Baby-Weegschaal te huur I' iriiiiiiiiiiiiii'i ■■iiiwrn van alle Zomerartfkelen LAAT 131. vroeger 66, Telefoon No. 247, ALKMAAR. ADVERTENTIE N. Gunden Bril," JVL KATER, MIENT 17 een 4'|3 jarige zwarte RUIN, Buitengewone aanbieding afgelezen Tijdschriften bij de N- V. Boek- en Handelsdrukkerij voorheen HERMs. COSTER ZOON, TE! '^C.O€3JR s 2D TO" 238 I i 40-3% 573 268 213 123 163% 805 107 64% 78% 55% per maand. VAN - Telef. No 3. Vcordam C 9. litair. De- voorzitter trok de sabel, ten teeken dat de hoornblazers, die achter de geopende deur opgesteld waren, den volke door hun getoeter moesten waarschu wen. Met plechtige stem, luid en statig werd het vonnis voorgelezen. Zoodra dit geschied was werden er an dermaal hoornsignalen gegeven en de provoost leidde den beklaagde, die tot uitzetting uit den militairen stand en twintig jaar zware vestingstraf was veroor deeld, weg, zonder dat een formeele degradatie plaats had, gelijk dat bijv. in het Dreyfus-proces geschiedde. In tegenstelling met zijn schijnbaar kalme, vastbera den houding was Hof rich ter in zijn cel zeer ter neer geslagen, weende en kreunde onafgebroken. Den dag te voren had hij zijn testament gemaakt. Hij had den wensch uitgesproken zijn echtgenoote en eenige fami lieleden te mogen zien, die hem gisteren zouden bezoe ken. In de Oostenrijksche militaire straf-inrichtingen wordt onderscheid gemaakt tusschen kerker" en „zwa re kerker." Officieren, die tot kerkerstraf zijn veroor deeld, kunnen als hun de eererechten niet ontnomen zijn, na afloop van hun straf weder openbare ambten bekleeden, hetgeen uitgesloten is bij zware kerkerstraf. Hofriehter zal worden gebracht naar de militaire strafinrichting te Möllersdorf. In de groote fabrieken, waarin de gevangenen aldaar moeten werken, nemen de officieren een afzonderlijken rang inZij mogen op eigen kosten burgerkleeren dragen en worden slechts bij tweeën in een cel geplaatst, terwijl soldaten in grooten getale in één vertrek den nacht moeten door brengen. Gelijk men weet heeft Hofriehter 27 April vrijwillig een bekentenis voor den rechter van onderzoek afge legd. Den 19den Mei heeft hij deze bekentenis in twee verhooren nog bevestigd; evenwel 19 Mei herroepen, zonder opgave van redenen. Dientengevolge kon hij niet ter dood noch tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld worden. De deskundigen hebben verklaard, dat hij volkomen toerekenbaar moet worden geacht. Als verzachtende omstandigheid is aangevoerd! dat zijn gedrag in den dienst steeds uitnemend was. Een radicaal, geenszins sociaal-democratisch Ber- lijnsch blad merkt op: „De laffe giftmoordenaar is dus feitelijk de galg misgeloopen. Ook hier dus weel een stuk klasse justitie: den moordenaar had men, als hij burger of gewoon soldaat was, zonder meer aan den beul overgegeven, den luitenantsrok wil men ech ter niet aan den galg zien." De echtgenoote van Hofriehter heeft gelaten het vonnis vernomen. Haar verder leven wilde zij aan haar kind wijden en den hemel bidden, haar dit jaar te doen vergeten. Of zij zou willen scheiden en haar meisjesnaam weer aannemen wist zij nog niet. HARDEN's BLAD IN BESLAG GENOMEN. Het laatste nummer van Ilarden's blad de Zukunft, bekend uit de Eulenburg historie, is in beslag geno men, omdat in een artikel volgens de rechtbank de verhouding van kapitein v. Goeben en mevr. v. Schö- nebeekdie thans terecht staat, wordt besproken op een wijze, welke met de zedelijkheid in strijd is. DE JODENHATER. De bekende jodenhater, graaf Pückler, die eenige dagen geleden uit de zenuw-inrichting Neufriedenheim hij Mtinchen aan zijn bewakers ontsnapte en doorzijn broeder en voogd weer „opgevangen" werd, is met zijn familie naar Mtinchen teruggekeerd. De jodenhater zal nu in een Thuringsch sanatorium gebracht worden. EEN VRIENDSCHAPSDIENST. Een eigenaardige vriendschapsdienst is in Duitsch- land voorgekomen. De vriend van een koetsier moest een gevangenisstraf van 4 maanden en 8 dagen onder gaan. Tegen betaling van f 200 'zou de koetsier de straf ondergaan inplaats.van den vriend. Zoo gezegd, zoo gedaan. Toen de straftijd voorbij was, verlangde de koetsier echter f 30 meer, daar hij het bedrag te laag vond. Zijn vriend wilde evenwel niet meer geven en uit wraak gaf de koetsier het zaakje aan. Het liep evenwel niet ten zijnen voordeele af, want de vriend werd vrijgesproken en hij zelf werd veroordeeld tot 7 maanden gevangenisstraf met aftrek van 2 maanden preventieve' hechtenis. EEN DEMONSTRATIE. In Auszig wilde de bevolking niet langer tol be talen bij het overtrekken van een brug. Meer dan 15000 personen vereenigden zich daarom en namen deel aan een demonstratie. Zij eischten, ofschoon de politie met de sabel dreigdevrijen overtocht.. Het gevolg was, dat de regeering de tol ophief. Laatste Berichten. BRAND IN DE GEVANGENIS. ROTTERDAM, 27 Juni. In de gevangenis alhier stak gisteravond een gevangene zijn beddengoed in brand, blijkbaar met het doel een paniek te veroor zaken en te ontsnappen. De vlammen sloegen uit het celraam. De omwonenden en andere gevangen maak ten alarm. De directeur en het personeel bluschten den brand met extincteurs. VERBRAND. MIDDELBURG, 27 Juni. Bij het vuurtjesstoken op een afgelegen plaats, dat Zaterdagmiddag te Neuzen plaats had, geraakten de kleeren van een negenjarig meisje in brand. Zij liep brandende huiswaarts, zich onderweg ontkleedende. Zondag overleed zij aan de brandwonden. GEZONDHEIDSCOMMISSIËN. HAARLEM, 27 Juni. Door den Commissaris dei- Koningin in de provincie Noord-Holland zijn met ingang van 1 Juli 1910 voor den tijd van vijf jaren herbenoemd tot leden der na te melden Gezondheids- commissiën, de daarachter genoemde heeren, als Te Den Helder J. Spruit, te Alkmaar P. A. de Lange, te Hilversum J. P. H. de Man, te Zaandam J. H. Eilmann, te Bussum J. E. G. Noordendorp en A A. Knaap, te Aalsmeer Th. Kinderman, te Bloe- mendaal A. Kouwenaar, te Beverwijk, G. Ruigewaard, te Edam S. Groot, te Purmerend A. Bak els, tevens opnieuw tot voorzitter aangewezen, en J. W Dekker, te Enkhuizen, H. Gerrits^ en U. J. van der Meulen, te Hoorn mr. A. A. Huizenga, V. P. J. de Blocq van Kuffeler en S. Glas en te Schagen G. Beers en H. A. Kaan. TELEGRAFISCH WEERBERICHT, naar waarnemingen verricht in den morgen vau 27 Juni. Medegedeeld door n-t Koninklijk Nederlands.41 Meteorologisen Instituut te De Bilt. O V E R Z I C li T. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 771.4 te Horta. De laagste stand van den barometer 740.0 te Skagen. VERWAOH1'IMU. (Geldig tot den avond van 28 Juni.) Meeat matige westelijken wind, zwaar bewolkt, waarschijnlijk regenbuien, zelfde temperatuur. Neerslag te Alkmaar 27 Juni 1910, 1.5 m.M. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. Behalve in liet zuidwesten wordt de weersgesteld heid beheerscht door depressie-invloeden. De kern van een diepe depressie ligt over Denemarken. Onder deze omstandigheden heerscht bijna in geheel het ge bied van waarneming- koel, betrokken en winderig weer, op de meeste plaatsen met regen gepaard gaan de. Voor morgen is voorloopig geen verandering van deze weersgesteldheid te verwachten. De temperatuur ligt bijna overal beneden normaal. M. 28 Juni. 's Morgens 7.30. 29 8.20. 30 9.20. 1 Juli. 10.45. 2 's nachts 12.17. 3 1.10. 4 2.10. HOOG WATER TE EGMOND AAN ZEE EN BERGEN AAN ZEE. 's Avonds 8 uur. 8.50 9.50 11.15 's Midd. 12.47 1.40 TT 2.40 Het is steeds 6 uur vroeger en 6 uur later laag water dan hoog water. AJfcb i'EKJJ AMSGilE BEU Kb." Opgave van het HOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET, Voordam, 0 1213, Alkmaar. Koers van Staatsleeningen. 25 Juni 27 Juni NEDERLAND. pref 743/s 48% 94s/8 87 87% 99% 87% 100 180 176i/s 13D/2 255 335 64 Ned. Werkel. Schuld pCt. 2i/s BUITENLAND Bulgarije Tabaksleening 5 Brazilië Funding 5 Mexico binnenl. 5 Japan 4 Oostenrijk Jan. Juli 4 Rusland Hope 4 Consol 4 1906 5 1894 6e Em. 4 Iwang Dombr. 41/j Pinanc. en Industr. ondernemingen. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollandsoh Gronderediet Nederl. Handelmaatschappij resc. aand. div. Barge en Moorman Cuitnur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maetschappij Langkat tabak A Medan N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembab Tabak-Mij Kon Mij t. expl. v. Petroleum Moeara Enim Sumatra Pa'embang Perlak Petroieum-Mij. Zuid-Perlak Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Steels Comm Car Foundry Comm Amerik. Stoomv.-Mij. Marine Comm. Preferent Marinebonds pCt 4i/s Peru Comm. aand div. Preferent Spoorwegieenin gen, Holl. IJ. Sp.-Mij. Mij tot, expl. van Staatsspoor»' Deli spoorweg AMERIKA. Atcb Top. Cert. v. Convert Bd.pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert, Aand. div. Erie Comm, Kansas City South. Com.,, n a pref. Mis K. Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Southern Railway Southern Pacific Union Pacific cert. v. Wabash Comm. Rock Island Comm. POLEN. Warschau Ween en RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. 4 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam 3 109% Gemeen te-cred. 3 102 u/m BELGIE. Antwerpen 1887 2% 96 HONGARIJE. Tbeiss 4 159% 158% OOSTENRIJK. Staatsleening I860 5 1756/s RUSLAND. 1864 5 458 Koers van het geld. Prolongatie 6 pCt. Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. Russen onver anderd. Tabakken verlaten. Oliewaarden in vast stem ming. Culturen op dezelfde prijzen. Mijnen zonder af faire. Amerika opende prijshoudend, het verloop was kalm en het slot Stil. ALKMAAR 27 Juni 1910. Aangevoerd 10 Koeien en Ossen f 220 a 265141 vette Kalveren f 40 a 106, p. pond f 0,75 a 0,85, 57 nucht. Kalveren f 8, a 20,483 Schapen f 20,a 32,—, 0 lammeren f a f 220 vette Varkens f 0,54 a 0,60 per K.G., 9 magere id. f 18,a f 24, BROEK OP LANGEDIJK, 25 Juni. Muizen f 2.20 a 3.35, kleine f 0.90 a 2.wortelen f 1.90 a 3.85. Bloemkool le soort f 2e soort f 0.— Afslagvereeniging BEEMSTER, PURMEREND en OMSTREKEN, 25 Juni. Op de afslagmarkt werd heden verhandeld Spinazie a cent per dubb, mand, sla f 0.80 k 0.90 per 100 krop, rabarber f0.— a 0.—, selderie f 0.— a 0.—, peterselie f 0.— k 0.—, dorperwten f 3.20 a f 5.80, radijs f 0.— a 0.—, prei f 1-a f 1.10, allen per 100 bos, postelein a ct. en peulen f 4.80 a 6.40 per 100 pond. Handel zeer vlug. Tuinboonen f 0.52 a 0.66 per 1000. Sla- boonen f 1.60 per 1000, bloemkool f 9.a 13. 743/, 97U/16 102 483/, 93% 941/2 871/2 873/, 99 871/2 96 100 981/2 1801/, 1353/4 178 138 144 618 253 330 65 95 600 448 47 2371/s 83 366 407 5691/2 266% 212 128 165 811 1083/, 64 78% 553/g 160 513/16 171/2 641/, 12% 40 86 209 104% 357/s 27% 32% 66 37% 44 100 2511/m 1213/8 173 19% 39% 176 448 i 513/16 173/, 63% 12 393/8 867/a 209 101 35% 27% 32% 657/8 377/s 43% 257/s 1213/s 174% 19% 397/i6 889/16 BOVENKARSPEL, 25 Juni. Heden werd besteed voor Aardappelen ronde f 2,40 a 2,60, muizen f 2.25 a f 2.50kleine f 1.20 a f 1.50 Aanvoer 7155 zak. Wortelen f 0.— a 0.— per 100 bos, bloemkool le soort f 11.75 a 14.75, 2e f 6,a8,75, Meirapen f 0.- a 0.per 1000, f HOORN, 25 Juni. Groote muizen f 2.30 a 2.50, kleine f 1.30 a 1.40, aardbeziën 7 a 8 ct, peulen 7 a 8 ct. MEDEMBLIK, 25 Juni. Groote muizen f 2,25 a 2.50. kleine id. f 1.50 a 1.65, groote ronde f 2.50. Aanv. 1980 manden of zakken. Kleine ronde f 0.— a 0. NOORDSCHARWOUDE, 25 Juni. Groote muizen 1 f 1.95 a 2.50, drielingen f 1.a 1.50, kleinere f0.30 a 0.50, Schotsche muizen f 1.70 a 2.Aanvoer 742 zak aardappelen. BI KGERLUHE STA\I>. ALKMAAR. GEBOREN 26 Juni. Johannes Josephus, z. v. Johannes Josephus Rootring en Geertruida Catharina Maria Schouten. OVERLEDEN 26 Juni. Klaas Smit, 23 jaar. Johanna Maria Schoonhein, wed. Gerardus Anthonius van den Burg, 80 jaar. NOORDSCHARWOUDE (Mei). Ondertrouwd: Teuntis Kostelijk en Hendrica Brinkman. Cornelis de Wit en Elisabeth Smit. Getrouwd: Pieter de Graaf en Jantje de Geus. Geboren: Cornelis, z. van Gerrit Stam en Trijn tje Louw. Petrus Cornelis, z. van Nicolaas Snee- kes en Johanna Duijs. Frederik, z. van Pieter Hink en Maartje Dubbeld. Arie, z. van Arie de Jager en IJtje Bakker. Nicolaas Bonefacius, z. van Ide Zijp en Cornelia Bol. Neeltje, d. van Abraham Mijts en Neeltje Ootjers. Overleden: Geertje Kaan, wed. van Jan Gouds blom, 73 j. HENSBROEK. (Mei)" Getrouwd: Gerrit Hartland Jr. en Geertje Leeg water. Frederik Masteling, wednr. van Maartje Klaver en Cornelia Brink. Geboren: Joannis Maria, z. van Hillebrand Bak ker en Anna van Diepen. Divera, d. van Jacob Commandeur Pz. en Maria Catharina Konijn. Overleden: Grietje den Das, wed. van Jan Stammes, 71 j. WINKEL. (Mei). Ondertrouwd: J. Kromhout en J. Kaashoek. Getrouwd: J. Kort en A. van der Welle. D. Borger en N. Koeten. -J. Smak en D. Boon. Bevallen: J. StapelHeinis, d. A. Wit Beek, z. Ove rieden: Neeltje Wagemaker. wed. van C. Kok, 80 j. Jannetje Leen,; echtgen. van P. van Oudenaarde, 54 j. Pieter van Oudenaarde, 22 j. ZUIHSCHARWOUDË~(MH)[ Ondertrouwd: C. Kliffen en A. Glas. Getrou w d G. Gütter en G. Bak. C. de Boei en M. Berkhout. - W. Groenveld en E. Kramer. H. Stins en A. Roos. L. Visser en W. A. J. Duker. Geboren: Jan, z. van A. Kout en N. Schrieken. Johannes, z. van P. Veen en M. v. d. Steen. Cor nelia Johanna, d. van C. Komen en A. Sijm. Geer truida Maria, d. van P. Tuin en M. Govers. Overleden: Reinier Winder, 1 jaar. OBDAM (Mei.) Getrouwd: Willem Jonker en Neeltje Beers. Geboren: Jochem Cornelis, z. van Cornelis Me- reboei' en Agatha Katrina Wendel. Theodoras, z. van Pieter Schouten en Maria Pannekeet. Maria Margaretha, d. van Jacob Klaver en Marijtje Komen. Klaas Pieter, z. van Jan de Jong en Jannetje Kossen. Overleden: Seijvert Seijts, wednr. van Maartje Broos, eerder gehuwd met Antje Kok en met Wultje Roemer, 67 j. Kantongerecht to Alkmaar. Uitspraak 24 Juni 1910. C. Z. Ez., Egmond aan Zee, loopen over verboden grond, f 5 boete of 3 dagen hecht. J. J. F., Alkmaar, overtreding leerplichtwet, f 3 boete of 2 dagen hecht. C. F., Bergen, overtreding art. 427, wetboek van strafrecht, f 3 boete of 2 dagen hecht. C. T. en A. L., Bergen, zoeken naar kievitseieren, de le f 4 boete of 2 dagen hecht., de 2e f 3 boete of 2 dagen hecht. J. G„ Bergen, J. P. P., T. A. v. d. W., J. L. en C. G., Alkmaar, C. G., Egmond aan Zee, P. G., Oude Niedorp, en J. C. D„ Oudorp, overtreding politie-ver- ordening, de le 2 maal f 6 boete of 2 maal 3 dagen hecht., de 2e en 4e ieder f 2.50 boete of 2 dagen hecht., de 3e en 8e ieder f 1 boete of 1 dag hecht., de 5e en 6e ieder f 2 boete of 2 dagen hecht., de 7e f 2 boete of 1 dag hecht. W. S. en J. S.. zonder bekende woonplaats, dron kenschap en opgeven van valsche naam, ieder f 7 en f 22.50 boete of 6 en 14 dagen hecht. G. A., C. B. en H. B., Schermerhorn, P. de W., P. B., P. J. C. A. D., C. B„ B. B. C. en G. P., Alk maar, B. V., Bergen, J. D. en A. B., Oterleek, B. J. B., S. D., J. B. en P. R., Uitgeest, en J. Z„ Veisen, overtreding rijwielwet, de le, 7e, 8e en 10e17e ieder f 1 boete of 1 dag hecht., de 2e en 3e ieder f 5 boete of 3 dagen hecht., de 4e, 5e en 6e ieder f 2 boete of 2 dagen hecht., de 9e f 1 boete of 1 week tuchtschool Heden overleed, voorzien van de H. Sacra menten, onze geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, Mejuffrouw MARIA JOHANNA VAN DEN BUDO SCHOONHEIN, in den ouderdom van ruim 80 jaren. Alkmaar, A. v. d. BURG en kinderen. L. V. VAESSENv. d, BURG. A. C. VAESSEN, kinderen en kleinkinderen. Voorschoten, A. F. M. J. v. n. BURG, Religieuse. Alkmaar, 26 Juni 1910. Heden overleed, zacht en kalm, in den ouderdom van 76 jaren, onze geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, OU UT JE HOEKEN, wed. van PIETER JONKER. Uit aller naam, G. JONKER Pz. Eenigenburg, 26 Juni 1910. Hiermede vervul ik den treurigen plicht u mede te deelen, het overlijden van onzen geliefden Zoon, Broeder en Verloofde K Ij A A S, in den leeftijd van 23 jaar. Alkmaar, Heiligland, 26 Juni. K. SMIT. G. SMIT—Brcmn. W. SMIT. P. SMITJansen, C. SMIT.' - 3 T. SMIT." A. KLERK. De Heer en Mevrouw LEIJDESDORFF—DE VRIES betuigen hun hartelijken dank voor de belangstelling betoond bij de geboorte van hun Zoon. Kraamvisites worden bij voorkeur a.s. Dingdag en Woensdag' van 31/24l/2 afgewacht. vlug aan de maat, zeer mak in alle tuigen. Te be vragen bureau van dit blad. AF TE GEVEN ZIJN: GIDS, jaargang 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 a 1.—. EIGEN HAARD, jaargang 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, a 1.—. ELSEVIERS MAANDSCHRIFT, jaargang 1902, 1903, 1906, 1907, a f 1.—. NEDERLAND, jaargang 1906, 1907, 1908 k 1.— ONZE EEUW, jaargang 1906, 1907 a 1. TIJDSPIEGEL, jaargang 1907, 1908 a 1.—. NORD IJND SITD, jaargang 1906, 1907 a 1.25. HUM. ALBUM, jaargang 1906, 1907 0.50, ILLUSTRATION, jaargang 1900, 1901, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, a 2.— REVUE DES DEUX MONDES, jaargang 1900, 1901, 1906 a 2.50. TOUR DU MONDE, jaargang 1906, 1907 a 1. PUNCH, jaargang 1901, 1903, 1907, 1908 a 1.—. GRAPHIC, jaargang 1906 a 2.—». LONDON NEWS, jaargang 1900, 1902, 1906, 1907, 1908 a 2.—. STRAND MAGAZIN, jaargang 1908 a 1.50. ILLUSTRIRTE ZEITUNG, jaargang 1901, 190-3, 1906 a 2. UBER LAND UND MEER, jaargang 1903, 1904, 1906, 1907, 1908 2.—. ELIEGENDE BLaTTER, jaargang 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 a 1.—. GARTENLAUBE, jaargang 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 a 1.—. LAPPEN WEEK UITVERKOOP ËI °o kor tin J. H. Willers,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3