilde stellen. Men wil dus met dit wetsontwerp uitdrukkelijk den pandbu i swoeker bes t rij den. Vooral op twee wijzen lo. door het particuliere pandhuisbedrijf te regelen en het te makqn tot een geconcessionneo.rd bedrijf, dat bij verkeerde praktijken kan worden opgeheven. 2o. door zooveel mogelijk liet gemeentelijk bedrijf te stellen in de plaats van het particuliere bedrijf. Scherpe voorwaarden dus voor en een nauwkeurig toezicht op het particulier bedrijf, dat verdwijnt, zoo dra liet, niet aan alle eischen voldoet. Maar vooral ook zooveel mogelijk een openbaar bedrijf, waarin men veel beter kan waken tegen benadeeling, van den be- leener. Ziedaar het. standpunt van den wetgever. Waarom, zoo zal men vragen, gaat deze niet een voudig- een stap verder en verbiedt hij alle particuliere bedrijf, waarin het belang van den pandhuishouder zoo licht kan leiden tot ongerechtigheden? Het antwoord is, eenvoudig-: omdat hij het niet kan. En opmerkelijk genoeg wordt dit antwoord algemeen gegeven. Ook hij, die ten zeerste gelooft in de macht en de geschiktheid van de georganiseerde gemeen schap om alles te regelen en alles zelf ter hand) te ne men, verwacht van een verbod van het particuliere be drijf hier slechts oneindig geknoei. En waar er een dergelijk monopolie bestaat b.v. in Frankrijk en in België heeft men er weinig pleizier van, gelijk de lieer Bos niet naliet bij de discussies in de Tweede 3. 17—22 4. 6—11 5. 11—17 (i. 17—21 3. 32-^43 4. 43—32 5. 32—16 6. 10—32 7. 32 16 S. 16— 7 9. 7—11 enz. en wint Speelt Zwart als 2den zet 1116, dan krijgen we de volgende variant: 1. 1. 13—18 2. 5—32 2. 11—16 32—43 3. 18—22 4. 43—34 4. 25—30 5. 35 24 5. 22—28 6. 34—29 6. 28—32 7. 29—47 7. 32—37 8. 24—20 8. 16—21 9. 20—14 9. 21—27 1». 1-4—10 10. 27—32 11. 10— 5 11. 6—11 12. 47—33 12. 11—17 13. 33 6 13. 32—38 14. 5 46 en Wit wint, want op 38—13 volgt 6—39 en 46 28 4637 en 628. en op 3842 volgt In de eerste variant mag Wit niet als 4e zet 4334 spelen, want, dan maakt Zwart remise met 2228, 28—32, 25—30, 32—37 enz. Wij geven nu nog- de volgende variant: 1.» 1. 11—17 2. 17—22 3. 6—11 (b) 4. 25 34 5. 13—19 of 22—28 6. 2. 5—23 3. 23—45 4. 35—30 5. 45 16 6. 16— 2 7. 2— 7 8. 711 enz. Speelt Zwart als derde zet in plaats van C11, 2530. dan volgt: 4. 35 24 4. 22—28 5. 45—29 5. 28—32 6. 29^12 6. 6—11 7. 24—20 7. 11—17 8. 20—15 8. 17—22 9. 15—10 9. 22—28- 10. 10— 4 10. 32—37 11. 42 9 enz. Wij gelooven nu uitvoerig genoeg bij dit eindspel te hebben stilgestaan. Mocht één der lezers nog eenige inlichtingen hieromtrent hebben, dan gelieve hij slechts te schrijven aan het bureau der courant en wij .zullen 'hem persoonlijk beantwoorden. Kamer op te merken. Ja moet men den lieer Schaper gelooven en er is zeker geep aanleiding om dit niet te doen dan zullen de ambtenaren van de openbare banken van leening ook volgens hel stelsel der wet ware wonderen moeten zijn, zullen zij meewerken aan het ideaal om de openbare banken meer en meer regel, de particu liere uitzonnering te doen zijn. Zij zullen het ambte- naarlijke zooveel mogelijk moeten afleggen, zij zullen den lieden zooveel mogelijk tegemoet hebben te komen. Vooral niet te veel met reglementen werken, de, bank zooveel mogelijk open hebben, coulant zijn enfin de afgevaardigde van Appingedam geeft bun een reeks behavtenswaarclige wenken. Maar zal een ambtenaar daaraan kunnen voldoen? Zal die in coulantheid, in het- de hand lichten met hinderlijke reglementaire be palingen enz. enz. ooit kunnen concurreoren met par- t iculiere pandjeshuishouders Hét scheen, dat de heer Schaper daarvan zelf niet zeker was, toen hij met groote hardnekkigheid vast hield aan zijn amendement om bij het abnormaal-vele, dat Je algemeene wetgever int dit wetsontwerp al aan .1- gemeenten in deze materie yoorschrift, ook nog- op te nemen de bepaling, precies hoelang de gemeenten baar banken van leening open zullen moeten houden. Het lijkt een haast onduldbare bemoeiing- van den i.iksv I gever niet kleine belangen van regelingen in bepa: «omeenten, die de lieer Schaper aldus wilde introduce"ren. Doch eenerzijds houdo men in het oog, dat de rijkswetgever in dit wetsontwerp al ver gaat. En dan vergde men niet, dat de lieer Schaper on danks zich zelf heel bang was voor een op de spits gedreven arnbtenaarlijke behandeling van zaken, die tc-n slotte de geheele gemeente-instelling in den strijd tegen de slechte particuliere pandjeshuizen tot een slecht, wapen zou maken. Men kan dit inzien en toch toegeven, dat de Kamer een goede beslissing- nam toen zij besloot den lieer Schaper in dezen niet-te volgen. (Wordt vervolgd). EERSTE KAMER. De Eerste Kamer der Staten-Generaal is thans tot hervatting van hare werkzaamheden bijeengeroepen tegen Dinsdag 28 Juni, 's avonds te half negen. TWEEDE KAMER, Bij den aanvang der vergadering gisteren heeft de voorzitter eene toespraak gehouden naar aan leiding van het overlijden van Prinses Marie. De tijding van het overlijden dei' Vorstin-Moeder van Wied zeide, de voorzitter heeft ons allen met grooten weemoed vervuld. Hi M. de Koningin en de vorstelijke familie is in zwaren rouw gedompeld. Prin ses Mariè is, ondanks de 40 jaren welke zij in het bui tenland vertoefde, echt Nederlandsche Prinses geble ven. Zij deelde lief en leed van bet Nederlandsche volk; zij hield zich steeds op de hoogte van alles wat hier omging en heeft dit altijd met belangstelling ge- Goede oplossingen van: G. Cloeck, D. Gerling-, S. Iloman, E. Hubelmeijer, J. A. Wolf en II. E. Lan- tinga, terwijl wij een, bijzonder woord van dank bren gen aan de heeren K. en S. J. Noome Mzn. en J. Houtkooper voor hun uitvoerige eindspel-oplossing. LEERZAME STAND. Zwart: 3, 6, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 23, 24, 25, 26. Wit: 27, 28, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41. 45, 47, 48. In dezen stand speelt Wit als valzet 3934. En een vajzet is 't zeer zeker. Immers speelt Zwart nu: Zwart: Wit: 16—21 27 16 26—31 37 26 24—30 35 24 18'39 28 17 39 46 (dam) heeft Wit slechts 47—41 te spelen, om na 40 11 en 10 7 dé partij te winnen. Doch Zwart kan nog- op een, andere manier dam ha len door: 10—21, 26-1/31, 23—29, 6—11, 13 22, 19 46, wat natuurlijk veel beter is. Als probleem 84 geven wij weder iets van den heer J. Noome. Zeer mooi van ontleding, terwijl wij er als vraagstuk 19 bijvoegen een interessanten stand van den heer G. Dent roux (Er.). Wit wint daarin op zeer fraaie.wijze. Wij bevelen beide opgaven ten zeerste aan bij de liefhebbers. Prublecui No. 84 van J. NOOME Mzn., Purmerend. volgd. Waar hare hulp en steun werd) ingeroepen, was zij, zooverre hare krachten zulks toelieten, daartoe steeds bereid. Wederkeerig was de liefde, van het Ne derlandsche volk voor Prinses Marie; dat heeft het volk dikwerf getoond, en werd1 door Prinses Marie op hoogen prijs gesteld. Spreker hield! zich dan ook overtuigd, dat Haar naam ouder de edele Prinsessen van het Huis van Oranjo-Xn.-Miu in cere zal blijven vermeld en bij het Nederlandsche volk in gezegend aandenken zal worden gehouden. Minister II e e m sker k sloot zich, namens de regeering, van harte bij des voorzitters toespraak aan. De nagedachtenis van deze Prinses, die steeds aan de trnditiën van het Huis van Oratije getrouw is gebleven en ook voor Nederland steeds liefde heeft be waard en getoond, zal zeide do minister steeds bij het Nederlandsche volk in eere blijven voortleven. Nadat vervolgens was goedgekeurd de supplctoire begrooting voor buitenlandsehe zaken ten behoeve van do kosten der Conferentie, voor Internationaal Wissel recht, werd voortgezet, de behandeling van liet wets ontwerp, regelende het octrooirecht, voor uitvindingen. Na eenige discussie, en overleg met de regeering en de commissie van rapporteurs, werd bepaald, dat, wan neer iemand, die in dienst van een ander eeüe uitvin ding doet, waarvoor door laatstgenoemde octrooi wordt aangevraagd, aan den Octrooiraad duidelijk maakt, dat hein, met uitsluiting van anderen, de eer der uitvinding toekomt,, op zijn verzoek ook zijn naam in het octrooi zal worden vermeld. Na eenige. discussie werd ook het recht van den \oorgebruiker geregeld, zooals dé regeering het had voorgesteld. Hierdoor is o. a. bepaald, dat iemand, die op het tijdstip ecner aanvrage om octrooi door een ander, datgene waarvoor octrooi wordt aangevraagd binnen het Koninkrijk reeds in of voor zijn bedrijf vervaardigde of toepaste, niettegenstaande het octrooi ais voorgobruiker bevoegd is zijne werkwijze te blijven volgen. De lieer Van Doorn (u.-l. Gouda) verdedigde een amendement der Comm. v. Rapp. strekkende om de bepaling te schrappen, dat de verkoop van het oc trooi in het openbaar geschiedt ten overstaan van een door de arromd.-rechtb. te 's-Gravenhage aangewezen notaris. Die bepaling acht de Commissie onnoodig en omslachtig. Wanneer bijv. een octrooi moet verkocht worden in Limburg öf Groningen, wat weet de Hnag- sclie rechtbank dan van de notarissen daar. Zij zal zich dan moeten laten voorlichten. Het amendement werd zonder stemming aangeno men. erder verdedigde de heer Van Doorn een amende ment, strekkende om duidelijk te doen uitkomen, dat rechtsvorderingen omtrent schadevergoedingen, krach tens deze wet door eGn persoon die een uitvinding doet in dienst van den werkgever, worden beschouwd als iehtsvordei'ingen in den zin der Arbeidswet. Dit amendement wordt door de Regeering overgeno men; de overige artikelen goedgekeurd en de eind stemming bepaald op heden na de pauze. Vervolgens werden zonder stemming een aantal wetsontwerpen en conclusion aangenomen. Zwart: 2, 4, 7, 9, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26. Wit: 11, 27, 30/38, 40, 48. Vraagstuk No. 18 van G. DENTROÜX (Fr.). Zwart: 1 Schijf-op 13 en 3 dammen op 2, 3 en 16. Wit: 6 Schijven op 15, 23, 25, 34, 43, 50 en een dam op 48. Oplossingen vóór of op 1 Juli, bureau van dit blad, motto Dam rubriek".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1