DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Pak me Mee. No. 151 Honderd en twaalfde Jaargang. 1910 DONDERDAG 30 JUNI „Maskerade-Nummer," WAARSCHUWING. FEUILLETON. Het nest van den sperwer. IN N E N h A N J>. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. ■O— Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. HOOGER BEROEP IN STRAFZAKEN. ALRMAARS OURANT Met het eerst volgend num. nier begint het nieuwe kwar taal van den tweeden Jaargang, van het Geïllustreed Weekblad P. M. M., dat als premie bij ons blad k 3 Cent verkrijg baar wordt gesteld. Nieuwe abonne's, die deze ao tueele illustratie geregeld wen- schen te ontvangen, ontvan gen gratis, zoolang de voorraad strekt, bet zooeven verschenen bevattende niet minder dan 54 goed geslaagde illustra- ties, in den handel 10 Cents kostende. De ingezetenen dei; gemeente ALKMAAR worden herinnerd aan art. 14 der Verordening houdende be palingen omtrent het verdeelen der gemeente in wij ken en het opmaken van volledige staten der bevolking en barer huizing (Gemeenteblad No. 90 van 1898) luidende VAN ELKE VERHUIZING BINNEN DE GE MEENTE \VOEDT BINNEN ACHT DAGEN KENNIS GEGEVEN TER SECRETARIE VAN DE GEMEENTE: BIJ VERHUIZING VAN EEN GEZIN. DOOR HET HOOFD VAN HET GEZIN; BIJ VERHUIZING VAN AEZONDERLIJK LE VENDE PERSONEN, DOOR HENZELVEN; BIJ VERHUIZING VAN INWONENDE DIENST- EN WERKBODEN, DOOR HENZEL VEN; BIJ VERHUIZING VAN PERSONEN NAAR INSTELLINGEN, GESTICHTEN, INRICHTIN GEN VAN WELKEN AARD OOK, IN WELKE PERSONEN ONDER EENIG BESTUUR SAMEN WONEN, DOOR DE BESTUURDERS DIER IN STELLINGEN, GESTICHTEN OF INRICHTIN GEN. Verzuim van de bovenstaande kennisgeving wordt gestraft. ALKMAAR, 30 Juni. Gelijk men weet is»sinds enkele jaren het z. g. n. hin derlijk volgen in ons land verboden. Bij de wet van 11 April 1903 is er een nieuw artikel, 426 bis inge voegd in het Wetboek van Strafrecht. Het bedoelde artikel luidt: „Hij, die wederrechtelijk op den open baren weg een ander in zijne vrijheid van beweging belemmert of met een of meer anderen zich aan een ander tegen diens uitdrukkelijk verklaarden wil blijft opdringen of hem op hinderlijke wijze blijft volgen, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste eene maand of geldboete van ten hoogste honderd gulden." - Hit artikel-is ingelascht na de bekende stakingsda gen van 1903. Het bedoelt ieder, die in stakingstijd wilde blijven werken, te beschermen, door te zorgen, EEN ROMANTISCH VERHAAL UIT DEN TIJD VAN DE PURITEINEN DER 17de EEUW. door BARONES orozy, Schrijfster van: De Roode Pimpernel, Ik zal ver gelden, Een zoon van het Volk, etc. 1) EERSTE DEEL. HOOFDSTUK I. HET HUIS VAN EEN LANDHEER UIT KENT. Heer Loflied Busy, de Opper-keldermeester van het kasteel, vouwde de handen over zijne corpulentie, voor hij zeide: „Ik moet er u opmerkzaam op maken, dat het een droevig téeken des tijcis is, dat een Engelsch land heer gelegenheid geeft voor wat slecht is I" „Slecht? mijnheer Loflied, maar noemt u het ver keerd, dat men zich een uurtje in de kegelbaan ver maakt?" „Wis en zeker! Ja, doemwaardig is het, wanneer men zijn zondig lichaam inspant voor eene oefening- die niet strekt ter verheerlijking van het Opperwezen ot tot heiliging onzer onsterfelijke zielen!" Hij die zoo zalvend streng oordeelde, en intusschen aldoor keek naar de knappe deern, die voor hem stond, was een man boven den middelharen leeftijd, maar die sterk verdacht werd zijn jonge jaren allerminst gewijd te hebben aan de heiliging- van zijn eigen ziel. Ook getuigde zijn dikbuikigheid dat hij gansch niet afkeerig- was van lekker eten en drinken. Ook was er aan zijn gedurig knipoogen te zien, dat hij, al zede- prekende, zich te goed deed1 aan het snoeperig gezicht- dat hem het leven niet onaangenaam werd1 gemaakt door stakers. Het „posten" zou worden belemmerd, of liever de vrijheidsbelemmering, welke hiervan het gevolg is. De maatregel is genomen ten bate van werkgevers en werknemers, om deze te beschermen tegen stakende werklieden. Het is echter mogelijk, dat zij weldra ook in toepassing zal moeten worden gebracht ter bescher ming van werkgevers tegen werkgevers. In Amerika althans doet zich thans reeds een dergelijk geval voor. Het Berliner Tageblatt geeft daarvan het volgende verhaal onder het opschrift „de vervolgde millionair." De Hudsonstad, zoo lezen we, beleeft op het. oogen- blik het zeldzame schouwspel, dat een Engelsche mil- lionnair voortdurend, waarheen hij zich ook moge be geven, door 6 detectives achtervolgd wordt. Deze men- schelijke speurhonden vormen geen lijfwacht om den millionair te bewaken en te beschermen. Integendeel, zij zijn door de tegenstanders van den rijken man ge huurd, om dezen op schredl en tred! te vervolgen. Het moet een interessante persoonlijkheid zijn, aan wien door zijn concurrenten zooveel aandacht wordt ge schonken. Fin inderdaad: sir Weetman Pearson, de bouwer van den eersten tunnel onder de Theems, van de 4 tunnels onder den Hudson, van den spoorwegdoor de landengte van Tehuantepee en de groote haven van Dover is ver buiten Engeland bekendi en behoort tot de 7 beroemde Engelsehen, die onlangs door koning George V in den adelstand verheven zijn. Lord Pearson bezit ook in Mexico groote petroleum- velden, die geëxploiteerd worden door de firma S. Pearson en Co. te Londen, waarvan Sir Weetman het hoofd is, en die reeds jaren lang1 een verwoeden con currentiestrijd voeren met de Mexicaansehe dochter maatschappij der Standard Oil Trust de Adelaar-Pt- troleum-Maatschappij. De concurrentie moet beide groote maatschappijen reeds elk een verlies van vier millioen dollars hebben opgeleverd. Men kan zich dus voorstellen, dat de pe- troleumtrust vair Rockefeller op lord Pearson niet goed te spreken is. Sinds 14 Juni toeft de Engelsche concurrent van den olietrust in het St. Regis-hotel te Nieuw-York. Nauwelijks was hij er afgestapt, of hij werd' reeds door de zes detectives bewaakt. Twee van hen gingen op den stoep van het aangrenzende per ceel van Harriman staan, twee stelden zich tegenover het hotel in de Vijfde Avenue op, en de beide anderen namen in een auto plaats. Zoodra lord Pearson het hotel verlaat en zich naar het bankkwartier wil be geven, geeft de leider van het zestal, die zich door een vuurroode das onderscheidt, een teeken, en de auto gaat de vervolging beginnen. De man met de roode das haalt een aanteekenboekje uit zijn zak, noteert uur en minuut van vertrek of aankomst van den ge vaarlijken petroleum-concurrent en ijlt dan naar de telefoon om de Oiltrust over de beweging-en van zijn vijand te berichten. Den detectiven ontgaat niet het minste, zelfs de gasten, die bij hem komen ontbijten of middagmalen, je en de mollige figuur van het jonge meisje. De vermaning van den vromen keldermeester maak te echter weinig indruk op de deern, want zij zag naar hem met een spotachtigen en minachtigen blik, ter wijl zij de schouders ophaalde en op gemeenzamen toon vroeg: „Ilcbt ge al van het- lekkers geproefd dat voor de partij van vandaag klaargemaakt is?" „Het is zondig, meisje, om een uitverkorene toe te spreken alsof hij een gewoon wereldling was antwoordde hij scherp. „In vertrouwen wil ik u echter zeggen, dat ik mij, van dat ik opstond af, ver genoegd heb met een enkelen teug bronwater. De huishoudster, mevrouw de Chavasse, heeft van morgen zelf de hangop klaargemaakt en in den kelder wegge sloten, zoodat niemand er bij kon. Een oogenblik ge leden kwam zij me heel snibbig- zeggen, dat er van die verfrisschende lekkernij voor bijna de helft verdwenen was. Ik geloof, dat ik zal moeten uitzien naar een minder wantrouwende omgeving, waar ik mij rustig kan wijden aan mijne, geestelijke zorgen." Nnuwlijks had] de heer Loflied uitgesproken, of hij wendde zich haastig om en trok een gezicht, zóó effen en strak, alsof het van knipoogjes niets af wist. Hij keek in de richting- waar hij een droog lachje had meende te hooren. Maar wat hij zag, moest hem vol komen geruststellen, want er was geen zweem van spotternij waartenemen bij den jongen, die lepels en kroezen op tafel had gebracht, en nu bezig was misschien met wat al te veel betoon van bedrijvig heid een gebeeldhouwden stoel op te wrijven, voor welk werk hij zich genoegzaam voorover boog om zijn roode kleur te verklaren. Hij had lang, sluik neerhangend haar, een smal ge zicht, en was gekleed evenals zijn haas, de opper- keldermeester, in een zwart-purperen wambuis en dito korte broek. Die kleeren waren blijkbaar te ver sleten om nog gedragen te worden. Want de bruine tressen en knoopen, waarmede ze oorspronkelijk ver sierd waren, schitterden nu door hunne afwezigheid, en waar ze nog ten deele aanwezig waren, zag men er alleen nog de treurige overblijfselen van. worden opgeteekend, en eiken avond zendt de man met de roode das een lang in geheimschrift opg-esteld te legram naar Mexiko. Deze vervolging en bewaking van lord Pa^rson door den Standard Oiltrust vormt een der dramatische momenten in den reusachtigen strijd om de opperheer schappij in de petroleumproducten van Mexiko. Men ziet, dat de maatschappij vaii Rockefeller in dezen tot het uiterste gedreven oorlog geen middel ongebruikt laat om haar monopolie te behouden. Daar de Oil trust zijn concurrent in Mexkio niet kan benaderen wil hij hem in de Yereenigde Staten van elke finan- ciëele hulp afsnijden. Hij bedreigt ieder bankier met den ondergang, wien het mocht invallen met Pea'rson zaken te doen. Terwijl de bewaking van Pearson door de detecti ves van den Oiltrust te Nieuw-York het onderwerp van den dag vormt, bekommert de Engelsche Petro- leummagnaat zich niet 't minst om de mannen, die hem steeds op de hielen zitten. Binnen weinige dagen stoomt hij naar Engeland terug en men gelooft dat dé Oiltrust hem. zijn speurhonden ook over den Oceaan zal nazenden." Dat dit volgen op den duur onhoudbaar wordt, laat zich echter wel begrijpen. Intusschen de Engelsche wet veroorlooft niet wat in Amerika blijkbaar wel toegestaan is. In het eilandenrijk bestaat een dergelijke bepaling- als in ons artikel 426bis is neergelegd. Daar is uitdrukkelijk strafbaar gesteld iemand- in zijn vrijheid te belemme ren, door wacht te houden bij den ingang van zijn wo ning of door hem in groepen van twee of meer per sonen op straat of op den weg te achtervolgen. Een proces zou dus het gevolg kunnen zijn van het optre den der Amerikaansche millionairs, die eventueel ver oordeeld worden volgens een artikel, dat, naar den geest, eigenlijk niet op een dergelijk geval slaat. En wie wéét wat er, al hebben wij dan ook niet zooveel millionnairs en geen petroleumbronnen, in ons land geschiedt bij het steeds feller worden van den concur rentiestrijd. IIOLLANDSCH-BELGISCHE CONFERENTIE. De Belgische sectie van de Nederlandseh-Belgische commissie bood' in het Theatre de la Monnaie een ga lavoorstelling aan de Nederlandsche sectie aan. Men speelde de opera Orpheus. De zaal bood een schitte rend schouwspel aan. ZONDAGSRUST BIJ DE SPOORWEGEN. In een adres aan de Tweede Kamer deelt het be stuur van den Protestantsch-Christelijken Bond van Spoor- en 1 rampersoneel mede het rapport eener uit leden van den Bond benoemde commissie, welke opge dragen was een onderzoek in te stellen omtrent de Zondagsrust bij de spoorwegen. De volgende punten worden genoemd, welke tot ver betering der toestanden zouden kunnen leiden: le het personeel dat niet dringend benoodig-d is worde op Zondag- vrij gegeven; De platte kraag,en mouwomslagen, die de donkere kleur van buis en broek moesten opsieren, waren van het grofste linnen, allesbehalve schoon en niet in het minst gesteven. Zijn bruine sajetten kniekousen had den menig gat, waardoor zijn bloote beenen te zien waren. De ruw gelooide schoenen droegen nog- de restanten van wat hakken waren geweest, maar dooi de punten piepten de teenen. Zelfs in die dagen van primitieven eenvoud en so bere ldeedij, zouden è.u de heer Opperkeldermeester Busy van het slot Acol in liet graafschap Kent, èn zijn knecht Courage Toogood in het oog gevallen zijn door de schunnigheid der liverei, die zij droegen. Het was ongeveer drie uur in den namiddag. Bui ten belichtte een heerlijke Juli-zon, met schitterenden gloed, een in ouden stijl aangelegden tuin met lage iepen heggen, met fantastische afbeeldingen van vo gels en koppen van herten en stieren, met perken vol laat bloeiende rozen, warrende struiken margarieten, zilverblad, stijve begonia's en veelkleurige leeuwen bekjes. Door het open venster drong het geluid van hout tegen hout slaande, van verdrietige uitroepen en vreugde-kreten bij 't eindigen van een kegel-wedstrijd, en daar tusschen-door een gelach, klinkend als een kabbelend water, een echt meisjes-geluid, zuiver als de frissclie lucht, helder als de laatste tonen van den koekoek, wanneer hij zijn afscheidsgroet aan den zo mer laat hooren. Telkens als de vroolijke stemmen weerklonken tegen de eiken zoldering van de eetzaal, trok de heer Loflied Busy zijn dikke lippen minachtend op, terwijl de jonge sluikharige knecht, als hij gedurfd had, zeker naar het venster gegaan zou zijn, om zoo ver mogelijk uit het raam leunend, de kegelpartij linksaf in het oog te krijgen èn het lichtkleurig- japonnetje, dat hem bijzon der aantrok. Maar hij durfde niet. Het was hem alsof de vrome man in zijn hart las wat hij dacht en hem daarom ver ontwaardigd aankeek. Hij hield met borstelen en wrij ven op, en zeide, de oogen als ten hemel opslaande, op vleienden toon: 2e alle niet noodzakelijke arbeid worde op dien dag nagelaten; 3e de treinenloop worde beperkt, opdat zoo weinig- personeel als mogelijk in dienst worde gehouden; 4e het ujtgeven van. kaarten tegen verminderd ta rief op Zondag worde nagelaten; 5e er worde door tel staten vastgesteld welke trei nen op Zondag- overbodig blijken; 6e de stations worden er met nadruk op gewezen, dat er zoo weinig personeel als mogelijk, voor den dienst op Zondag worde gebezigd; 7e in geen geval worde opnieuw overgegaan tot het weer inleggen van goedkoope- of pleiziertreinen op Zondag 8e het personeel, dat niet direct bij den treinen loop betrokken is, worde op Zaterdagmiddag vrij ge geven, opdat reizen voor eventueel familiebezoek of- ontspanning plaatSkkan vinden op dien middag; 9e voor het personeel, dat wel direct bij den trei nenloop betrokken is, worde het uur van eindigen van den dienst op den Zaterdag, voorafgaande aan hun vrijen Zondag, zoodanig bepaald, dat reizen dan nog mogelijk blijft. Bij de Tweede Kamer is thans ingediend door de leden mr. Van Hamel en mr. Limburg het reeds bij da behandeling der ontwerpen-administratieve recht spraak (klein) door den eerstgenoemde aangekondigd voorstel van wet tot gedeeltelijke afschaffing- van het hooger beroep van het openbaar ministerie bij de rechtbanken. De officier van justitie zal, volgens dit voorstel, geen hooger beroep kunnen instellen tegen vonnissen, waarbij de beklaagde is vrijgesproken op grond' dat zijn schuld niet is bewezen; tegen vonnissen, waarbij de beklaagde van alle rechtsvervolging wordt ontslagenen tegen vonnissen, waarbij de beklaagde is schuldig verklaard. O e in e n g d BT i e u w s. EEN NIEUWE SCHEUR IN DE BEURS. Bleef het beursgebouw te Amsterdam na dé repara ties en versterkingen zich in goede conditie bevinden, gisteren bleek dat deze vreugde maar van korten duur geweest is. In den zijgevel aan de Beursstraat is een nieuwe scheur gekomen, die bewijst dat de werking van het gebouw, ondanks alle voorzieningen, nog niet tot staan gekomen is. De scheur, thans nog smal, loopt van een der bovenkozijnen tot de lijst en gaat nog wel dwars door de nieuwe steenen heen, die hier ter „opruiming" van een vroegere scheur destijds zijn ingemetseld. MOORD OF ZELFMOORD? Gistermorgen, omstreeks half tien," werd in har# woning, in de Oudaenstraat, te Rotterdam, een vrouw, 8i. S. genaamd, badende in haar bloed gevonden. Zij had een diepe snijwonde aan den hals en aan den pols. In de kamer bevond zich ook haar zesjarig doeh- tertje, dat een gulden in de eene hand en een groot mes in de andere hand had. Aanvankelijk ging het gerucht, dat het kindi de gulden had gekregen, om haar moeder die verwonding- toe te brengen. ermoed wordt echter, dat de vrouw zelfmoord pleegde, waarvoor als beweegredenen opge geven worden, dat zij om zekere redenen de thuiskomst van haar man, die zeevarende is, niet durfde af te wachten. De zwaar gewonde vrouw werd naar het ziekenhuis overgebracht, doch bleek bij aankomst reeds overleden. De politie doet onderzoek. „Genadige goedheid! Meester, wat kan u toch mooi zeggen wat den mensch al of niet betaamt!" „Ga voort met je werk, Courage!" gebood Lof lied Busy scherp, „en bemoei je niet met iets waar je geen verstand van heb!" „Ik ben kla'ar met mijn. werk, meester." „Breng- dan de pasteien voor den maaltijd op! Het vulsel moet gereed zijn!' was het' bevelend ant woord van den keldermeester, die zijn oog over de ta fel liet gaan, waarop alleen nog maar de vruchten - kersen, frambozen en kruisbessen stonden, rondom een flinke schaal hangop, die door mevrouw de Chavassa was klaargemaakt. „Zeker, het vulsel moet nu gereed ziju!" viel Charity in, misschien wel om de aandacht van. den heer Busy af te leiden van den jongen, die valsch kij kende de kamer verliet. „Terecht heeft u opge merkt vervolgde zij „de betrekking die gij hier hebt, is er g-een die iemand past zoo als. u!" Van onder hare fraaie wimpers wierp zij hem een liefelijkeu blik toe, wat den heiligen man deed ontroe ren. Met haar kleine handjes schikte nu Charity de vruchten, die op tafel stonden. Ze zette een kruisbes terecht, die dreigde te vallen, en bouwde de beziën op in pyramidalen vorm. Terwijl zij met hare oogen schijnbaar de beweging barer handen volgde, hield zij echter de blikken, die de heer Loflied op haar sloeg, aldoor in het oog. Zij wist dat ze, wat de Puriteinen ook mochten preeken, or dien middag verleidelijk uitzag. Ofschoon haar japon zóó afgedragen was als de broek van Courage, was die juist kort genoeg om haar fijne enkels en mooie voetjes goed te doen uitkomen, en dat ondanks de dikke kousen en versleten schoenen. Haar halsdoek was keurig geplooid, sneeuwwit, en zacht gesteven. De lubben, zonder spatje of vlek, wa ren opgeslagen tot boven de mollig- blanke ai-men. Alles wel bezien, kon Charity hoogst tevreden zijn over haar voorkomen. (Wordt vervolgd!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1