DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 157 Honderd en twaalfde Jaargang. 1910 DONDERDAG -c 7" JULI. Gevonden Voorwerpen. Uit het gemeenteverslag over - 1909. BINNENLAND Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. ALKMAARSCHE COURANT HINDERWET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis, dat zij bij be sluit van heden vergunning hebben verleend aan H. J. B. PEET, aldaar, tot het uitbreiden van zijne koffie branderij, waarin een gasmotor van 3 P.K. in het perceel Enidsen, wijk C. No. 61. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATII, Secretaris. Alkmaar, 5 Juli 1910. Te bevragen aan het Politie-hureau van 913 uur. Een handwagen, een sabelkwast, een halsband, een dasspeld, een broche, twee armbanden, een oliejas, een rozenkrans, eenige manufacturen, een zadelkleedje, een ceintuur, een oorbel, een paardendek, een bril, een sleutel en een troffel. Alkmaar, 7 Juli 1910. De Commissaris van Politie, W. Th. VAN GRIETHÜIJSEN. ALKMAAR, 7 Juli. Er komen ernstige berichten uit Amerika over bot singen tusschen het blanke en h$t zwarte ras. In Eu ropa is de verhouding tusschen beiden in den regel goed, in Duitschland zelfs zéér goed men herinnere zich maar de waarschuwingen, welke er verleden jaar versohenen aan het adres van jonge meisjes, die op wat al te vertrouwelijken voet stonden met negers in haar nabijheid en wat al te intieme correspondentie voerden met negers aan den overkant van de groote zee. In Amerika echter is het anders. Daar bestaat een ware rassenhaat, wordt een neger beschouwd als een minderwaardig individu, als een soort overgang tusschen mensch en dier, dien men het liefst als dier behandelt. De neger schijnt inderdaad eenige neigin gen te hebben, die wij dierlijk noemen of ze het zijn is een andere vraag. Men hoort dikwijls dat een ne ger een blanke vrouw of een meisje aanvalt, vreeselijk mishandelt, vermoordt. In hoeverre een dergelijke misdaad van hartstocht een gevolg is, dan wel aan wraakoefening moet worden toegeschreven, blijve in het midden. De misdaden komen dat is de hoofd zaak voor en het gewone verloop is, dat de schuldi ge neger gelyncht wordt en dat eenige onschuldige rasgenooten mede door de woedende menigte worden doodgemarteld, waarna ook de overblijvende negers zich niet onbetuigd laten. De berichten van thans melden echter een anderen gang van zaken. Er is eeu wedstrijd om het wereldkampioenschap in het boksen gehouden te Reno (Nevada) tusschen den zwarten Johnson en den blanken Jeffries. Het ging mn de kleinigheid van een 325.800 en de eer tusschen de mededingers, terwijl er door belangstellenden, ook in Europa, enorme sommen waren gewed. Heel Ame rika verkeerde dagen te voren in groote opwinding en de verslagen doen zien, dat het er tijdens den wedstrijd allesbehalve kalm is toegegaan. Liefhebbers van bok sen zullen de verslagen met de mededeelingen over sla gen tegen kaak, neus, mond, op het oog enz. ongetwij- 1 Evenals vorige jaren zullen we ook dit jaar aan het verslag van den toestand der Gemeente een en ander entleenen. Burgemeester en Wethouders brengen allereerst in herinnering de geboorte van Prinses Juliana en de in verband hiermede te dezer stede gevierde feesten.. Ook hier vormde zich een comité om met de comi- té's uit nagenoeg alle plaatsen in Noord-Holland be halve Amsterdam, aan II. M. de Koningin een passend geschenk aan te bieden. Na de aanbieding van het bedoelde geschenk een papgarnituur van gedreven zilver bleef er een bedrag van 7000 over, hetwelk op voorstel van het provinciale comité door H. M. be stemd is voor de verpleging van behoeftige kinderen aan zee. Ten dien einde werd een fonds gevormd, het Julia- na-fonds, waarvan het beheer berust bij het Dage- lijksch Bestuur dezer Gemeente en uit de renten waarvan kinderen uit gemeenten die aan het hulde blijk hebben bijgedragen, in de Hendrika-stichting te Egmond' aan Zee zullen worden verpleegd. De bevolking- bestond op 31 December 1908 uit 10142 mannen, 10698 vrouwen, totaal 20840. Zij ver meerderde door geboorte met 240 m., 253 vr., totaal 493 door vestiging' met 1199 m., 1000 vr., totaal 2199, totale vermeerdering' van 1439 m., 1253 vr., totaal 2692. Door overlijden verminderde zij met 147 m., 151 vr., totaal 301 door vertrek met 1138 m., 962 vr., totaal 2100, totale vermindering 1285 m, 1116 vr., totaal 2401. De bevolking' vermeerderde dus met 154 m., 137 vr., totaal 291, zoodat zij op 31 December 1909 bestond uit 10296 m., 10835 vr., totaal 21131. Hieronder is begrepen de bevolking van de Cadet tenschool, bestaande uit 170 en die van het Rijksop voedingsgesticht, bestaande uit 125 personen. 1 an de 213 jongens en 252 meisjes die in 1908 bin nen deze Gemeente geboren werden, zijn 4 meisjes ge leld met belangstelling lezen. Voor de iliet-liefhebber zal het volgende relaasje voldoende zijn: „Jeffries deed een snellen aanval, maar werd ont vangen met een slag op het oog en nog twee harde klappen. Jeffries wiens eene oog dichtgeslagen was, verde digde zich moedig', maar de neger, wiens stijl van vechten en wiens tactiek beter waren, viel telkens weer opnieuw krachtig aan. Het g'elaat van zijn tegenstan der was met bloed bedekt en Johnson kwam hoe langer hoe meer in het voordeel, niettegenstaande hij in een z.g. „corps a corps" geducht door den blanke gem is - handeld werd. In de dertiende ronde kreeg' Jeffries er geweldig van langs. De neger lachte voortdurend en deed on der zijn geweldige vuistslagen zijn tegenstander her haaldelijk wankelen. Het gelaat van Jeffries zag er ontoonbaar uit en in de veertiende ronde werd het nog erger, door een paar nieuwe klappen op neus en mond. In de vijftiende rond© besloot Johnson er een eind aan te maken. Hij begon vuriger te vechten en sloeg Jeffries tegen den grond met twee slagen, rechts en links op de kaak. Jeffries stond: met moeite weer op, maar werd opnieuw neergeslagen en bleef liggen toen de scheidsrechter tot tien telde. De neger had' gewonnen. In deze laatste ronde bood Jeffries bijna geen tegenstand meer. Johnson sloeg HET VAN HEECKEREN-DEBAT. De Standaard prijst in het bijzonder de uitdrukking van den minister van Buitenlandsche Zaken, dat hij „niet de minste bedenking had" om zijn bewering van 10 Februari j.l. op elk punt te handhaven, en het toen verklaarde als volkomen juist te aanvaarden. „Het Kabinet van 1901 schrijft het blad is in 1905 af getreden zonder alsnog op dit punt tot volkomen ze kerheid te zijn gekomen, maar thans zal geen der oud-ministers meer de minste bedenking hebben, om de volkomen juistheid te aanvaarden van de gedane ininisterieele verklaring, dat een brief als bedoeld (van den Duitschen Keizer aan IT. M. de Koningin), in werkelijkheid niet bestaan heeft." Van liet bestaan van zulk een brief -schrijft de Standaard verder is nooit door eenig- oud-minister aan den heer Van Heeekeren de stellige verzekering gegeven. Hij heeft daarom zijn eigen zaak geschaad, door zich niet ijlings uit deze onhoudbare positie te rug te trekken, en zonder voorbehoud de verklaring van den minister op dit punt te aanvaarden. De Standaard noemt het verder „stellig verkeerd gezien," dat enkele leden der Kamer, voor hun collega partijtrekkend, nogmaals het hek wilden openhouden voor een nieuwe excursie op dit verboden terrein, ter wijl het blad betreurt, dat de motie Rengers niet met algemeene stemmen is aangenomen, inclusief die van den heer Van Heeekeren. Deze toch was op hoogst on voorzichtige wijze in een impasse ingereden, en had zich alleen door voor de motie te stemmen, voorgoed uit die impasse kunnen redden. f i i i t Onjuist kenschetst de Standaard de voorstelling, hem tot vijfmaal toe op de neus, zonder dat Jeffnee j alsof Jhet blaJ> na eerst den heer Van Heeekeren te een klap terug gat en gaf hem daarna een reeks liarde - zijn afgevallen, allengs weer tot hem naderde. Van klappen, links en rechts tegen de onderkaak. f meet af heeft de Standaard gezegd geen vinger voor De menigte riep, toen Jeffries voor de tweede maal i en geen vinger tegen de verkiezing van den heer Van viel„ophoudenophoudeni Heeekeren te zullen uitsteken. n„ i, j i i „Aan een vriend, die zeer sterk op herkiezing aan- De boksers waren drie kwartier slaags geweest. j drong, is - schrijft de Stanadaard ten slotte - daar liet publiek was slecht te spreken over den uitslag, j om de raad gegeven: Wilt ge uw doel bereiken, zorg die eindigde met zulk een schitterende overwinning' dan vóór alle dingen, dat de heer Van Heeekeren zich van den negerkampioen. En waar zwart het gewon- vel't>indt, om van nu af aan geen woord meer over deze zaak te spreken. En waar bij dit uitoefenen pressie gewaagd werd van een publicatie van brieven, nen had van blank, daar kwam de rassenhaat tot uiting en hadden er hevige botsingen plaats. Hier die voor dr. Kuyper onaangenaam zon kunnen zijn, is gaven verbitterde blanken van hun gramschap blijk zoo stellig mogelijk geantwoord, dat dit hem koud liet. door negerbloed te doen vloeien, elders uitten de ne- »Wie in zulk een geheime zaak van internationaal gors hun groote vreugde door blanken aan te vallen I lxfei<ï brieven publiceert, compromitteert niet den t.1 i-i schrijver, maar zichzelf." Er zijn lieden afgemaakt en er zijn zwaar gekwetst. De rassenhaat zal thans wel weer voldoende voedsel hebben gekregen. En als hij uitgeraasd heeft, als de gemoederen tot rust gekomen zijn wat dan? Zul len de blanken dan inzien, dat ze door de organisatie van zulke onbeschaafde tooneelen zich zeker niet 'de meerderen der negers toonen? Maar het geval heeft nog een geheel anderen kant. De wedstrijd is feitelijk op touw gezet door ex ploitanten van cinematograaf-vertooningen, die films moesten hebben voor Amerika, maar ook voor Europa, films met sensatie-vertoouingen. In Amerika komen, de heeren lang niet tot hun geld: in vele steden der Vereenigde Staten is de vertooning verboden. Doch hoe zal het in Europa gaan? GRONDWETSHERZIENING. De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Rijswijk (Z.II.) heelt een adres gezonden aan de Staatscom missie, ingesteld bij K.B. van 21 Maart 1910, tot onderzoek van de vraag welke wijzigingen in de Grondwet behooren te worden aangebracht. Dit adres bevat het gemotiveerd verzoek om „een voorstel tot wegneming of algeheele wijziging van art. 171 der Grondwet, hetwelk zou kunnen geschie den in dien zin, dat de subsidies, tot nog toe aan de kerken gegeven, gekapitaliseerd en aldus aan de ker ken uitbetaald werden, en dat dan ook aan de Geref. kerken haar aandeel gegeven werde, opdat de onbil lijkheid tot dusver jegens deze kerken gepleegd, een einde moge hebben. HET HAAGSCHE VREDESPALEIS. In de Times van gisteren staat, naar de N. R. Ct. boren buiten huwelijk. 4 jongens en 2 meisjes werden hier geboren uit elders woonachtige ouders. 1 jongen en 3 meisjes werden elders geboren uit ouders die bin nen deze Gemeente woonplaats hebben. Als levenloos geboren werden ingeschreven 10 jon gens en 12 meisjes, waarvan 1 meisje buiten huwelijk. De geboorte bedroeg 1 op 12 op 2.36 van de be volking. In de gemeente overleden 154 m. en 162 vr. of 1 op 60 zielen wat gelijk is aan het gemiddelde over de laatste 5 jaar of 1.44 van de bevolking. Er werden 153 huwelijken voltrokken, waarvan 110 kosteloos, terwijl er 5 echtscheidingen werden inge schreven. Omtrent het bijhouden der registers van den Bur gerlijken Stand valt niets bijzonders te vermelden met de vervanging der bevolkingsregisters door het kaar- tensysteem wordt geleidelijk voortgegaan. De leges ter secretarie geheven brachten 969.35 op. In de armenbus op het stadhuis werd 91.60 gevon den, t welk werd overgebracht bij het burgerlijk arm bestuur. De kiezerslijsten werden vastgesteld met eeu aantal kiezers van 3162 voor de Tweede Kamer, 3146 voor de Provinciale Staten en 2905 voor den Gemeenteraad. Het aantal mannelijke inwoners dat het verscliul- dig-de ter zake van aanslag in de rijksbelastingen niet heeft voldaan bedroeg 306. De samenstelling van den Raad onderging in 1909 geenc verandering. In de lijst der Gemeente-ambtenaren en bedienden kwamen de volgende veranderingen: Benoemd werd tot Gemeente-controleur de heer A. JP. Spiesz, tot havenmeester de heer P. T. Boom ter vervanging van den heer H. J. Bokhorst (overleden), tot waarnemend directeur van het- Gemeente-slacht huis de heer O. Roodzant voor het jaar 1909, tot tijde lijk opzichter hulpkeurmeester de heer P. van Dijk, tot klerk ter secretarie de heer W. van Heukelom (tijde lijk), tot schrijver aan de Waag de heer J. Heinis (tij delijk) ter vervanging van den heer J. Wit (overle den), tot klerk, opnieuw voor een jaar, aan het kan toor van den Gemeente-ontvanger de heer C. R. ten I Kate, voorshands voor een jaar tot Inspecteur van Po litie de heer D. Sepp, definitief tot schatter voor de drankwet de heer H. H. Hofmeester, tot gemeente- j vroedvrouw Mej. C. W. van der Weele. j Eervol ontslag werd verleend aan Mej. D. M. Man hei m wegens voorgenomen huwelijk, aan den heer N. Vos ais klerk ter secretarie wegens vertrek naar el- I ders, aan den heer W. J. de Wilde als Inspecteur van Politie wegens benoeming- in gelijke betrekking te Bussum. Van de in 1900 vastgestelde instructies en verorde ningen noemen we als de voornaamste het reglement op het begraven op de Gemeente-begraafplaats, het be- j sluit- tot wijziging der verordening tot regeling der jaarwedden van de onderwijzers aan de Openbare La gere Scholen, de verordening voor de handelsdag-school en die regelende het beheer van het Gemeente-slacht huis. De voornaamste door den Raad genomen besluiten zijn het besluit om niet over te gaan tot. het stichten van een gebouw voor rijksgebouwen, tot het vaststellen van oen plan voor uitbreiding der gemeente, tot aan koop van eenige perceelen grond bij de terreinen van den reinigingsdienst voor 33147.97, tot het maken van twee nieuwe bruggen over den Nieuwlandersingèl- gracht, een ter vervanging van de lleiloërbrug en een ter vervanging van de Kneppelbrug tegenover de Em- niastraat, het besluit tot verbetering van de Meisjes- i school, de herbenoeming' van den heer Mr. II. Boel- mnns ter Spill tot wethouder, de herziening der belas- - ting op tooneelvertooningen. De in 1909 vastgestelde rekening van het dienstjaar j 1008 gaf aan in ontvangsten 798.643.42 en in uit gaven 763.492.27, batig- saldo derhalve 35.151.15. Het primitief en de suppietoire kohieren der plaat selijke directe belasting naar het inkomen vermeldden 3597 aanslagen met een invorderbaar bedrag van J 89822.20, in 1908 waren deze cijfers succ. 3450 en 86803.39V2. liet kohier van de belasting op de gebouwde eigen dommen werd vastgesteld tot een invorderbaar bedrag- van 713936.95. In 1909 werden 3 vergunningen tot verkoop van sterken drank verleend n.l. 1 voor onge- splitsten verkoop, 1 alleen voor tappen en 1 voor loge- meldt, een artikel over den bouw van het vredespaleis in den Haag. Daax-in komt ook een lijst voor van wat verschillende landen tot het bouwwerk bijdragen. Ach tereenvolgens hebben wij waarschijnlijk dat alles wel reeds vermeld, maar het zal allicht den lezer belang inboezemen die geschenken bij elkaar opgesomd te zien. Nederland: schilderijen van Ferdinand Bol voor het vertrek boven de kleine rechtzaal en zeven geschilder de glazen voor het trappenhuis; Engeland: vier geschilderde glazen voor de vensters van de groote rechtzaal; -Frankrijk: een schilderij van Besnard voor de groote rechtzaal en go-belins, naar ontwerpen van Luc O'Merg.on, voor de kleine; Duitschland: een monumentaal hek aan den ingang van het erf; Italië: een deel van het marmer voor de gang1; Oos- tenrijk-Hongarije: bronzen en kristallen luchters; - Noorwegen: het graniet voor de stoep; Zweden: het graniet voor de beneden-verdieping' en enkele zui len; Denemarken: een porseleinen fontein op de binnenplaatsZwitserland: de klok; Rusland: eeu jaspis-vaas van ruim 3 M. hoog voor de midden zaal; - de ereenigde Staten: een groote marmere* groep, voorstellende „vrede door recht," voor het eer ste plat van de trap; Mexico: onyx voor de trap; België: waarschijnlijk de bronzen deuren van het gebouw; Japan: met goud doorweven tapijten voor de bestuurskamer, die beschoten wordt met hout. uit Brazilië. De tuin wordt aangelegd door Thomas H. Mawso# te Londen. ECHTSCHEIDING. De nationale vrouwenraad van Nederland heeft een adres gezonden aan de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal naar aanleiding van het ontwerp van wet ter aanvulling van de bepalingen in het Wet boek van Burgerlijke Rechtsvordering, betreffende echt scheiding. Adressanten protesteeren tegen de aanneming van dit ontwerp op de gronden: 1. dat voor het vervolg onmogelijk zal zijn gemaakt het stilzwijgend voorbijgaan van feiten en omstandig heden, waarvan de openbaarmaking voor alle betrokken personen niet dan uitermate grievend en kwetsend kan zijn; 2. dat al moge voor de toekomst aan deza be paalde wijze van wetsontduiking de pas zijn afgesne den hiermede tegelijkertijd de deur zal zijn geopend voor grooter leugen en bedrog, en ernstig gevaar zal ontstaan voor de openbare zedelijkheid. Zij meenen dat tegenover deze groote bezwaren hot voordeel: voorkoming van eene min of meer gebruike lijke wijze van wetsontduiking, niet opweegt en ver zoeken dus liet wetsontwerp niet asn te nemen Itecktzakc 11. ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK TB ALK MAAR. Zitting van Dinsdag Juli. Vervolg. MISHANDELING. Klaas K. te Schagen was mishandeling ten last» gelegd. Beklaagde bekent zijn meisje, Maria Plakman één slag, maar ook niet meer dan één, in het gezicht te hebben gegeven, omdat zij „met een anderen jongen had geloopen" en hij daarover kwaad was geworden. Maria, als getuige gehoord, vertelt, dat zij den 5en meuten. Het bedrag van het vergunningsrecht be droeg 2935. Het bedrag' ten name der Gemeente op het grootboek ingeschreven bedraagt 56350. De gemeente-begrooting voor 1910 werd vastgesteld met een bedrag' in ontvangst en uitgave van 630.858. Het bedrag der gemeentenschulden is 52600 mot- uitzondering van de slachthuisleening, waarvan de c.erste annuïteit is voldaan. Het verslag noemt de toestand der gemeente-eigen dommen met uitzondering van die van het huis van de Nieuwesloot hoek Krebbesteeg welke zeer matig genoemd wordt, goed. Van de aan de gemeente-eigendommen vereischte werkzaamheden worden vermeld het afwerken der Bruinviskamer (kosten 2413.93), vermeerdering van den inventaris van den stadswaag, den aanvang der verbouwing van de meisjesschool, aangenomen voor J 10586, de verbouwing van het voormalig ijkkantoor iu Handelsdagschool 2100, meubileering 1382.801/», ie aanschaffing van een Doekersehe verplaatsbare ba rak 4712.38Vz. Aan het onderhoud der straten werd uitgegeven 10616.56, waaronder arbeidsloon 6158.21, steenen 3215.90. liet onderhoud van pompen en riolen kostte 2262.95, dat' der wegen en voetpaden 5383.40 en dat der wan- ielplaatsen en plantsoenen 9866.21, waaronder voor arbeidsloonen 5529.37V2- liet diep- en schoonhouden van rivieren, kanalen, vaarten, sluizen, bruggen en bijbehoorende werken kostte 3977.58%, do uitdiepingen bepaalde zich tot het verwijderen van modder uit de grachten en het uitdiepen, van de Baangracht, eenige gedeelten van de Hoevervaart en langs de Bierkade. Het onderhoud der Gemeente-begraafplaats vorder de eene uitgaaf van 189.66. 1 oor dag'- en weekgelden en andere uitgaven ten iie.n.ste der fabricage werd uitgegeven 12708.81 waaronder voor onderhoud waaggebouw 2868.10 en voor verschillende jaarwedden 5370. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1