DAMESHOEDENMAGAZIJN Firma H. L1ND. z de Prijzen der Hoeden zeer veel verminderd, Reclametarieven GEBRs. SCHENKE - ALKMAAR. Heerenkleeding naar Maat de fijnste Engelsche en Duitsche stoffen. A Een VELO-WASCHMACHINE D De allergrootste keuze m Japongarneermg als: J. U»J1D Jfeïzs., TMKjL&jrvt 3L««22. „r utib Licht- en Zuiggas-, en Benzinemotoren, Stoommachines en Ketels. Nieuwste stalen HASPEL of RADSPOOR HOOISCHÜDDER, Paarde» Hooiharkeo. Hooisehnivers HaoMarke» Etaiwaa^Qrasmaaimachines Attentie. Attentie. 11 l Wegens gevorderd seizoen zijn Breed 28, Hoorn. Gang der workzaamheden Breed 28, Hoorn. steeds voorhanden ï3 H. OEF W A S S O lï 333 3%T ZAADMARKT C 72, ALKMAAR. Sigarenmagazijn van o enrollen, Kronen, Taatsen en Metalen Potten voor molens. Repareert Fabrieken, Poid ergemaïen, enz. Boby's Hooischudders en Vorken Hooisehudders, Grroote voorraad in de Magazijnen voor Landbouw-werktuigen van Oranjestraat 131jls Apeldoorn. Mej. C. 1. EGMOND, Mient 15, Alkmaar, Continental Caoutchouc- Gutta-Percha Coinp. AMSTERDAM - Prinsengracht 1077 lfoor de va can tie. Em BROERS Zeldzaam aanbod- Wijsi en OedistilSeerd Gestoomd wordt iederen werkdag, KARPETTEN, VLOERKLEEDEN, DEKENS, BEDDEN worden 1 a 2 maal per week gestoomd. GORDIJNEN alle dagen en opnieuw geappreteerd Stoomgoederen en zwart te verven rouwgoe ren dus desverlangd binnen 24 uren. De laatste uitgebreide verbeteringen maken de vlugste aflevering mogelijk, zooals slechts de beste en modernst ingerichte fabrieken vermogen. Zwart wordt iederen werkdag geverfd. Alle kleuren blauw worden 's Maandags geverfd. rood 's Woensdags bruin en groen Donderdags en Vrijdags geverfd. andere kleuren en zijde Zaterdags en Dinsdags Aanbevelend, Uw dw. dnr., STAM. DEPÓTS i Alkmaar, Gez. KAAN, Langestraat. Bergen, H. WITTE. Egmond aan Zee, G. FOOR. Heiloo, P. DE GROOT. Dirkshom, P. WINK. St. Pancras, J. WAGENAAR Kz., in Manufacturen. Broek op Langendijk, J. BAK Cz., in Manufacturen. Zuid-Scharwoude, Firma C. W. BöTTGER. Warmenhuizen, A. SöTEMANN. Zondags tot nadere aankondiging gesloten RVS. VRAAG bg de R. V* S. de sooeven in werking getreden Verzekering met gegarandeerde toenemande ksrting op de premiön. 1 Beter, Voordeeliger en Zekerder dan alle vsrssk^ring met winstaandeel. - VOORBEELD Tarief B. Een 25-jarige versekert een bedrag van f 1000. uit te kseren bij zijn ovorlgden binnen 25 jaar, ia hij in leven na 25 jaar dan ontvangt hij zelf in contanten f 500— sn blijft zonder verdere premiebetaling ver zekerd voor f 500.uit te keeren by zijn overlgden. Hij betaalt hiervoor gemiddeld, per jaar totaal f 19.60 f490- Prospecli en uitvoerige inlichtingen worden op aanvrags verstrekt door het Hoofdkantoor Westeratraat 3, Rotterdam en door de Vertegenwoordigers. Hoofd-Agent I. PRINS Azn., Oudegracht A 154, Alkmaar. 1 is ODmisba&r in een huisgezin waar men prijs stelt op een hagel Witte wasch, zonder te moeten boenen of bleekpoeder te gebruiken. Ze werkt zóó gemakkelijk dat een zwakke vrouw, zelfs een kind. zittende de watch kan doen. Men wascht er kat fijnste zoowel als het grofst© goed mede, vitrages zoowel als wollen dekens. Geen wasck wordt zindelijker en onschadelijker voor de gezondheid behandeld, dan wanneer men hem wazchtmet een Velo Waschmaehino. Geen ©raramis over het wegraken, geen onaange name reukgeen morsboel, geen slijtage, geen roesten. De huismoeders die ze gebruiken, bevelen ze u gaarne aan Wordt met twee jaar degelijke schriftelijke garantie verkocht. Wordt op aanvrage, hetzij per briefkaart of mondeling, gaarne op proef gezonden, zonder verplichting tot koop en- Eens geprobeerd, is men kooper. Voor iedereen a, contant en op ai betaling verkrijgbaar. ledsren Vrijdag 6n Zsterdvg van 11—1 uur met de VELO-WASCHMACHINE in het filiaal Meisjesjurken. Plooirokjes. Jongensblouses en -Broeken. JoDgens Manchester Broeken. Alles in de grootste keuze verkrijgbaar bij W. BUERS, Houttil 30. is een geurig, hoogst lijn morgensigaartje in den prijs van 3 ets., verpakt in kistjes van 50 stuks. DE FABRIKANTEN ^ti^ü™KANTST0F' GAL0KS> ENTREDBUX, ZIJDE, LINTEN, alle andere Garneerartikelen, benevens VOEPJNG, SATINETS, GAZEN, SOUSBRAS, BALEINEN en verdere Fourni turen, vindt men beslist bij Dggehjks ontvangst van nieuwe artikelen. en lette vooral op prijzen, kwaliteiten en enorme kleurenassortiment. FAD Cu I L vervaardigt! Belangstellenden verzuimen niet deze nieuw model Haspel Hooischudder te komen bezichtigen. Levering op proef. Vraagt prijzen en inlichtingen. T E K O O I» DEPOT van de grootste RUOF- 11EK! j in AEDERLAAT). annex Miueraai- waterfabriek en groothandel in Gedistilleerd. Rijke broodwinning, eigenaar gaat er van stil leven Iluis en pakhuis kan gekoekt ©i' ge buurd worden. Welke niet in bezit is van I'IOOOO. onnoodig te reflecteeren. Inlichtingen KANTOOR van CREDIETEN leerares PIANO en THEORIE, diploma M. T. O. N. V. Spreekuren DONDERDAG en VRIJDAG van 1—2. I S, SOHILLINe, Diploma N. T. V. GEESTERSINGEL E 32. beveelt zich aan tot het geven van PIANO-ONDERWIJS. van Wed. A. ZUURBIERDE WIT. WAND- en VLOERTEGELS Uitgebreide sorteering Firma W. F. STOEL ZOON - ALKMAAR, - in de waardeering van den Continental- Band als beste, betrouwbaarste en duur zaamste band voor rijwielen en automo bielen. Vaklieden kiezen dezen beproefden band met voorliefde. Geen band verlaat de fabriek, die niet vooraf op zijn betrouw baarheid beproefd is. Het is alles „qualiteit'' bij den Teleph. ïnterc No. 7887. POST BOX 285. Telegr.-J^ dres „PNEUMATIC". H00IB0UW-WERKTUI6EN rv» Vil Ut OHHSTEDiDlKilEU&B w inpiand lijn "r Ut

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 7