De Lange de Moraaz, C.YERHEUS, Uurwerkmaker, Bouwterrein C. DOORN Jr. De Wiskottens R A*.TI A A it 4CH1.V ICS. Golden Thee ia vern Grasmaaimachine II DAMES- HEBBEN- en KINDERSCHOENEN. i BOTERSTliAAT No. '2, ALKMAAR Stoombootdienst „ALKMAAR PACKET" Voor degelijk Schoenwerk een beste zwartbonte Koe, Een ieder die nu Goedkoepe ÏCaas wil eten, gaat nu Zaterdag naar de Landbouw, Boterstraat Alkmaar, Zie de Etalage, daar die Zaterdag a.s. Reusachtig is. sluiten verzekeringen tegen inbraak met en zonder diefstal. REPARATIE-INRICHTING. aan den Westerweg, Nassau]aan en Egmonderstraat. Breedstraat Alkmaar. FEUILLETON. Dat sommige menschen zich kunnen vasthouden aan een een maal aangenomen vooroordeel ligt meestal aan het niet ken nen van een artikel. Waarom evengoed is als de beste merken kan men alleen beoordeelen door eens proef te nemen. Be spaar dan Uw zakjes, want zij hebben waarde Levering op proef. Men vrage de resultaten aan de gebruikers. Vraagt prijzen van Boby's, Hooischudders, Radspoor- en Vorken-Hooischudders, Ransome's en andere Paarden-hooiharken. Grosrte voorraad, Lage prijzen. Salonboot met giasbeschutting aan dek. - Aan lie STOOM WASCH- ei STUURINRICHTING - „De Eendracht", bekwame Strijksters Steeds voorradig in RUITER, flchterstraa|^25. drie Kistenmakergongens, Bezoekt een PAKHUIS, Weggeloopen Burgerschool en Meisjesschool. daar er door de onverwachte warmte ontzettend veel uitschot is gekomen en allemaal inde VETTE KAASSOORTEN, bijvoorbeeld in de Commissie Kaas, Edammer Kaas en Gouda Kaas, en deze Yette Uitschot-Kaas wordt alleen verkocht in de LANDBOUW. De Zomermaanden is de Landbouw alleen Zaterdags geopend. De Kaas wordt voor Spotprijs verkocht, dus een ieder doet zij" voordeel en gaat Zaterdags naar de Landbouw. Op iedere 50 cfc en hooger, wordt een Reuzen Oadeau gegeven. ZEGT HET VOORTAanbevelend, ZEGT HET VOORT Maatschappij „Mercurius", Amsterdam - ACHTERSTRAAT B 21 - Te bevragen bij A. G. DEN BOESTERD, Toussaintstr.9, Vanaf heden verzilvert onderge- teekende alle coupons, veertien dagen vóór den vervaltijd zonder aftrek van disconto. tïWÊÊÊF*** Belangstellenden verzuimen niet deze nieuw model Gras- masslmachine met gewonen en dm nen vingerbalk te bezichtigen, LANGS DE ZAAN. Van ALKMAAR 6 - 8 10 12 2.30 4 6 730 uur. Van AMSTERDAM 6.30 8 - 9 30 11.30 2.15 4 6 7 30 uur. Van Zaandam naar Haarlem 8.15 - |lu 15| -12.15 - |2.1fc| - 4.15 -1615| -|8 15| uur. Van Haarlem naar Zaandam 10.15 - |l2 15| - 2.15 -14 15| - 6.15 -1815| - |lO.—uur. Q Alleen Zondag. der Firma de Wed. Jb. KES ZONEN, Bergerhout, Yisscherslaan El, Alkmaar, kunnen HOUTTIL ALKMAAR de nieuwste soorten Ruime keuze lage prijzen. Het steeds toenemend debiet waarborgt de soliditeit. GEVRAAGD Naast VROOM DREESMANN. - - EERSTE KLAS - Accurate regeling. Degelijke garantie. Telefoon E en 352. Naar de vijf en veertigste Duitsche uitgave door 85) RUDOLF HERZOG. T TTTW 4 4 IV A 1? iV IJ TT HoofdmagazijnFNIDSEN 63, 2e Magazijn MIENT 11, A IiIV J1A A Ilö vil IV IA Ju IN 41 IJ 10, voor de Steenenbrug. H. JANSEN, Tel. 417. Grossier Let op kwaliteit. Zie niet alles voor het zelfde aan, al is het gelijkend. Laat U niet door concurrentie en een weinig prijsversoh'l pakken. De namaak is groot. Koopt waar soliditeit en garantie zich vertegenwoordigen. Uitsluitend goede waren, tegen scherp concurreerende prijzen. VIEV EOOPE nu weer van uit Payglop, schuins over de Laat, de RIDDERSTRAAT in, naar het Goudmagazijn van P. OII DES, Ridderstraat 11 Alkmaar, daar is het adres van het Koopen, Verkoopen of Verruilen van Juweelen, Bloedkoralenkettingen, Goud en Zilver. Heeft ook vele artikelen voor OUD, als Gouden Oorijzers, Juweelen enz. Zondags geopend. "iftr «fa* Met één hand lean de vingerbalk tijdens ket maaien in vertikalen stand worden opgetrokken. Zoodra men den balk omhoog brengt gaat de machine automatisch uit het werk. met of zonder voorwiel, is van de nieuwste verbeteringen voorzien en staat Wat betreft lichte trekkracht, korte snede en solide samenstelling op den lioogsten trap. Nadere inlichtingen en prijzen worden gaarne verstrekt in de magazijnen voor Eandbouw-Werktuigcn van OHMSTlDlluUlKMUB Zijne oogen openden zich in het duister een weinig verder en hieven aan den zilveren schijn hangen. Zijne borst rees en daalde onder zijne diepe, sidderen de ademhaling. Geheel jongensachtig gelukzalig was het hem te moede. Alsof achter die deur de Kerst engel wachtte, zoo' vlamde zijn verlangen op en daalde het weer tot schuchtere vereering. Slechts één schrede tot aan de deur, slechts één schredeEn de be vangenheid) loste zich op en ging in een krachtigen stroom van geluk over, die uit zijn hoofd de gedach ten aan den arbeid wegspoelde, en uit zijn hart, wat niet Emilie heette. „Nu begint", zeide hij hij zichzelf, „het tweede deel van het sprookje van den arbeidssoldaat." Hij o-pende de deur. Ook hier slechts een baan van zilveren licht. Doch in het licht stond eene jonge, witte vrouw, die, het zware haar voor den nacht in orde brengend, hem een bleek gelaat toekeerde met stil glanzende oogen. Over het fabrieksterrein ging de lentenacht. Geen woord sprak hij. Hij schreed op haar toe, zacht en behoedzaam, en zacht en behoedzaam legde hij den arm om haar heen. Zij nestelde er zich als een kind in, en hij drukte zijn gelaat in hare koele, zachte lokken. Buiten groeiden de reusachtige schaduwen der fa brieksgebouwen. Doch in de stille kamer konden zij niet doordringen. Meer en meer vulde ze zich met den zilveren glans van den lentenacht! Eene door niets onderbroken, diepe stilte. Doch aan het kloppende leven, dat hij in de armen hield, voelde Gustav Wiskotten, dat hij leefde en waarom hij leefde. HOOFDSTUK X. „Hallo 1 Ewald! Stap uitl" „Paul 1 Goeden dag! Ben je mij tegemoet geko men?" „Heb je bagage bij je? Nee? Des te beter. Kom nu, de trein vertrekt al weer." Ewald Wiskotten sprong uit de coupé: „Dit is toch Elberfeld pas." „Ik dacht, dat gedurende dit laatste gedeelte van je reis een wandeling door het dal je liever zou zijn. Dus heb ik het maar op goed) geluk af gewaagd en ben je tegemoet gereisd. Heb ik goed gedacht?" „Je wilde mij zeker gelegenheid geven volkomen kalm te worden? Beken het maar." „Nee, jongen, dat heb jij niet noodig. Maar het dal moet je het eerst weer zien, in z'n werkpak, met zijne rookende schoorsteenen en zijn machinegeratel. Dan ben je naderhand vlugger met zijne bewoners klaar." „Dus 'nhardings-methode.In allen geval was het vriendelijk van je aan mij te denken," Toen ze door de straten schreden, bleef Ewald Wis kotten voor een huis staan. „Weet je, wie hier woont?" „'k Heb -er geen flauw vermoeden van." „Mijn geachte collega, de schilder Weert. Zou ik me eens even bij hem binnen wagen?" „Als het je niet opwindt." „'t Kan mij hoogstens ontnuchteren. Vijf minuten, als je wilt. Ik zou alleen maar eens willen zien of er menschen zijn, die altijd over verloren idealen treuren, in plaats van zich nieuwe te scheppen." „Menschen, die nooit idealen gehad hebben, bedoel je." Ewald Wiskotten trad de stoep op en belde aan. Hetzelfde slordige dienstmeisje opende, en liet hem zonder veel omhaal in het atelier. Ook hier was alles precies als vroeger. Te midden van een heidenschen rommel lag de vergrijsde schilder op zijn divan en versliep den dag. En van den ezel lachte Yan Dijkck's jeugdig sclioone Marchesa Spinola goedig neer op den ouden scholier, die eens zijne jeugd voor talent gehou den en overal zijn leertijd uitgeraasd had, totdat hem van beiden slechts de copie gebleven was. De jonge man bekeek hem oplettend. Het door den wijn rood gekleurde gelaat was smartelijk in de kus sens gedrukt. Kleur en uitdrukking van het gelaat leverden een zeldzaam contrast met elkander op. „Wellicht droomt hij juist," dacht Ewald Wiskotten, „dat hij zijne jeugd naar zijne gave en niet naar zijne begeerten benutte, opdat hij op zijn ouden dag niet voor de menschen zal behoeven te liegen. Dat moet de vreeselijkste gedachte in de eenzaamheid zijn: min der te wezen dan men zich den schijn geeft. Neen, ik zal hem niet wakker maken. De tijd heeft slechts waarde voor hem, als hij hem verslaapt!" Zacht keerde hij naar de deur terug. De beeltenis der Marchesa Spinola keek hem glimlachend na. „Ik kom ook tot je," zeide hij kalm, „al die schoon heid vind ik ook, al is het ook langs andere paden." den". „Ben je wijzer geworden,Ewald?" „Als wijsheid doelbewustheid is...." „Weet je wat Moltke eens in den Duitschen Rijks dag gezegd heeft? Slechts bij eigen kracht berust het lot van ieder natie. Dat is ook op iederen mensch in het bijzonder van toepassing". „Ik heb de mijne nu begrepen. Nu kunnen er nog slechts verrassingen, maar geen teleurstellingen voor mij komen". „Blijde verrassingen". „Dezulke, die we ons zelf bereiden, Paul." „Kijk eens naar den overkant. Loopen daar de oude Korten en diens vrouw niet?" Hij wenkte het grijze paar vroolijk toe. „Ze zijn blijven staan. Dan moeten we hen wel aanspreken." „Goeden dag! Goeden dag, mijne heeren! Is dat mijnheer uw broer niet, mijnheer Wiskotten? Ei, na tuurlijk herinner ik het mij nog. Ik heb aan u een mooi uur van geestdrift voor de kunst te danken, en mijn geheugen bewaart de heerlijke herinneringen als zijne grootste schatten. Verbeeld u eens, ik ben bij Bismarck geweest." „Daareven spraken wij over Moltke." „Dat prijs ik ten zeerste, mijne heeren. De heilige vaderlandsche namen moeten voortdurend van mond geplaatst worden tegen hoog loon. IV GEEN BETER ADltES dan REPARATIëN NET en BILLIJK. Gaarne wordt aan huis gevraagd. om in ALKMAAR werkzaam te zijn, leeftijd 16 a 17 jaar, eenigszins hekend met kistenmaken. Bij ge bleken geschiktheid vast werk. Aanbieding in persoon bij P. MEIJER, Oosthuizen. gelegen aan het water, oppervlakte pl.m. 80 M2. Opgaaf met prijs en waar gelegen (in ALKMAAR) onder lett. K 159, aan het bureau van dit blad. kenteeken links een struikboom, op «ie reeliterlioorn brandmerk no. 4. Terugbezorging tegen belooniug bij den eigenaar den beer G. GROOT, Blokkerweg, Zuid- en Noord-Schermer. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter kennis van belanghebbenden, dat zij die na afloop der zomervacantie hunne kinderen de Burgerschool of de Meisjesschool wenscBen te doen bezoeken, daarvan aangifte moeten doen vóór 15 Juli e.k. bij de hoofden dezer scholen, onder overlegging van het geboorte- en inentingsbewijs van het betrokken kind. De kinderen moeten den leeftijd van zes jaren heb ben bereikt. Kinderen, die binnen de eerstvolgende zes maanden na het tijdstip der toelating, dien leeftijd zullen hebben bereikt, kunnen, onder goedkeuring van Burgemeester en Wethoudeis, op de genoemde scholen worden toegelaten. De gelegenheid tot aangifte voor de Meisjesschool bestaat aan de woning van het hoofd dier school aan de Oudegracht No. 168 op Maandag en Donderdag, van half een tot half twee uur en voor de Burgerschool aan het schoolgebouw in de Brillesteeg op Maandag, Dinsdag en Donderdag van half één tot half twee uur. Burgemeester en Wethouders noodigen belangheb benden uit, hunne aanvragen niet tot het laatste oogen- blik uit te stellen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATII, Secretaris. tot mond gaan. Maar ik ik heb in levenden lijve in het Sachsenwald voor onzen Bismarck gestaan!" „U waart bij Bismarck!" „Ja, m'n jonge vrienden ik, de oude Korten, heb met Paschen zelf met den Rijkskanselier gesproken." „Hij heeft mij leelijk geblameerd," klaagde het oude moedertje. „Dat kan ik niet gelooven, mijnheer Korten," ver goelijkte Paul Wiskotten. „Mijne trouwe celkameraad," onderrichtte de oude dichter, weet niet of wil niet weten, dat de humor het wezen van alle levenswijsheid is. Daarom hielden de groote mannen van alle tijden in den omgang van den humoristischen toon." „Laat hij u eens vertellen, wat hij daar weer uitge haald heeft." „Ja, mijnheer Korten, hetgëen de vrouw wil, wil God. Nu moet u biechten." „Luistert dan, m'n jonge vrienden. Ik was met eene deputatie schrijvers uit vele Duitsche steden in het Sachsenwald. Tusschen de eiken komt de Vorst, Duitschland's heerlijkste eik, te voorschijn. Een der onzen hield een toespraak! De vorst beantwoordde die vloeiend. En toen sprak hij gemoedelijk nu eens den een en dan weer den ander aan, en ik bemerkte wel, dat hij de grootheid der Duitsche dichterzielen op de proef wilde stellen. Plotseling valt zijn blik op mij. Bismarck's oogen, mijne heeren. En Bismarck's hand lag in de mijne! Ja, in de mijne „Maar daar kunt u toch trotsch op zijn, mevrouw Korten." „Laat hem eerst maar verder vertellen." De grijze dichter lachte behaaglijk. „Wij hadden het onderscheidingsteeken der schrijvers op de borst. Een gouden ridder met gevelde lans. En de vorst tikt op het versiersel op mijn jasopslag en vraagt: Wat stelt dat voor? Excellentie, de edelste ridder, St. George. Ja, zegt Bismarck en knipoogt, maar ik zie den draak niet? En ik begrijp het en antwoord prompt: Onze draken, excellentie, hebben we thuis ge laten." (Wordt vervolgdi,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4