"aetiseh DE li, f.tjoppr3 wterrein Lsngestraat, M Kouttil, Alkmaar. ruim 50 llesschso uitstekend BESSENSAP. flight cap,, I OMES, Rlddsrstriftt Alkmagr. "TJaT BUITENLAND eifHOH THIJBET2, Magda- leners straat bij het Hol, dat is uw voordeel. Leest nog eens de advertentie in de courant van j.l. Zaterdag. ^Gemeenteraad van Alkmaar. Fyne le keuren IayulIss.» aan den W ast er weg, Ummulmn en E gin onder straat- HT ADVERT E N THEN Te keeps Sangelseden flinke BIJVERDIENSTE EEN AVONTUUR IN EEN ROOKCOUPé. tj SEN ,GEV0LG VAN DE ONLUSTEN. en NUTTIG is een opvouwbaar in een tascbje, mee te voeren aan de fiets, (gewicht 500 gram), in voorraad bij opname gezocht voor twee jongens Grossiers in Gedistilleerd. TE BERGEN TE KOOP Te bevrssgen bij A. G. DEN BOESTERD, To urn FRANKRIJK. Minister-president Briand blijft krachtig de politie in bescherming nemen Gisteren bestreed hij het voorstel tot het verleenen van am nestie, ingediend dooi- den geünifieerden socialist Sixte Qtienin, en wees met klem op de noodzakelijk heid om een einde te maken aan de opruiing tegen de dienaren van de openbare macht. Het voorstel werd verworpen met 420 stemmen tegen 108 succes had de bestrijding dus wel. Een der bestuurders van den Bond van Spoor wegbeambten heeft verklaard „Op 25 April en 28 Mei j.l. hebben wij twee brie ven gezonden aan de spoorwegmaatschappijen, waarin wij onze eischen uiteenzetten. Een afschrift van die brieven is toegezonden aan de ministers Millerand en Briand. Op die brieven is nog geen antwoord ontvan gen. Wanneer aan onze wensclien niet wordt voldaan dan breekt de werkstaking uit, welke maatregelen de regeering ook mocht nemen. Wij beschikken over mid delen om die staking zoo krachtig mogelijk door te voeren. De algemeene mobilisatie, waarmede men ons dreigt, zal ons niet weerhouden. Bovendien zullen onze makkers, die onder dergelijke omstandigheden gemo biliseerd zouden worden, weigeren aan den oproep dei- militaire autoriteiten gehoor te geven TURKIJE. Uit Konstantinopel wordt aan het „Berl Tagebl." bericht, dat de politie daar ter stede een ge lieim genootschap op het spoor is gekomen, dat ten doel had de Jong-Turksche regeering ten val te brem gen en de ministers en andere staatslieden te ver moorden. Naar het heet, zou de politie zeer belang rijke documenten hebben ontdekt, o.a. bij huiszoekingen in twee drukkerijen. Den berichtgever was verzekerd, dat reeds een aan tal personen in hechtenis waren genomen. JAPAN. Volgens telegrammen uit Tokio, betoogt de Japansche pers eenstemmig dat de belangrijkste be palingen van de overeenkomst tusschen Rusland en Japan vervat zijn in een geheim verdrag, waarvan beide regeeringen het bestaan zullen ontkennen. De Retsj meldt, dat de publicatie van de overeen komst betreffende Mandsjoerije is uitgesteld tot de maand Augustus. Men zou hebben opgemerkt, dat het noodig is' eenige bijzonderheden in den tekst te veranderen. De Times daarentegen beweert, dat Maandag' de overeenkomst zal worden bekendgemaakt. Het blad! bevat een resumé van de overeenkomst, die is tot aanvulling van de overeenkomst van 17 Juli 1907 en verder zegt, dat beide landen, met het doel het verkeer te vergemakkelijken en den handel te ontwik kelen tusschen de volkeren, zich wederkeerig verplicli ten tot vriendschappelijke samenwerking tot verbete ring van hun respectieve spoorwegen in Mandsjoerije, de volmaking van den dienst en de onderdrukking van alle concurrentie. Zij verplichten zich den status quo te handhaven en te eerbiedigen in1 overeenstemming met alle verdragen tot op dezen dag gesloten, zoowel tusschen Rusland en Japan als tusschen deze beide mogendheden eu China. In geval omstandig'heden den1 status quo bedreigen, zullen beide contracteerende partijen onderhandelen over de middelen tot behoud daarvan. ©emengde mededeelingen. OP TIJD ER TUSSCHEN UIT. Te Chicago heeft James A. Patten, die verleden jaar door zijn speculaties in koren en katoen de we^ rold bedreigde zich uit de zaken teruggetrokken. Hij is 58 jaar oud en bezit ondanks zijn groote verliezen 40 a 60 millioen. Als korenarbeider is de man, die verleden jaar met zijn tarwespeculatie 15 millioen verdiende, begonnen en in 1891 zette hij een zaak met 18000 op, voor welk bedrag hij 20 jaar had gewerkt. Patten, wiens gestalte aan Napoleon! herinnert, dankt zijn succes grootendeels aan zijn koelbloedigheid, wel ke hem ook niet verliet, toen hij als de prijsverhooger van het brood] door het Amerikaansche volk werd go- haat. Toen Chicago tengevolge van zijn reuzenzaken in groote opwinding verkeerde, ging hij lachend door de woedende menigte. Een tijdJ lang vreesde echter ook hij voor zijn leven. Het regende toen bijna drei^ brieven. Tot bescherming van zijn persoon stelde hij een lijfwacht, uit zes reusachtige negers bestaande, aan en liet zijn huis dag' en nacht bewaken. Een Nederlandsche vischhandelaar is, naar het „Berl. TbL" mededeelt, het slachtoffer geworden van twee zakkenrolsters. Nadat hij te Berlijn 3000 Mark had ontvangen, keerde hij huiswaarts. Te Minden kwamen in zijn rookcoupé twee dames binnen, met wie hij verder alleen bleef. In den loop van het ge sprek vertelden de aardige reisgenooten, dat zij uit Berlijn waren en een pleizierreisje naar Scheveningen maakten. Langzamerhand echter verliep het gesprek en onze vischhandelaar viel in slaap. Toen hij aan het station Oldenzaal ontwaakte, waren zijn reisgenoo ten verdwenen en met haar zijn portefeuille met geld. Behalve de bankbiljetten bevonden zich daarin afre keningen van de firma August Biermann. De beide dames, die zonder twijfel tot het gilde der zakkenrol lers _behooren, zijn ongeveer 25 jaar oud. Een is don kerblond; beiden spraken' Berlijnsch. DE WRAAK CP DE FRANSCHE POLITIE. Te St. Quentin heeft een i 7-jarige apache met name Detraux, de terechtstelling van Liabeuf willen wreken, en daartoe een agent met een mes een steek toege bracht. Ik ben niet bang voor de guillotine! had De traux even te voren gezegd. De agent heeft kans beter te worden, al is de steek leelijk aangekomen. Detraux komt uit een ontaard geslacht. Een oudere broer, 20 jaar oud en nu in het leger dienende, had onder zijn kornuiten den bijnaam van Doodzaaier. Hij is al eens tot zes maanden gevangenisstraf' veroordeeld, omdat hij een eerzaam burger, die tegelijk met hem uit een schouwburg kwam, een mes in den rug had gestoken. De jonge Detraux, die nu den agent heeft willen dood steken, heeft op zijn armen allerlei tatoeëeringen, een tijger, een ster, een anker, een ruiker, en nog eenige hartige woorden. Te Parijs is er ook een wreker van Liabeuf opge staan, oud 19 jaar. Onder den kreet: Leve Liabeuf! schoot hij uit een revolver op een tuf, die in de rue de Rennes voorbijreed. Den agent, die hem in hech tenis wilde nemen, was het ook kwalijk vergaan, als ni] den onverlaat niet nog bijtijds het wapen had kunnen ontwringen, Het Barceloneesche gerechtshof heeft Villa-nueva tot 14 jaren gevangenisstraf en betaling van de enorme boete van 1.760.000 peseta's veroordeeld, als voor naamste aanstichter inzake het in brand steken van het klooster de los Escolapeds, dat in den loop dei- onlusten van verleden jaar door revolutionnairen in de asch werd gelegd. ZES TON VOOR DE LUCHTVAART. Lady Abdy heeft 600,000 gulden voor de stichting van een luchtvaart! ijn tusschen Londen en Pariis geschonken, 11 AMSTEEDAMSOHE BEURS. Opgave van het NOQRDHOLLANDSOE LANDBOUWOREDIET, Voordam, O 1213, Alkmaar. Koers ran Staatsleeningeu. 8 Juli 7 Juli NEDERLAND, Ned. Werkel. Schuld BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleening Brazilië Funding Mexico binnenl. Juli pCt. 21/j 5 5 5 4 4 4 4 6 4 DA Oostenrijk Jan Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Em. Iwang Dombr. Financ. en Industr. ondernemingen Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollandsch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij resc. aand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker A'darn Deli A'dam Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maetschappij Langkat tabak A Medan ff ff N. Asahan tabak Rotterdam Deli Seuembah Tabak-Mij. Kon. Mij, t. expl. v. Petroleum Moeara Enirn Sumatra Pa'embang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Redjang Leboug Great Cobar n Amalgamated Copper Cv. Steels Comm. Car Foundry Comm. Amerik. Stoomv.-Mij. Marine Comm. Preferent 'j Marinebonds pCt 41/, Peru Comm. aand div. Preferent Spoorwegieenin gen, Holl. IJ. Sp.-Mij. Mij. tot, expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atch Top. Cert. v. Convert Bd. pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm. Kansas City South. Com.,, n jpref. Mis K. Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Southern Railway Southern Pacific Union Pacific cert. v. Wabash Comm. Rook Island Comm. POLEN. Warschau Ween en RUSLAND. Wladikawkas 1885 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam Gemeen te-cred. BELGIE. Antwerpen 1887 HONGARIJE. Theiss OOSTENRIJK. Staatsleening 3860 RUSLAND. 1864 Koera van het geld. Prolongatie 67s pCt. Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. Russen on veranderd. Tabakken onregelmatig. Oliewaarden kalm. Culturen iets beter. Mijnen hooger. Amerika opende vast, het verloop was kalm en het slot prijshou dend. pCt. 4 3 109 Vis 3 102% 2% 96% 4 159 6 175% 5 458 741/, 97n/le 103 48% 93 v* 94% 87 87Vs 99 87% 95% 100% 98% 178 159% 117 144 618 256J/4 337 61 92% 598 450% 37% 239 80 368 392 537 249 2021/4 119 150 801 108% 59% 70% 49% 160 5V4 16% 62% 11% 38% 83 83 209 95% 102% 30% 24% 27% 63% 31% 41% 95 22% 110% 160% 16% 309/ie 74 48% 94u/i6 87 87% 948/is 100% 178 161% 119.50 140 254% 835 94% 594 450% 236 76 533 248s/4 201% 800 IO7S/4 60% 71U/U 508/4 5% 16% 61% 11% 38% 83Vs 209 97% 31% 251/4 28 64% 32% 42% 955/4 22% 111% 162% 17% 31% Kantongerecht te Alkmaar. Uitspraak 6 Juli 1910. A. S. Hz., Egmond aan Zee, loopen langs verboden grond, f 3^ boete of 14 dagen tuchtschool. J. WGz., Egmond aan Zee, rijwielreglement-over- treding en opgeven valschen naam, f 1 en f 8 boete of 1 dag en 4 dagen hecht. P. S., Egmondbinnen, overtreding arbeidswet, f 1 boete of' 1 dag hecht. J. Gr. de B., Beverwijk, politie-overtreding en op geven van een valschen naam, f 1 en f 6 boete of 2 en 4 dagen hecht. W. A. V. K., Alkmaar, opgeven valschen naam, i 10 boete of 5 dagen hecht. P. K. Jz„ P. K. Kz. en J. de G., Oudcarspel, J, C. M. en C. A., Noordscharwoude. straatschenderij] tot voorwaardelijke plaatsing in een tuchtschool voor den tijd van drie maanden onder een proeftijd van twee jaar. J. E., Uitgeest, en F. E., Alkmaar, dronkenschap, ieder f 1 boete of 1 dag hecht. N. J., Obdam, G. W. J., Zuidscharwoude, II. L. en JS., Bergen, J. T., Amsterdam, W. Z., C. B., A. de G., M. H., G. B. en D. G. Dz., Egmond aan Zee, jachtwetovertreding, de le f 1 boete of 1 dag hecht, de 2e, 5e en 7e ieder f 2 boete of 1 dag hecht., de 3e f 2 boete of 7 dagen tuchtschool, de 4e en 9e f 1 boete of 7 dagen tuchtschool, de 6e f 5 boete of 1 maand tuchtschool, de 8e f 3 boete of 2 dagen hecht., de 10e f 2 boete of 14 dagen tuchtschool, d'e 11e terug gave aan zijne ouders. C. R„ Schermerhorn, N. M., Bergen, P. W. en D. R., Heerhugowaard, J. V., Heemskerk, S. P. R., Haarlem, T. K., Krommenie, D. M. en H. T., Uit geest, J. M., Noordscharwoude, J. V. en D. K., Vel- sen, C. V., Oterleek, P. 8., P. de G., T. J. W., J. H., J. H. v. A., D. H. H. en A. v. d. S., Alkmaar, rijwielwet-overtreding, de le, 3e—9e, 11e, 12e en 14e -16e ieder f 1 boete of 1 dag hecht,, de 2e f 3 boete of 2 dagen hecht., de 10e en 19e ieder f 1 boete of 1 week tuchtschool, de 13e f 0.50 boete of 1 week tuchtschool, de 17e teruggave aan zijne voogden. - Teruggave aan zijne moeder, de 20e f 2 boete of 1 dag hecht, JLantste brrichli'it. DE SPAANSCIIE KAMER. MADRID, 8 Juli. In de Kamer zeide de socialisti sche afgevaardigde Pablo Inglesias, dat tegenover de afschuwelijkheden van den oorlog om Melilla en de onderdrukking', volgende op de gebeurtenissen te Bar celona, de socialistische partij zich voegde hij de Re- publikeinsche om Maura ten val te brengen, en hem te beletten de regeering te hervatten. Inglesias ver klaarde, dat het hem wettig toescheen, tot een per soonlijken aanslag over te gaan, liever dan Maura van het bestuur terug te doen keeren. Deze verklaring lok te een ontzettend rumoer uit. Alle leden der meerder heid en alle conservatieven toonen hun diepe veront waardiging. De minister-president protesteerde in krachtige termen tegen de woorden van Inglesias. De regeering zal op dit punt met de uiterste strengheid de wet toe passen. Na een gedachtenwisseling met den minister-presi dent en een der conservatieve afgevaardigden, zeide de president der Kamer, dat de woorden van Inglesias niet in het protocol der handelingen zullen worden op genomen. TELEGRAFISCH WEERBERICHT, naar waarnemingen verricht in den morgen van 8 Juli. Medegedeeld door set Koninklijk Nederlandsen Meteorologiscn Instituut te De Bilt. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 769.5 te Thorshavn. De laagste stand van den barometer 740.3 te Memel. (Geldig tot den avondi van 9 Juli.) Zwakke tot- matigen, noordelijke tot noordwestelijken wind, gedeeltelijk bewolkt, weinig of geen regen. Zelf de temperatuur. Neerslag te Alkmaar, 8 Juli, 0.3 m.M. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. Het hoog in het westen is nog iets in belangrijkheid toegenomen, zich daarbij noordwaarts verplaatsende; de depressie in het oosten veranderde weinig. Betrok ken vrij koel weer met zwakken noordelijken wind komt bij ons voor, in welken toestand weinig verande ring voor morgen is te verwachten. In het westen en in ons land ligt de temperatuur nog onder normaal, terwijl in het noordoosten warm weer voorkomt. M. HOOG WATER TE EGMOND AAN ZEE EN BERGEN AAN ZEE. 9 Juli 's morgens 6 uur en 's middags half 7 10 half 7 7 uur 13 7 uur half 8 Het is steeds laag water 6 uur vroeger en 6 uur later dan hoog water. VERttADERING van den op Woensdag 13 Juli lttlO, 'sn.m.*l uur. Punten van behandeling 1. V aststelling der notulen van de vorige vergadering. Mededeelingen. Ingekomen stukken. 2. Y oorstel van 13. en W. inzake de benoeming' van zetters voor 's Rijks directe belastingen (bijlage no. 38.) 3. Benoeming van onderwijzers, belast met de leiding van het herhalingsonderwijs, cursus 1910/1911 (bij lage No. 42). 4. Benoeming van een commissie voor het nazien der gemeente-rekening over 1909. 5. Y oorstel van B. en W. tot vaststelling van wijzigin gen in den ligger der wegen (bijlage no. 39). 6. Alsvoren tot vaststelling van rooi- en bouwlijnen (bijlage 110. 4-0.) 7. Alsvoren tot oninbaarverklaring en verhaalbaar stelling van hoofdelijken omslag en van pi. belas ting- op de gebouwde eigendommen over vorige diensten (bijlage no. 41). 8. Alsvoren tot vaststelling van een adres aan «H. M. de Koningin, betreffende tolheffing op den weg van Alkmaar naar Egmond aan den Hoef (bijlage no. 43). 9. Alsvoren tot versterking van volgnr. 107 op de be- grooting voor 1910, wegens uitkeeriug van zieken geld (bijlage no. 45). 10. Alsvoren inzake regeling der bezoldigingen van ambteftaren, bedienden en werklieden der gemeen- te (bijlage no. 18). BURGERLIJKE STAAR." ONDERTROUWD. Juli. Anton Jacob Pieter Spiesz, alhier, en Jacoba Aüjda Haag, te Amsterdam. Jan de Groot, te 's Hage en Agatha Cornelia Keg, alhier. Garke Duif en Maartje Schuitenmaker. Her- manus Mulder en Johanna Hartog. Bar tholomews Slapman en Maria Sander. OVERLEDEN. 7 Juli. Immetje Boon Schoen, wed. Pieter Post, 77 j. Adrianus, Korver20 j. 5«y Marktberichten. VOORLOOPIG KAASBERICHT. A11/ M A A R. 8 Juli. Kaas. Kleine fabriekskaas t 31.—, kleine boerenkaas f 31.50, commissie f 31.50 middelbare f 32.50. Aangevoerd 400 stapels, wegende 210000 K.G. ALKMAAR8 Juli, Heden werden ter graan markt aangevoerd 152 H.L. Tarwe f 7,10 a 0 - gerst chev. f 0,— af 0,—, haver f 2,90 a f 3,875 bruine boonen f 11,a 12,50, citroen id. f a fwitte id. f erwten groene f 13, SCHIEDAM, 30 Juni. Moutwijn f 12.75, jenever f 16.75, Amst. proef f 18.25. Af'slagvereeniging BEEMSTER, PURMEREND en. OMSTREKEN, 7 Juli. Op de afslagmarkt werd hoden verhandeld Spinazie a cent per dubb mand, sla f 0.65 k 0.80 per 100 krop, rabarber f0.— k 0.selderie f 0.a 0.peterselie f 0.5, 0. dorperwten f 4.30 a f 6.10, radijs f 0.— a 0.—, prei f 2.50 a f 3.20, allen per 100 bos, postelein a ct. en peulen f 6.50 a 10.0 per 100 pond. Handel zeer vlug. Tuinboonen f 0.66 a 0.76 per 1000. Sla- boonen f 0,80 a 130 per 1000, bloemkool f HX—a 15.— klapbessen f 0.80 a 2.20, aalbessen 8 a 14 ct. BROEK OP LANGEDIJK, 7 Juli. Muizen f 1.10 a 1.60, kleine f 0.74 a 1. wortelen f 2.30 a 3.20, gladb. f 1.60 a 2,45, bloemkool le soort f 9.70 a 18.70, 2e soort f 6.40 a 7.70, Roodekool f 13.20 a 14—, zilyeruien f 0.— a 0, slaboonen f 1.02 a 1.07. HOORN, 7 Juli. Groote muizen f 1.20 a 1.25, kleine f 0.50 a 0.70, aardbeziën a ct, peulen 10 a 11 ct., doperwten 0 a ct., slaboonen 10 a 12 cent per zak, Ronde aardappelen f 0.a 0.—, r. aalbessen 9 a 10, zwarte bessen 8 a 9cent. MEDEMBLIK, 7 Juli. Groots muizen f 1,15 a 1.40, kleine id. f 0.35 a 0.50, groote ronde f 1.50 a 2.10- Aanv. 3860 manden of zakken. NOORDSCHARYVOUDE, 7 Juli. Groote muizen f 1.15 a 1.45, drielingen f 0.60 a 0.80, kleinere f 0.30 a 0.40Schotsche muizen f 1.20 a 1.70 Aanvoer 1829 zak aardappelen, zilveruien f 3.60 a 4.10, roodekool f 12.50 a 13,50 per 100. BOVENKARSPEL, 7 Juli. Heden werd besteed voor: Aardappelen ronde f 1,30 a 1,60, muizen f 1.10 a f 1.40kleine f 0.30 a f 0.45 Aanvoer 11707 zak. Wortelen f 0.a 0.per 100 bos, bloemkool le soort f 7.a 8.502e f 4,50 a 5,50, roode kool f 7.50 a 8,50, witte f 12,— per 100. Heden overleed te Wormerveer, onze geliefde Zoon en Broeder G. F. TEM ME. Echtgenoot van M. HART. Wed. M. TEMME—ENZLIN. A. M. GROOT—TEMME. G. GROOT. Wed'. N. TEMME—OL1J. P. POLMAN—TEMME. V. POLMAN. T. RENOOIJ—TEMME. S. RENOOIJ. Alkmaar, 6 Juli 1910. Vereeniging tot Opvoeding van halfverweesde, verwaarloosde of verlaten kinderen ln het Huisgezin. In een EENVOUDIG BURGERGEZIN in ALK MAAR wordt van 15 en 14 JAAR. Inlichtingen zijn te bekomen 's morgens tusschen 9 en 12 u u r bij den .Secretaris A. C. DE REGT, Emma straat 73. De Griffier der Arrondissements-Rechtbank te Alk maar roept op CORNELIA GEERTRUIDA JANSEN, wier woon- of verblijfplaats is onbekend, om te ver schijnen in het Gerechtsgebouw te Alkmaar op Woens dag 7 September l!(lO, des middags ten twaalf uur, om te worden gehoord op een request tot echt scheiding', ingediend door haren man A. E. L. VAN DALEN. VAN DER FEEN DE LILLE. Alkmaar, 7 Juli 1910. De Griffier der Arrondissements-Rechtbank te Alk maar roept op ARIE DE VROOME, wiens woon- en verblijfplaats is onbekend, om te verschijnen in het Gerechtsgebouw te Alkmaar op Woensdag 7 Sep tember 1910, des middags ten twaalf uur, ten einde te worden gehoord op een request, ingediend door JANNETJE KOOGER te Helder, strekkende tot het bekomen van Echtscheiding. VAN DER FEEN DE LILLE. Alkmaar, 7 Juli 1910. Brieven lett. S 160, bureau van dit blad. zonder kapitaalstorting of borgstelling voor personen uit den netten stand. Uitsluitend op schriftelijke aanvrage worden inlicktin- gen verstrekt door den heer I». J. TADEMA, Scboutjeslaan 80, Haarlem. Verkrijgbaar bij de meeste Let op CACHET en KIIKKKIiAAD. MEN LOOPE vanaf de LAAT de RIDBER- STRAAT in naar het Goudmagazijn van TT F. O U HES, daar vindt men groote keuze Juweelen voor oud. GOUDEN OORIJZERS, GOUDEN ARMBANDEN. KRUISEN on KETTINGEN, TROUW- en VERLO VINGSRINGEN. ingericht voor Pension. Koopprijs billijk. Brieven aan het bureau dezer courant onder lett. M 160.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3