Practiseli Lungestraat, liosii Houttil, Alkmaar. UOORN'S koffie en thee boekhouder:- Administratie. een pakhuis te huur. goedbeklante Burpr-Tisimeiwlnkei. Gevraagd een eenvoiip Dienstbode, een flinken BEDIENDE. WINKELHUIS le koop, cs Drogistcpy. Alkmaarsclie Jongens, Week's Sterilisator WILLEM VAN VUURE, hOUISJdÉrsM, Altaar. MANNESMAN^ Nico van Vuure, I Itverkoop Dames Brommer Harteyeld. LAPPENWEEK R BAKKER, Zaadmarkt 74. ^■UCHTBÜI WAARSCHUWING. Heden Benrsvacantie Te ALKMAAR. ADVERTENTIES, Gevraagd een net huishsudtfer eeno nette DIENSTBODE, eene flinke jonge Werkster Zit- en Slaapkamer, Algemeene Bewaarschool J* Mm DEÜ BERG, LÜNGOTÜAT Yoorhsen no 100 thans no. 18= Schoolboeken NergensNergens! Mient 4 en 8. Gas- on Waterleiding A. DE JO AG R. BAKKER, o Zaadmarkt 74. o - ZAADMARKT 78. - Dame9»@üodemagazijn Zijden, Kantstof en Gebor duurde Neteldoek voor Biousen. Bekendmaking* Leermiddelen N.V. Herms. Coster Zoon. LUCHTVAART, en NUTTIG is een opvouwbaar in een tasclije, mee te voeren aan de fiets, (gewicht 500 gram), in voorraad bij uFFn EESTER 611 WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis, dat zij bij be sluit van heden onder voorwaarden vergunning heb ben verleend aan: K. BESSE aldaar, tot het oprichten van een vleesehrookerij en een vetsmelterij in het per ceel Spoorstraat,, wijk E. No. ten kadaster bekend in bec.tie C No. 2186. opname van 1 of 2 jongens of meisjes^ zoekt plaatsing als dienstbode of als hulp in de hulshouding. De firma Gtbr TEN KLEIJ vrgagt te ALKMAAR. Voor de levering der zoowel Binnen- els Buitenlandsche uitgaven, en de in gebruik op de verschillends innchfingen van onderwijs Hoogere Burgerschool, Gymnasium en Handelschool MIENT. ALKMAAR. Kininepillen Staalpillen Eiwitstaai 50 et per ÏOO stuk. 83 ÏOOO tot het versch bewaren van groenten en vruchten in Wijrlmon Isch glazen met zeer gemakkelijke sluiting. Alleen verkrijgbaar bij fijne Zandkoekjes en Hernhuttertjes, Duitsche Sprits, enz Qnderoffichji;Het is haast niet te gelooven. Jullie wilt soldaten wezen en weet niet hoe jullie koning heet? Kom, vaandrig zeg jij het maar eens. Vaandrig: Von Hohenzollern. Onderofficier: Wel wis en warempel. Dat is toch geen naam. En U wilt voor een ontwikkeld mensch doorgaan, Nu weet,niemand het? Dan zal ik het jul lie zeggenRex heet-ie. een ALPEN-ONGELUK. Twaalf toeristen werden in de hut op den Bergli door een sneeuwval overvallendrie ervan zijn ge vaarlijk gewond vijf anderen, bij wie twee Duitschers, nog bedolven onder de sneeuw, zonder hoop op redding. LOF EN BLAAM. Bij een diner eener Engelsche vrouwenvereeniging was aan een der aanwezige dames opgedragen een toast op de mannen uit te brengen. Zij kweet zich van deze lastige taak op de volgende geestige wijze: „Zegen over benZij halveeren onze genoegens, zij verdubbelen onze zorgen, zij verdrievuldigen onze uitgaven, zij prikkelen onze pronkzucht, zij verhoogen ons zelfbewustzijn, zij wekken onze geestdrift, zij oefe nen onze zelfopoffering, zij controleeren onze ordelijk heid en netheid, en zijn ons in alles en nog wat den baas! Het zou een vervelende wereld zijn zonder hen Laatste berichten. BORROMEUS-ENCYCLIEK. 's-GRAVENHAGE, 9 Juli. De zaakgelastigde van den Heiligen Stèel te 's-Gravenhage heeft den 6en Juli j.l. in opdracht van den Kardinaal, staatsecretaris, uit naam van Zijne Heiligheid den Paus aan den minister van buitenlandsche zaken medegedeeld, met verzoek zulks ter hooge kennis van Hare Majesteit de Koningin te brengen, dat Zijn Heiligheid met leed wezen vernomen beeft de onjuiste uitlegging in Neder land van de encycliek „Editae Saepe" betreffende St. Carolus Borromeus gegeven en dat zij, smartelijk aangedaan doör de gedachte, dat door deze uitlegging eenige woorden der Encycliek Hare Majesteit pijnlijk zouden hebben kunnen treffen er prijs op stelt Harer Majesteit te verzekeren, dat zijn Heiligheid met de bovenbedoelde woorden geenszins gedoeld heeft op de Vorsten uit het Huis van Oranje-Nassau, noch op de voorouders der niet Katholieke Onderdanen van Hare Majesteit. KLEINE OORZAKEN. ROTTERDAM, 9 Juli. In het logement Metropool van het Heilsleger heeft hedennacht vier uur de 63- jarige Vink uit jaloezie zijn slaapkameraad Van Ren- terchen, die worst op zijn brood had, een messteek in het onderbeen toegebracht. De geneesheer van het ziekenhuis achtte opname niet noodzakelijk waarom de verwonde toen naar Metropool werd teruggebracht, waar hij hedenochtend acht uur aan bloedverlies over leed. Vink werd gearresteerd. DE KRETENZER KWESTIE. KANEA, D Juli. De consuls, inziende dat ondanks de talrijkp op elkaar volgende bijeenkomsten, de chris telijke leden der Nationale Vergadering tot geen over eenstemming konden komen, hebben aan de regeering medegedeeld, dat bij gébrek aan een regeling, ter uit voering van de besluiten der mogendheden voor Maan dag a.s., de douane-kantoren zullen worden bezet, LONDEN, 9 Juli. De Daily Telegraph bevat de laatste beschikkingen voor den tocht met een bestuur baren luchtballon over den Atlantisehen Oceaan door den luchtreiziger Wellman. De tocht zal plaats hebben in het laatst van Augus tus of het begin van September van Nieuw-York naar Londen. De luchtballon, door hem voor dien tocht te gebruiken, zal zijn de „America," gemaakt voor de pooltochten van Wellman, en geheel nieuw ingericht bij Parijs. Wellman zal in den ballon een bemanning van 6 man medenemen. G SEAP Suppletoire Agenda voor de raadsvergadering op Woensdag 13 Juli 1910, 's nam. 1 uur. 11. Voorstel van de commissie tot de belastingzaken enz. tot goedkeuring der rekening van de gemeente- gasfabriek, dienst 1909 (Bijlage No. 46). 12. Alsvoren rekening gemeente-slachthuis, dienst 1909. (Bijlage No. 47.) 13. Alsvoren betreffende de rekening huishoud- en industrieschool, dienst 1909. (Bijlage No. 48). 14. Alsvoren tot het doen van af- en overschrijvingen op de begrooting van het stads-ziekenhuis, dienst 1909. (Bijlage No. 49). 15. Alsvoren, betrekkelijk reclames tegen aanslagen in den hoofdelijken omslag, dienst 1909. 16. Benoeming vaü een lid der dames-commissie van bijstand voor het handwerkonderwijs. Bijlage No. 50. 17. Benoeming van eene onderwijzeres aan de 2e ge meenteschool en van eene aan de 3e gemeente school (Bijlage No. 52 en 53). De ingezetenen der gemeente ALKMAAR worden herinnerd aan art. 14 der Verordening houdende be palingen omtrent het verdeelen der gemeente in wij ken en het opmaken van volledige staten der bevolking en harer huizing (Gemeenteblad No. 90 van 1898) luidende VAN ELKE VERHUIZING BINNEN DE GE MEENTE WORDT BINNEN ACHT DAGEN KENNIS GEGEVEN TER SECRETARIE VAN DE GEMEENTE i BIJ VERHUIZING VAN EEN GEZIN, DOOR HET HOOED VAN HET GEZIN; BIJ VERHUIZING VAN AFZONDERLIJK LE VENDE PERSONEN, DOOR HENZELVEN; BIJ VERHUIZING VAN INWONENDE DIENST- EN WEIÏKBODEN, DOOR HENZEL VEN BIJ VERHUIZING VAN PERSONEN NAAR INSTELLINGEN, GESTICHTEN, INRICHTIN GEN VAN WELKEN AARD OOK, IN WELKE PERSONEN ONDER EENIG BESTUUR SAMEN WONEN, DOOR DE BESTUURDERS DIER IN STELLINGEN, GESTICHTEN OF INRICHTIN- GEN". V erzuim van de bovenstaande kennisgeving wordt gestraft. marktberichten. ALKMAAR, 8 Juli. Kaas. Kleine fabriekskaas f 31.—, kleine boerenkaas f 81.50, commissie f 31.50, middelbare f 32.50. Aangevoerd 364 stapels, wegende 199711 K.G. ALKMAAR, 9 Juli. Aangevoerd 8 paarden f 100 a 175, veulens f k 85 koeien en ossen f140 a 280, vette kalveren f a 21 nuchtere kal veren f 8 a 22, ezels f k ,33 magere scha pen f 15 a 20, 0 vette id. f k 138 lammeren f 14 17,50, vette varkens, per ned. pond k ct., 13 magere id. f 16 a 22, 143 biggen f 8.— a 14, 3 bokken en geiten f 3 a 8, 5 kleine bokjes 1.50 a f 2.50, boter, per l/2 ned. pond, hoogste prijs f 0.65 middelprijs f 0.60, laagste prijs f 0.55 aangevoerd 4922 kop, kipeieren f 3.90 a 4.50, eendeneieren f 3.75. HOORN, 9 Juli. Tarwe f 8.50 a f 10.50, rogge a 0.0.gerst f 5.a f 5.25 haver f 4.- k f 4.25, witte erwten f a f groene dito f 0.a f grauwe f 0.— a f vale f f 0.a f bruine boonen f 10.k f 14. karweizaad f 14.25 a f mosterdzaad f 25.— k a f 26.—, 11 paarden f 120 a f 250, koeien f 0— a f 24 schapen f 18.h 24.lammeren f 0.a 0 kalveren f k f 0 var kens f 0.k f 0.-zeugen f a f 136 biggen f 7.— k f 13.—, 0 kippen f 0.— k f 0.— kipeieren f 4.— a f 4.25, eendeieren f af—, 3300 kop boter 60 k 625 ct. HOORN, 8 Juli, Aangev. 141 vette schapen f 22, f 29. Handel stug. NOORDSCHARWOUDE, 8 Juli. Groote muizen f 1.10 a 1.60, drielingen f 0.50 a 0.70, kleinere f0.20 a 0.40Schotsche muizen f 1.a 1.40 Aanvoer 1702 zak aardappelen, zilveruien f 3.70 a 4.40, roodekool f 12.a 13,per 100. BOVENKARSPEL, 8 Juli. Heden werd besteed voor Aardappelen blauwe f 1.90 a 2.05, ronde f 1,40 a 1,60, muizen f 1.10 a f 1.30, kleine f 0.30 a f 0.40, Aanvoer 1048 zak. Wortelen f 0.a 0.per 100 bos, bloemkool le soort f 6.— a 7.75 2e f 4,— a 5,50, roode kool f 9.— a 11.25, witte f 7,50 a 8.50 per 100. TELEGRAFISCH WEERBERiCliT. naar waarnemingen verricht ia den morgen van 9 Juli. Medegedeeld door ad Koninklijk Nederlandsch Meteorologist Instituut te De Bilt. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand' van den barometer 769.3 *te Thorshavn. I)e laagste stand van den barometer 747.7 te Memel. (Geldig tot den avond van 10 Juli). Meest matige noordwestelijke tot noordelijken wind, zwaar bewolkt, weinig of gèen regen, zelfde tempera tuur. Neerslag te Alkmaar 9 Juli, 0.6 m.M. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. Sedert gisteren is er geen verandering van beteeke- nis in de luchtdrukverdeeling ontstaan; het karakter van het weer veranderde dan ook niet in onze streken en is voor morgen wederom betrokken koel weer te verwachten met weinig of geen regen. De temperatuur veranderde weinig. In Duitschland viel op vele plaat sen overvloedig regen. M. HOOG WATER TE EGMOND AAN ZEE EN BERGEN AAN ZEE. 10 Juli 's morgens half 7 en 's middags 7 uur 11 7 uur half 8 Het is steeds laag water 6 üur vroeger en 6 uur later dan hoog water. Een burgerlijk Heer vraagt een net Brieven met cond. onder letter B 161Bureau van dit Blad. Op een KANTOOR alhier kan direct een BOEKHOUDER geplaatst worden. Alleen diegenen, welke bekend zijn met de En gelsche taal, komen in aanmerking. Door eigenhandig geschreven brieven No. 4184. zich aan te melden bij den Boekhandel, v.h. P. KLUITMAN, Verdronkenoord. Voor direct plaatsing gezocht door een fatsoenlijk Persoon, voorzien van prima referenties, relaties, be kend met adm. en notariaat èu een goede hand j schrijvende. Br. fr. bur. van dit blad, onder mottoAdministratie. 5 Voor Amsterdam of buiten zoekt geroutineerd Reiziger, pf. referenties en vele relaties, terstond plaatsing, ook geschikt voor kantoor èn reizen. Br. fr. bur. dezer cour. ouder lett. X. IEMAND VAN BUITEN vraagt direct Liefst met Kelder. Adres Café „Alkmaar Packet." Door gebrek aan opvolger ter overname aange boden een (alles uitsluitend Rnrgerwerkg Persoonlijke in lichtingen ten zeerste gewenscht. Br. fr. onder letter D 161 aan de N.V. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9, Alkmaar. TE KOOI* een HEEREX-RIJWIEL, voor billijken prijs, met nikkelen velgen en vrijwiel. Adres Druivenlaan 28. HINDERWET. Alkmaar, 7 Juli 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. j In een net BURGERGEZIN, z. k., P. G., in 't cen trum der stad, bestaat gelegenheid tot die hier een der Inrichtingen van Onderwijs bezoeken. Br. fr. lett. C 161, bur. dezer courant. voor halve dagen, Zaterdags den geheolen dag. Zon dags vrij. Adr. bur. van dit blad onder lett. W 160. Een net BURGERMEISJE Br. onder lett. Z 160, aan liet bureau van dit blad. die een burgerpot koken kan; in een stil gezin. Niet beneden 23 jaar en van den P.G. Br. fr. lett. S aan den Algem. Boekhandel Firma J. VOOGD, Haarlem. Een BURGERJUFFROUW, P. G., zoekt plaat sing als bgj eenige Dame of Heer. Br. fr. lett. T, Bo«kh. C. SLIKKER, Anna Paulowna. Mevr. LIND, Mient, vraagt tegen 1 Aug. loon f 120 en f 26 waschgeld of voor 3j72 dag per week. Wasch buitenshuis. Een HEER z. b. b. h. h., vraagt tegen onge veer 25 Augustus net gemeubileerde zonder pension. Brieven onder letter A 161, Bur. van dit Blad. staande op een der beste standen te ALKMAAR To bevragen Kantoor „de Vraagbaak." Op het eiland TEKSt'HELLIX4» zijn dit jaar ruim 17» Veulens geboren, afkomstig van de welbekende stamboekheng- steh KÜRSES Gron. P. S. 108 en N. P. S. 916, eigen dom der Afdeeling „Terschelling v. d. II. M. v. Land bouw" en AMIENS N. P. S. 837, eigendom „de Nederl. Harddraverij- en Renvereeniging" te Amsterdam. Door de „Provinciale Regelingscommissie van Noord- IIolland" wordt alhier op Woensdag SOJulie.k., des voormiddags 8t/2 uur een premiekeuring ge houden van Merrieveulens van stamboekmerriön en van 1-jarige, 2-jarige en 3-jarige merriën. De Penningmeester der Afdeeling, J. W. DEKKER. Midland op Terschelling, 7 Juli 1910. OUDERS, die hunne kinderen met 1 Augustus 1910 op de Algemeene Be waarschoot wenschen ge plaatst te zien, kunnen zich, voorzien van de geboorte- en inentingsbewijzen der leerlingen, aanmelden in het schoollokaal, Doelenstraat, Diusdag 19 Juli 1919 des avonds tusschen half 8 en half 9. HET BESTUUR. De DIJKGRAAF van de SCHEEMEER maakt bekend, dat op verboden terrein gevonden eenden zijn geschut, dat dc recht hebbenden dagelijks tusschen 's namiddags 5 en 8 uur die dieren tegen betaling der kosten van voeding en bewaring kunnen terug bekomen bij den bode van de Schermeer te Stonipetoren en dat de niet afgehaalde op DINSDAG den 12 JULI 1910 des voormiddags 11 uur aldaar voor de woning van genoemden bode in liet openbaar zullen worden verkocht. De Dijkgraaf voornoemd, P. COUWENHOVEN. is een nieuw heerlijk HOEKJE van de firma PAREIX AXVERS, verkrijgbaar A 10 cent per ons bij als beveelt zicli aan VOORDAM C 9 ALKMAAR. K," De boeken worden gekaft en van «Miqnet v oorzien afgeleverd. 80 Liter. Het goedkoopste adres voor liet gereedma ken van geneesmiddelen. vindt men lekkerder dan bij MEX LOOPE vanaf de LAAT de RIDDER STRAAT in naar het Goudmagazijn van P. OFDES, daar vindt men groote keuze Juweelen voor ond. GOUDEN OORIJZERS, GOUDEN ARMBANDEN, KRUISEN en KETTINGEN, TROUW- en VERLO VINGSRINGEN. Inkoop hoog ste waarde. COMPLETE MEUBILEERING R. KEUTER Az., ALKMAAR. VIRDRONKENOORD 60-61. AAXLE© VAX Schoolstraat 2, Alkmaar. VRAAGT VRAAGT VOORAL onze in liet Tan van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3