Aanbevelenswaardige adressen van Hotels en Pensions. ;rcl Kurhaus „Egmond aan Zee". ilnnl. sa SHiÉii tn Di Hotel-Restaurant Wilhelminalaan, f- G. VRIESMAN. SCHOORL Café-Pension „Russenweg" ol MtonQQ lui MDUw Ruys' Tandpoeder Ruys' Mondtinctuur Landbouwcrediet, De Melksalon-Lunchroom bij de Groote Kerk. Lunchroom-Restaurant Bodega, PLAT DU JOUR 10.60. DINERS a 11.25. Een goede doos postpapier 50 velletjes papier 50 enveloppes van prima kwaliteit is t R. J. VAN KUIKEN. het rijden van groote en kleine gezelschappen tot bulten zitten, 99 hoek Brêelaan en Russenweg te BERGEN. 99 tevens „Pension" te BERCaEH AAN ZEE. W. G. E. VALK. Banket- en Luxe Broodbakkerij. SAUCIJZE-, AMANDEL- en VRUCHTENBROODJES. G. S. GROENEWOUD, 70 Kamers met aparte Salons en Balcons. Restaurant gedurende den ganschen dag. Pension, Café Bestaurant, Voorstraat, Egmond aan Zee. tmmmwm Pension; Café-Restanrant* Lunch en Plat du Jour 12-2 uur. Diner 5-7 uur, aan aparte tafels en servies. Restaurant it la Carte den geheelen dag. K LEEUWENKAMP. Langestraai 73, Alkmaar. Herms. Coster Zoon, op 't Woud. Heerlijke speeltuin met zitjes op het duin. Ie klas CO^SLMPTIE met veranda en tuin, N.V. De üederlandsche Sta a 8-Industrie IJzermagazijnen - -BINNENHAVEN (Feijenoord), KOueraaiïl. Café-Besta una ut» WESSANEN LAAN, LIJNZAADKOEKEN, aan den voet van de Kiirnduin gelegen, - J. HOJfiD, - 9 ANNAPAULOWNA. J. VAiV DEK VEEN, ALKMAAR—HEIL00. Notaris GOTTMER te Obdam, Kennisgeving» De Firma JOH. F. M0RRA alhier maakt bekend, dat vanaf heden de Heer H. v» Twuiver WIET meer voor haar werk zaam is. •-1» Prachtig gelegen aan den Zeeweg tegenover het Station. RUIME KAMERS. :0: :o: :o: BILLIJKE CONDITIES. Restaurant la carte den geheelen dag. Yoor het GEBRUIKEN DER LUNCH MEEST AANBEVELENSWAARDIG. AANBEVELEND, hoek Houtfil—Kaasmarkt. VANILLE IJS. SLAGEOOM. Ruime stalling voor Paarden, Rijtuigen, Auto's en Fietsen. Speciale bergplaats voor Fietsen en Automobielen. Prima gelegenheid voor het nemen van ZEEBADEN en het gebruiken van STRANDSTOELEN Geregeld disponibel een PRACHTIGE ZEILBOOT voor het maken van ZEETOCHTJES. BE prachtig gelege.i by bosschen, tegenover het station. Restaurant den geheelen dag. Diners f 2.aan aparte tafels van 5 tot 8 uur. HÜIME5 STALLINTG, AANBEVELEND, J. HELSDINGEN. Bergplaats voor rijwielen. Bonds-garage. Stalling voor paarden. Bonds-Hotel A. N. W. A. Club-Hotel N. A. C. Gcïll. prospectus op aanvrage. TELEPH.-INTERC. No. 18. Abonnement voor Diners. Nieuw gebouwde zaal voor aparte Diners en Vergaderingen. Men lette s. v. p. op den naam PROOT. Halverwege den weg van BERGEN naar EGMOND. De wandeling der toekomst. Op 20 minuten afstand halte de Franschman aan het einde van den Verbranden Pan weg. ÜHF" Speciaal vestig ik de aandacht van H.H. School- en Feestcommissies op mijne ruime speel tuin. Mooiste gelegenheid om een geheelen dag door te brengen. BIÉLIJKE CONDlTIëN. Aanbevelend K. SWAAN ffz. o. o c <u QQ "35 E Prachtig uitzicht. o n' Prima consumptie. Billijke prijzen. Nieuwste toepassing voor verkoe lende dranken steeds aanwezig m. w x b ij de v./h. H. E. O VING Jr. KantorenGELDERSCHEKADE 31-33 (Plan C), DnHourlom BONDS-HOTEL A. N. W B. Plats dn jour 122 uur. DINERS van 5-7 uur. Abonnementen voor Dirers. Eenige gelegenheid voor buiten zitten. Prachtig uitzicht. Int. Tel. 107. Garage-Automobh len en Benzine-depöt. Aanbevelend, H„ y. d. SLEES EN. WORMERVEE R. Koninklijke Fabrieken. Goede comsumptie Billijke prijzen. SCHARLOO 14, ALKMAAR, TELEF. 221, DEPOSITO RENTE 3X|2 o De RENTEN IERS WÓNING met SCHUUR en TUIN, ^LKM A Aj— LUNCHROOM JULIANA NETTE GELEGENHEID. RUIME ZALEST. APARTE SALONS. GOEDE CONSUMPTIE. MATIGE PRIJZEN. (Geen fooien.) Aanbevelend Dagelijks verscli AANBEVELEND, Egmond aan Zee. GÉRANT. lUUel „TROMPENBERG fj 99 Verkrijgbaar in den Roekliandel N. V. v.li. Voordam C 9. Telefoonnummer 3. r. CÉ BRITTANJE. 05 V t- bij de_C ADETTENSCHOOL. Aanbevelend. -t 3 O ■a v> Een bezoek aan de vergroote, opnieuw naar de eischcn des tijds ingerichte MEI.RSALON AANBEVELEND, Opgericht 1765. Voedert uw VEE met de zuivere murwe merk „Ster" en W. L. uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. EERE-DIPLOMA Parijs 1900. NEGEN GOUDEN MEDAILLES. DE ALKMAARSCHE - STOOM-STEENHOU WERIJ - Firm» W. F. STOEL ZOON levert alle soorten HARDSTEEN, ZANDSTEEN cn MARMERWERK. SOORDHOLLAIDSCH HOOFDKANTOOR ALKMAAR. Voordam C 1213. Agentschappen: HOORN, ENKHUIZEN, Kaasmarkt 16. Westerstraat 6. LEIDEN "s-G RA VEN H AG E, Kort Rapenburg, hoek Breestraat. Molenstraat 45. DELFT, ROTTERDAM, Koornmarkt 99. Leuvehaven 107. blijft aan te bevelen. Yoor partijen en schoolfeesten zeer geschikte gclegenkeid. Aanbevelend, S. DUIN. VOOR in de omstreken van ALKMAAR. BERGEN, SCHOORL en EGMOND, is het speciaal adres bij 5 minuten van het Station. Opnieuw naar den eischen des tijds ingericht, biedt thans door het inrichten van den tuin prachtige gelegenheid blijft daardoor voor het bezoeken aanbevelenswaardig. Als steeds goede consumptie en billijke prijsrekening GELEGENHEID TOT HET BERGEN VAN RIJWIELEN.. KapitaalTwee miliioen Gulden. waarvan geplaatst en volgestort f 1.500.000. De VENNOOTSCHAP verleent Credieten, neemt gelden in dëposito, belast zich met den aan- en verkoop van ctfecten en coupons, sluit belee- ningen en prolongatiën en verricht verder alle- werkzaamheden tot het kassiersvak behoorende. Staat op 31 jj Maar 1910. Loopende Credieten Deposito's Reserve Jhr. Mr. P. VAN FOREEST, Vice-President-Commissaris. f 4.957.507.831/2 1.154.992.341/2 217.853.92 J. F. MOENS, Directeur. In den loop van de maand Augustus 1910, zal te BERGEN in liet openbaar worden verkocht genaamd „Buitenlust" staande midden in het dorp in de Kerkbuurt te Bergen, groot 8 aren, 25 centiaren. Notaris L. TOP. Notaris te Alkmaar, is voornemens op Woens dagen 13 Juli 1919, bij opbod, en 20 Jnli 1910, bij afsla g, telkens des middags 12 uur, in het café „Veerburg", aan de Kleine Sluis te Annapaulowna, in het openbaar te verkoopen De zeer gunstig aan tien Meerweg in de gemeente Annapaulowna staande en liggen de BOUWHOEVE, genaamd „Zwarte Wil lem", bestaande uit goed onderbonden Huizen, Erven en diverse perceelen uit muntend Honw- en Weiland, ter gezamen lijke grootte van 29 H.A. 19 A. 10 c.A. De verkooping geschiedt in perceelen en in com binatiën. De aanvaarding kan geschieden, bouwland na het ontblooten der schoof in 1910, weiland met kerstmis d. a. v., gebouwen 1 Mei 1911. Eigenaar de Heer Dr. D. BAX te Wieringerwaard. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van no taris J. VAN DER VEEN te ALKMAAR, Oude gracht 289. Breeder hij biljetten. INMIDDELS UIT HE HANH TE KOOP. zal Woensdagen 13 en 20 Jnli 1910, telkens 's avonds O uur in het Koffiehuis „Het Gulden Vlies" aan de Choorstraat te ALKMAAR verkoopen krachtens art. 1223 B. W. 1. Het WOONHUIS met EBE aan de Ramen te Alkmaar, kad. Sectie A no. 238, wijk B no. 21, groot 74 c.A., bewoond door den Heer HABICH. 2. Het WOONHUIS met SCHUUR en ERF aan den Rijksstraatweg te Heilo, onder Alkmaar, kad. Sectie B no. 701, wijk C 72, groot 2 A 29 c.A., bewoond door Mej. BREGMAN. 3. Het WOONHUIS met ERF daarnaast, kad. Sectie B no. 708, wijk C 73, groot 2 A. 6 c.A. bewoond door den Heer HARTEVELD. Een groot gedeelte der koopsom is op le Hypotheek beschikbaar a 41 /2 Notaris GOTTMER, te Obdam, zal Woensdagen 13 en 20 Juli 1910, telkens s'avonds 6 '/2 nnr, bij opbod en afslag, in het „Gulden Vliesaan de Choorstraat te Alkmaar, ver koopen liet onlangs geheel nieuw gebouwde woon- en winkelhuis, annex brood- en koekbakkerij, van ouds genaamd „de gekroonde olifant", benevens bovenwoning met afzonderlijken opgang met erf, aan het Luttik-Oudorp te ALKMAAR, groot 1 A. ÏO c.A., te veilen in 2 perceelen en voor vele andere doeleinden geschikt. Firma JOH. F. MORRA. JOH. F. MOHRA en E. E. STOEL. Alkmaar, 5 Juli 1910.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 8