Bouwterrein DAMES- 1EEREN- en KI1E8SCH0ENEH, C. VERHEUS, Uurwerkmaker, Lijsten, Spiegels, Encafaentea, HOUTBEWERKING Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente Transvaal Golden Cacao Lij nzaadk oeken, MERK (TC) „Frou Frou en Aardbeien TdYert^ i7 Belangrijke Openbare V E R K 0 0 PIN m axi, aan den Westerweg, Nassaulaan ©n Egtnondersfraai Boekelermeer, gemeente Heiloo. Vijf Kapitale boerenplaatsen REPARATIE-INRICHTING. Glasmozafek en Marmerglas, Firma A. F. KERBEBIJN, 9 28 It 30 wekelifkscïie Alle verin gen van 16 Bladzijden druks elk, ad slechts 20 CENTS per aflevering. Stoombootdienst „ALKMAAR" PACKET" Salonboot met gksbeschutting aan dek. In 15 lessen goed loopend schrift. 33 A. 1 Aanbesteding* P. J, LAURNIJtN p Steeds voorradig in Verschenen en verkrijgbaar in den Boekhandel van d9 N V. HERMs. COSTER S.ZQ0N» BURGERLIJKE BOUWKUNDE ©en gehuwde ARBEIDER twee ongehuwde ARBEIDERS, Waarom hef kan? Slechte Solii*ijwes*sB vormen te zamen een heer lijke DELICATESSE»" Mijdrecht, Biscuitfabriek Amsterdam, „de Lindeboom." Te bevragen bij A, G. DEN BOESTERD, Toumintstr. 9. de levering van 50 K.G raapolie, 75 K. G. nieuwe geklopte bladreuze!, 100 pak stearine kaarsen en 14 vaten Amerikainsche petroleum k 189 K.G HOUTTÏL ALKMAAR de nieuwste soorten Ruime keuze lage prijzen. Met steeds toenemend debiet waarborgt de soliditeit. ACHTERSTRAAT B 21. - Naast VROOM DREESMANN. -- EERSTE KLAS GLASASSURANTIE, zeer lage premie. te AMSTERDAM, l^amrak 74. DIRECTEUREN E. W. Scott, J. F. L. Blankenberg en Mr. J. van Schevichaven. 17 03 24 65 29 59 19 68 21 75 25 46 1!) 56 27 26 32 61 23 13 26 46 32 16 22 95 30 67 36 47 28 04 33 45 42 37 27 42 35 05 41 33 35 84 44 14 59 50 3299 40 20 46 93 46 66 61 53 94 42 Zaadmarkt E 7 9, Alkmaar. STOOMWERKTUIGEN en MOTOREN. Voor een boerderij in het district ERMELO in Transvaal, toebehoo- rende aan een Nederlander, worden zoo spoedig mogelijk gevraagd grondig bekend met al wat tot het Boerenbedrijf, inzonderheid de meikerij behoort. LANGS DE ZAAN. Van ALKMAAR 6 8 10 - 12 2 30 4 6 7 30 uur. Van AMSTERDAM 6.30 8 9 30 11.30 2.15 4 6 7 30 uur. Van Zaandam naar Haarlem 8.15 - |ItTTB|12.15 - |2~TF| - 4.15 - |6Ï5| - |sT5 Van Haarlem naar Zaandam 10.15 -112151 - 2.15 -1415] - 6.15 - IsTöl - Ito. Alleen Zendag. 11 L uur. uur. Door een proef te nemen met zal men overtuigd zijn dat de kwaliteit evengoed is als alle andere soorten en merken. Door het besparen van bussen en lnxe verpakkingen kunnen wij tegen inlevering der bonnen dege lijke huishoudelijke artikelen cadeau geven.Thans nu Caeao een volksdrank is en meer en meer wordt gebruikt, is Golden Cacao het aangewezen merk om het verbruik aan te wakkeren door haar cadeau-stelsel. S. BAKKER]Dz., Leereer in hei schoonschrijven, GEDEMPTE HEWS168T Bo. B 24a Zuivere murwe Fabrieksmerk gedeponeerd vaa Koog' a. d, Zaar*. Whs. Alleen in ïïesschesi verkrijgbaar te tüBn§ Gemengde mededeel Ingen. DE KIKVORSCHENTEELT. De kikvorschenteelt heeft op sommige plaatsen veel grooteren omvang, dan men zou vermoeden. Vooral in Elzas-Lotharingen, Luxemburg en België bloeit de ze tak van de „veeteelt" rijker, dan men ooit zou ver moeden. Eén enkele kikvorschenteler bijv. levert in het „seizoen" wekelijks 25.000 kikvorschen naar Parijs, waarvan alleen de achterpooten en het achterste ge deelte van het lichaam voor het bereiden van alle mo gelijke delicatessen gebruikt— worden. Voornamelijk is het de groene kikvorsch, die de voorkeur geniet. Deze leeft veelal in vijvers, van waaruit zij in de om liggende weilanden en velden strooptochten onder neemt. Bij het naderen van den winter keert zij weer naar den vijver terug. In vijvers, waarin veel insec ten leven, blijven zij soms den geheelen tijd. Terwijl men deze diertjes in Frankrijk en in Duitschland slechts om de pooten zoekt, vangt men hen in sommige deelen van Italië om haar geheel en al te verslinden. EEN" OUD TIJDVERDRIJF ALS NIEUWE MODE. In den laatsten tijd noodigen de toonaangevende gastvrouwen uit het Dollarland jongeheeren en jonge dames uit om -zeepbellen te blazen. Bij de uitoefe ning van deze moderne sport worden reeds zeer ijverig wedstrijden gehouden. De groote kinderen in Amerika nemen met zoo buitengewoon veel pleizier dg,el aan de „zeepbellenwedstrijden", dat het een waar genoegen is er naar te kijken. Een zeepbellen-wedstrijd is gauw en zonder veel om slag voor elkaar. In den tuin of in een kamer zet men een stevige, liefst met een glazen plaat bedekte, tafel, waarop een aantal schoteltjes met zeepsop, een aantal witte pijpen met langen steel en een pakje ster ke, rechte stroohalmen worden geplaatst. Verder voor het uitvoeren van allerlei kunstjes nog verschillende voorwerpen als kleine snuisterijen, miniatuur-speel goed, sierknoopen en dergelijke artikelen, benevens lichte sigaretten. Zijn al deze dingen klaar en is iedere deelnemer in het bezit van het benoodigde materiaal, dan wordt door de gastvrouw de eerste prijs uitgeloofd, bijv. voor de duurzaamste dubbele zeepbel een ondoorschijnen de kleine bel in een transparent© grootere. Aan hen, die in de kunst van bellen blazen nog niet ervaren zijn, schijnt deze opgave onmogelijk om uit te voeren. Iedereen weet, dat de zeepbellen, waarmede kleine kinderen zich vermaken, de neiging hebben, juist dan uit elkaar te spatten, als men ze vanuit de pijp of vanaf den stroohalm in de lucht zal laten zwe ven. Dit is echter alleen de schuld van het zeepsop of van de ongeschiktheid van den blazer. De gewenschte zeepoplossing krijgt men door een stuk goede huis houdzeep zoolang in warm water te wrijven, totdat men dik schuim heeft, dat men er zorgvuldig met een lepel afneemt. Daarna mag in het só'p niet meer ge roerd worden. Kan de bel, die van dit sop geblazen wordt, nog geen aanraking met een vinger doorstaan, dan is het nog niet sterk genoeg. Om nu een bovengenoemd' kunststuk te vervaardi gen, maakt men een plekje op de glasplaat nat met zeepwater en zet er niet behulp van een stroohalm voorzichtig een zeepbel op. Daarna doet men een trekje, aan een brandende sigaret en houdt den rook in den mond, die dan tegelijk met de zeepoplossing door den halm geblazen wordt, die men voorzichtig in dte bel heeft geplaatst. Op deze wijze verschijnt in de doorschijnende, kleurenrijke bel, een kleine, met witte rook gevulde zeepbel. Door de vindingrijke hoofden van de geoefende bla zers worden een masaa variaties verzonnen, bijv.: men bevestigt met een stopnaald een papieren windroos op •een kurk, blaast daarover een groote zeepbel en brengt door zacht blazen in den halm, welke in de bel is ge zet, de roos er binnenin in beweging. Marktberichten. MEDEMBLIK, 8 Juli. Groote muizen f 1,10 a 1.30, kleine id. f 0.35 a 0.45, groote ronde f 1.50 a 2, blauwe f 1.50 a 1.60. Aanv. 4140 manden of zakken. SCHIEDAM, 8 Juli. Moutwijn f 12.50, jenevor f 16.50, Amst. proef f 18. BROEK OP LANGEDIJK, 8 Juli. Muizen f 1.05 a 1.40, kleine f 0.45 a 0.90, wortelen f 2.05 a 2.90, gladb. f 1.50 a 2.35, bloemkool le soort f 9.20 a 11.70, 2e soort f 5.70 a 8.20, Roodekool f 12.80 a 13.60, zilveruien f 0.a 0, slaboonen f 1.07 a 1.18. HOORN, 8 Juli. Groote muizen f 1.05 a 1.15, kleine f 0.40 a 0.60, aardbeziën a ct, peulen 10 a 12 ct., doperwten 0 a ct., slaboonen 10 a 12 cent per zak, Ronde aardappelen f 0.a 0.r. aalbessen 8 a 10, zwarte bessen 8 9cent. Afslagvereeniging BEEMSTER, PURMEREND en OMSTREKEN, 8 Juli. Op de afslagmarkt werd heden verhandeld Spinazie a cent per dubb. mand, sla f 0.60 a 0.80 per 100 krop, rabarber f 0. k 0.—, selderie f 0.h 0.peterselie f 0.h 0. dorperwten f 4.10 f 5.80, radijs f 0.a 0.prei f 2.a f 2.70, allen per 100 bos, postelein a ct. en peulen f 8.a 10.0 per 100 pond. Handel zeer vlug. Tuinboonen f 0.56 a 0.70 per 1000. Sla boonen f 0.95 a 125 per 1000, bloemkool f 7.a 10. klapbessen f 0.75 a 1.95, aalbessen 8 a 14 ct. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den polder HEERHUGOWAARD zullen op Woensdag' 27 Juli 1910, des namiddags 3 uur in het polderhuis bij inschrijving aanbesteden: Alles volgens daarvoor voorhanden monsters in het polderhuis, alwaar de conditiën der aanbesteding ter inzage liggen. De inschrijvingsbiljetten moeten worden ingeleverd bij den opzichter van den polder, den Heer C. MOEIJES te Oudorp bij Alkmaar, voor den dag der aanbesteding. Inlichtingen zijn te bekomen bij den Opzichter voornoemd. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, M. KALIS, Dijkgraaf. P. WONDER Az., Secretaris. Allen, die iets te vorderen hebben van, verschul digd zijn aan, of borgtochten mochten bezitten ge- teekend door den Heer WILLEM BOON COR- NELISZOON, in leven landeigenaar gewoond heb bende in de Bergermeer, gemeente Bergen en aldaar op den 27 Mei 1910 overleden worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen, vdtfr of op den 29 Juli 1910, ten kantore van den Notaris L. TOP te Bergen N.H. notaris te Schoorldam, gem. Warmenhuizen, zal op Dinsdag 26 Jnli 1919, des avonds 6 uur, inliet koffiehuis van den heer LINGERAK, te Warmen huizen, publiek verknopen 1. Een perceel uitmuntend BOUWLAND, gem. War menhuizen, sectie D, no. 89, groot 62 A. 20 c. 2. Een perceel uitmuntend BOUWLAND, aldaar, sectie D, no. 285, groot 26 A. 90 c. Behoorende tot de nalatenschap van den heer T. TAMIS. Te aanvaarden Kersttijd a.s. te ALKMAAR in het Hotel „de Nachtegaal" op Woensdagen 17 Augustus 1910 bij opbod en 24 Augustus 1910 bij afslag en combinatiën, telkens des voormiddags 9 uur ten overstaan van P. J. C. VAN TOORNENBURGH, notaris te Alkmaar, van bestaande in 5 Boerenwoningen met boeten, tuinen en uitmuntend weiland aan en bij elkander gelegen in de BOEKELERMEER en in den BOEKELER- POLDER, gemeente Heiloo, samen groot 156 Hec taren 51 Aren 60 Centiaren. Aanvaarding landerijen 2 5 December 1910, gebouwen 1 Mei 1911. Behoorende tot de nalatenschap van vrouwe Douai rière G. P. VAN VLADERACKEN, geboren J. E. VAN FOREEST te Haarlem. Notitiën met kaart (na 23 Juli 1910) en meerdere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij den notaris J. KOOL HOVEN te Haarlem en bij voornoemden notaris VAN TOORNENBURGH. j ff Accurate regeling. Degelijke garantie. tegen sterk concurreerende prijzen. voor reclame- en naamplaten. Zaadmarkt 35, 36 en 37. UITGEBREID HAND- EN LEERBOEK TEN DIENSTE VAN TIMMERLIEDENAANNEMERS UITVOERDERS, AANSTAANDE BOUWKUNDIGEN EN ANDEREN, tevens EEN LEIDRAAD BIJ HET TECHNISCH ONDERWIJS, door snet ruim 850 tiguren. omvattende ongeveer 1400 afbeeldingen, naar oorspronkelijke teekenlngen van den schrijver, verschijnt in groot formaat, gedrukt met trasile nieuwe letter, deugdzaam papier en wordt uitgegeven in Een boek over de Burgerlijke Bouwkunde, meer bijzonder over het Timmer-Ambachteen groot boek met honderdtallen Teekeningen ter aanvulling en verduidelijking van den tekst; een boek over dat ambacht, ge schreven met zóóveel kennis, saamgesteld met zóóveel zorg, dat wellicht geen enkel ander bedrijf zich op het bezit van zoo goed een handboek kan beroemen. Bewerker en Uitgever zenden het standaardwerk met vertrouwen de wereld in; jaren is er aan gearbeid, moeite noch kosten werden gespaard, en elke bladzijde op zich zelf draagt, evenals het boek in zijn geheel, >1; u stempel van den stelregel, dat bekwaamheid en nauwkeurigheid hoedanigheden zijn, bij welker gemis alle andere goede eigenschappen hunne waarde verliezen. Goedgek. bij Koninklijk Besl. van 1 Nov. 1880, No, 28. Hoofdinspecteur voor Nederland: P. A. ADAM A VAN SCHELTEMA, Weteringschans No. 117, Amsterdam. Inspecteur voor Noord-Holland: P. L. THIERENS, Johan van Vlietatraat No. 83, Haarlem. JAARPREMIE per 1000.— verzekerd kapitaal. Betaalbaar na het Betaaibaar direct Ouder overlijden met premie na overlijden of op betaling gedurende: den leeftijd van dom. hetgeheele 20 15 Gr 60 55 leven. jaren. jaren. jaren. jaren. jaren. 25 30 35 40 45 Agent voor Alkmaar en Omstreken de heer H. J. HAASBROEK, Luttik Oudorp 61. foor den Hooibouw MAAIMACHINES, SCHUDDERS en HARKEN. ZUIVELBEREIDINGS-ARTIKELEN. GIERPOMPEN. Volledige inventaris voor Fabrieken en Boerderijen. Centrifuge voor melkonderzoek en ontrooming. Verschillende EGGEN en PLOEGEN als Maijfarth's, Eckerts's, Lack's en Melotte's. Bascules en Gewichten. Schoppen en Vorken. Wasch- en Wringmachines. Aanbevelend, N.V. HET LANDBOUWHUIS, K. SCJIOOMi, Directeur. EX Nadere bijzonderheden schriftelijk te bevragen onder lett. V. K. Bur. ,,'t Koggeschip," Damrak 95, Amsterdam. V S Verkoopei's en gebruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mijne stoomfabriek „de Wachter", om zich van de zuiverheid te overtuigen. wanneer gs een flink, goed pmsend CORSET wilt dragen, laat U »r dan eee.a esn e.anx&eten bij A. A. FASSENS, Oude Mtahuisp^ri 2-3 Amsterdam. Gev. 1825, Tel. 8393. Ss'ido afwerking, elegants coupe, sekte baleinen. A i k m a a rbij AJSTSINGH MESMAN en NIEROP SLOTHOUBER. Enkhuizen: bij WOUTER RUITER 4t AA Helder: bij G. KOPPEN. Hoorn: bij J- GROOT Cz„ P. KARMELT en J. NABER. Hoof d-depot: bij de Naaml. Venn. „DE VERF HANDEL" voorh. Wed. P. PEEREBOOM te Wor- merveer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 10