STADSNIEUWS. BUITENLAND. Jn. OPRICHTEN NIEUW GEBOUW VOOR AM BACHTSSCHOOL, BURGERAVONDSCHOOL, AVONDSCHOOL VOOR HANDWERKSLIEDEN EN HANDELSAVONDCURSUS. POSTDUIVEN, O O Ken akker bouwland in de Yroonermeer in tweeën geveild. Eerste helft groot 14% snees, kooper JBlekker voor 73 per snees. Tweede helft groot 14% snees, kooper C. Snijder voor 56 per snees, en erf, groot samen 3 aren 30 centiaren, kooper Bruin voor 1100. UIT BERGEN AAN ZEE. Het duo-Rotowsky concerteert Zondagmiddag van 1 tot 5 uur in de lunchroom „Juliana" van den heer Spruit alhier. UIT HEER-HUGOWAARD. Bij de gehouden landbouwtelling in deze gemeente is gebleken, dat in gebruik was 1900 H.A. 23 A. •igen land, 1302 H.A. 20 A. gepacht land van dit laatste in pacht van ouders 229.46 H.A. De veestapel bestaat uitPaarden boven 3 jaar 346, beneden 3 jaar 48, springstieren 37, melk- en kalf- koeien 1977, mestkalveren 135, ander mestvee 81, jong vee boven 1 jaar 471, beneden 1 jaar 660, scha pen boven 1 jaar 2121, lammeren 1835, bokken en geiten 90, varkens boven 6 weken 658, varkens beneden 6 weken 287, kuikens 3800, oudere kippen 6715. Aantal korven en kasten met bijen 55. Het register voor de Nationale Militie voor de lichting 1911 is voor deze gemeente gesloten met een aantal inschrijvingen van 34. De heer N. van der Ben, stationschef alhier wordt met ingang van 1 Augustus a.s. als zoodanig overge plaatst naar Veenendaal. UIT WIERINGERWAARD. De werkzaamheden aan den spoorweg Wieringen Schage.n hebben ook in onze gemeente een aanvang genomen. DE MOORD TE RIJSWIJK. De zittingzaal der arrondissements-rechtbank te '•-Gravenhage was gistermiddag, omstreeks 2 uur, ge heel gevuld door een zeer talrijk publiek, voor het grootste gedeelte uit dames bestaande, nieuwsgierig r.aar de uitspraak inzake jhr. G. v. S., die op zijn ka mers te Rijswijk mevrouw W. doodschoot. De voorlezing van het vonnis door den president der rechtbank, mr. Van Hees, duurde bijna een uur. Beklaagde was uiterlijk kalm. Nu en dart verborg hij het gelaat in zijn handen en weende zacht bij die gedeelten in het vonnis, welke in zijn herinneringen aandoenlijke feiten, terugriepen. Zijn straf van zes jaar gevangenisstraf hoorde hij kalm uitspreken. Zooals gemeld, heeft de rechtbank aangenomen, dat beklaagde mevrouw W. op baar uitdrukkelijk en ern stig verlangen van het leven beroofd heeft. De recht bank vereenigde zich met de meening der deakundi- in de route LemmerAmsterdam, en alzoo gevaarlijk voor de scheepvaart. Naar de 's-H. Ct. verneemt, heeft zich een kell- ner van het hotel de l'Europe te Amsterdam meester weten te maken van een som van ongeveer 25.000 mark, die aan een der gasten behoorde. De man is voortvluchtig. Tijdens de afwezigheid der bewoners heeft men ingebroken in de villa van de familie Van der K., aan de Heuvellaan te Hilversum. De inbrekers namen eene hoeveelheid tafelzilver en een rijwiel mee. Onder Weesp zijn zij aangehouden. Het gestolene was in hun bezit. Een machinist en een stoker van de Delibrouwe- rij aan de Weesperzijde zijn gisteren gearresteerd we gens het stelen van mout uit die brouwerij. Zij hadden het gestolene in een broodtrommel bij zich. --Te Boschkapelle kreeg een knecht van een land bouwer, die een der veulens reinigde, een slag van de merrie tegen het hoofd. Hij werd ernstig gekwetst en viel bewusteloos neer. Doordat de hooiponder brak bij het persen kwam J. B. te Uitgeest zoodanig te vallen dat hij in zeer bedenkelijken toestand naar een ziekenhuis in Haar lem moest worden vervoerd. W. is ondere en een Een zeer belangrijke voordracht van B. en verschenen ten aanzien van bovengenoemd werp. We komen uitvoeriger op deze bijlage daaraan toegevoegd schrijven van den inspecteur van het middelbaar onderwijs, deu heer H. J. de Groot te rug. Voor heden moeten we echter volstaan, met de conclusies van B. en W. Wij hebben de eer uwer vergadering voor te stellen te besluiten: aan het Bestuur der Vereeniging „de Ambachts school yoor Alkmaar en omstreken," als beschikking op zijn adres d.d, 15 Maart 1.1. te berichten: dat de gemeente Alkmaar bereid' is bedoeld bestuur in staat te stellen een nieuw schoolgebouw te stichten op een terrein tusschen de Hoornsche vaarten, volgens een nader te ontwerpen plan en daartoe eene annuï- teitsleening aan te gaan, af te lossen binnen een na der te bepalen aantal jaren, in welke leening tevens zal begrepen zijn eene som van 4000 voor noodzake lijke aanvulling der schoolmeubelen, onder de navol gende en overigens onder de nader door B. en W. te formeeren voorwaarden en bepalingen: f a. Het bestuur der school moet vooraf aan Burge meester en Wethouders doen blijken, dat de door de gen, o. a. dat de dood! door twee schoten veroorzaakt j Vereeniging thans genoten Rijkssubsidie is verhoogd is, en nam verder aan, dat het verlangen van mevrouw met eene som van 7138 en alzoo gesteld, op 21073 W., om na beklaagde te sterven, geworden is tot een I en- de Provinciale subsidie met eene som van 1000, verlangen om vóór hem of met hem te sterven, kende o. a. uit hare uitlating: „Kill me first then yourself." ONTSLAG VAN EEN POLITIEAGENT, lu het politiecorps te Leiden heerscht groote blij- and f b. De Raad verklaart zich in beginsel bereid! de ge meentelijke subsidie aau do Yereeniging, bedragende 4200, te verhoogen met 4118 of zooveel minder als na' de vaststelling van de eindrekening van deu houw zal blijken noodig' te zijn. c. Het bestuur der school verbindt zich jaarlijks van de te ran den politie-agent 2e kl. C. Meijer, die" door den v sluiten geldleening, tot een bedrag van ten hoogste burgemeester als hoofd der politie, als zijnde niet ge- l1637-5ó. schikt voor den inwendigen dienst, eervol is ontsla- d' 1)6 sch°o1 worde ontworpen, aanbesteed, gegund, gen. Hierover heeft de politie-vereeniging, aangeslo- voltooid cn opgeleverd ten genoegen van Burgemees- ten bij den Bond van gemeente-politie-beambten in en Wethouders en vau het Bestuur der school. Nederland, een huishoudelijke vergadering gehouden. - e' *oor de gemeente zullen in het te stichten ge- De vergadering sprak met algemeene stemmen als steeds 17 leer- en teekenlokalen, benevens een haar overtuiging uit, dat zij dit ontslag beschouwt te jassenkamer, ten genoegen van Burgemeester en Wet- zijn niet in overeenstemming met de thans bij de poli- i hollders> beschikbaar zijn en blijven voor het onderwijs tie heorschende rechtsbegrippen. Het rechtsgevoel der aan de klingen van de Burgeravondschool, de leden is door het ontslag-Meijer zeer ernstig geschokt. Avondschool voor handwerkslieden en den Handels- De vergadering besloot den ontslagene na zijn ont- avondcursus, slag van wege de vereeniging financieel te steunen en t statuten der ereeniging worde, met Ko- mnklyke goedkeuring, de navolgende bepaling opge- nomen i „De Vereeniging zal hare vaste goederen niet mo- f gen vervreemden, verpanden of bezwaren dan met toe- stemming van den Raad! der gemeente Alkmaar. Zij zal in dit artikel geene verandering mogen ma- stemming over het dezer dagen ongevraagd ontslag aan de gemeente te betalen de annuïteit Meijer, die door den een beroep te doen op financieelen en moreelen steun van alle bij den Bond van politiebeambten aangesloten vereenigingen. Het ontslag werd niet op rekening gesteld van den burgemeester en men droeg het bestuur op, zlcb tot den burgemeester te wenden met bet verzoek, het be stuur een onderhoud te willen toestaan. ken, dan met toestemming van dien Gemeenteraad en na Koninklijke goedkeuring." Romer DE ZAAK-RöMER, Naar „Het Vad." verneemt, heeft overste zich t.ot de Koningin gewend met een adres, waarin hij H.M. verzoekt, „Iïare hooge tusschenkomst te ver- leenen tot herstel mijner grieven, en tot betering van j het door mij geleden ohrecht, zoo noodig na gehouden onderzoek." BENOEMING ONDERWIJZERESSEN. Ter vervulling der vacature aan de 3de Gemeente school, ontstaan door liet verleend eervol ontslag aan mejuffrouw E. Sellemans, worden voorgedragen: 1. Mejuffrouw O. AbcOuwer, te Heer Hugo Waard, - 2. mejuffrouw J. de Vries, te Hilversum, 3. mejuf- 1 frouw H. Meijns, te Harenkarspel. Ter vervulling der vacature aan de 2de Gemeente school, ontstaan door het verleend eervol ontslag aan HET KOLONIAAL-MUSEUM. Het bericht, al zou de verplaatsing van het Koloni aal Museum, van Haarlem naar Amsterdam, thans j rouw. M. Bakker,^worden voorgedragen: verzekerd zijn, wordt tegengesproken met machtiging van den heer J. T. Cremer, president van de Ned. Handelsmaatschappij de man, die zooals men weet, de ziel is van de zich voor dez« zaak gevormd hebbende commissie. De commissie heeft de benoodigde gelden nog niet bijeen. 1- Mejuffrouw J. de Vries, te Hilversum, 2. Mejuf- frouw C. Abcouwer, te Ileerhugowaard, 3. mejuffrouw i II. Meijns, te Harenkarspel. EEN GEHEIMZINNIGE MISDAAD. Gisterochtend hoorden de huisgenooten van dokter R., wonende Keizersgracht ta Amsterdam tijdens diens spreekuur, plotseling in diens werkkamer een revol verschot vallen. De dienstbode, die kwam toesnellen, vond den dok ier dood, badende in zijn bloed'. Vermoedelijk was hij 't slachtoffer van een misdadigen aanslag geworden, f.1 thans zelfmoord leek niet waarschijnlijk. Van den dader was echter geen spoor te vinden. Onmiddellijk werd de justitie gewaarschuwd, die thans eOn onderzoek instelt. Vermoed wordt, dat een patiënt de dader den aanslag. TOEZICHT OP HET II AN I) WE RK ONDE R WIJ S j Ter benoeming1 van een lid' der dames-commissie van bijstand voor het toezicht op het onderwijs in de handwerken, ter voorziening in de vacature, ontstaan i door het vertrek van Mevrouw Keuter-Brongers, wor- den aanbevolen: 1. Mevrouw A. L. Roquette Mun'tinghe-Swijter, i 2. Mejuffrouw T. E. Groenman. BEOROOTING STADSZIEKENHUIS. Deu Raad wordt voorgesteld regenten van het stadsziekenhuis op hun verzoek machtiging tot af schrijving van een bedrag van 557.065 van 7, en overschrijving daarvan op 6 andere volgnummers hun ner begrooting van 1909 te verleenen. is van KORTE BERICHTEN. Te Amsterdam is gistermorgen de hoofdagent van politie A. S., die bezig was zijn nieuwe woning in te richten, uit het raam op straat gevallen. Hij werd voor dood opgenomen. De ongelukkige laat een groot ,en uitgaaf 24.722.85° (verlies 246.82), en van gezin na. Thans is een arbeider uit Epe, verdacht van moord te Gronau op den Hollander Willemsen ge pleegd, gevangen genomen. j Te Almeide heeft de Lek gisteravond een voor j REGELING BEZOLDIGING. dezen tijd hoogst zeldzamen stand bereikt, tot groote Op de voorstellen, betreffende de regeling der be- hade van t hooi op de uiterwaarden. j zoldigingeni van ambtenaren, bedienden en werklieden - Ds J. Brandsma te Haarlem, hulpprediker in het der gemeente zijn door de raadsleden Uitenbosch oehoterkwartier, heeft van iemand', die onbekend Van den Bosch verschillende amendementen GOEDKEURING REKENINGEN. Den Raad wordt voorgesteld! goed te keuren de re kening der gemeente-gasfabriek, dienst 1909, in ont vang tot een bedrag van 247.247.69 en in uitgaaf van 222.360.44°, dus met een batig saldo van 24.887.24°, _van het gemeenteslachthuis in ontvangst de huishoud- en industrieschool (sluitend met een voo-r- deelig saldo van 179.24% bij een totaal der ontvang sten van 24.383.92%. wenscht te blijven, voor den houw der Julianakerk te Jiend. Schoten, 1200 ontvangen. Door de Veenendaalsche marechaussees is te Rhenen gearresteerd de brievenbesteller W. van Woer- dekonl. Bij een huiszoeking ten zijne huize werden verschillende voorwerpen, van diefstal afkomstig, in beslag genomen. en ïnge- WEEKBLADEN. „Pak me mee" geeft een goed geslaagd portret van Z. Exc. Cool, minister van oorlog, het huis van Rembrandt aan de Jodenhreestraat te Amsterdam, I vier mooie kiekjes van het had Neuenahr vóór de ver- Te Zijldijk, gemeente Het Zandt (Gron.), is gis- 'j woestingen, welke door de overstroomingen zijn teren een zevenjarige jongen van W. H. onder beladen hooiwagen geraakt en op de plaats dood bleven. Eene turfbaggormachine, per sleepboot gister morgen van Lemmer vertrokken, is pl. m. 6 zeemijl Z. W, van deze haven omgeslagen en gezonken. Zij ligt aan- een t gericht. Verder bevat het blad, dat er dezen keer ge- weer goed verzorgd uitziet, een aantal actueele foto's, o.a. van den autotocht door Zeeland, het bloemenfeest te Parijs, de stranding van het passagiersluchtschip Zeppelin VII, de opening van het Haagsche sportter rein „Houtrust," Tot slot wordt een interview gege ven met de begaafde Amerikaansche schilderes Marie Perzaut te 's-Gravenhage, terwijl enkele foto's, o.a. van den nieuwen burgemeester van Velsen, het nummer sluiten afgezien natuurlijk van het aardige geïllu streerde kindernummer „Ons Prinsesje." De „Prins" heeft op het titelblad een portret van mr. A. M. Pleyte, nieuw benoemd Raadsheer in den Hoogen Raad, een viertal kijkjes op Terschelling, de verongeluke „Deutschland," de tocht door Zeeland, een drietal foto's van een Groningsche damesroei-ver- eeniging, verschillende gebouwen van de tentoonstel ling te Brussel, enz. - De „Revue der Sporten" geeft o.a. een reeks kiekjes van den tocht van de Nederlandsehe automo bielclub naar Zeeland, bijzonder mooi geslaagde foto's van den zeilwedstrijd op de reede van Texel en de roei- en zeilwedstrijden op de Maas; verder zijn in beeld gebracht het concours hippique te Roosendaal, het nieuwe sportterrein „Houtlust" in den Haag; den bokser Johnson, enz. De „Auto" bevat o.a. een aardig geïllustreerd ar tikel van den propaganda tocht door Zeeland en een beschrijving van den garage van den Prins op het Loo met eenig-e goedgeslaagde kiekjes. ALKM. BAD- EN ZWEMINRICHTING. Van 1 Juli tot en met 8 Juli zijn genomen door hee- ren 208 baden, door dames 8, door onvermogenden 108, totaal 324 baden. Tempt, hoogst 66 graden. BENOEMD. Bij Koninklijk Besluit is tot leeraar aan de Rijks Hoogere Burgerschool alhier benoemd de heer F. H. Maschhap.pt, thans tijdelijk leeraar. De Postduiven-Vereeniging „Alcmaria Victrix" stelt zich voor de vluchten met jonge duiven op onder staande data te doen houden: Akersloot 10 Juli, Knollendam 12 Juli, Koog a, d. Zaan 15 Juli, Halfweg 17 Juli, Woerden 20 Juli, Gou da 24 Juli, Dordrecht 27 Juli, Roosendaal 31 Juli, Antwerpen 7 Augustus, Mechelen 14 Augustus, Schaerbeek 21 Augustus, Soignus 28 Augustus en Quéry 4 September. Wedvlucht wordt gehouden op Roosendaal en een der stations in België. Boyendien doet de vereeni ging mede aan den Derbyylucht op Schaerbeek. en de Weldadigheidsvlucht op Antwerpen, beide uitgeschre ven door dpn Noord-Hollandsclien Postduivenbond. Om op de boogte te zijn yan den tijd van loslating be dient de yereeniging zich yan seiiidhiyeu. Deze dui ven, voorzien van een bericht, worden te Amsterdam losgelaten zoodra aldaar de tijding van loslating be kend is. GYMNASIUM TE ALKMAAR. Bij de op Zaterdag 9 Juli gehouden promotie wer den door bet Curatorium van het Gymnasium bevor derd Van de le tot de 2e klasse: A. W. Kooy, Sj. Ku- perus, A. Moens, F. van Pejt, D. Verdam, A. Verstee- ge. Van de 2e tot de 3e klasse: F. Blauw (voorwaarde lijk), D. F. Blokhuis, A. Bosman, A. B. van Houten, C. J. de Lange, N. Peereboom, Twee leerlingen wer den niet bevorderd. Van de 3e tot de 4e klasse: G. Bos (voorwaardelijk), J. C. van der Brugghen, B. van der Goot, A. J. Kus- ters, J. J. Kusters, J. van der Lugt, D. C. Mulder (voorwaardelijk), J. van Slogteren, H. Vinke, A. Vis. Vier leerlingen werden niet bevorderd. Van de 4e tot de 5e klasse: H. N. Jacometti (voor waardelijk), H. Maas Geesteranus, E. J. W. Top, P. Vis. Van de 5e tot de 6e klasse: C. Bertling, C. Brinke rink, J. W. F. Donatfa, A. Fortuin (voorwaardelijk), A. M. Mulder, G. A. Verhoeff (voorwaardelijk). Een leerling werd niet bevorderd. AGENDA. MAANDAG: Kegelclub „Zou er kans zijn," Diligentia. DINSDAG: Typ. Studieclub 's avonds 8%10% uur, gebouw „Voorwaarts." Zangv. „Halleluja," repetitie, 8 uur, nieuwe Doelen. Chr. Zangver. „God i« mijn Lied," 8 uur, Ohr. School Arb. Dam- en Schaakclub, 8 uur, café „Voorwaarts." Geheel-Onthouders Zangyereeniging, repetitie, café „Graanhandel," 8 uur. Kegelclub „Koekoek", half negen café „Suisse". Gymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," meisjes, 3de afdeeling van 3r/241/a uur. Meisjes 1ste afd. van 67 uur, in het „Gulden .Vlies, Koorstraat. WOENSDAG. Alkm. Esperantisten-vereeniging, 9 uur, Leeuwrik Breedstraat. Mannenkoor „De Vereenigde Zangers," repetitie, 73/< uur, Diligentia. GEVESTIGDE PERSONEN. D. J. Blom, smid, Landstraat 65, r.k. M. Jans, z. beroep, Egelenburgerlaan 4, n.h. L. Mieldijk, los werkman, Scharloo 49, n.h. J. J. Schouten, letterzet ter, Akerslaan 22, r.k. H. Schrieken, schipper, Ko ningsweg 4.3, n.h. J. Koning, dienstbode, Hof 1, r.k. E. Blok, dienstbode, Koorstraat 35, oudr. M. M. de Lang, sigarensorteerder, Kerkpl., r.k. J. P. Kors, ma- gazijnknecht, Raaksje 16, r.k. J. Langenberg, houtrij der, Ged. Baansl. 5, geref. C. A. Lagrand, dienstbode, Laat 92, r.k. Wed. WernerBrinkerink, zonder be roep, Kennemerstraatweg 114, n.h. J. A. Mannes, schoenmaker, Westerburgstraat 5, r.k. H. Oosterwold, stoelenmatter, Kitsteeg, geref. J. Kuhl, reiziger, Stationstraat 11, d.g. IJ. Jongejan, huishoudster, Kennemerstraatweg 92, n.h. A. Veis, boerenarbeider, Omval 25. Wed. A. Op den Winkel, zonder beroep, v. d. Woudestraat 3, geen kerkgen. J. O. Schrave, blee- ker, Schermerweg 48, r.k. VERTROKKEN PERSONEN. E. J. N. van Steensel van der Aa, photograaf, Lan- gestraat 30, Purmerend, r.k. Joh. Bleeker, slager, Ritsevoort 5, Amsterdam, r.k. M. Beekhof, z. b„ Zui- derh.laan, Amsterdam, n.h. J. Groen, boerenkn., Jaag pad 31, Egm.-Binn., r.k. H. G. Lageweij, meubelma ker, Kweerenpad 3, Amsterdam, geen kerkgen. T. Hel lingman, arbeidster, le Landdwarsstr. 3, Oudorp, n.h. E. Visser, sigarenmaker, Westerkolkstr. 22, Noord- scharwoude, n.h. A. S. Kleimeer, dienstbode, Konings weg 91, Limmen, n.h. C. Kruijer, dienstbode, Nieuw- landersingel 27, de Rijp r.k. J. G. Slee, dienstbode, Toussaintstraat 11, Utrecht, n.h. H. II. Brouwer, dienstbode, ITuigbr.straat 3, Bergen, n.h. M. G. van Riel, dienstbode, Scharloo 11, Voorburg, r.k. V er kortingen: n.h. Nederl. Hervormd, r.k. Roomsch Katholiek, d.g. Doopsgezind, l.d.h. Leger des Heils. geref. Gereformeerd, rem. Re- monstrantsch. h.l. Hersteld' Lutherseh. e.l. Evan gel. Luthersch. n.l. Nederlandsch Israëlitisch, w.h. Waalsch Hervormd. BELGIE. Een eigenaardig geval van persmanie ren wordt aan de „Tijd" gemeld. Onmiddellijk na het bezoek van den koning en de koningin van België aan het Nederlandsch paviljoen op de Brusselsche tentoonstelling, kwamen eerst twee Gemengde Meiledeellngen. DUITSCH KAZERNEBLOEMPJE. Onderofficier: Nu Meier, hoe heet onze koning. Meier zwijgt. Onderofficier: Zeg jij 't maar Mulder. Mulder: Wilhelm. Onderofficier: Juist. En hoe is zijn achternaam? Mulder zwijgt. -,i. ■- en kort daarna nog drie andere heeren met hooge hoe den zich bij de inzenders voorstellen in de hoedanig heid van verslaggevers van Brusselsche dabladen. Een vooral scheen de woordvoerder voor de anderen. Dan werd aan de inzenders gevraagd, waarbij zij den naam van hun blad noemden: of deze willen mee werken om een goed verslag te kunnen geven. Wan neer daarop een toestemmend antwoord volgde, dan zeiden drie heeren met hooge hoeden: „Wilt u ons maar inlichtingen geven, dan is het goed, het kost 3 frank per regel.Met enkelen schenen de heeren tot akkoord te komen, zelfs „voor 'n tientje". Eenige in zenders, die in dit optreden weinig smaak hadden, maakten den heeren duidelijk dat wij, Nederlanders, zulke persmanieren niet kennen, dat bij de Nederland sehe pers zulk een handel niet gebruikelijk is en men het aan cle heeren overliet al of niet te schrijven over de Nederlandsehe inzendingen. Wilden de heeren, door een partijdig en ongemoti veerd verslag, zichzelf eompromiteeren, zij mochten bun gang gaan. 7 ooral de heeren Mouton uit Deventer en Brom uit, Utrecht, beiden leden der sub-commissie voor de Kunstnijverheid gaven den heeren hun portie aan waardig en passend antwoord. De vijf heeren trokken af met begrafenisgezichten onder hunne hooge hoeden en hadden, gelukkig tever geefs, getracht, ieder van eiken inzender „een tientje" of meer los te krijgen. Hun oogst is zeker bij de kunstnijverheid niet groot geweest. Uit dit alles blijkt, hoezeer het te waardeeren is dat onze Nederlandsch pers zulke praktijken niet voert en ongevraagd en onbetaald, dïis geheel belangeloos, öofe over de Nederlandsehe inzendingen, te Brussel schrijft, 1 RA.NKRIJK. De Kamer behandelde gisteren een interpellatie over de staking der ingeschreven zeelie- 'bm te Marseille. De heer Ohéron verklaarde dat het zijn plicht was poging-en tot ordeverstoring te- onder drukken. Er werd geen dwang uitgeoefend om de be manning van het eene vaartuig te doen overgaan op het andere. Hij betoonde steeds welwillendheid jegens de ingeschreven zeelieden, zoolang zij hieven binnen het terrein van de wet. Zijn handelingen waren ge richt op de algemeene belangen van het land. Een motie van orde werd afgewezen door den heer Ohéron en^ daarop verworpen door de Kamer. Deze nam met ■ibi togen 95 stemmen een motie van vertrouwen aan, door den heer Le Bail voorgesteld. Er is wper pen schandaalzaakje., waarover 3 in terpellaties zijn ingediend, die Maandag behandeld zullen worden. Het is de zaak-Rochette, de financier, die twee jaar geleden was gearresteerd, door een zijner aandeelhouders beschuldigd van oplichting. Bij het langdurige onderzoek bekende kort geleden een getui ge, de bankier Gaudrion, dat hij de beschuldiging van den aandeelhouder bewerkte. Na deze bekentenis van Gaudrion bracht het onderzoek verder aan het licht, dat achter hem nog andere personen stonden, n.l. het Senaatslid Brevet, eigenaar van het Petit Journal en verscheide hooge ambtenaren van de poli tieprefecture, die weder Gaudrion hadden gebruikt voor hun doel, de aanklacht tegen Rochette uit te lokken. Men vroeg zich nu af in wiens belang of op wiens verzoek deze personen handeldpn, Thans deelt het Journal mede, dat hehalye de t>ap- kier Gaudrion, nog andere personen tot een bedrag van 1.700,000 frajics in de Rocliet te-a a nd e elen specu leerden, en de Matin verklaart, dat- volgens aan het blad ingewonnen inlichtingen, de voormalige minister president Clemenceau bij deze gelegenheid de prefec ture rechtstreeks last gaf de arrestatie van Rochette tot stand te brengen. Dl 1TSCHLAND. De Berl. Lokal-anzeiger meldt dat de erfprins zu 1 tohenüJie-Lodg-enhurg den voe*. zifter van den Rijksdag mededeelde dat hij zijn ambt als tweede vice-voorzitter nederlegde. De gebeurte nissen bij de laatste aanvullingsverkiezingen voor den Rijksdag en de verklaring onlangs van het officieel® orgaan van de nationaal-liberale partij van den Rijks kanselier hadden de tegenstelling tusschen de partijen van het vroegere blok verscherpt. Daardoor had' zijn streven om een toenadering, mogelijk te maken, welke de eigenlijke reden was geweest, dat hij-zijn ambt aan vaardde, geen reden van bestaan meer. De inhoud en de gevolgen van de Borromeus-encycliek maakten het hem volkstrekt onmogelijk langer deel uit te maken van het presidium in de tegenwoordige samenstelling daarvan. TURKIJE. Meldden wij gisteren, dat de oppositie op Kreta blijkbaar ging bijdragen, thans wordt ge seind, dat zij de regeering alle vrijheid liet om aan de beschermende mogendhèden de toelating mede te dee- len van de Mohammedaansche afgevaardigden in de Nationale Vergadering, welke Zaterdag is bijeenge roepen. DENEMARKEN. De eerste regeeringsdaad van het nieuw opgetreden Deensche ministerie is geweest de wederinvoering van de door minister-president Zahle afgeschafte titels en orden. Laatstgenoemde had kunnen verwachten, dat zulks Vroeger of later wel gebeuren zou, dat echter een zijner ministers de beginselen van, het- kabinet zoo sterk zou verlooche nen, dat hij den Koning bij zijn aftreden zou verzoe ken hem tot kamerheer te benoemen, het was de oud-minister van oorlog Krabbe dat heeft den heer Zahle diep gegriefd. Hij heeft dan ook verklaard, dat hij, indien hij iets had geweten van den heer Krabbe's voornemen, den Koning zou hebben duidelijk gemaakt, dat de heer Krabbe daardoor verraad had gepleegd aan de beginselen der radicale partij, en hij meende verzekerd te zijn, dat de benoeming dan ach terwege zou zijn gebleven. De heer Krabbe heeft intusschen' zelf ook ingezien, dat hij het bij de radicale partij en bij zijn kiezers door zijn optreden heeft verkorven en daarom zijn mandaat als kamerlid nedergelegd. ZUID-AI RIKA. Generaal Botha, de eerste minis ter van de Unie heeft te Pretoria een rede gehouden, die, naar Reuter meldt, niet veel goeds voorspelt voor het Ilollandsch op de school. Hij had een afschuw van allendwang, ook wat het voertuig van onderwijs betreft. De Transvaalsche schoolwet was een model! Wat de Vrijstaatsche schoolwet betreft, alleens de Pro vinciale Raad van den' Vrijstaat kan haar wijzigen. Op de conventie hadden Botha en de zijnen het lager on derwijs ook aan de Unie-regeering willen toevertrou wen, maar Transoranje en! Natal waren er tegen. Evenwel de Unieregeering zou naar vrede en eenheid streven. Ten slotte herinnerde gen. Botha, dat hij on der de Republiek gesproken had voor den wensch van den Bond naar gelijke rechten voor beid© talen. Deze laatste zin brengt ons, zegt de N. Rott Ct., op het vermoeden, dat gen. Botha een verkiezingsrede hield,, en een bod deed op de Engelschen in zijn di strict die allicht om het zoogenaamde Hertzogisme op Sir Percy Eitzpatrick zouden stemmen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2