STADSNIEUWS, KUST E X 1, A N ZANGERSFEEST TE KOOG AAN DE ZAAN. Eecen te Oudkarspel, ingeschreven voor 778.92, die de gunning heeft gekregen. BOND VAN VRIJE LIBERALEN. De jaarlijksche vergadering van den Bond van Vrije Liberalen is Zaterdag te Amsterdam gehouden onder leiding van den voorzitter, mr. M. Tydeman Jr. Deze opende de bijeenkomst met een rede, waarin hij met teleurstelling gewaagd van den ongunstigen uitslag der Kamerverkiezingen. Ter vergadering waren vertegenwoordigd de afdee- lingen Amsterdam Arnhem, Breda, Delft, Deventer, Friesland, Den Haag, Haarlem, Nijmegen, Vlissin- gen en Zwolle. Het jaarverslag, door den secretaris, den heer F. J. W. Drion, uitgebracht, noemt het tijdperk verloopen sinds 1 Mei 1909, voor den Bond hoogst belangrijk. O. m. wordt herinnerd aan de benoeming eener com missie, welke tot taak heeft een onderzoek in te stel len naar de werking van het Belgische stelsel van ou derdomsvoorziening-. De commissie hoopt binnen niet langen tijd met haar rapport gereed te komen, Het rapport der commissie onder voorzitterschap van den heer Plate omtrent de vraag hoe mede met het oog op uitbreiding van wettelijke voorziening in sociale nooden, onze wettelijke ongevallenverzekering- moet worden verbeterd, vond, zegt het verslag, ook buiten den kring onzer naaste geestverwanten, groote belangstelling en waardeering, waaruit geconcludeerd mag worden, dat de inhoud ervan niet zonder invloed zal blijven op de wijze waarop bedoelde herziening zal worden tot stand gebracht. Door de meeste afdeelingen van den Bond werd met veel ijver aan de Kamerverkiezingen van 1909 deelgenomen. Er werden gesteld 18 candidaten, leden van den Bond, in 21 districten. Van de vrij-liberale districten mochten Alkmaar, Amsterdam VI, Tiel en Ltrecht I behouden blijven. Verloren werden Am sterdam Vil en Haarlem bij de eerste stemming, Rot terdam IV en Utrecht II bij de herstemming. In Oostburg was, na het bedanken van den heer Henne- quin, met het oog op plaatselijke omstandigheden van het stellen van een candidaat onzer partij afgezien. De teleurstellende uitslag der verkiezingsactie, zoo vervolgt het verslag-, moet zonder twijfel gedeeltelijk worden geweten aan de politieke constellatie, gedeelte lijk ook aan het feit dat onze nog- jonge afdeelingen niet voldoende geschoold en voorbereid waren voor den verkiezingsstrijd. Ook de onvoldoende bekendheid met onze beginselen, bovendien van de zijde onzer te genstanders veelal in een verkeerd licht gesteld, zal stellig van invloed zijn geweest. Gememoreerd werden voorts de actie bij tusschen- tijdsche verkiezingen door den Bond van Vrije Libe ralen en de uitgave van verschillende politieke vlug schriften. Tot stand kwamen de afdeelingen Schiedam en Haarlem, waarmee het aantal afdeelingen gestegen is. In het ledental van den Bond kan weer een niet onbe langrijke vermeerdering geconstateerd worden. De periodiek aftredende leden der commissie van advies, de heeren Ter Spill en Visser van lJzendoorn, werden herkozen. In de middagvergadering- kwam prof. mr. A. O. Vis ser van lJzendoorn aan het woord tej bespreking van het Beheer van de gemeentebedrijven na een korte in leiding over de vraag, welke beginselen moeten gelden bij het besturen en regelen van de huishouding van de gemeente. Het opmaken van een begroo-ting, zeide spreker o.a., heeft vrijwel geen zin. Wanneer in een gemeente-be- grooting de ontvangsten worden geraamd, is het om het bedrag te kennen, dat door belastingen moet wor den gedekt. Wanneer daarbij d© uitgaven worden vastgesteld, is het om burgemeester en wethouders te machtigen, die bedragen voor aangewezen onderdeelen van de gemeentehuishouding uit te geven. Voor beide handelingen is bij een gemeentebedrijf echter geen plaats. In de opdracht om het bedrijf te beheeren ligt de machtiging opgesloten om alle gewone handelingen te verrichten voor het voeren van dat beheer vereischt, Ook dan wanneer bijv. de steenkolenprijzen 25 pet. hooger worden en daardoor de raming van den post steenkolen zeer belangrijk wordt overschreden, moeten die steenkolen worden gekocht. Tusschen de ontvang sten- en de uitgaven van een bedrijf bestaat een ver band, dat tusschen de ontvangsten en de uitgaven van de gemeente ontbreekt. Laten dus de gemeenten geen tijd en papier verdoen met het maken van begrootin- gen van bedrijven. Wat geraamd' moet worden is de vermoedelijke winst of het vermoedelijke verlies, en die raming is bij c-.il bedrijf, dat eenigen tijd bestaat, niet al te be zwaarlijk, wanneer zij niet al te lang vóór het einde van het- dienstjaar moet plaats hebben. Daarom acht spreker het gewenscht, dat de winst, die. met een ge meentebedrijf over het nu loopeuda jaar 1910 zal wor den gemaakt, niet wordt verantwoord in de gemeente- rekening over 1910, maar in die over 1911. Dan be hoeft deze eerst in September van dit jaar geraamd te worden en zullen bij voorzichtige raming de tegen vallers niet groot zijn. Het opmaken van eene rekening van een bedrijf, in den zin van de gemeentewet, is een niet minder nutte- looze werkzaamheid dan het opmaken van eene be grooting daarvan. Een kasrekening leert ons niets, wij moeten een ba lans en een winst- en verliesrekening hebben. Voor de inrichting van die balans en die winst- en verlies rekening kan men regelen stellen, doch de hoofdzaak is niet de wijze waarop die stukken worden ingericht, doch het stellen van regelen die waarborgen dat de winst, welke volgens de balans en de winst- en ver liesrekening gemaakt is, zoo na mogelijk overeenstemt niet de winst, die in werkelijkheid gemaakt is. Vooral twee oorzaken kunnen belangrijke verschil len tusschen die heide deen ontstaan: lo. de waardee ring van de fabrieksgebouwen, installatiën, enz, 2o. de verhouding van het gemeentebedrijf tot de gemeente. De rede van prof. Visser werd' zeer toeg-ejuicht. A aar aanleiding daarvan volgde eenige gedachten wis seling. Aan het slot der vergadering bracht mr. Dressel- huys, lid van de commissie van advies, met instem ming dier commissie, de quaestie van de nationale on- derwijs-politiek ter sprake. Spreker stelt voor, de commissie van advies te machtigen eene studie-com missie in te stellen, welke zal onderzoeken in hoeverre het mogelijk is, onder de bestaande wetgeving scholen op te richten, welke op- dezelfde wijze werken zullen als die van. het Haagsch Genootschap tot verdediging van den christelijken godsdienst. Besloten werd dit voorstel thans niet in behande ling te nemen. De heer Ilasselman gaf nog in overweging de kolo niale politiek tot speciaal punt van studie te maken. Hij achtte het- wènschelijk dat alle linker-partijen, met uitzondering van de sociaal-democraten, zullen sa mengaan, ten einde te trachten hiervoor meerdere be langstelling in den lande te wekken. De commissie van advies zal overwegen of het wenschelijk is in deze richting stappen te doen. Daarna werd de vergadering gesloten. ONTSLAG GEVRAAGD. Graaf van Limburg Stirum, te Noordwijk- aan Zee, heeft, iu verband met de strandkwestie, die niet al leen -de gemoederen der bevolking van Noordwijk aan Zee in beroering bracht, maar ook in den gemeente raad tot scherpe debatten aanleiding gegeven heeft, ontslag- als lid van den raad genomen. De Bond van gemengde zangvereenigingen in Noord-Holland hield Zondag te Koog aan de Zaan zijn vierde jaarfeest. De vereeniging Daniël de Lange, die een afdeeling van den Bond vormt, trad als gastvrouw op. Het sportterrein achter het „Koog-er Bosch-je" was voor het feest in orde gebracht. Ilier kwamen tegen twaalf uur, .het tijdstip voor de officieel© ontvangst, de ongeveer 600 zangeressen en zangers te zamen, die per extraboot of spoor in den loop van den morgen in het vriendelijke Zaansche dorp waren aangekomen. In het geheel zijn 15 vereenigingen bij den Bond aangesloten, n.l.„Harmonie," Beemster; „Zanglust," Broek in Waterland; „Thalia," Hoogkarspel„Con cordia," Westzaan; „Gemengd Koor," Z.-Scharwoude „Vooruit," Schermerhorn„Ons Genoegen," Assen delft; „Caecilia," Barsingerhorn„Daniël de Lange," Koog aan de Zaan; „Koorvereeniging," Aalsmeer; „Nieuw Leven," Wieringen; „Sp. Gemengd Koor," Spaarndam; „Kerkelijk Koor," Bergen; „Crescendo," De Rijp, en „Cóncordia," Oostzaan. Te ongeveer half twee werd het feest geopend met den samenzang van alle deelnemers, onder, leiding van den heer J. Zwart, directeur van Dan. de Lange, waarbij gezongen werden het Wilhelmus van Nassou- we (oude toonzetting) en het Bondslied, getoonzet door J. Paardekooper Jr. Daarna traden achtereenvolgens de deelnemende vereenigingen op, die allen' twee nummers ten gehoore brachten. Hoewel deze zangersfeesten niet het karakter dra gen van een wedstrijd, zoodat ook geen prijzen worden uitgeloofd, wordt toch de zang door een jury beoor deeld, die daarover, zoowel over den samenzang als over het afzonderlijk optreden der vereenigingen, een beredeneerd verslag uitbrengt. In die commissie had den zitting de heeren Barend Kwast, Anton H. Tierie en II. J. den Hertog', allen van Amsterdam. Er werd met veel toewijding en over het algemeen goed gezongen; verschillende vereenigingen gaven blijk van flinke studie en den ernstigen wil om iets goeds te doen hooren. Mr. G. VAN TIENHOVEN. Naar de N. Haarl. Ot. meldt, is de heer mr. G. van 1 ienhoven, commissaris der Koningin in de provincie IN oord-Holland, die met verlof in Duitschland vertoeft met zijn familie, te Carlsbad plotseling ernstig onge steld geworden. Mr. Van Tienlioven was reeds geruimen tijd sukke lend. Naar men ons uit Haarlem seint, is het bericht van de „Nieuwe Haarl. Courant", dat mr. G. van Tienho ven te Carlsbad ongesteld zou zijn geworden, geheel uit de lucht gegrepen. DE ACTIE TEGEN DE SPEELHUIZEN. Onlangs is bericht, dat de politie voornemens was het plaatsen van politieposten voor de: speelhuizen - welke maatregel tijdelijk onderbroken moest worden, omdat de staking der grondwerkers de beschikking over veel politie-peraoneel vereischte, -- na het beëin digen dier staking te hervatten. Dit is nu gebeurd. Van gisteren af zijn dubbel-posten, voorzien van de strenge instructies, die indertijd' zijn medegedeeld, weer geplaatst voor de ingangen der Deliclub, der Sportingclub International en der Zuidholl. Heerenso ciëteit, alle te Scheveningen. EEN VALSCHE MARIS. Het Rijksmuseum ontving onlangs de collectie van mr. Valkenburg te Rotterdam in bruikleen. Daaronder was o.a. ook een Thijs Maris, voorstellend! een meisjes kopje. Het schilderij was geteekend met M. M. Thans is gebleken, dat die schilderij niet van Thijs Maris afkomstig is, doch vervaardigd werd door den schilder C. J. Mension, N. Langedijk 70 te Delft. Deze had tijdens het vervaardigen van het doek een vriend bij zich op bezoek gehad, wien hij zijn werk toonde. Deze vriend kwam nu gisteren in het Rijks museum en vond daar het schilderij van den heer Men sion geëxposeerd als een echte Thijs Maris. Het doek is zeer knap geschilderd en het is dus niet te verwonderen, dat zelfs een kunstkenner als mr. Val kenburg er in liep. Eigenaardig is, dat de heer Mension voor een be trekkelijk geringen prijs zijn doek aan een kunstkooper afstond. GEHUWDE VROUWELIJKE RIJKSAMBTENA REN EN ONDERWIJZERESSEN. Het bestuur van het Comité van actie tegen het wetsontwerp tot regeling van de positie van vrouwelij ke rijksambtenaren en onderwijzeressen bij het open baar lager onderwijs, die in bet huwelijk treden, heeft zich als volgt geconstitueerd: Mr. E. Fokker, voor zitter; rriwr. H. W. II. Rut.gers-Hoitsema, voorzitster; mejuffr. Anna Polak, le sec.; mevr. W. Drucker, 2e secr.mejuffrouw II. Verwey Mejan, penningmeeste res prof. M. W. L. P. A. Molengraaf! en prof. mr. D. Simons, leden. VAC ANTIETIJDEN SCHOONMAAKSTERS, NAAISTERS ETC. Naar aanleiding van de opwekking om, als men op reis gaat, daarvoor schoonmaakster en naaister -niet te laten boeten, maar liaar ook voor de daardoor ver zuimde dagen loon uit te betalen, zei een der Ilaag- sche bladen: ,„V ij nebben daarover onlangs het gevoelen van een kantonrechter gevraagd en ten antwoord gekregen, dat 't z. i. niet twijfelachtig is of schoonmaaksters, naaisters e. d., die voor vast voor bijv. één dag in de week zijn aangenomen, hebben recht op dat loon krachtens de wet op het Arbeidscontract." DE HAAGSCHE POLITIEKWESTIE. De. geldboete opgelegd aan den Ilaagschen politie- irispecteur Van Rossen is ingetrokken de man krijgt dus zijn 26 cents terug. De Haagsche corres pondent van de N. Gron. Ct., die, beter dan iemand anders van het geval op de hoogte kan zijn, zegt goede redenen te hebben, om onjuist en onbillijk te achten dat de hoofdcommissaris hard gevallen en van partij- cig'heid en nepotisme beschuldig'd wordt. Hém is door den mishandelden collega van Raalte persoonlijk ver zekerd dat de hoofdcommissaris in alle opzichten cor rect en loyaal heeft gehandeld, zonder aanzien des persoons. Deze zelf toonde zich diep verontwaardigd over 't gebeurde, bood' ondubbelzinnige en ridderlijke excuses er voor aan en uitte 't stellig voornemen den inspecteur, zijn schoonzoon, te straffen en te dwingen alsnog zijn nederige verontschuldigingen aan te bie den. Dat 't anders is geloopen, is dan ook enkel en alleen toe te schrijven aan de handigheid van den in specteur om zich „er uit" te draaien, aan de gedien stige hulp, die hij daarvoor heeft verkregen en aan de wijze, waarop de commissie van advies, voor de waar heid blind, zich heeft laten om den tuin leiden. En nu aie commissie heeft geadviseerd! geen straf op te leg gen, zou het toch inderdaad van den hoofdcommissaris al te dwaas en bovenmensehelijk zijn als hij zijn schoonzoon toch had bestraft. Ook een hoofdcommis saris is in de eerste plaats mensch. UIT HEER-HUGOWAARD. Alhier is Zaterdagmorgen een 6-jarig kind van den heer Pancras, dat bij de sloot liep te spelen, daarin ge vallen en verdronken. Voor het beroep naar de Herv. Gem. alhier is door dr. J. Proost te Nije-Horne bedankt. UIT BROEK OP LANGENDIJK. De heer D.s. J. Oosterhuis, predikant bij de Gere formeerde kerk, alhier is beroepen te Enschedé. UIT PURMEREND. Het. Zaterdag opgenomen berichtje over de preek van ds. Melchers had niet betrekicing' op Zondag 20 Juni, maar op Zondag 3 Juli. DE KAASMARKT TE SCHAGEN. De Schag. Courant meldt, dat weldra een adres van heeren kaashandelaren, die onze markt bezoeken, tot het gemeentebestuur zal worden gericht. Zij zullen daarin verzoeken ook markt in de herfst- en winter maanden te houden en wel om de 3 weken. Van de zijde der kaasboeren is toezegging van aanvoer gedaan. Voor de boeren uit Zjpe, Callantsoog, Koegras, St. Maarten en Harenkarspel is een winterreis naar Alkmaar van beteekenis. Een wintermarkt alhier zal voor hen eene uitkomst zijn. UIT HOORN. Bij de firma J. Wilson, sigarenfabrikant alhier, is een werkstaking uitgebroken. De oorzaak moet liggen in de te slecht te verwerken tabak. UIT WARMENHUIZEN. Het fanfarecorps T. A. V. E. N. U. behaalde op het te Wijk aan Zee gehouden concours glansrijk een eer sten prijs in de derde afdeeling. Is er tijd noch moeite ontzien om klaar te komen, de kroon is op het werk gezetEere den leden, met hun wakkeren directeur, allen betrekkelijk leeken op muzikaal gebied, die niet versmaad hebben de hulp en bijstand van belangstellende musici. Een woord van dank vooral aan den heer H. Mulder, arts alhier, die zich zeer aan T. A. V. E. N. U. laat gelegen liggen, is hier werkelijk niet misplaatst. VAN TEXEL. In de Zaterdag gehouden vergadering van den ge meenteraad werd o. m. medegedeeld, dat ten behoeve van eene behoorlijke inrichting van het lager onder- wijsaan de gemeente-eene subsidie van 3850 was verleend, en dat kasverificatie bij den gemeente-ont vanger was gedaan. Op voorstel van B. en W. wordt besloten, de door het Rijk toegezegde subsidie van 5500 voor den bouw van eene nieuwe school met on- derwijzerswoning te Zuid-Eierland te aanvaarden. Aangeboden wordt de rekening van het Algemeen Armbestuur over 1909, met een saldo van 404.14. Vervolgens wordt goedgekeurd de rekening van het Algemeen Weeshuis over 1909. De ontvangsten be droegen 10794.29% en de uitgaven 9876.81, zoodat het saldo bedroeg 917.48%. Naar aanleiding der in gekomen adressen betreffende de aanstelling van een bezoldigd brandweercorps wordt besloten, hiertoe we gens de kosten niet over te gaan, docli degenen, die hunne diensten presteeren, zoo noodig hoogstens 25 cent per uur te vergoeden. Op diens verzoek wordt aan den heer H. II. v. d. Vegt, eervol ontslag als gemeente-geneesheer verleend en hem met op 1 na algemeene stemmen tot wederop- zeggens toe een jaarlijksch pensioen van 200 toege kend. Vervolgens wordt tot hoofd der school te Oost be noemd de heer B. Elzer te Hoek van Holland, en tot onderwijzeres in vak k. aan dezelfde school Mej. A. Kluit te Oosterend. KORTE BERICHTEN. Te Oud-Ootmarsum (Overijsel) is J. V. bij een bruiloft onder een wagen geraakt en aan de gevolgen overleden. Bij het op hol gaan van een paard is te Weerse- loo (Overijsel) de veearts II. G. Meynders onder een wagen geraakt. De hc-er M. is aan de gevolgen overle den. Te Dinxperlo wilde een troep Zigeuners met 7 beren ons land binnendringen. De ijlings ontboden marechaussees en verdere politie noodzaakten het ge zelschap tot doortocht naar Bocholt. De politie blijft de grens bewaken. Te Heerenveen zijn velen dupe geworden van een zoogenaamde Spaarkas, die met dübbeltjes-zegel- boekjes werkte. De directie liet in de laatste tijden niets meer van zich hooren en blijkt er al lang niet meer te wonen. Een jongen van 10 jaar uit Haarlem, die naar Amsterdam was gekomen om de begrafenis van zijn grootvader bij te wonen, viel van de brug bij den Zee burger lijk en overleed aan de gevolgen. - Te Sti'atum staat een rozelaar, waar op één stam zes verschillende kleuren rozen prijken. St. ELISABETHS GESTICHT. Maandag den 27sten December 1897 werd in de Emmastraat het St. Elisabeth-Gesticht van de St. Hippo lytus-stichting te Delft geopend. Toen trokken in het huis dat gesteld werd onder de bescherming van St. Elisabeth, landgravin van Thiiringen, de zusters Augustinessen, om op het vorstelijk voorbeeld, zich te wijden aan de verpleging der zieken. Heden was dat dus 12% jaar geleden. Onopgemerkt is dit feit niet voorbijgegaan. Overeenkomstig de be stemming van het Huis was de grondtoon van deze herdenking ernstig, maar natuurlijk ontbrak de vreug devolle noot niet geheel. Reeds vroeg wapperde van uit het gebouw de vaderlandsche driekleur. Om negen uur waren er vele belangstellenden in de kapel bijeen - opgemerkt werden o. m. deken Ebbinkhuijsen, de oud-deken Horning, pastoor Heija en pater Ory en daar werd een plechtige Mis opgedragen. De directeur, de Z. E. W. Heer Dankelman, hield een toespraak, waarin hij het vele goede schetste, dat er door deze stichting voor Hollands Noorderkwartier in het alge meen en voor Alkmaar in het bijzonder tot stand ge bracht werd. Uit tal van plaatsen kwamen, van zuster-instellin- gen, oud-patiënten en andere personen vele blijken van belangstelling in dén vorm van fraaie bloemstukken of schriftelijke en telegrafische gelukwenschen, terwijl de algemeene overste en de oud-moeder-overste, Ber nardino, thans te Lutjebroek, mede aanwezig waren. Twee doktoren, ten nauwste aan de instelling verbon den, schonken ter herinnering aan dezen dag een mooi harmonium. Van twee tot vier uur had er een druk bezochte re ceptie plaats. Van avond om 7 uur wordt er een feestlof gehouden en dan heeft er onder de zusters een feestviering plaats, welke een intiem karakter draagt. Niet alleen voor de instelling, maar ook voor enkele personen was deze dag een feestdag. Allereerst voor den bekwamen geneeskundige dr. J. Dirken, die 12% jaar zijn hoogelijk gewaardeerden steun verleende (ge lijk men weet is de zenuwafdeeling, aan welks hoofd dr. Noorduijn staat, in 1906 aan de inrichting toege voegd). Ook zuster Allegonda is 12% jaar aan de in stelling verbonden, terwijl de zusters Juliana en En- gelmunda heden hun 12% jarig professiefeest vieren. EEN OPLICHTER GEPAKT. Zooals wij Zaterdag reeds meldden is het 20-jarig jongmensch, dat verleden week woordenboeken bestel de op naam van den heer R. alhier in Amsterdam aan gehouden. Verleden jaar werden eenige boekhandelaren te Am sterdam opgelicht door een jongmensch dat Bos' atlas sen op zicht vroeg en ze dan bij opkoopers van de hand deed. De dader werd nimmer achterhaald. Dezer da gen nu heeft wederom een jongmensch een gelijk be drijf opgevat, te Haarlem en alhier met succes. De hr. Otto de Wuu 1 schreef daaromtrent in het Nieuws blad v. tf Boekh. „Een beleefd, in 't zwart gekleed heer met veel uiterlijke kennis van talen etc., informeerde bij den boekhandel naar den voorraad! woordenboeken, nam bij ondergeteekende een Herckenrath mede om even te laten zien(?), vroeg bij andere collega's om een Ten Bruggencate, bestelde nog iets anders, met afspraak te disponeeren of te laten bezorgen bij een zeer bekend en solide klinkend' adres. Handelaren in teekenbehoeften, passers etc. werden eveneens met een bezoek vereerd." Op hetzelfde oogenblik dat deze mededeeling ter waarschuwing in het Nieuwsblad verscheen, werd het jongmensch te Amsterdam achterhaald. Bij een boek handelaar aan de Heerengracht, hoek Heisteeg, werd een Ten Bruggencate-woordenboek op valschen naam meegenomen. De boekhandelaar, die oogenblikkelijk lont rook, waarschuwde de politie, trok er met recher cheurs op uit, met het gevolg dat de tweedehands- boekhandels een signalement ontvingen en een opgave van de vermiste boeken. Inmiddels kwam bij de poli tie een telefonisch bericht in, dat bij een antiquari- schen boekhandel nieuwe woordenboeken werden te koop aangeboden door een 20-jarig jongmensch. Op verzoek van de politie werd het jongmensch opgehou den tot de recherche verscheen en bevonden dat het jongmensch volkomen aan het gegeven signalement beantwoordde. Inmiddels kwam bericht in dat het zelfde jongmensch in een boekwinkel in' de Utrecht- schestraat gelijke praktijken heeft uitgehaald. Hij is in voorloopige hechtenis gehouden, terwijl de politie het onderzoek voortzet. AGENDA. MAANDAG: Kegelclub „Zou er kans zijn," Diligentia. Zangv. „Nieuw Leven," vergadering 8 uur, Unie. DINSDAG: Zangv. „Halleluja," repetitie, 8 uur, nieuwe Doelen. Ohr. Zangver. „God is mijn Lied," 8 uur, Chr. School Arb. Dam- en Schaakclub, 8 uur, café „Voorwaarts." Geheel-Onthouders Zangvereeniging, repetitie, café „Graanhandel," 8 uur. Kegelclub „Koekoek", half negen café „Suisse". Alkm. Espera n lis ten-vereeniging, 9 uur, Leeuwrik Breedstraat. „Orpheus," repetitié 8 uur, café Central. In H o n g a r ij e is het parlement geopend. De Koning hield een troonrede, waarin hij zeide, dat hij zich met de resultaten van de verkiezingen geluk wenschte en mededeelde, dat de regeering zich zal beijveren om den wettigen stand van zaken te her stellen. De regeering zal een wetsontwerp voorstellen, waaraan algemeen stemrecht ten grondslag ligt en zal het nationale en militaire karakter van den Hon- gaarschen staat eerbiedigen. De ontwikkeling van de militaire macht is nood-' zakelijk, maar in deze aangelegenheid moet rekening- gehouden worden met de geldmiddelen van het land. In Portugal kan de Koning maar geen nieuw ministerie krijgen. De door hem geraadpleegde heeren hebben tot dusverre allen geweigerd een kabinet samen te stellen, daar zij geen kans zagen een stel ministers bij elkaar te krijgen, waarmede de Kamer werken kan. Het schijnt, dat eerst de Kamer ont bonden moet worden of dat de dictatuur moet worden ingevoerd. In Italië heeft de Kamer 5 millioen gulden toe gestaan voor het bouwen van militaire luchtschepen. De minister van oorlog zeide „Het zou vreemd zijn, als wij die het probleem der luchtscheepvaart in zekeren zin voor alle andere naties oplosten, de laatsten waren die bestuurbare ballons in het leger invoerden." Alleen de socialisten stemden tegen het voorstel. In Britsch-Columbië lieeft het bericht, dat er goud in menigte gevonden is, groote ontroering ver oorzaakt. Er ontstond een koortsachtige zucht naar goudvelden, de kellners wierpen hun blaadjes weg, de handwerkslieden hun werktuigen. Alles ging in woeste vaart op het geluk uit. Er moet een goudhou dend kwartsgebied van 32 kilometer lengte gevonden zijn, terwijl men het einde der goudaderen nog niet heeft bereikt. Er moet nu reeds genoeg materiaal zijn, om duizend stampmachines een kwarteeuw aan den arbeid te houden. Zou de verzender van het bericht ook reeds door de goudkoorts aangetast zijn Gemengde m e il e il e e 1 i n g e n. BRAND OP DE TENTOONSTELLING. Gisteren is brand op de Brusselsche tentoonstelling uitgebroken. Het gebouw der Duitsche afdeeling. dat gevaar liep, ldeef gespaard. Alleen het hotel Metro- pole brandde uit. EEN VECHTPARTIJ. Bij de begrafenis van een werkman te Parijs kwam liet tot een botsing tusschen politie en betoogers, van wie er 20 min of meer ernstig werden gewond', terwijl 15 agenten kwetsuren opliepen. Twaalf personen wer den in hechtenis genomen. HOFRICHTER. Zaterdagmiddag te 5 urn' is het vonnis in de zaak- Ilofrichter bekend gemaakt. Een kwartier te voren verzamelden zich de zeven officieren, die den krijgs raad vormden en die na vijf dagen beraadslagen® den 29sten Mei vonnis velden, zich in groot tenue in de kleine zaal van het garnizoensgerechtsgebouw, daar de wet voorschrijft, dat de uitspraak in het zelfde vertrok moet plaats hebben, waarin de krijgsraad zit ting had, en wel, „bij open vensters en deuren." Maat regelen waren echter genomen, om te voorkomen dat het slot van het drama een kijkspel zou worden. De vensters waren geopend. Op een podium was de plaats der rechters, in het leege middengedeelte stond een bank zonder leuning voor den beklaagde, hoewel hij de uitspraak staande moest aanhooren. Als beklaagde had hij hier het procesverbaal van zijn verhoor hooren voorlezen, vijf dagen was er zonder hem over hem ge handeld, Zaterdag eerst was hij weer geroepen, toen het feit reeds was beslist. Aan een der wanden hing een groot portret van den Keizer. Op de tafel lag, voor den president het verzeg-elde vonnis. Door een der ijzeren deuren van den vleugel der gevangenis kwam Adolf Hofrichter binnen, voorafgegaan door een pro voost, gevolgd door een soldaat, de bajonet op liet ge weer. Hofrichter was in uniform, droeg echter geen sabel. Hij schreed naar de tribune, sloeg aan, bleef in de geef-acht-houding staan. Een staf-officier opende het verzegelde vonnis en gaf dit aan den auditeur-mi-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2