van alle resteerende Manlelcostumes, Mantels, Cekleede Costumes, Peignoirs, Costume rokken en verdere Zomer-arlikelen. Blouses, Belasting op da gebouwde eigendennen, KINDERMEISJE gevraagd. DIENSTBODE, flülES, Ridderstraat, Alkmoar. €^M€£mrEEmr adverte¥ïüTën d© Hederlanden i845 Thuringsch Technicum Jlmenau, Centraal Genootschap. De nog 'n Yonrraad zijnde 2de hands RiJWIELEfT eene Dieostbode of Dagmeid. huisheudstes* Hg die kwajongens :o: Zaanlaodsche :o: Spaar- en Voorschotbank, Vrijdag- en Zaterdagavond 8 en 9 Juli in de nieuw gebouwde TooneeZ- ziai van „de Rustende Jager'"' te Castricum. BRAND - - VERZEKERING INBRAAK 3 TE BERGEN TE KOOP - gevestigd te KROMMENIE. Maatschappelijk kapitaal f 250.000 waarvan uitgegeven en volgestort f 200.000. DirecteurA. DE RUTTER. Aaubevelend, J. B« KOOPMAN!. B. W. G. LI EN ESC Groote Oprui 11 schappelijke instellingen welke allen, in beroepen zijn verdeeld Vandaar juist dat in alle opzichten de meer dere weinig geestelijk overwicht hebben op de minde ren. Het gevaarvolle voor de omgeving moet nog blij ken. Hiervan is 't bewijs nog- niet geleverd. Wel van de auto's. Niet lang geleden heeft zoo'n kinderver schrikker iemand dermate overreden dat hij voor dood in 't ziekenhuis werd opgenomen. Echter, ik behoef niet te vermelden dat de pers daaraan geen kolommen heeft gewijd. Over kinderen gesproken. Deze ver kneuteren zich altijd in de nabijheid der kranken, om dat ze door hen worden gekoesterd. Zoo hoorden we onlangs 'n kleine beunhaas zeggen: „onze Pietje maakt altijd dat ie bij den weg komt as de, gekken voorbijgaan." Ik zou nog vergeten te schrijven, dat door hen wel schade aan bloemen is veroorzaakt maar de parkwacht heeft aangezegd] dat de benadeelden daarvoor schadevergoeding konden eischen. Ook zou ik wel iets willen zeggen van de aanmerking betref fende de verboden toegangspaaltjes voor 't terrein van 't gesticht. Ik heb het uiterste er eens van willen heb ben, en telkens m'n weg genomen voorbij 't huis vau de parkwacht. Na herhaalde malen gewaarschuwd te hebben, zeide hij„jongen, ik wil je 'n goeien raad ge ven, als je hier met alle geweld voorbij wilt, ga dan 'n bewijsje halen van den adjunct-directeur." „Den onsmakelijken aanblik welke zoo'n troep vrouwen oplevert.Dit moet hier dan aan geweten worden, dat haar kleeding afsteekt bij 't publiek. An ders weet ik 't niet. Voor mij tenminste is het 't zelf de of ik haar dan wel kerkgangers zie passeeren. Ten aanzien van de kleeding moet dus ook naar meer ge lijkheid worden gestreefd. Ik voor mij heb de wijze van optreden tegenover geesteskranken van Dr. Jaco- bi van den beginne af bewonderd. Steeds tracht Dr. Jacobi door eenvoud en gemeem zamen omgang de geesteskranken op hun gemak te stellen. Hun leven tracht hij zooveel mogelijk in overeenstemming met het leven der burgers iu de sa menleving te brengen. De gedachte dat deze wijze van optreden zou kun nen worden belemmerd, welke ook te Gheel in Brabant met goed ge.volg is toegepast schoon 't veel is ach teruitgegaan sinds 't een beroep is geworden deed mij besluiten hiervoor de pen op te nemen. En 't is niet de beperking der vrijheid, maar juist de volko men vrijheid welke deze mensehen geestelijk kranken weer gezond moet maken. Dit nu kan in de heden- daagsche maatschappij niet volkomen geschieden. Maar 'n streven in dien geest te steunen is ons aller plicht.. „Wat gij den minsten uwer broederen hebt gedaan dat hebt gij aan mij gedaan." Laten wij ons haasten dit bijbelwoord' in toepassing te brengen, misschien breekt dan ten laatste ook voor on® de tijd aan, van minder gejaagd sloven en slaven naar 'n stuk brood. Dankend voor de plaatsruimte: D. v. AMERSFOORT. Castricum, 7 Juli. De schrijver heeft zich veel opoffering aan nacht rust en dagarbeid getroost, gezwegen nog van moeite en zorg, om een ingezonden stuk te schrijven en, na dat het om zijn lengte was afgekeurd,"te bekorten en aldus geplaatst te krijgen. Hem komt daarvoor een woord van lof toe en de directeur van Duin en Bosch moge het stuk beschouwen als een bewijs van aanhan kelijkheid, door een der plattelandsbewoners in zijn nabijheid gegeven. Wij meenen hiermede te kunnen volstaan w ij hadden liever met dr. Jacobi zelf te doen. [Red. Alkm. Ct.] BURGEMEESTER en WETHOUDERS van .Alk maar brengen ter algemeene kennis, dat het primitief kohier, der belasting op de gebouwde eigendommen dienst 1910, den 22en Juni jl. door den Gemeente raad vastgesteld en bij besluit van den 29en Juni d. a. r. door de Gedeputeerde Staten van Noord- Holland goedgekeurd op heden aan den gemeente ontvanger ter invordering is uitgereikt, terwijl een afschrift daarvan gedurende vijf maanden ter secre tarie voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Bezworen tegen de aanslagen kunnen op ongezegeld papier bij den Gemeenteraad worden ingediend bin nen drie maanden na den dag der uitreiking van de aanslagbiljetten. Alkmaar, 4 Juli 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Marktberichten. SCHAGEN, 7 Juli. Aangevoerd 6 paarden f 150 e i^a°' oon1'™" 611 0SSen f 0 a f -0, 10 stieren i 14U a 280, 2., magere geldekoeien f 140 a 170 80 vette id. f 170 a 340 8 kalfkoeien f 150 a 290 0 vaarzen f a 110, pinken f a gr'as- kalveren f a 30 nucht. id. f 7 a 24, ram- f a 100 magere schapen f 14 a 20, 350 vette id. f 23 a 28.-, - overh. f - a - 75 animeren f 11 a 14,—, bokken en geiten f a magere varkens f - a 40 vette id. 50 a 56 ct. per kdo, 50 biggen f 91 a 16,- konijnen fO.- a 0.-. 200 kippen f 0.50 a 1.25, - eenden f 0.- a 0.-, 0 ganzen f 0.— a 0.0 zwanen f 0.a 0.— 600 3000 tfn 5r qok25, -f?' kg' kaas f 0A0 a 0.50. peieren f J.Lo a 3.75, 0 eendeieren f |0.' OMSTRINc'pNHffiUgr *™STIf PURMEREND en OMSTREKEN, 6 Juli. Op de afslagmarkt werd heden verhandeld Spinazie k cent per dubb mand, sla f 0.60 a 0.75 per 100 krop, rabarber f 0 k 0.—, selderie f 0.— a 0.—, peterselie f 0.- 0 dorperwten f 5.50 a f 6.80, radijs f 0.- h 0.-, prei' 2. af 2.50, allen per 100 bos, postelein a ct. en peulen f 6.a 9.per 100 pond. Handel zeer vlug. Tuinboonen f 0.76 a 0.88 per 1000. - Sla- boonen f 0.90 a 120 per 1000, bloemkool f8.—a 10.50. klapbessen f 0.80 a 2.10, aalbessen 9 a 14 ct. BROEK OP LANGEDLTK, 6 Juli. Muizen f 1.40 a 1.90, kleine f 0.70 a 1.20, wortelen f 2.05 a 3.05. gladb. t 1.70 a 2.90, bloemkool le soort f 10.50 a 14.10, 2e soort f 7.30 a 0.Roodekool f 12.60 a 13.10, zilveruien f 0.— a 0, slaboonen f 1.— a 1.27. HOORN, 6 Juli. Groote muizen f 1.25 a 1.85, kleine f 0.60 a 0.80, aardbeziën a ct, peulen 10 a X3 ct., doperwten 0 a ct., slaboonen 8 a 9 cent per zak, Ronde aardappelen f 0.— a 0.—, r. aalbessen 8 a 9 oent. MEDEMBLIK, 6 Juli. Groote muizen f 1,25 a 1.55. kleine id. f 0.30 a 0.45, groote ronde f 1.40. Aanv. 4000 manden of zakken. Kleine ronde f 0.a 0.—. NOORDSCHARWOUDE, 6 Juli. Groote muizen f 1.15 a 1.75, drielingen f 0.80 a 1.20, kleinere f0.30 a 0.60, Schotsche muizen f 1.40 a 1.80 Aanvoer 1770 zak aardappelen, zilveruien f 3.40 a 4.—, roodekool f 11.90 per 100. HOORN7 Juli. Kleine kaas f 31, commissie f 31,50, middelbare f 28,—, fabriekskaas f 31,— Aangevoerd 210 stapels, wegende 72132 K.G. Vlug. BOVENKARSPEL, 6 Juli. Heden werd besteed voor: Aardappelen ronde f 1,40 a 1,80, muizen f 1.25 a f 1.60kleine f 0.50 a f 0.70 Aanvoer 12340 zak. Wortelen f 0.a 0.per 100 bos, bloemkool le soort f 11.— a 14.50, 2e f 7,a 9,50, Meirapenf 0. a 0.per 100, roode kool f 0.a Ingezonden mededeeiidgen. AMBTEKDAMSCfIE BEURS. Opgave van het NOORDHÖLLANDSCH LANDBOUWÖREDIET Voordam, O 1213, Alkmaar, Koers van Staatsleaningen. 6 Juli 7 Juli NEDERLAND. 5 5 5 4 4 4 4 5 4 U/s Technische hoogere-onderwijs-inrichting voor machine bouw en electroteehniek. Afdeelingen voor ingenieurs, technici en opzichters. Groote fabriekswerkplaatsen voor practische ontwikkeling van volontairs. Staats examencommissie. Buitenlanders worden toegelaten. Prospectus gratis. Prof. SCHMIDT, Directeur. B ii r g e r I ij k e Stan d. ALKMAAR. GETROUWD 7 Juli. Albert Boots en Geertje van de Nes. Simon Offenberg en Trijntje van der Sluis. BERGEN' (Juni.) Geboren: Cornelia Maria, d. v. Wouter van der Voorn en Agatha Helena Prins. Johannes, z. v. J an Kollenberg- en Cornelia Roobeek. Maria, d. v. Pieter Meijer en Cornelia Vrasdonk. Dominicus, z. v. Jan Pieter Cannegieter en Catarina Koning. Overleden: Anna Elisabeth van der Steen, d. v. Jaeobus van der Steen en Catharina Castricum, 1" maanden. Wijnanda Wilhelmina Blokker, oud 21 jaar. OUDE N1EDORP (.Juni). Getróuwd: Jacob Steeltjes, wednr. van Grietje Vis, en Grietje Zwagerman, beiden wonende alhier. ZU1DSCHARWOUDE (Juni). Getrouwd: C. Kliffen en A. Glas. Géboren: Elisabeth, d. van S. Voogt en E. Smit. »E! TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 7,-aarnemingen verricht in den morgen van 7 Juli. Medegedeeld door act Koninklijk Nederlandsch Meteorologisun Instituut te De Bilt. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be keurde stand van deu barometer 767.6 te Valentia. De laagste stand van den barometer 747.1 te Memel. (Geldig tot den avond van 8 Juli.) Meest matige noordwestelijke tot westelijken wind, gedeeltelijk bewolkt, weinig of geen regen, zelfde tem peratuur. Neerslag te Alkmaar, 7 Juli 3.7 m.M. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. Het hoog in het Westen is wederom toegenomen, evenals het laag, dat zich over de Oost-Zee handhaaf- ae- Voor onze streken beteekent dit voortduren van het koele betrokken zomerweer met westelijke tot noordwestelijke winden. De barometer blijft bij ons langzaam rijzen onder invloed van het hoog in het westen Op vele plaatsen viel weer regen, maar do kans op regen voor morgen is gering. In het noord oosten is de temperatuur gestegen, in ons la-nd' en het westen nog beneden normaal. M. HOOG WATER TE EGMOND AAN ZEE EN BERGEN AAN ZEE. 8 Juli 's morgens kwart over 5 en 's middags 4.45 9 10 11 6 uur half 7 7 uur half 7 7 uur half 8 Het is steeds laag water 6 uur vroeger en 6 uur later dan hoog water. Aagekomen Adverteutiën. PRIJSOP G A VE g evraagd van MELK voor de drie Koloniehuizen te Egmond aan Zee, 5 Zomermaan den (ongeveer 250 L. per dag), Wintermaanden aan merkelijk minder. Dit jaar aanvangende 30 Juli. Inlichtingen te verkrijgen bij A. C. BOS, Egmond aan Zee. L'E.VI'KA AL G KAltOTfiClI.t'ë, GEVRAAGD voor Kolonielmis Zwarten dijk" te EGMOAD AAM ZEE een ervaren KEVKElfHEID, Aanbiedingen ten spoedigste aan A. C. BOS, Eg mond aan Zee. Ned. VVerkel. Schuld pCt. 2% BUITENLAND Bulgarije Tabaksleening Brazilië Funding Mexico binnenl. Japan Oi,stenrijk Jan. Juli Rusland Ilope Consol 1906 1S94 6e Em. I-wang Dombr. Finano. en Inctustr. ondernemingen Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordholla.rdsch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij resc, aand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem pref A'dam Serdang giadjO' Deh Batavia Deli-Maetscbappij Langkat tabak A Medan N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij Son Mij t. expl. v, Pe'roleum Moeara Enim u Öumatra Pa embang n Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Redjang Lebong Great Cobar )t Amalgamated Copper Cy. Steels Coram Car Foundry Coram tmerik. Stoomv.-Mij, Marine Comni Preferent Marinebonds pCt 4% Peru Comm. aand div. Preferent M Spoorwegieeningen, Holl IJ. Sp.-Mij ij lot, expl. van Staatsspoorw, Deli spoorweg AMERIKA. At,eh Top. Cert. v. Convert Bd. pCt. 4 Deny. en R. Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm Kansas City South. Com. pref. Mis K. Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Southern Railway Southern Pacific Union Pacific cer*. v. Wabash Comm. Rock Island Comm. POLEN, Warschau Ween en iï ft i ii i. cu CU RUSLAND. Wladikav.kas 1885 pCt. 4 o 3 2% 4 74% 97n/le 103 4S 93 94% 87 87V* 99 878/, 958/, 100% 981/, 176i/o 159 117 144 618 256 337 61 93 598 4501/2 43 239 8 368 399 542* 250* 201* 1191/2 156 8O61/2 IO31/2 58i/8 701/s 501/, 160 51/4 167/is 62;. IU/, 381/s 83 83 209 941/2 IO21/2 81% 24V, 281/, 631/2 3H/2 418/, 941/2 221/, HOi/s 1591/2 17 298/, 164% 1091/16 1027/8 96i/s 159 175% 458 741/4 9i% 87 87% 99 878/, 958/, 1001/, 178 1593/, 117 2563/, 61 92% 37% 80 392 537 249 2021/, 119 150 U 108% 59% 70% 49% 5V, 16% 62% 11% 38% 95% 247/8 27% 63% 31% 41% 95 223/8 110 160% 168/, 309/16 1648/, jpromieleeningen. NeDERLAND. Stad Amsterdam Gemeen te-cred. BELGIE. Antwerpen 1887 HONGARIJE. Theiss OOSTENRIJK. Staatsleening i860 RUSLAND. 1864 Extra-dividend. Koers van het geld. Prolongatie 6 pCt. Mededeelingen. De kleine verbetering, die de New- Yorksehe koersen hedenmorgen aanwezen, werd dade lijk te Londen en aan onze beurs met een willige stemming begroet. Blijkbaar ziet men de zaken hier gunstiger in dan aan gindsche zijde van den Oceaan. Sporen en industrieelen allen iets hooger, Marines op dezelfde koersen. Ook Oliewaarden wederom ge vraagd, niettegenstaande het dure geld (heden we- derom 6 Geconsolideerde Hollandsche Petroleum •128—34'z. De Staatsfondsenmarkt kenmerkte zich door een kalme stemming. Culturen op dezelfde prij zen. Tabakken vrijwel onveranderd. Mijnen stil. Ondertrouwd GARKE DUIF, Amanuensis R. H. B. S. en MAARTJE SCHUITEMAKER, Alkmaar, 7 Juli 1910. Huwelijksvoltrekking 26 Juli a.s. Ondergeteekenden betuigen hunnen hartelijken dank aan buren, vrienden en bekenden voor de vele blijken van belangstelling op 6 dezer ontvangen. J. H. JANSEN Alkmaar, Koningsweg. en Echtgenoot®. Een net BURGERMEISJE, oud 19 jaar, P. G vrjijt.gi 4H'ü 9a115 r psus&ii'mle VRIEJfDIS, Brieven onder letter O 160, bureau van dit blad. AdresEmmastraat 7. Zoo goed als nieuw Aan den ALKMAAR3CHEN NAAIMACHINEHANDEL, Hekelstraat 13, Alkmaar, lelef. 236. 1. Ab ngdon King Dick Heerenrijwiel met verstelbaar Bracket f 702. Een Fongers Heerenrijwiel f 50. 3. Een Pallas Heerenrijwiel f 50.4. Een Idem Jongensrijwiel f 55.—. 5. Een Emitatie Jongensrijwiel f 35.—. 6. Een Emitatie Heerenrijwiel f 37.50. 7. Een Emitatie Damesrjjwiel f 27.50. 8. Een Amerikaansch Heerenrjjwiel f 25.—. Deze 4 stuks eerste king Machines zjjn door en door gegarandeerd. Beleefd aanbevelend, A. O. OEN IJAAC (vrtfcger Zwtphepy Dlrecile HENNY. KAPITAAL.f 4000 000 00 RESERVEFONDS nam U74.000.00 GEVRiAGI) tegen 1 Ang. Brieven onder letter P 160, bureau van dit blad. Gevr. eene flijike, Iktsoenlijke, eenvendige goed kunnende koken, vlug en netjes werken, met g. g., voor Villa, Beeklaan 460, Den Haag, v. 15 Ang. Een BURGERJUFFROUWT P. G„ z^kTiil^ü sing als bij eenige Dame of' Heer. Br. fr. lett.. T, Boekb. C. SLIKKER, Anna Paulowna. Zc-g slager, heeft IT ook ossenpooten? Wel zeker jongen, kleine en groote, Nou, dan mag je ook wel extra schoenen laten maken. En meteen was hij weg-, voor de slager hem kon raken. Dat de slager boos was, dat kun je begrijpen, Wraakplannen begonnen al bij hem te rijpen, Maar daar komt zijn vrouw en zegt: kom mannetje, [bedaar, Y oor gij I1 nog boozer maakt steek eerst op een sigaar, Zij zijn van Kaaij hoor, dus je weet ze zijn best, Had ik dien aap, ik gaf hem een tik voor zijn t Bedaar nou maar man, die jongen is toch al lang g'e- T4 [vlogen, Daarbij t kost je toch geen geld] al word je zoo b«- [drogen, Hom steek nou eerst een Kaaijtje op en laat je drift [bekoelen. Ja vrouw da's goed, geef maar hier, ik waardeer je [bedoelen. Ja, ja, vrouwtje, jij bent ook maar eendg, je weet het t [ook best, Dat ais k Kaaij s sigaren rook, glad maling heb aan [de rest. C. KAAIJ, SigarenfabrikantKooltuin 7, Alkmaar. Telefoon 279. MEJf IOOPE vanaf de LAAT de IIIDDEIK STRAAT in naar het Goudmagazijn van P. OUltES, daar vindt men groote keuze Juweeien voor oud. GOUDEN OORIJZERS, GOUDEN ARMBANDEN. KRUISEN en KETTINGEN, TROUW- en VERLO VINGSRINGEN. ingericht voor Pension. Koopprijs billijk. Brieven aan het bureau dezer courant onder lett. M 160. De BANK verleent erediet voor jhandsl, land bouw en Nijverheid. Relden worden In depót ge nomen, rente 3' 2 percent. Verkrijgbaar i deposito-obligatiën in stuk ken van t 500.en f ÏOOO.voorzien van isalf- jaarlijksche coupons per 2 Januari en 1 Juli, met een looptijd van minstens een jaar. Des ZATERDAGS te ALK M AA R in het koffie huis „de Tabakshanuel", aan hot Waagplein van 11 tot 1 uur. ii boo ooiora

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3