DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 160 Honderd en twaalfde {aargang. 1910 MAANDAG 11 JULI Uit Hof- en Hoofdstad. De Ambachtsschool Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. ALRMAARSCHE COURANT HINDERWET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis, dat zij bij be sluit van heden onder voorwaarden vergunning- heb ben verleend aan: K. BESSE aldaar, tot het oprichten van een vleeschrookerij en een vetsmelterij ini het per ceel Spoorstraat, wijk E. No. ten kadaster bekend in Sectie C No. 2186. Alkmaar, 7 Juli 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. ALKMAAR, 11 Juli. Engelands Koning heeft zich in de afgeloopen week nog eens op zeer sympathieke wijze uitgelaten over zijn taak en hoe hij die denkt te vervullen. Er werden hem verschillende adressen aangeboden en in antwoord daarop zeide hij o.m., dat hij het voorbeeld' van zijn va der „als een grondwettelijk vorst van een vredelievend kening- en keizerrijk zou volgen." Het was zijn wonsoh, zooveel in zijn vermogen was, zijn vaders voetstappen te drukken ter bevordering van den vrede en de eendracht tusschen de volkeren. V :orts zeide hij „De grondvesten van nationalen roem berusten in de gezinnen van het volk. Zij zullen ongeschokt blijven alleen zoolang het gezinsleven van ons ras en volk krachtig, eenvoudig en rein is." Moge de Kerk (dit werd! aan een afvaardiging uit de Kerk van Engeland gezegd) „in haar heilige roeping voorspoed hebben, moge haar prediking meer en meer saamgeweven wor den met het ware leven en de ware gevoelens van het .volk." In het Lagerhuis waar door de desbetreffende commissie wordt aanbevolen 's konings toelage van 7.452.000 te brengen op 7608.000 heeftministerLloyd George het tegenwoordig hardi te verantwoorden met zijn begrooting. Verschillende sprekers vielen hem heftig aan. De minister verdedigt zich echter en zijn tot dusverre gevolgde taktiek komt neer op het tel kens aantoonen, dat zijn unionistische voorganger de zaken volstrekt niet beter heeft gedaan. Keizer Wilhelm dobbert aan boord van de Hohenzol- lern voor de kust van Noorwegen, zijn rijkskanselier v. Bethmann Hollweg legt bezoeken af aan Duitsche hoven en de Duitsche pers houdt zich nog steeds druk bezig met de vraag, wat men van de wijzigingen in de ministeries heeft te denken. Nieuwe stof tot schrijven bood het ontslag, dat door den erfprins Ernst Hohen- lohe Langenburg, kort genaamd! Erni is gevraagd als tweede ondervoorzitter van den rijksdag. Hij is een conservatief, maar gekant -tegen het centrum. Inder- fc, Wij laten hier thans1 de bijlage van B. en W. vol gen, waaraan wij Zaterdag reeds de conclusie ontleen den. In de bijlage tot het raadsverslag no. 20 hebben wij doen opnemen het bij uwe vergadering ontvangen adres d.d. 15 Maart 1.1., van het bestuur der Vereeni ging „de Ambachtsschool' voor Alkmaar en Omstre ken," inzake het oprichten van een nieuw gebouw voor Ambachtsschool, Burgerayondschool, Avondschool voor handwerkslieden en Handelsavondcursus, waarbij wij mededeelden, dat ons praeadvies eerlang zou vol gen. Aan deze laatste toezegging gevolg gevende, hebben wij de eer te berichten, dat wij met groote belangstel ling van bedoeld adres hebben kennisgenomen en dat wij ons in het algemeen met den inhoud daarvan kun nen vereenigen. Inderdaad is verruiming van' de Realiteiten, waarin het onderwijs aan de leerlingen der genoemde scholen gegeven wordt, dringend! noodig en het is alleszins be grijpelijk, dat de Rijksregeering met een toestand als de tegenwoordige, ingevolge welken vele leerlingen buiten het schoolgebouw, feitelijk onttrokken aan het toezicht van den directeur, onderwijs ontvangen, op den duur geen genoegen kan nemen. De bewering van den adressant is dan ook, naar onze meening, in gee- nendeele overdreven, dat- halve maatregelen hier niet kunnen baten, doch dat deze moeten zijn afdoende en van zeer ingrijpenden aard. Intussehen kunnen wij ons niet vereenigen met de plaats, waar het bestuur der adresseerende Vereeni- ging zich voorstelt de school te stichten. Het terrein aan de Egmonderstraat achten wij niet de meest aan gewezen plaats voor eene zoo dicht bevolkte school, als waarvan hier sprake is. Het heeft een zeer onre- gelmatigen vorm, en biedt geene gelegenheid tot uit breiding naar gelang' der behoefte. Men heeft het ge bouw moeten ontwerpen naar deni vorm van het ter- rem, wat onzes inziens niet dan noodgedrongen be hoort te geschieden. Dat dit terrein onmiddellijk grenst aan de IPoevervaart, is naar wij meenen in derdaad niet zoo een groot voordeel. Gold het hier een fabriek, voor welke veel koopmansgoederen gelost en geladen moesten worden, wij zouden daarover anders denken. Voor de-betrekkelijk geringe hoeveelheden ma terialen, bij het onderwijs benoodigd, is de nabijheid van dit water geen volstrekt vereischte. Maar wij hebben vooral bezwaar tegen deze plaats, niet slechts om liet bouwterrein zelf, dat zich minder eigenaardig leent voor een groote school, van welker leerlingen de bewoners van de aldaar te stichten', woningen wel eens veel overlast zonden kunnen ondervinden, doch boven- tijd nam hij zijn benoeming aan, omdat hij hoopte daf de verzoening tusschen de partijen van het conserva- tief-liberale blok nog" mogelijk zou zijn. Zijn ontslag- nemen heeft hij thans aldus gemotiveerd „Intussehen hebben de gebeurtenissen bij een aan tal tusschentijdsche verkiezingen voor den Rijksdag, en de kort geleden gepubliceerde verklaring van het officieele orgaan der nationaal-liberale partij.een aan zienlijke verergering van de oneenigheid tusschen de vroegere blokpartijen aan den, dag gebracht. De bij het begin der Rijksdagzitting nog gerechtvaardigde po ging, waardoor de mogelijkheid van een toenadering nog open blijven zou, is nutteloos geworden, en daar mede de reden voor mijn toenmalig intreden in het presidium vervallen." „Geloofde ik in deze ontwikkeling der dingen op zichzelf nog geen dwingendten grond! te moeten zien tot het nederleggen van het eenmaal aangenomen ambt, zoo kwam bij mij daarentegen, naar aanleiding van den inhoud en de uitwerking der Borromaeus-en- cycliek de vraag op, of onder den nu ontstanen toe stand mijn lidlnaatschap van een presidium, zooals het zich voordoet door de politieke partijverbinding van zijn bestanddeelen, nog overeen te brengen is met de beginselen, die mij tot nog toe in het openbare leven geleid hebben." 1 De vraag is ontkennend! beantwoord, de prins is gegaan, en in de pers spreekt, men over den onaange namer: politieleen toestand, die telkens duidelijker aan den dag komt. In Spanje heerscht een groote politieke bedrijvigheid. Men heeft er den strijd! tegen het clericalisme, de Ma- rokkaansche kwestie en het optreden der socialisten en anarchisten. Zondag werden er in verschillende groo te Spaansche steden betoogingen gehouden, en er had den deze week oproerige kamerzittingen plaats. Men was zelfs bijna handgemeen geraakt toen de afgevaar digde Pablo Iglesias de methode der anarchisten van de daad tegen den oud-premier Maura aanbeval. Daar kwam bij, dat de afgevaardigde Sohiano den oud-mi nister van biimenlandsche zaken Lacierva persoonlijk verantwoordelijk stelde voor „den moord op Ferrer." De heer Lacierva heeft op die beschuldiging geant woord. Hij sprak lang over de gebeurtenissen te Bar celona, en kwam tot de slotsom, dat de regeering geen andere maatregerelen had kunnen nemen1 tot onder drukking der troebelen. Het Vatikaan schijnt tot toegeven bereid. De Osser- vatore Romano althans zegt, dat de Curie niet onbuig- al wegens de nabijheid van den Hout. Reeds nu ver- eischt de Hout een bijzonder politietoezicht. Werd1 ter plaatse de hier bedoelde school gevestigd', dan zou, naar wij meenen, het politiekorps aanmerkelijk moeten worden uitgebreid. Wij zouden dan ook de voorkeur geven aan het aan j de gemeente toebehoorende terrein tusschen de Hoorn- j sche vaarten. Wij leggen hierbij over een schetskaar- j tje van bedoeld terrein, waarop de plaats is aangege ven, waarop de nieuwe school is, gedacht. Gelijk U daaruit zal blijken, zou zij komen met het front naar den weg gekeerd en met dezen weg verbonden door een brug van monierwerk. Bedoeld terrein is breed! 80 en diep 58 M. en heeft alzoo eene oppervlakte van 4620 M2. De brug zou worden 6 M. breed, met eene door vaart eveneens van 6 M. Het geheele terrein tusschen de Hoornsche: vaarten is 5.26.43 hektaren groot en heeft, met inbegrip van- hetgeen daarop reeds is verwerkt, een bedrag van 41054.49 gekost, dat isi 0.78 per M2. Het voor het te stichten gebouw bestemde stuk grond ligt op gemid deld 0.30 M. A.P. Het ophoogen tot 0.80 M. -f- A.P. zou pl. m. 5000 kosten. Het maken der bovenbedoel de brug met eenig bijkomend' werk aan lage tafel- schoeiïng wordt op 3000 geschat. Het beschikbaar te stellen terrein' op 4700 M2. stellende, zou de grond, geschikt om daarop te bouwen en aan den weg* verbon den door een behoorlijke brug, kunnen worden afge staan voor f 0.78 -(- saoo/^gQ f 2.48, in ronde som van f 2.50 per M2. Rekent men, dat de adressant een' terrein denkt noodig te hebben van 4691 M2, waarvoor per M2. 5. zou moeten worden betaald, zoodat alleen voor grond een bedrag* van 23455 zou moeten worden uitgege ven, terwijl de gemeente in de gelegenheid is een alleszins voldoend! terrein, groot 4700 M2. a 2.50, dus voor een bedrag van 11750.beschikbaar te stellen, dan is het duidelijk, dat op dezen post een bedrag van 11705.kan worden bezuinigd. Indien men van meening mocht zijn, dat bedoeld gemeente-terrein minder geschikt zou mogen worden geacht in verband met het feit, dat de meeste leerlin gen de^ Friesche brug moeten passeeren om de school te bereiken, dan mogen wij daartegenover stellen, dat dergelijke omstandigheden zich in talrijke gemeenten eveneens voordoen. Ook te Leiden kan de Ambachts school niet worden bereikt zonder dat de leerlingen eene brug moeten overgaan, welke over een veel druk ker bevaren water is gelegd! dan het Noord-HoUandsch Kanaal alhier. Toch deelden B. en W. van Leiden, hij hun schrijven van 3 Mei 1.1. no. 101/55 aan ons college mede, dat blijkens ingekomen bericht van den Direc teur der school het onderwijs nagenoeg geen hinder ondervindt van de in de nabijheid) der school aamvezi- zaam is jegens Spanje, en somt verschillende conces sies op. o.a. beperking* en belastingheffing van kloos ters, zoodat Spanje, in het oog* van het blad, niet cor rect en niet rechtvaardig handelde, wanneer het op eigen handje en zonder overeenstemming met het Va tikaan maatregelen tegen de geestelijke orden nam. De Kreta-kwestie vroeg de aandacht. De minister president heeft een schijuvergaderinkje van de Kre tenzer Kamer laten houden. Van de 114 christelijke le den zijn er 59 opgekomen, van wie er 55 stemden voor toelating van Mohammedanen, waarna de Kamer voor vier maanden naar huis gezonden werd. Dit is althans een stapje tot den vrede. Intussehen hebben de Turk- sche en Grieksche diplomaten volop werk. De Porte heeft n.l. haar gezanten bij de bescher mende mogendheden opgedragen, te protesteeren te gen de inmenging van den Koning- van Griekenland en de Grieksche regeering in de binnenlandsche aan gelegenheden van Turkije, daar dezen den Kretenzers hadden opgedragen toe te geven aan de wenschen der mogendheden. De mogendheden zijn evenwel klaar tot handelend optreden, en kunnen elk oogenblik troepen aan wal brengen. Veel besproken werd deze week ook Amerika. Bij eenboks-wedstrijd om het wereld-kampioenschap won de neger Johnson het van den blanken strijder Jef fries. Het ging zeer barbaarsch bij den wedstrijd toe, en tenslotte gaf hij aanleiding tot een uitbarsting van den haat tusschen negers en blanken in verschillende steden, waarbij aan weerszij slachtoffers vielen. Begonnen met een feit, dat sprak van eendracht en vrede, moeten we dus heden besluiten met te schrijven over tweedracht en haat. Men ziet het de uitersten raken elkaar. Vooral in de politiek! Politicus, in de Opr. LIaarl. Ct. nog eens terug ko mende op de zaak-van Ileeckeren Keil schrijft o.a. Wanneer de tegenstaander des ministers van Bui- tenland'siche Zaken een man geweest ware, die het woord beheerschtwj© iets eigen is van tact, van de- bats-handigheid; van de gave om met woorden, welke op zichzelf veel minder zeggen dan de schrandere toe hoorder er uit kan distilleeren, ja, dan zou zulk een de Kamer hebben gered uit de „impasse," waarin zij geraakt was. Vrees voor den leider," angst voor eigen reputatie; zucht om interessant te blijven; be grijpelijke woede over gedupeerd-worden, de treurige en belachelijke rol van zondebokje te moeten spelen; ook wel: het besef dat toch „au fond," juist is bet- ge brug. Ten overvloede hebben wij doen nagaan hoe veel malen de Friesche. brug gedurende ééne maand (van 2 Mei4Juni) is geopend1 geworden tusschen 8'74 en 9 uur in den voormiddag en tusschen l1/4 en IV2 uur in den namiddag. Dit geschiedde 23 malen in één maand tijds, waaruit dhs duidelijk blijkt, dat deze brug ook hier nagenoeg geen hinder voor de school zal veroorzaken. De Inspecteur M.O., de heer de Groot, over dit ter rein geraadpleegd, hoewel persoonlijk de voorkeur ge vende aan het terrein van de Bouwmaatschappij „Westerweg," directeur de heer A. de Vries, voelde voor de dezerzijds geopperde bezwaren tegen de nabij heid van den Llout en was van meening, dat op de keuze van het terrein de zaak niet zou mogen afstui ten, zoodat hij, des noodig geacht, ook het terrein tusschen de Hoornsche vaarten zou goedkeuren, v Op dat terrein zou dan ook voor het te stichten gebouw de Li vorm kunnen worden gekozen, aan wel ken door den Inspecteur de voorkeur wordt gegeven in verband met het feit, dat een gebouw van dergelijken vorm beter voor eventueel© uitbreiding vatbaar is. Indien men dan ook het bezwaar van een groote school in de nabijheid van den Hout niet zoo zwaar zou willen laten wegen als1 ons college meent- dat noo dig is, dan zouden wij ons scharen aan de zijde van den Inspecteur en aan liet land aan den Westerweg (directeur A. de Vlies) de voorkeur geven boven dat, 't welk de adressant heeft gemeend' te moeten kiezen. Doch zooals wij reeds zeiden komt naar onze meening, in de eerste plaats het terrein aan den Frieschen weg in aanmerking, het kiezen van hetwelk tevens eene niet onbelangrijke besparing zou opleveren. Wat het plan van het gebouw aangaat, wij Vmogen onze teleurstelling niet- verbergen over het feit, dat het opmaken daarvan is opgedragen aan een architect te Hilversum, van meening" als wij zijn, dat in eigen kring onzer gemeente krachten worden gevonden, wel ke voor een dergelijken arbeid alleszins berekend zijn. Het- is dan ook ons voornemen bij aanneming van ons voorstel met het bestuur der Ambachtsschool in overleg te treden omtrent het doen opmaken van een nieuw plan door een stadgenoot, gesteund door de er varing van den directeur der school, die trouwens ook in het aangeboden bouwplan in niet geringe mate de hand heeft gehad. Deden wij reeds opmerken, dat door den Inspecteur M.O. de vorm wordt aanbevolen, wij gaan niet dat denkbeeld geheel accoord. Wordt een vrij terrein ge kozen, dan zal een nieuw plan noodig zijn. Ten aanzien der. op te nemen gelden zouden wij het weiisehelijk achten, dat dit door de gemeente geschie de. De gemeente zal ongetwijfeld goedkooper geld kunnen leenen dan het bestuur der Ambachtsschool. geen hij aanduidde, hetzij dan met of zonder „brief"; dit alles zal den heer Van Heeekeren door 't brein, door het gemoed hebben gespookt. 1 Maar hij was gelijk een ontredderd vaartuig, prijs gegeven aan de wilde golven. Hij wist zelf niet hoe en wat te doen. Had tot dusver anderen eigenlijk laten begaan, zich vergenoegend met het besef dat hij toch ten slotte eigenaar vani den „mysterieusen schat" wasvan de sleutels waarmee de grot der geheimenis- se kon worden ontsloten, als de tooverdeur op hare j scharnieren zou hebben gekraakt.... Er was in de Eerste Kamer angst voor één woordje te veel. Men zag uit, met hunkerend verlangen, naar den gids om uit het doolhof te raken, waarin men nu al zóó lang j rond zoekt, zonder den uitweg te vinden. Uitstel?.De gedachte was afschrikwekkend. Do minister had verklaard, dat het „in strijd! met 's lands belang" was1. De heer Van Weideren Rengers had! op de hem eigen kalm-bedachtzame, déf tig-secure manier.... op den toon van man, wiens carrière voor 't grootste deel valt 111 de Kamer, Tweede of Eerste, van het Parle ment nog de statige „allures" had, welke de Senaat wist te bewaren. Baron Rengers was óók, bij nader inzien, voor uitstel teruggedeinsd. De. coalitie-band was niet sterk genoeg om tegen over den anti-revolutionair v. Heeekeren „complaisan ce" te gebruiken, niet krachtig genoeg voor de Katho lieke senatoren. De gelegenheid1 om dr. Kuypers, oud- vertrouweling op deze, voor het coalitie-cement mis schien niet direct-gevaarlijke wijze een hakje te zet ten, kwam allicht ook in het spel Baron Van Heeekeren, hij-zelf; hij, diegansch het „spel van geheimenis" in' beweging had1 gebracht zweeg, zweeg halsstarrig na d© stuk of wat woorden, in futlooze zinnen, waarin hij had! gehandhaafd „elke sullabe" van zijne „beweringen." Van de kunst van aanvallen toonde hij nietsi te begrijpenin die van „zich retireeren" bleek hij evenzeer onbeholpen breke been. Dat men zulk-een niet heeft weten te weerhou den, met „staatsgeheimen" kiekeboe te spelen. Voor arme, brave senatoren zal 't een1 pak van het. hart zijn geweest, toen de „perkara" eenmaal uit den v/eg was geruimd. Had de oude Fransen van de Putte 't beleefd!.... Hoe hij een Van Heeekeren de volle kracht van zijne verontwaardiging had! do,en gevoelen Welk een half- of heel-uurtje zou de diplomaat-senator doorleefd hebben onderwijl een Van de Putte, tel kens met ontzagwekkende pauzetjes, waarin hij op de „groene tafel" door zijn in hoorn gevatte brilleglazen strengen-blik vestigde, -zijn rede uitsprak „onder streept" door tikjes op tafel, met de knokels der rech terhand.... maar, zei een veteraan! in parlements- wereld me nog kort geleden de senaat, van toen is weg, verdwenen, en de „hooge vergadering," welke in zijne plaats kwam, moest weemoed! wekken bij het den ken aan dat vroegere. Een zeer belangrijke voordracht van B. en W. is verschenen ten aanzien van bovengenoemd' onder werp. We kom'en uitvoeriger op deze bijlage en een daaraan toegevoegd schrijven van den inspecteur van het middelbaar onderwijs, den heer H. J. de Groot te rug. Voor heden moeten we echter volstaan, met de conclusies van B. en W. Wij hebben de eer uwer vergadering voor te stellen te besluiten: aan het Bestuur der Vereeniging „de Ambachts school voor Alkmaar en omstreken," als beschikking op zijn adres d.d. 15 Maart 1.1. te berichten: dat de gemeente Alkmaar bereid! is bedoeld! bestuur in staat te stellen een nieuw schoolgebouw te stichten op een terrein tusschen de Hoornsche vaarten, volgens een nader te ontwerpen plan eni daartoe eene annUï- teitsleening aan te gaan, af te lossen binnen een na der te bepalen aantal jaren/ in welke leening tevens zal begrepen zijn eene som vani 4000 voor noodiakes lijke aanvulling der schoolmeubelen, onder de navol gende en overigens onder de nader door B. en W. te formeeren voorwaarden en bepalingen: a. Het bestuur der school moet vooraf aan Burge meester en Wethouders doen blijken, dat de door de Vereeniging thans genoten Rijkssubsidie is verhoogd met eene som van 7138 en alzoo gesteld op 21073 en de Provinciale subsidie met eene som van 1000. b. De Raad verklaart zich in beginsel bereid! de ge meentelijke subsidie aan de Vereeniging, bedragende 4200, te verhoogen met 4118 of zooveel minder als na dc vaststelling van de eindrekening van den bouw zal blijken noodig te zijn. c. Het bestuur der school verbindt zich jaarlijks aan de gemeente te betalen de annuïteit van de te sluiten geldleening, tot een bedrag* van ten hoogste 11637.50. d. De school worde ontworpen, aanbesteed, gegund, voltooid en opgeleverd ten genoegen van Burgemees ter en Wethouders en van het Bestuur der school. e. Voor de gemeente zullen in het te stichten ge bouw steeds 17 leer- en teekenlokalen, benevens een jassenkamer, ten genoegen van Burgemeester en Wet houders, beschikbaar zijn en blijven voor het onderwijs aan de leerlingen van de Burgeravondschool, de Avondschool voor handwerkslieden en den Handels avondcursus. f. I11 de statuten der Vereeniging worde, met Ko ninklijke goedkeuring, de navolgende bepaling opge nomen „De Vereeniging zal hare vaste goederen niet mo gen vervreemden, verpanden of bezwaren dan met toe stemming van den Raad! der gemeente Alkmaar. Zij zal in dit artikel geene verandering mogen ma ken. dan met toestemming van dien Gemeenteraad en na Koninklijke goedkeuring." (Wordt vervolgd!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1