DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 158 Honderd en twaalfde Jaargang. 1910 VRIJDAG 8 JULI. WAARSCHUWING. i FEUILLETON. Het nest van den sperwer. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. O Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. POESENDOOD EN YOGELMOORD. ALRMAARSCBE COURANT. Ia. V! De ingezetenen der gemeente ALKMAAR worden herinnerd aan art. 14 der Verordening houdende be palingen omtrent het verdeelen der gemeente in wij- ken en het opmaken van volledige staten der bevolking en barer huizing (Gemeenteblad Mo. 90 van 1898) luidende VAN ELKE VERHUIZING BINNEN DE GE- 1 MEENTE WORDT BINNEN ACIIT DAGEN l KENNIS GEGEVEN TER SECRETARIE VAN j DE GEMEENTEI BIJ VERHUIZING VAN EEN GEZIN, DOOR HET HOOFD VAN HET GEZIN BIJ VERHUIZING VAN AFZONDERLIJK LE VENDE PERSONEN, DOOR HENZELVEN; BIJ VERHUIZING VAN INWONENDE DIENST- EN WERKBODEN, DOOR HENZEL VEN; BIJ VERHUIZING VAN PERSONEN NAAR INSTELLINGEN, GESTICHTEN, INRICHTIN GEN VAN WELKEN AARD OOK, IN WELKE PERSONEN ONDER EENIG BESTUUR SAMEN WONEN, DOOR DE BESTUURDERS DIER IN STELLINGEN, GESTICHTEN OF INRICHTIN GEN. Verzuim van de bovenstaande kennisgeving wordt gestraft. ALKMAAR, 8 Juli. Onlangs bevatte een buitenlandsch spotblad een aardig plaatje, waarin werd weergegeven, hoe in elke groote stad door kleine jongetjes steentjes van het plaveisel worden verwijderd, terwijl de groote mogend heden niet in staat zijn een gevaarlijk steentje uit den weg te ruimen, dat Kreta heet. Wel liggen er in de Kretenzer wateren oorlogsschepen klaar. Wel kunnen er troepen aan land gezet worden, maar de kwestie komt feitelijk geen stap verder. Een groot deel der leiders van de Kretenzers weigert toetegeven aan de wenschen der mogendheden, met name aan dien, welke betrekking heeft op het toelaten van de Mohammedaansche kamerleden zonder «ed van trouw. Het is vooral dit onderdeel, dat de kwestie zoo buitengemeen lastig maakt, gelijk blijkt uit het ver slag van een onderhoud, dat een correspondent van het Berl. Tageblatt heeft gehad met den minister president Veniselos, die ziek te bed* ligt, maar den couranten-man wel wilde ontvangen. Hij wist nog niet tegen wanneer hij de Kamer zou bijeenroepen, maar zou gaarne zien, dat de kwestie der eedsaflegging ge regeld zou zijn, voor hij de oproepingsbriefjes verzond. In elk geval komt de Kamer bijeen, ook als er geen meerderheid voor de toelating van de Mohammedanen zonder den eed van trouw kan worden verkregen. De leider der oppositie heeft ongeveer evenveel aanhan gers als de minister-president en wil in geen enkel opzicht toegeven, daar hij, volgens zijn zeggen, meent, dat men hierdoor de veroverde positie ten deele zou prijs gevenv De minister-president heeft echter een ander motief voor het optreden van zijn tegenstander hij schrijft liet toe aan persoonlijke ijdelheid, aan het streven naar een minister-portefeuille en roem. De heer Ve niselos is den vorigen herfst slechts met geringe meerderheid tot lid van de nationale vergadering ge- EEN ROMANTISCH VERHAAL UIT DEN TTJD VAN DE PURITEINEN DER 17de EEUW. door BARONES ORCZY, Schrijfster van: Do Roode Pimpernel, Ik zal ver gelden, Een zoon van het Volk, etc. 8) Hij werd voorzichtig, minder roekeloos door fijn overleg trachtende te verkrijgen, wat hij vroeger door kracht en geweld had zoeken te vermeesteren. Het Oppergereehtshof, dat opgetreden was als momboir- kamer voor de voogdij en 't beheer van de bezittingen der minderjarigen, wier vader voor de partij des Ko- nings had gestreden en die of gesneuveld of verbannen was, en zich de vrijheid voorbehouden had, zoodani ge minderjarigen onder de nevenvoogdij te plaatsen van personen, wier trouw als republikeinen onver dacht was,. Marmaduke kwam op de gedachte bij dat hof een dusdanige nevenvoogdjj aan te vragen. Ditmaal had hij geluk: de flauwe begeerte om iets te doen voor den verarmden Kentschen Squire, die onder zijn schoonzoon gediend had en dus een oprecht aanhanger van zijn regeering moest wezen, bewoog den Lord Protector om het verzoek in te willigen. De zeer gefortuneerde dochter van den Graaf van Dover, werd toevertrouwd aan de onder-voogdij van Sir Marmaduke de Chavasse, met een uitkeering van vier duizend gulden per maand voor haar onderhoud' tot aan hare meerderjarigheid. Een aardig fortuintje voor een verstandig en voorzichtig man, een druppel échter in den vloed van schulden van den macht- en pracht- lievenden Sir Marmaduke. Een lang gerekt verblijf in Londen, met de bedoe- kozen en daarna met slechts een paar stemmen meer dan zijn tegenstander tot minister-president benoemd (de Kretenzer «grondwet schrijft voor dat de leden der regeering uit de afgevaardigden werden benoemd). Om zich voor de toekomst van een meerderheid te verze keren zette hij, die als minister-president, ook minis ter van binnenlandsche en buitenlansdsche zaken en in eerediensten is al de beambten, die tot de partij van zijn voorganger-tegenstander behoorden af, en be noemde in hun plaats eigen vrienden en part.ijgenoo- ten. Deze willekeur biedt den politieken tegenstander van den heer Veniselos een dankbaar materiaal ter bestrijding, terwijl aan den anderen kant de partijge schillen zich verscherpt hebben, zoodat het uiterst moeielijk is een overeenstemming tot stand te brengen. Mocht de minister-president er niet in slagen de eeds kwestie van de baan te krijgen, dan zal hij in elk geval zorgen, dat hijzelf niet van de baan geschoven wordt, door een gemengde regeering in het leven te roepen, bestaande uit 6 personen, ook zijn tegenstan ders portefeuilles aan te bieden, zoodat beide partijen even sterk zijn en de voorzitter geen beslissende stem heeft. De taak van dit ministerie zou zijn te zorgen, dat de eischen van Engeland, Frankrijk, Italië en Rusland werden aangenomen en eerst dan zou er een nationale vergadering bijeen geroepen worden, welke de regee ring meerdere welgevende bevoegdheid moest geven en daarna dadelijk naar huis gezonden zou worden. Heel sympathiek lijkt dit optreden van den minister president en de wijze waarop hij er over spreekt niet. Dit is voor den man echter minder erg, dan dat zijn tegenstanders verklaard hebben op zijn voorstel niet in te zullen gaan, daar huns inziens elke concessie aan de Mohammedanen in strijd zou zijn met den wil des volks en dat de Kretenzers uit de bergen (van de 820.000 inwoners van Kreta wonen er slechts 60.000 in steden), zich met geweld zouden verzetten, wanneer een uitzonderingsmaatregel voor de Mohammedanen zou worden ingevoerd. Er wordt zelfs geipeld, dat de bergbewoners reeds vrijscharen hebben gevormd en hunne kwartieren in de vlakte hebben opgeslagen, terwijl de militie en politie weinig betrouwbaar worden geacht. De Mohammedaansche afgevaardigden zijn van mee ning dat het zoo'n vaart wel niet zal loopen, daar volgens hen, de oppositie uit Griekenland den raad gekregen heeft, in te binden en toe te geven. Te Athene moet n.l. een economische ramp gevreesd worden voor het geval de boycot van Grieksche waren en schepen in Turkije niet spoedig' geëindigd' wordt, terwijl men ook bang is voor Griekenmoorden in Turkije. Het is wel toevallig, dat op hetzelfde tijdstip, waar op de correspondent dit seinde, een invloedrijke Atheensch blad' de Kretenzer oppositie dringend aan spoorde, zich maar te schikken naar den wensch der mogendheden, terwijl ook de correspondent van de Berl. Lok. Anz. te Athene seint, dat er zich op Kreta een verzoenende geest openbaart en dat de oppositie er op rekent, dat zij zal moeten toegeven. Het wordt warempel ook tijd) dat er een eind aan komt. ling vasten voet te krijgen bij het hof, of de attentie te trekken der ontevredenen, van Monk en zijn par tij, zelfs van de koningsgezinden, leidde tot meer schulden, meer verpandingen en meer bittere teleur stellingen. Door zijn optreden eu uiterlijk was hij allerminst een persona grata. Hij was, in één woord: onsympa thiek. Met het geld van Lady Sue, dat links en rechts door hem weggeworpen was, had' hij vriend schap noch vertrouwen gewonnen. Hij bezocht de ge heime clubs, die ondanks de scherpe straffen door Cromwell op wedden en dobbelen gesteld, het toe vluchtsoord waren vaü de pretmakende heeren der groote stad. Bij het dobbel- en hazardspel had hij al tijd déveine. En tegen verliezen kon hij niet! Dan werd hij norsch en twistziek. De kunst, zich vrienden te maken kende hij in 't geheel niet. Toen hij ten leste Londen moest verlaten, wachtte hem te Acol Court eene hoogst onaangename verras sing. De toelage voor Lady Sue, voorkwam ditmaal eene vervolging uithoofde van gemaakte schulden. En die uitkeering had hij alleen verkregen door verval selling- van de geboorteacte zijner pupil. Zooals hij een oogenblik te voren aan zijne behuwd zuster had gezegd: hij was totaal op! Hij was, mis schien juist tot de overtuiging gekomen, dat hij nim mer zich zou kunnen redden door zijn persoonlijk op treden. Daarvoor behoefde hij meer dan ooit ruimte van geld. Wat zijn leeftijd betrof, hij was eve'n over de veertig, maar ten gevolge zijner leefwijze, en bitte re levenservaring, hadl hij diepe groeven in zijn ge laat, liep hij sterk voorover, hadden zijn vooruitsteken de lippen een neergetrokken plooi, te meer uitkomende doordat geen snor ze dekte, ja onlangs had hij zelf geklaagd, dat zijn kruinhaar was gedund. Zijn toestand was inderdaad hachelijk, daar Lady Sue over drie maanden meerderjarig werd en daarmee ook de toelage verviel, waarvan hij leefde. „Ik geloof dat haar zes miilioen terecht zullen ko BEZOEK MINISTERS VAN BRUSSEL. De Ministers zijn van hun bezoek aan de tentoon stelling te Brussel in Den Haag teruggekeerd, allen met de aangenaamste herinneringen en met de beste indrukken aan de hartelijke ontvangst, hun zoowel van de zijde van het Belgische Koningspaar, als van- vege de autoriteiten ten deel gevallen zegt het Hbld. Omtrent een en ander kan nog worden medegedeeld, dat de Koning aan de Nederlandsche departements hoofden niet alleen zijn genoegen te kennen heeft ge geven over de binnen eenige maanden naderende gele genheid om de Koningin der Nederlanden in ons land te bezoekefl, doch tevens geïnformeerd heeft naar onze koloniale toestanden en veel belangstelling toonde in het koloniale vraagstuk. De regeeringsautoriteiten en het tentoonstellings- bestuur toonden zich hoogst dankbaar voor de schilde rijen van Rubens en Van Dyck, die het Nederl. gou vernement en kunstverzamelaars hier te lande ten behoeve der tentoonstelling van oude kunst in bruik leen hadden gegeven. delijken omslag had betaald. De curator kwam in ver zet bij de beide gemeenten en beide gemeentebesturen meenden hun aanslag te moeten handhaven. Toen kwam de curator in beroep bij het college van Gedepu teerde Staten. Dit college achtte den aanslag van Bloemendaal onwettig en heeft dien vernietigd, met bevestiging van den aanslag in de woonplaats van den curator. (Tel.) LIDMAATSCHAP OPGEZEGD. Wegens de houding door de vrijzinnige fractie in de Staten van Friesland! Dinsdag j.l. aangenomen, waarbij de eerstgenoemde elke samenwerking in zake de verkiezing' van Gedeputeerden en die van een lid der Eerste Kamer van de hand! wezen, tengevolge waarvan een derde zetel in het college van Gedepu teerden aan rechts ten deel viel, heeft de heer S. Brandsma zijn lidmaatschap der vrijzinnige fractie opgezegd. GEDEPUTEERDE STATEN. De verkiezing van prof. Yan Hamel tot lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, is, naar aan het N. v. d. D, verzekerd wordt, zeer stellig niet van tijdelijken aardwèl is dit het geval met de ver kiezing van mi'. Kappeijne van de Coppello, niet het oog op een herkiezing van mi'. W. baron Röell. HET KRUPP-RAPPORT. Zooals bekend, was de Ivrupp^commissie éénstem-o mig gekomen met het voorstel, om het rapport te publiceeren. Nadat de Kamer echter van den inhoud had kennis genomen, deed mr. Drucker het Kamerlid voor Groningen, in het comité-generaal der Kamer het voorstel, het geheim ervan te bewaren. Na uitvoerige discussie werd daartoe met vrij groote meerderheid besloten, (Tel.) Gemeugd nieuw*. HET KOLONIAAL MUSEUM. De verplaatsing van het Koloniaal Museum van Haarlem naar Amsterdam is thans verzekerd. De commissie, welke zich daarvoor heeft gevormd, heeft thans een. totaal aan bijdragen van één miilioen gulden, de som welke noodig geacht wordt voor de stichting van het „Koloniaal Instituut." DE BLOEMENTENTOONSTELLING TE HAARLEM. De Haarlemsche berichtgever van het Hbld. schrijft: In eenige bladen komt het bericht voor, dat de bloe mententoonstelling met een financieel verlies zal slui ten. De heer Ernst II. Krelage, voorzitter der Alge- meeno vereeniging- voor bloembollencultuur, machtigt mij evenwel deze mededeeling tegen te spreken. De rekeningen zijn nog niet zoover opg'emaakt dat nu reeds over een resultaat te oordeelen is. BELASTINGPLICHTIGHEID VAN EEN KRANKZINNIGE. Gedeputeerde Staten van Noord-IIolland hebben ten opzichte van de gemeente Bloemendaal, een beslissing genomen, die niet van belang is ontbloot ook voor an dere gemeenten, waarin krankzinnigengestichten zijn gevestigd. Het gemeentebestuur vani Bloemendaal had een on der curateele staand patiënt van Meerenberg aange slagen in den hoofdelijken omslag der gemeente, niet tegenstaande de curator van den1 patiënt diens hoof- men bij een van die apqn, die: hier om haar zwerven zuchtte Mevrouw de Chavasse, met niet minder bitterheid dan Sir Marmaduke getoond had. Haar finantieele toestand hing grootendeels af, van de bronnen waaruit Marmaduke kon putten. Hij was in den laatsten tijd bijzonder vriendelijk voor haar ge weest, wat zijne vele kwaadsprekende vrienden toe schreven.... öf aan eene krankzinnige genegenheid voor de weduwe van zijn broer, öf aan verlangen om zijn oom, den Graaf van Northallerton, te plagen, die als echte Puritein alle actrices en die het geweest wa ren, haatte, en voor wien het een ergernis was, dat een lid zijner familie haar nog wel in de hoogte stak. „Kunt go nu niets bedenken, Marmaduke?" vroeg ze, na een oogenblik haar zwager gadegeslagen te heb ben, lie gejaagd de kamer op en neer liep. „Zoudt g- ij soms iets kunnen bedenken, lieve Edi- tha vroeg hij stekelig. „Och wat!" viel zij uit. „Ge zijt toch niet te oud om het meiske op u te doen verlieven „Dacht ge soms dat ze nog zou luisteren naar haar ouden voogd?" zeide hij met een sarcastischen lach. „Dat meisje, met haar hoofd vol romantische ideeën. en ik. met mijn bedelaars-kleeding', mijn kalen kop en lastig' humeurBahMaar", vervolg de hij, met een onaangenamen lach, „het is zeer on baatzuchtig en zelfopofferend1 van u, mijn waarde Editha, dat die gedachte in uw hoofd opkomen kon. Sue is niets op u gesteld. Als zij hier in huis de baas werd, zou dat voor u onaangename gevolgen hebben." „NeenHier is niet van noode, ons gesprek op dien toon langer voort te zetten, Marmaduke", zei ze moe deloos. „Aangename dagen zullen voor mij niet weer komen, waar gij geen cent hebt om mij een nieuwe ja pon te koopen' en mijn huis in Londen in orde te bren gen." Ze had een ander antwoord van hem verwacht een ruw en onbeschofd antwoord, zooals ze van hem gewoon was wanneer zij hem zijn gebrek aan geld ver- In een te Bussum verschijnend plaatselijk blad komt de volgende advertentie voor: „Heden overleed plotseling, tot mijn diepe droef heid, mijn zoo recht-innig geliefde Kater „Majoortje" neergeveld door de rechtvaardige hand van een lafhar tig, barbaarsch omnensch. Helaas Hoe hevig knaagt mij nu het zelfverwijt, dat ik er bij zijn leven niet be ter zorg voor droeg, de neiging van het geliefde roof dier, n.l. zwerven en vogels moorden, beter in dwang te houden. Hein, de gepensioneerde en kind. Prinses Marielaan, villa „Klein maar Dapper." N.B. Geen bloemen; verzoeke van rouwbeklag ver schoond' te blijven." Deze advertentie wordt onmiddellijk gevolgd' dooi de volgende: Aan alle fatsoenlijke vogelen in de omgeving van de Prinses Marielaan te Bussum. Wijze: Majoor's Feest Marsch: „Juicht vogels: juicht! Hein's kat is dood!, Geveld' door 't moordend! lood Van vogels-minnend mensch. Juicht, vogelen, juicht! Zingt hem ter eer Uw schoonste lied) Die ons verloste van de kat Van een Majoor, een ongelikte Beer. Een der vele in rouw gedompelde Moedervogels." WERKMANSKAARTEN. De Holl. Spoor heeft fraude ontdekt bij de aanvraag van werkmanskaarten. Eenige werkgevers hebben na melijk op aan de stations verkrijgbare formulieren, waarop die kaarten moeten worden aangevraagd, na men geplaatst van arbeiders, die niet bij hen in dienst waren. De laatsten kregen zoodoende werk manskaarten AmsterdamBloemendaal, waarvoor zij 1.80 per week betaalden, terwijl het gewone dagre tour 0.55 kost. De aanvragen hadden veel plaats om aan collega's een genoegen te doen en omdat het eenmaal een ge woonte was geworden. De Haarlemsche justitie is in de zaak gemoeid en heeft reeds eenige personen gehoord. Wanneer een strafvervolging wordt ingesteld, is1 dit voor de betrok kenen des te erger, omdat geen geldboete, maar alleen gevangenisstraf kan worden gevorderd. UIT GRAFTDIJK. Aangenomen de toezegging van beroep naar Oost en West-Graftdijk door D. v. d. Most V. Spijk te Haar lem. UIT URSEM. Gister werd voor de eerste maal alhier verschillende weet. Het was zijn gewoonte niet om tegenover haar zijn drift in te toornen. Zij was zijn deelgenoot© ge weest bij tal van onverantwoordelijke uitspattingen, toen hij in Toonden, onder den schijn van rijk te zijn, een hooge positie trachtte te winnen. Er hadden in dien tijd geruchten geloopen over een speelhuis, waar in Mevrouw Chavasse, de vroegere actrice, den toon aang'af, een huis dat door de spionnen van den Lord Protector scherp in het oog werd gehouden. Nu was zij, door den nood gedrongen, bij haar zwa ger te blijven, zijn lot te deelen. In allen geval had ze bij hem een. dak boven haar hoofd. Toen hij de min derjarige Lady Sue bij zich in huis moest nemen, had hij zijn schoonzuster bij zich genomen om als duenna op te treden. In den beginne had de mooie Editha, door hare on miskenbare bekoorlijkheid, de opvliegendheid1 en ruw heid van Marmaduke in toom weten te houden; daar na echter was zij de souffre-douleur geworden van zij ne booze buien. Maar tot hare groote verwondering was hij nu weer de zachtheid zelve geworden, en dat, ondanks hare stekelige woorden. Hij wierp het hoofd in den nek en barstte in een on bedaarlijk, half spottend, overmoedig gelach los. Hij haalde de breed© schouders daarbij op en zeide: „Wat zijt ge toch kortzichtig', mijn waarde Editha; als ik mij niet vergis, dan zult ge, wat dit betreft, binnen drie maanden alleraangenaamst verrast wor den Wees zoo goed, zoo lang uw ongeduld op te schorten, en kalm te blijven tegenover een brutale meid. Het zal u geen windi-eieren leggen; daar geef ik u mijn woord op!" Zonder verder iets te zeggen ter nadere verklaring, keerde hij om blijkbaar blij lachende over haar ge lukkigen inval en ging naar boven, het aan haar overlatende om over zijne raadselachtige woorden te zinnen. (Wordt vervolgd!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1