lTit lift gonroer»tover,*!ag over 1909. STADSNIEUWS. kleine gemeentewerken publiek aanbesteed. De hoog*- ste inschrijver in massa was de heer C. Bakker te Ur- stm voor 488, de laagste inschrijver de heer W. Kla ver te Rustenburg- voor 421, welke som juist de ra ming was, aan wien het werk g'eg'und is. UIT HOORN. Gisternamiddag is bij het station Hoorn aan den Overweg van den Koepoortsweg de locomotief van een goederentrein gederailleerd. De trein is door een hulplocomotief op een ander spoor gereden. De schade ia niet belangrijk. De treinenloop onderging geen ver traging, wel de paardentram Hoorn'Enkhuizen, daar het verkeer aani den Koepoortsweg ongeveer V2 uur gestremd was. De sedert ruim 2 jaar in Hoorn bestaande veree niging tot veredeling van het ambacht ten doel heb bende de oprichting van een ambachtsschool, vakcur sussen en teekenscholen, enz. is gisterenavond op voorstel van het bestuur opgeheven en veranderd in een vereeniging „de Ambachtsschool voor Hoorn en Omstreken, gevestigd' te Hoorn. Dit besluit werd genomen ten gevolge van gevoerde besprekingen met B. en W. en den Raad1 der Gemeen te. Deze, bevreesd, dat eventueel te geven geldten ook voor andere doeleinden dan alleen voor een ambachts school zouden worden bestemd, stelde als voorwaarde, waarop subsidie zou kunnen worden gegeven, o.m. dat de naam der vereeniging zou worden veranderd en dat de Raad zeggingskracht1 in het bestuur zou kunnen ui toef enen. Gisterenavond werd dan besloten: le. de vereenoging te noemen als boven vermeld; 2e. als middel om het doel, verbetering te brengen in de opleiding van toekomstige ambachtslieden, te be reiken, alleen te noemen, de oprichting en de instand houding van een ambachtsschool te Hoorn; 3e. 2 leden, van het bestuur, bestaande uit 7 leden, te doen benoemen door den Raad uit dubbeltallen door ile leden opgemaakt 4e. wijzigingen in de Statuten aangebracht, te on derwerpen aan de goedkeuring van- den Raad'. Nu alleszins met de wenschen van den Raad is re kening gehouden, vertrouwt men spoedig toezegging te erlangen, dat de gevraagde jaarlijksehe subsidie van 2500 is toegestaan. De toegezegde Regeeringssubsidie zal gehandhaafd' blijven, zoodat de nieuwe vereeniging in een stadium is getreden, waarvan verwacht kan worden, dat de op richting van een ambachtsschool te. Hoorn spoedig zal worden verwezenlijkt. UIT OUDKARSPEL. De Heer D. Prins alhier is benoemd tot onder wijzer te Den Helder. UIT DE EGMONDEN. Gisteravond gaf het Harmoniekorps „Lamoraal" directeur de heer Soomer van Alkmaar eene uitvoe ring- in de muziektempel bij het hotel „De Drie Eg- monden te Egmond aam den Hoef, ter eere van den burgemeester, den heer P. J. M. van Sonsbeeck. Een talrijk publiek, zoowel van hier als elders, was komen luisteren. Een 10-tal nummers werden op uit stekende wijze ten gehoore g*ebracht en bewijzen, dat de leiding van het korps in goede handen is. Het ap plaus dat na ieder nummer volgde, bewees, dat 't pu bliek het gehoorde op prijs- stelde. Na afloop werden de spelers door den1 burgemeester in het hotel „De Drie Egmonden" genoodigd, waar ze iets konden gebruiken. Hier onderhield! de burgemees ter zich eendgen tijd met het Bestuur en den Direc teur, en bedankte zoowel hen als de leden voor den genotvollen avond, hem geschonken. Een woord van dank van het publiek aan ons kra nig korps is hier zeker wel op zijn plaats. Het Bestuur van den Bovenpolder had tegen gis teravond de ingelanden bijeen geroepen ten einde te spreken over eenige verbeteringen aan- den molen etc. Tot hun spijt kon de vergadering niet doorgaan, aan gezien niemand der ingelanden- gehoor had gegeven nan de oproeping. Zelfs het Bestuur was nog niet compleet. 't Een en ander getuigt zeker niet van groote be langstelling. EEN ERNSTIGE AANVARING. Te Dordrecht heet gistermorgen een ernstige aan varing plaats gehad'. Ilet- ijzeren klipperschip „Vooruitgang" kwam in hevige botsing met een ander schip. De schipper van Vervolg. Het verslag vani de commissie van beheer der ge- meente-reiniging leert, dat het personeel bij deze tak van dienst einde 1909 48 man bedroeg. 1 werkman werd eervol ontslagen, 3 werden er gepensioneerd. Er werden 270 verlofdagen verleend. Al de werklieden ontvingen een werkpak waarvoor word uitgegeven 7343.10, 16 hunner een paar laarzen, kostende 111.80. De ongevallen-verzekering kostte 433.36, uitge keerd werd 28.63. De gemeente-reiniging had in gebruik 17.67.80 H.A. waarop 13 paarden, 78 schapen en 4 koeien werden ge weid. De opbrengst van land en vee bedroeg 3336.95, de onkosten, de renten van de koopsom daarin begrepen, 3219.28V2. Zuivere winst derhalve 116.66%. Tn 1909 werden afgeleverd 4056 stère compost en wel 65.5 stère aan landbouwers onder Akersloot, 27 te Schoorl, 40 te Schoorldam, 1684 te Castricum, 1371.5 te Egmonden, 650 te Heer-Hugowaard, 22 te Langendijk, 75 te Alkmaar, 65.5 te Beverwijk, 15.5 te Limmen, 30 te Warmenhuizen, 10 te Zuid-Scharwoude. Opbrengst 7958. Voor het ophalen van as-ch en! vuilnis is de stad nog verdeeld in 6 wijken, waarin door de buitenwijken bin nenkort verandering zal moeten worden gebracht. Van het slachthuis werden 43 wagens afgekeurde deelen vleesch en 164 wagens spoeling en mest ge haald. 1800 stère water werd gebruikt voor het schrobben na afloop der week- en groote veemarkten. Voor het sproeien der straten werd verbruikt 622 stère duinwater. Gedurende het heerschen- der cholera te Rotterdam en elders werd de' Omval geregeld voorzien van duin water. Op 31 December waren er 5748 tonnen in gebruik. De tonnenbelasting bracht 6000 op. Voor de ont smetting werd carbol gebruikt. Klachten kwamen zeer weinig voor. Het- aantal paarden bedroeg aan bet einde van het jaar 15. De stalling laat veel te wenschen over (de aanbesteding van nieuwe gebouwen daarvoor beeft der ze week plaats gehad). De_ opbrengst van vuilnis 1134.63, van puin J 197.95, van oude tonnen 61.75, van lompen enz. 883.23, van diversen 313.14. De tractementen en arbeadsloonen bedroegen resp. 3124 en 26008.96. dit laatste wist zich met- zijn vrouw en 6 kinderen, die nog in nachtgewaad waren, te redden. Ook kon hij nog juist zijn geld uit de roef halen. Spoedig daarna zonk het schip. ERNSTIGE MISHANDELING. Twee Heldersche visscherlied-en passeerden Woens dagmiddag met dei^ trein het station Beverwijk, waar een woordentwist aanleiding was, dat zij handgemeen raakten. Toen de trein aan het station stilstond, greep de een den ander aan en sloeg hij hem viermaal met het achterhoofd zoodanig tegen de metalen ver- warmingsplaat, dat hij bewusteloos bleef liggen en uit neus en mond bloedde. Door het treinpersoneel werd dte dader, Bakker ge naamd, aan de politie overgeleverd, terwijl zijn slacht offer naar liet politie-bureau werd gebracht, 0111 ge neeskundig behandeld' te worden. De dader werd naar de gevangenis te Haarlem ver voerd. DRIETAL TE OOST-ZAANDAM. Drietal te Oost-Zaandam (vacature ds. W. Bax, sen.; deze heeft Zondag j.l. afscheid gepreekt en is emeritus geworden) C. Met te Zuid-Zijpe, K. Nobel te Kedichem en A. J. Werner te Noord-Schermer (Stompetoren). DE VERLANGDE VERKLARING. Aan een vriend zoo deelde De Stand, mede die zeer sterk op herkiezing vani den- heer van Heeckeren aandrong is de raad gegeven: „Wilt ge uw doel be reiken, zorg dan vóór alle dingen, dat de heer van Heeckeren zich verbindt, om van nu af geen woord meer over deze zaak te spreken." Land en Volk verneemt nu de volgende toelichting: „De heer Kuyper moet aan den heer Van Heecke ren een briefje hebben geschreven, houdende mededee- iing, dat zijn mandaat als lid der Eerste Kamer zou worden verlengd, indien 'hij zich- wilde verbinden om over „de zaak" verder te zwijgen. Het briefje hield verder het verzoek in, dat het aan den afzender zou worden teruggezonden. „De heer Van Heeckeren heeft bedankt en- het briefje teruggezonden, nadat het was gefotografeerd." Dit komt in de groote lijnen overeen met hetgeen aan de N. Rott. Ct. is verteld als het verhaal, dat on der de Statenleden van Zuidholland de rondte deed. AANBESTEDING. Door het provinciaal bestuur van Noord-Holland werd gisteren te Haarlem aanbesteedliet maken van een rijwielpad langs een gedeelte van den Rijksweg van Haarlem naar Alkmaar. Minste inschrijver was J. Henaeman te Heemskerk, [die 3804 meter voor f 3000 wil maken. STAKING TE ENSCHEDE. De fabrieken van leden der Fabrikantenvereeniging zijn gesloten om deze week niet weer te werken. Vele vaste arbeiders werken door. Worden deze op 1000 gerekend, dan zijn er nog 7000 arbeiders, die werden uitgesloten. Volgens het jongste verslag der K. v. K. en F. kan het gemiddelde loon per arbeider op f 9 per week worden gerekend en zal de loonder ving voor deze halve week zijn een bedrag van f 38.000. DE RESTAURATIE VAN DE ST. BAVO. De commissie uit de Staten van Noord-Holland, heeft geen bezwaar om acht jaar lang f 2000 per jaar toe te staan uit de Prov. fondsen voor de restauratie van de St. Bavo te Haarlem, welke restauratie daar door zal kunnen voleindigd worden. HET SLECHTE VOORBEELD. Scheveningsche visclivrouw heeft nog een paar do zijn kleine schelletjes te koop. Arbeidersvrouw vraagt prijs verneemt dat de scholletjes tien dubbeltjes moeten kosten. Ze biedt twintig centen en wordt ten slotte koopster. Een agent van politie, getuige van dezen handel, zegt vol ver bazing tot Scheveningsche: „Hoe durf je een gulden vragen, als je dat zoodje voor twee dubbeltjes weg geeft?" „Heb ik van je baas geleerd" antwoordt het vrouwtje. „M'n man was laatst dronken; hebben ze tien gulden boete tegen 'in geëischt en met twee hon derd centen was ie kedin. En nou jij!" (Hbld.) KORTE BERICHTEN. Een groot aantal winkeliers in meubelen te Rot- In totaal werd door de reiniging 26.765.66 meer uitgegeven dan ontvangen tegen 27.158.49 in 1908. De gebouwen en inventaris van het pompstation verkeeren in goeden staat. De opbrengst van het wa terverkoop nam toe, bedroeg j 68249.08%, de uitkee- ring aan de gemeente 10094.82. Het aantal genomen baden in de zwem- en badin richting bedroeg 6518 tegen 11071 in 1908. Het ledental van het Witte Kruis bedroeg op 31 December 1909 913 tegen 622 in 1908. In de badinrichting van het Witte Kruis werden ge nomen 15928 baden tegen 15801 in 1908, 519 ontsmet tingen waarvan 121 uit Alkmaar hadden er in 1909 plaats in de ontsmettingso-ven. De afdeeling Alkmaar der Nederlandsche vereeni ging ter bestrijding der tuberculose begon in den loop van 1909 hare werkzaamheden. De algemeen© gezondheidstoestand! was gunstig. Al de patiënten die leden aan febris typhoidea (3 gevallen), dipheritis (1 geval) roodvonk (10 gevallen) herstelden. Op de algemeen© begraafplaats werden 187 lijken begraven (35 le klasse, 11 2e klasse, 20 3e klasse en 121 op het algemeene gedeelte), op de Roomsch-Katho- lieke 127 en op de Israëlitische 3. 26 maal werd op last van burgemeester en wethou ders den doodschouw verricht. Het verslag van het stadsziekenhuis vermeldt dat het aantal patiënten 265 bedroeg met 8755 verpleegda- gen. Het verdient opmerking, dat van die patiënten 245 van binnen en 20 van buiten deze- stad, en geen werd verpleegd voor rekening van de rijksverzekerings bank of van het Departement van- Justitie. 70 groote operatiën hadden er plaats, 57 maal werd eerste hulp bij o-ngelukken verleend, 7 verlossingen, waaronder 6 bijzondere, hadden er plaats, 12 patiënten werden in de barak verpleegd. 1 van de 6 zenuwpa tiënten moest naar Meer en Berg worden overge bracht. 29 patiënten zijn er in 't geheel overleden. In het Rijksopvoedingsgesticht voor jongens, waar een afzonderlijke ziekeninrichting bestaat, werden 132 jongens in behandeling genomen met 2816 verpleegda- gen op de ziekenzaal en 2055 als loopende patiënten behandeld. 7 jongens werden in het Stadsziekenhuis verpleegd, 1 patiënt is er overleden, 2 zijn er naar een krankzinnigengesticht gebracht. De algemeene gezondheidstoestand was- gunstig. In de Cadettenschool werden 111 lijders in behan deling genomen met 471 ziektedagen. Allen herstelden. In het St. Elisabeths-gesticht werden verpleegd 185 patiënten met 6019 verpleegdagen, waarvan 20 op 1 Januari 1909 in behandeling en wel 78 mannen, 92 vr. en 15 kinderen. Hersteld! ontslagen zijn 65 m„ 76 vr„ 13 k., overleden 7 m„ 8 vr. en 1 k. Op 31 December 1909 bleven in behandeling 6 m„ 8 vr., 1 k. terdam hebben zich voorloopig Verbonden, hun zaken des avonds te 8 uur te sluiten. In eene eerstdaags te houden vergadering zal hierover nader beslist worden. Gisternacht is er ingebroken bij den arbeider E„ te Ambt Almelo. Uit de chiffonier© werden vermist een bedrag van 79.35 en- een doosje met gouden sie raden. Door den heer K. Bos te Wildervank is 8000 geschonken voor den bouw van een nieuwe Gerefor meerde kerk aldaar. Te Tiel is ingebroken in een pakhuis. De brand kast werd geopend, boeken over den vloer geworpen, maar behalve een linnen zakje met centen, vond de dief daarin niets van zijn gading. De vergadering van den Bondsraadi van den A. N. D. B. te Amsterdam besloot gisteren 500 naar de uitgeslotenen te Enschede te sturen. Of er nog 10.000 geschonken zal worden, zal bij referendum worden beslist. De Nederlandsche Politiebond! heeft tegen 31 Juli wedstrijden uitgeschreven van politiehonden in het Brongebouw t© Haarlem. Het. aantal honden dat kan deelnemen is beperkt, daar iedere hond afzonder lijk minstens 40 minuten moet werken. Te Haarlem is een loodgieter, die pas zijn gou den jubilé gevierd had, doodgevallen uit een) dakgoot. Provinciale Staten van Eries-land! hebben goed gekeurd het voorstel, 30 tegemoetkoming te geven in de huur aan de pachters van het grasgewas, die door den hoegen watervloed! geleden hebben. De justitie te Leeuwarden heeft Jacob B„ die uit noodweer Zondagavond een arbeider uit Augustï- nusga doodschoot, op vrije voeten gesteld. Tot tweemalen toe is gisteren, door tusschen- komst van burgers, aan kwartjesvinders te Rotter dam belet hun slag te slaan. Het eene geval betreft iemand die in handen viel van deze lieden, die aan den weg zaten te kaarten, het andere êen heer die naar een café wgrd meegelokt. Een jongen in Dordrecht, die voor zijn patroon een aangeteekenden brief moest wegbrengen ep niet wist hoe er mee te handelen, beweert dezen in de bus te hebben gedaan. De brief, inhoudende 235, is evenwel niet aangeholpen. De jonge man Harm Sportej tp Midwolda, die sedert langen tijd ziekelijk was, heeft van II. M- de Koningin een gift van 15 ontvangen voor de aan schaffing van een venterskar. HET DRAMA TE RIJSWIJK. De Haagsche rechtbank veroordeelde heden in zake het Rijswijksche drama beklaagde jhr. G. van S. tot zes jaar gevangenisstraf, wegens het op uitdrukkelijk en ernstig' verlangen iemand1 dooden. BENOEMD. Bij Koninklijk besluit is bepoeipd! tot auditeur-mili tair in het tweede militaire arrondissement, stand plaats 's Hertogenbosch, mr. J. S. L. Ag'hina, vroeger alhier, thans ambtenaar van het O. M. bij de kanton gerechten in het arrondissement 's Hertogenbosch, voor de kantons 's Hertogenbosch, Oss, Heusden, Waalwijk en Oirschot, ter standplaats 's Hertogenr bosch. K E NNE M E RL AN D De N.V. „Kennemerland", alhier, fabriek van ver duurzaamde levensmiddelen, directeur de heer De Lange, heeft ter gelegenheid van baar inzending op de Brusselsche tentoonstelling, waar zij met een belang rijke inzending van haar producten, zooals onze lezers uit onze Brusselsche brieven weten, stand no. 12 in neemt een brochure in 't licht gegeven, waarin op de tegenwoordige beteekenis van de Nederlandsche oon- serven-industrie, inzonderheid' op de voortbrengselen van Kennemerland de aandacht wordt gevestigd. Van Kennemerland, die gezegende schoon© streek, waar akker aan akker, veld naast veld elk jaar weer den planter de heerlijkste oogsten verschaft. Uit dank baarheid, aldus ontleent de N. Ct. aan de brochure, voor al die goede gaven, uit gehechtheid aan dien gul len bodem werd' in 1902 te Alkmaar de fabriek, welke zich zou bezighouden met het conserveeren dezer tuin- producten, „Kennemerland" genoemd. Deze fabriek bestaat thans dus reeds 8 jaren; haar productie is in die jaren verdriedubbeld, haar uitge breidheid is meer dan verdubbeld'; elk jaar blijft men bouwen aan nieuwe magazijnen en aan lokaliteiten om de steeds grooter wordende hoeveelheden groente te kunnen verwerken. Hoe langer hoe meer wordt het bedrijf machinaal in- In de barak 18 patiënten met 585 verpleegdagen. Hersteld ontslagen zijn 6 m., 6 vr., 2 k„ overleden 1 m„ 1 vr., 1 k. Er waren 22 zenuwpatiënten met 3667 verpleegda gen, waarvan ontslagen 9 en overleden 2 vrouwen. 107 operatiën hadden er plaats, op de poliklimiek werden 104 personen 891 maal behandeld' en 17 perso nen werden 141 maal behandeld met Röntgenstralen. Buiten bet gesticht in wijkverpleging werden 796 bezoeken gebracht in 42 huisgezinnen, waarvan in 23 huisgezinnen 663 bezoeken kosteloos. De doorloopen- de verpleging' telde in de stad' 9 gezinnen met 475 dagverplegingen, waarvan in 5 huisgezinnen 35 koste loos, in 17 huisgezinnen- 201 nachtverplegingen waar van in 6 huisgezinnen 43 kosteloos en in 19 huisge zinnen 361 dag- en nachtverplegingen, waarvan in- 1 huisgezin 3 kosteloos. In de stadsapotheek werden gereed gemaakt 18520 recepten of bijna 51 per dag, waarvan kosteloos 11812. De beide verpleegsters der gezinsverpleging bezoch ten 182 patiënten met 6183 bezoeken, d. i. 1351 minder dan in 1908. Vol gens ontvangen opgaven werden er 393 koepok inentingen verricht. Omtrent het slachthuis wordt gemeld dat van het koelhuis en voorkoelhuis een nog drukker gebruik ge maakt werd dan in 1908. De toestand van het slachthuis en inventaris wor den over het geheel zeer gunstig en aan het doel be antwoord genoemd. Er werden in het geheel 10328 beesten, waarvan 62,6 voor export geslacht tegen 6720 in 1908 over 9 maanden. Het grootst aantal dieren dat op een dag werd ge slacht bedroeg voor volwassen runderen 19, voor paarden 10, voor vette kalveren 11, voor nuchtere kal veren 59, voor schapen 16 eu voor varkens 57. In Mei werd aangevangen voor het slachten voor export nadat van Rijkswege in het gemeentelijk slachthuis een keuringsdienst was ingesteld. I11 hoeverre dit slachten op den duur zal opnemen, is thans nog moeielijk te zeggen, doch zal voor een belangrijk deel afhangen van het bedrag der» slacht- rechten, dat door de gemeente blijvend zal worden ge heven. Van dë ziekveehal werd 72 maal gebruik gemaakt. Het aantal dieren dat op de stallen verblijf hield was 5811, 72 dieren stierven er of werden uit nood geslacht. 8098 etmalen werd er stalling en 2321 etmalen werd er voeder verleend'. Van de weegtoestellen werd meer gebruik gemaakt in 't bijzonder voor het wegen1 van huiden 2277 in 1909 tegen 567 van de 9 maanden van 1908. Deze vermeerdering is het gevolg van eene tijdelijke gericht, teneinde den hoogsten graad van zindelijkheid bij de fabricage te kunnen bereiken. Machinale wasch- macbines van eigen constructie, doperwten-pelmachi-- nes en al de nieuwste uitvindingen op dit gebied vin den hun toepassing in de fabriek „Kennemerland," terwijl^ heel den dag door het kristalhelder duinwater neerglinstert uit tallooze sprenkelaars en kranen ea een absolute zuiverheid geeft aan alles wat daar ver werkt wordt in de 8 jaren van haar bestaan, hebben tallooze tuinders om Alkmaar, in Heilo, in Castricum, in Lim men, in de Egmonden, in Bergen en Schoorl hun cul tures uitgebreid, zeker als zij zijn in de fabriek „Ken nemerland, dicht bij huis een groot en vast1 afzetge bied te vinden. Na gewezen te hebben op de beteekenis van den export van dit product, zegt de schrijver over een eigenaardige glasverpakking Het door particulieren, gebezigd© buitenlandsche procédé bleek voor de fabriekspractijk onbruikbaar; bij bet steriliseeren ontweek een gedeelte van den in houd der flacons, waardoor een luchtdruksluiting ver kregen moest worden; de bovenste laag conserven kwam daardoor droog te liggen en werd onooglijk, ter wijl temperatuurverhooging der omgeving vaak bet loslaten der deksels- ten gevolge bad. „Kennemer land" volgde daarom het voorbeeld' der Eransehe fa brieken en sloot haar flesschen af met een hermetisch sluitende metalen capsule. Op de tentoonstelling in Brussel exposeert zij eenige fladons (model 1910), waarbij de metalen capsules vervangen zijn door gla zen deksels, alleen van buiten door -een metalen ring hermetisch op de flacons bevestigd. De inhoud kan nu niet meer in aanraking komen met eenig metaal. De fabriek „Kennemerland" liet zelf naar eigen tee- kening de vormen dezer flesschen maken. Het resul taat heeft beantwoord aan de verwachting. Zij bezit thans de beste flesschensluiting der geheele conserven- industrie. AANBESTEDING, De op 4 dezer door het gemeentebestuur aanbestede werken als 10, het bouwen van een stal voor 20 paar den met stalknechtswoning bij de gemeente-reiniging en 20, het uitvoeren van eenige dam-, graaf-, grond-, metselwerken enz. voor de nieuwe Emma- en Heilooër- bruggen, is aan de laagste inschrijvers, resp. Th. Krom en A. van der Eng te Uitgeest voor f 7777.77 en W. Stroomer te Driehuizen voor f 8820, gegund. PREDIKBEURTEN. 10 Juli 1910. Groote Kerk, 10 uur, Ds. Kloosterman, bediening van het H. Avondmaal. Avond 6 uur', Ds. Kloos terman, dankzegging. Kapel, 10 uur, Ds. Vinke. Evang.-Luth. Kerk, 10 uur, geen dienst, Doopsgez. Rerk, 10 uur, Ds. M, Honigli, van Fra* iieker. Op beroep, Bern,-Geref. Kerk, 10 uur, Ds. de Regt, koorzang. Gereform. Kerk, Voormiddag 10 uur, Ds. Wechge- laer, voorbereiding voor het H. Avondmaal. Avond 6 uur, Ds. Wechgelaer, Cat. Zond. 52b. Chr. Ger. Gem. Gebouw „Rehoboth", Koningsweg', 10 uur en avond 6 uur, godsdienstoefening. Hersteld Apostolische Gemeente, Schoolstraat, Voorm. 10 uren, avond 5 uren en Donderdagavond uen Godsdienstoefening. Godsdienstoefening van de Heiligen der laatste dugeu kleine zaal Harmonie, 5 uur, Consistorie Geref. Kerk, Oudegracht D 83, Maan dagavond 8V2 uur, vergadering van de Jongelinga- vereeniging „Paulus", Gebouw Waakt en Bidt. Laat. Zaterdagavond van 8V2 tot 10 uur, vergadering van de Christelijke Jonge- lingsvereeniging „Zacheus", voor jongelingen boven 16 jaar. Zondagmiddag van 4 tot 5V2 uur, vergade ring van de Christelijke Knapenvereeniging „Timo- theus", voor knapen van 12 tot 16 jaar, Herv. Gem, te Oudorp, 10 uur, geen dienst. Herv. Gem, te Stompetoren, 9'/a uur, Ds. A. J. Werner. Herv. Gem. te Egniondbinnen, 91/g uur, ds. H. W, Bosch. Herv. Gem, te de Rijp, 10 uur, Ds, Kater, Doopsgez, Gem,, 10 uur, Ds. Fopma, Herv, Gem, te Bergen, 's avonds 7 uur, Ds. Cannegieter, (Herv. Gem. te Oterleek, 91/2 uur, Ds. J. J. v. Meurs. Herv. Gem. te Schermerhorn, 9!/2 uur, Ds. Linde boom, van Oudorp. Geref. Kerk, preeklezen. verlaging van het weegtarief voor huiden van nuchte re kalveren, waartoe burgemeester eni wethouders bij wijze van proef hadden besloten. Deze proef welke als uitmuntend* geslaagd mag hee- ten zal er zeker toe bijdragen dat spoedig tot eene definitieve verlaging van het bedoelde tarief zal wor den overgegaan. Bij het wegen van levende varkens werd eenzelfde korting op het bruto gewicht ingevoerd als bij de stadswaag gebruikelijk is, wat billijk is te achten. Afgekeurd werden in het geheel 56 stuks vee, bene vens een groote partij ingewanden, vleesch en vet» Gewogen werd! er 70230% kilo vleesch. Gestereliseerd' werd het vleesch van 26 beesten, bo vendien 288 K.G. rundvleescb, 1229.5 K.G. en 1409.75 K. G. varkensvet. Uit het onderzoek naar het voorkomen- van tubercu lose bij het Alkmaarsche slachtvee bleek, dat het per centage bedroeg voor volwassen runderen 21.1 (17.19 in 1908), voor kalveren 0.1 (0.25 in 1908), voor varkens 5.9 (9.68 in 1908), waaruit volgt dat het percentage der tuberculose bij volwassen runderen is toegenomen, bij kalveren en varkens is gedaald. De ziekten beperkten zich in den regel tot enkele organen, zoodat doorgaans kon worden volstaan met afkeuring der aangetaste deelen. In de gevallen dat afkeuring van het geheele dier moest plaats hebben, kon het vleesch na sterilisatie weder worden afgege ven. In een geval een rund! betreffend moest het vleesch worden vernietigd. Voor den mensch schadelijke finnen werden 11 maal aangetroffen. De parasieten verkeerden steeds in- gedegeneerden toestand. Ingevoerd werden 20810.25 K.G. vleesch tegen 28742 K.G. in AprilDecember 1908. 16 processen-verbaal werden er opgemaakt wegens overtreding der bestaande verordeningen. I11 13 gevallen moest worden gebruik gemaakt van de bevoegdheid van den directeur, gegeven in art. 54 van het Algemeen reglement op het Gemeenteslacht huis en werden boeten opgelegd'. Dit betrof in den regel slagersgezellen. Het komt mij voor dat de sla gerspatroons in deze zeer nuttig werkzaam zouden kunnen zijn door hun' personeel meer op bestaande voorschriften te wijzen of door op andere wijze te hel pen bevorderen dat overeenkomstig de voorschriften wordt gehandeld, zoo luidt het verslag. Finantieel was voor dezen tak vani dienst 1909 min der gunstig dan 1908. De slaehtgelden bedroegen 19.826.65, raming 21.359.05. De overige posten van ontvang bedroegen 4896.205, de uitgaven beliepen 13568.86°, raming 14054.89. Liet exploitatiejaar 1909 bracht een nadeelig saldo van 246.82. Wrrdi vervolgJ.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2