U1NNKN LAN I). STA1»"8NIBÜWS. BUITENLAND. Groots, sterke, hooge figuren zijn van ons gegaan, voor-altijd. En wie restten vermogen niet vergoeding te schen ken voor het gemis van wat werd1 ontnomen. De Haagsche briefschrijver van de Standaard1 zegt, dat men vooral geen reclame en propaganda voor de vredesbeweging moet maken dóór naast elkaar te stel len een foto van een scheidsgerecht en een van een veldslag. „Zoo deed men het hier in het Haagje. Men ver zond en deelde aan schoolkinderen uit een dubbele briefkaart. Op de eene helft stond een. kiekje van een scheidsgerecht, waar alles kalm en waardig maar saai en doodsch toeging. Niets als stoelen op een rij en op die stoelen donker geldeede heeren, die zich blijkbaar omdraaiden om naar meneer den fotograaf te kijken. Op de andere helft woest over het slagveld rennende paarden, waaraan alle zenuwen gespannen zijn, gelijk aan de lichamen der ruiters, die, voorover gebogen over de koppen der paarden, de teugels vie rend, denkend aan niets anders dan dat eene.de vijand! En wat deden de schooljongens? Wel, ze vonden den veldslag zóó mooi afgebeeld, dat ze de helft van de kaart, die de foto van het scheidsgerecht bevatte, er af scheurden en weggooiden, en de andere helft, die met den veldslag, secuur bewaarden. Sinds de heeren en dames van de vredesbeweging- daarachter zijn gekomen, geven ze de verkeerd wer kende propagandakaart niet meer uit!" Niet zoo lang geleden komt, ald'us Ego in de Nijm. Ot., de houder van een „oude vergunning" die de duurstbetaaide zaken zijn en niet op de kinderen overgaan, te sterven, zijn vrouw alleen achterlatend in een bloeiende zaak. De beslommeringen en drukte van het bedrijf konden haar niet zoo aantrekkelijk wezen om het zelf voort te zetten. Haar stille wensch was dus spoedig een kooper te vinden. Deze liet niet lang op zich wachten, evenmin als er veel tijd mede gemoeid was om het over den prijs eens te worden. Daags nadat de eigenares echter een voorloopig koop- briefje had afgegeven, kwamen de koopers haar ver tellen dat de koop niet kon doorgaan en afstuitte op moeielijkheden van de drankwet. Wanneer zij nu maar met een schadevergoeding voor den dag wilde komen, zou men het er maar bij laten en den koop verder als vernietigd beschouwen. Niet erg gesteld op al de sousah van een proces, ging 't goeie mensch op het voorstel in en zag een paar bankjes verdwijnen in de zak van twee sujetten, wien het heele verloop gelijk haar later bekend' werd al reeds van af 'teer ste oogenblik geen geheim was geweest. En hij, die me dit vertelde, kon geen geval noemen waar de uit voering van een wet zooveel conflicten en zooveel moeielijkheden niet alleen, maar ook veel tengevolge had gehad wat als recht geenszins ongedeerd door den beugel zou kunnen. Gezwegen dan nog van het ge knoei om door de mazen heen te glippen! Z. K. H. PRINS HENDRIK. Z. K. H. de Prins is voornemens, 27 dezer het Zendingsfeest op Raaphorst te bezoeken. EERSTE KAMER. De Eerste Kamer is voornemens, Dinsdag 12 dezer in openbare vergadering de wetsontwerpen af te doen, die in staat van wijzen zijn. Aangezien de lijst dezer wetsontwerpen zeer groot is, zal waarschijnlijk ook Woensdag daarmede gemoeid wezen. DE ENCYCLIEK. De Staatscourant van Zaterdagavond bevat het vol gende bericht: De zaakgelastigde van den Heiligen Stoel te 's-Gra- venhage heeft den 6den dezer in opdracht van den kardinaal-staatssecretaris uit naam van Z. H. den Paus aan den minister van buitenlandsche zaken medege deeld, met verzoek zulks ter hooge kennis van H. M, de Koningin te brengen, dat Z. H. met leedwezen vernomen heeft de onjuiste uitlegging, in Nederland van de encycliek „editae saepe" betreffende St. Carolus Borromaeus gegeven, en dat hij, smartelijk aangedaan dooi1 de gedachte, dat door deze uitlegging eenige woorden der encycliek II. M. pijnlijk zouden hebben kunnen treffen, er prijs op stelt Hare Majesteit te verzoeken, dat Z. H. met de bovenbedoelde woorden geenszins gedoeld heeft op de vorsten uit het Huis van Oranje-Nassau, noch op de voorouders der niet- katholieke onderdanen Jan Hare Majesteit. Paus Pi us X heeft zich uit eigen beweging tot de Nederlandsehe Regeering gericht teneinde aan II. M. de Koningin en haar niet-katholieke onderdanen de voldoening te verschaffen, waarop de bewoordingen der Borromaeus-Encycliek, al dan niet onjuist uitge legd, aanspraak gaven, aldus de N. Ot. Deze langs officieelen weg ter kennis van onze Re- geering gebrachte genoegdoening getuigt van een be leidvol, maar daarom niet minder eerbiedwaardig streven om alle aanleiding tot verstoring van den godsdienstvrede in Nederland te vermijden of te ver wijderen en sluit zich in dat opzicht volkomen aan bij de door den heer Nolens in de Tweede Kamer gespro ken woorden. Het verheugt ons, zegt het blad dat aldus aan II.M. de Koningin en haar onderdanen niet is onthouden wat den Koning van Pruisen en den zijnen werd gege ven. Daar volgde de betuiging van leedwezen op een officieel protest; hier bleef elk protest of vertoog ach terwege. Niettemin mag ook deze pauselijke verkla ring beschouwd worden als een antwoord, door den Heiligen Stoel gegeven, een antwoord op de uitingen van verontwaardiging die bij de behandeling van de Borromaeus-interpellatie in het parlement vernomen werden. Men mag dan ook den afgevaardigde voor Gouda gelukwenschen, omdat door zijn optreden voor ons land de genoegdoening is verkregen, welke tengevolge van de apathische houding van de Regeering achter wege gebleven zou zijn. Voor de Regeering is overigens deze daadl van den Paus bij uitstek aangenaam, hoewel er eenige ironie ligt in het feit, dat de Minister van Buitenlandsche Zaken thans van den zaakgelastigde een betuiging van 's Pausen leedwezen in ontvangst heeft moeten nemen over de onjuiste uitlegging van een stuk, waar van hij tot heden geen kennis! had gekregen. Dit zal nu tegelijk zijn geschied. GESCHENK AAN DE KONINGIN. De heer Victor van Erp, vertegenwoordiger van de kloosterafdeeling ter Nat. Huisvlijttentoonstelling, heeft aan H. M. de Koningin aangeboden het portret van Hare Majesteit met de Prinses, uitgevoe.id in kunst- naaldwerk, door de zusters van „het Arme Kind Jezus", te Simpelveld, en voor H. K. H. Prinses Juliana een kribbe (stal te Bethlehem), welke ge schenken door H.M. zijn aanvaard. In een aan den heer Van Erp namens de Koningin gezonden telegram wordt medegedeeld, dat H.M. het fraaie en kunstvolle naaldwerk der geestelijke zusters ten zeerste heeft bewonderd en met groote belangstelling bezichtigd. GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND. Dinsdag j.l. hebben de liberale en vrijzinnig-demo cratische leden van de Provinciale Staten van Noord- Ho]] and een conferentie gehouden, ter bespreking van de verkiezing van leden der Gedeputeerde Staten. Daarbij hebben, naar de Tel. verneemt, de leden van de vrijzinnig-democratische fractie, wijl twee zetels vacant waren gekomen door niet-herkiezing der houders daarvan, getracht met de liberale fractie tot overeenstemming te komen betreffende de verkiezing van een lid hunner fractie. De liberale fractie bleek echter niet bereid, van een der zetels, sedert onheuglijke tijden door haar leden ingenomen, afstand te doen. Gemengd Nieuws. UIT DE EGMONDEN. De officieele opening van het nieuwe Koloniehuis van het Centraal genootschap te Egmond aan Zee, is vastgesteld op Donderdag 28 Juli 's middags 2 uur. De directie van het Kurhaus te Egmond aan Zee heeft het plan een middag- en avondconcert op het terras te geven ter opluistering van de opening van het nienwe Koloniehuis. Behalve een directrice en een adjunct-directrice zijn 10 damesgeleidsters aan genomen ter verzorging der kinderen. UIT HEERHUGOWAARD. Op de alhier gehouden Harddraverij aan „de Hengst man" op 10 Juli, werden de prijzen gewonnen door „Jonge Nilla" van J. Smit te Spanbroek „Tabor" van K. Kruijer te Heerhugowaard „Adam" van P. Zuur bier te Alkmaar. Rijders respectievelijk F. Broers en de eigenaars. De prijzen werden door de winners niet aanvaard, aangezien nog niet was ingekomen toestemming tot het houden dezer draverij van het hoofdbestuur der Nederl. Harddr. en Renvereeniging. UIT OUDKARSPEL, In de plaats van den heer M, G. Kroon, is tot secre.- taris-penningmeester der Nutsspaarhank te Oudkarspel tijdelijk aangewezen de heer Z. G, van der Toom te Zuid-Scharwoude, wrnende te Oudkarspel, UIT HOORN. De heer E. II. O. Theunissen alhier'behaalde in den Zaterdag op de Zuiderzee gehouden botterwedstrijd de eerste prijs. Deze bestond, behalve uit een zilveren beker als wisselprjjs, uit- een groot gouden herinne ringsanker. Op de in het najaar 1906 door de afd. Hoorn van de II. M. v. L. uitgeschreven prijsvraag oyep aanleg van boomgaarden is een antwoord ingekomen, (faf naar het eenparige oordeel van de door de afdeeling ingestelde commissie, bestaande uit de heeren Chr. Oortman Gerlings te Hoorn, W. Kooiman Dz. te Bo- venkarspel en J. Uitentuis Jr. te Kwadijk, niet voor bekroning in aanmerking kan komen. De onlangs bij het 10de reg. inf. benoemde kapi tein W. J. van Hettem, is nader ingedeeld bij het 1ste bataljon alhier in garnizoen, Door een of meer baldadigen zijn Zaterdagna middag op het Groote Noord en in de Nieuwsteeg verschillende groote winkelruiten bedorven, door er met een voorwerp krassen op aan te brengen. De politie stelt een ijverig onderzoek in. 's Ochtends op de markt waren er „glassnijders" door een koopman te koop aangeboden, die blijkbaar onder de jeugd gretigen aftrek hebben gevonden. UIT OUDORP. De heer W. Hoogzaad, gemeente-veldwachter alhier, herdacht heden den dag, waarop hij vóór 25 jaren zijn ambt aanvaardde. Van vele zijden ontving hij de har telijkste bewijzen, dat zijne bewezen liensteu aan ge meente en ingezetenen op hoogen prijs werden gesteld, Te elf uur ontving het gemeentebestuur den jubila ris met zijne echt-genoote en kinderen in het feestelijk versierde Raadhuis, waaruit de vlag vroolijk wapperde, en werd hij in de meest hartelijke bewoordingen dooi den Burgemeester geluk gewenscht. Hoe hij zijne betrekking gedurende die 25 jaren had vervuld, zijne groote dienstvaardigheid tegenover ieder, zijn gematigd en kalm optreden, maar ook wan neer het werd gevorderd, pijn krachtig en beslist han delen, wanneer dit werd vereiseht, werd door het hoofd der gemeente in het, juiste licht gesteld PU vandaar dat zoowel gemeentebestuur als ingezetenen zijn bewe zen diensten hoogelijk waardeeren. 't Was dan ook den Burgemeester bijzonder aange naam, hem als aandenken aan dezen dag een mooi gouden horloge met toepasselijke inscriptie van wege de gemeente aan te bieden en tegelijk hem de verzeke ring te geven dat de gemeente voor een behoorlijk pen sioen op zijn ouden dag en voor een weduwenpensloen als zijne vrouw hem mocht overleven, had gezorgd. Hieraan werd toegevoegd dat de heer Commissaris der Koningin dezer Provincie met een en ander zijn bijzondere ingenomenheid schriftelijk heeft betuigd en het daartoe genomen Raadsbesluit volkomen goed keurde. De Burgemeester besloot zijne rede met den wensch dat Hoogzaad nog vele jaren zijne goede dien sten aan de gemeente en hare ingezetenen zal kunnen verleenen en dat zijne beste vrouw en kinderen hem als echtgenoot en vader nog lang mogen1 behouden. De jubilaris, getroffen door deze bewijzen van waar deering zijner diensten, dankte in korte maar harte lijke woorden den Burgemeester en het Gemeentebe stuur en hoopte nog véle jaren te kunnen toonen dat h€t vele goede dat hij steeds van hunne zijde heeft mogen ondervinden, hem zou blijven aansporen om met ijver en nauwgezetheid' zijne .plichten verder te vervullen. Na nog eenigen tijd' gezellig te hebben doorgebracht, scheidde men. Uit tal van woningen wapperde, den veldwachter ter eere, heden de Vaderlandsche driekleur. UIT CASTRICUM. Hedennacht ontvluchtte uit „Duin en Bosch" een mannelijke patiënt., niet gekleed1 in gestichtskleeren. Er werd dadelijk ijverig naar hem gezocht. BRAND TE HUISWAARD. Hedenmiddag, terwijl de bewoners zaten te eten, sloegen plotseling de vlammen uit de boerenwoning te Huiswaard, bewoond door de beide gezinnen Wedstijn. In grotiten haast moesten de bewoners zich redden, zonder dat ze iets noemenswaard in veiligheid konden brengen. De woning, een oude boerenplaats met rieten dak was in zeer korten tijd geheel afgebrand, de hitte was een poosje zoo hevig, dat 't gras in den brand geraakte en zelfs het op de bleek liggende ondergoed verbrand de. Een geluk was het, dat de hevige wind uit het Noord-Oosten kwam; was dit niet het geval geweest, dan waren stellig de aan den overkant in de gemeente Koedijk staande perceelen mede een prooi der vlam men geworden. Voor de beide gezinnen, elk bestaande uit man, vrouw en 3 kinderen, is deze brand een ware ramp, daar van hun beider inboedel niets verzekerd was. Het gezin van L. Wedstijn' bewoonde het huis on geveer een jaar, terwijl het gezin van P. Wedstijn er nog maar een 14 dagen woonde. Tezamen oefenden de broeders met hun vader, wien het huis behoorde, den landbouw uit. Voor P. Wedstijii is lief êérl 'dubbelen tegenslag, daar juist de bloferhbollën -ongeveer een 400 Waarde vertegenwoordigende in huis geborgen Wa ren, die ook niet verzekerd waren. Het gezin vail P. Wedstijn was het vorige jaar naar Brazilië vertrokken, maar wegens den daar heerschen- den slechten toestand met Paschen weer teruggekeerd. Het gezinshoofd werkte nu weer, door de hulp van an deren daartoe in staat gesteld, voor eigen rekening op het land en men had juist eenig nieuw huisraad aan geschaft. Treurig was het dan ook man, vrouw en kinderen te zien rondloopen, allen blootshoofd, en behalve van de kleeren, van alles beroofd. De buren die verzekerden dat deze menschen hard werkten en dat zelfs een der vrouwen zich met een kindje van 3 weken naar den akker begaf om daar veldarbeid te verrichten, betreurden het gebeurde dan ook ten zeerste. Het aan den vader behoorende, door hypotheek be zwaarde huis, was voor 4000 verzekerd. Vermoede lijk is de brand bij den schoorsteen ontstaan, daar het daar staande fornuis, omdat het wasehdag, brandde. De burgemeester en de veldwachter van Koedijk waren spoedig ter plaatse aanwezig, hoewel de woning- op Alkmaars grondgebied stond. Om half drie kwam een brandspuit van Alkmaar aan, terwijl om kwart voor een de woning tegen den grond lag'. De brandspuit gaf water, om het nog smeu lende vuur te blusschen. KATHOLIEK ONDERWIJS. De aartsbisschop van Utrecht heeft een rondschrij ven gericht tot de besturen der r.-katli. bijzondere scholen in het aardsdiocees, waarin gelaakt wordt, daf op yele katholieke scholen de katholiciteit van het onderwijs niet staat op het peil, waarop liet volgens de bedoeling van de IL JCerk staan moét. Aan het slot van dit schrijven wordt bepaald, dat tag behoeve van het klassikaal onderwijs in de ge wone lageye ssesklassige r.-kath. bijzondere scholen met of zonder vervolgklasse of ij} scholen hiej-mede gelijk staande, voor dé vakken lezen, schrjjverj, Ned- taal, vadeplandsche geschiedenis en zang geen andere dap katholieke schoolboeken rppgep wordep aangeschaft. Als overgangsmaatregel wordt toegestaan, d.aj de dooi de schoolbesturen reeds aangekochte niet-katholieke leermiddelen in deze vakken tot 1 April 1912 worden gebruikt. Na dezeii datum moeten de niet-katholieke leermiddelen voor genoemde vakken geheel uit hoven- genoemde scholen zijn verwijderd. SPEENHOFF's KLEIN TOONEEL. De burgemeester van Laren, Jhr. van Nispen tot Scyepaer, heeft een tweede voorstelling van Speen- horf ipet zijn Klein Tooneel en Poesjenellenspel verbo den, Men hoopt de yo.orstelling in èpn ander pooisch dorp te geven. DE UITSLUITING TE ENSCHEDE. Vier en twintig notabele, ingezetenen hebben een op roep tot d,e stakers gericht, waarin wordt te kennen gegeven dat een onderzoek der grieven gerechtvaar digd is, en dat het niet zoozeer te dpen is om oplos sing- der grieven, als wel de wijze van oplossing, fep ernstigste waarschuwen zij tegen voortzetting van den bitteren strijd; zij dringen aan op terugkeer tot den eersten eisch, n.l. het instellen van een fabriekscom- missie, VEREENIGING VOOR VROUWENKIESRECHT. In de gisteren te Middelburg gehouden buitengewo ne algemeene vergadering der Vereeniging voor Vrou wenkiesrecht, werd na langdurige, soms heftige dis cussie, met 350 tegen 37 stemmen en 3 blanco, beslo ten de beginselverklaring in zake de neutraliteit, gelijk die door op één na alle hoofdbestuursleden in het Maandblad werd geproclameerd', te aanvaarden, onder diep verstande, dat op de eerstvolgende algemeene vergadering een werifprograjnnia worde ingediend, in breede lijnen de werkzaamheden yap het hqpfdbestppr en de afdeelingen samenvattend. De beginselverkla ring houdt in een streven, naar het kiesrecht voor vrouwen, op delfde voorwaarden, als dit recht is of zal worden verleend' aan mannen, Dp yereeniging in haar geheel en de afdeelingen afzonderlijk behoóren nooit als zoodanig ingenomenheid te betuigen met, of op te treden ter verdediging van een of andere rich ting op politiek, maatschappelijk of godsdienstig ge bied. lp zake het wetsontwerp-Heemskerk, ingediend om vrouwelijken rijksambtenaren en gemeentelijken on derwijzeressen bij huwelijk ongevraagd ontslag te ver leenen, besloot de vergadering, zonder zicb vóqr of tegen den loonarbeid dpr gehuwde yrouw uit te spre ken, te protesteeren tegen het ingrijpen der overhpid in liet lot van duizenden vrouwen, zonder dat dg vrouw daarbij invloed kan doen gelden. Met 344 tegen 53 stemmen werd besloten het comi té, dat actie voert tegen dit wetsontwerp, zooveel mo gelijk ter zijde te staan, HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VAN LAND BOUW. In de Vrijdagavond gehouden vergadering van de afdeeling Leiden en Omstreken van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw werd bij acclamatie be sloten op de in September a.s. te Hoorn te houden algemeene vergadering voor te stellen dat in 1911 de algemeene vergadering in Leiden zal worden gehouden en dit in verband met het voornemen daar in dat jaai de landbouwtentoonstelling te doen plaats hebben. Te vens werd besloten den gemeenteraad te verzoeken voor deze tentoonstelling een subsidie van f 4000 te verleenen. Het bestuur deelde mede dat in een vergadering, met B. en W. en vele notabelen gehouden, was ge bleken dat voor deze tentoonstelling veel sympathie bestaat. ONGELUK IN HET KAMP BIJ LAREN. Het N. v. N. maakt melding van een ernstig on geval in het kamp hij Laren. In het rustuur der schietoefening van het 2e batal jon van het 7e reg. inf. stoeiden een drietal milicien soldaten der lichting 1909 met elkaar. Plotseling werd een van hen door een kameraad over het hoofd van een derde gewipt, met het gevolg, dat de ruggen tegen elkaar botsten en degern die zoo hardhandig aangepakt was, bewusteloos op den grond viel, Onmiddellijk werd het slachtoffer, een 20-jarig jong- mensch van nette familie uit Amsterdam, naar het hospitaal te Naaiden vervoerd en daar opgenomen, Het bleek, dat de ruggegraat gebroken was, Den volgenden dag overleed de jonge man, KORTE BERICHTEN, Te Meppel is het kind van dén haanwachter Ste- geman door een sneltrein' overred'en. Het kind was onmiddellijk dood. Doordat de prijzen van het leder steeds stijgen hebben de schoenmakers te Joure de prijzen van nieuw schoeisel en reparatie verhoogd. Vermoedelijk met een valschen sleutel heeft men zich toegang verschaft tot het pakhuis van een koop man te Rotterdam. Er is gestolen een antieke pen dule, die over de 100 waard is. Door het omvallen van een petroleumlamp is er te Buren brand ontstaan in een woonwagen, waarbij twee kinderen van 5 en 10 jaar vreeselijke brandwon den hebben gekregen. De wagen met inboedel ver brandde. Tot groote schade van den hooihandel en van de fokkerij, loopen de uiterwaarden langs de Maas door den snellen was in. Het weidende vee in den Prins Willemspolder boven Tiel moet gestald worden. De schade aan hooi is zeer groot. Aan het station Roosendaal is gisteren aange houden de staatsspoorconducteur J. K., uit Rotterdam, op vermoeden van diefstal van goederen uit een goe derentrein, die 's nachts 2 uur van Rotterdam te Roo- sen daal a aankomt. De conducteur heeft bekend. '(,t zoontje van een spoorwegarbeider te Vlodrop is ter hoogte van het station Herckenbosch uit den trein gevallen. Met een ernstige gapende hoofdwonde en gebroken armen is het knaapje gevon den, GYMNASIUM. In een deel van de editie van Zaterdag wai per abuis niet vermeld, dat H. J. J. Kusters bevorderd is van de 3e naar de 4e klasse. DE DIRECTEUR VAN HET KOLONIAAL MUSEUM. Dr. J. Dekker, door de Maatschappij van Nijver heid benoemd tot directeur van het Koloniaal Museum, werd in 1879 te Alkmaar geboren en studeerde te Utrecht in de pharmaeie. In 1901 verkreeg hij het Staatsdiploma en in hetzelfde jaar werd) hij benoemd tot militair apotheker bij het Ned.-Ind. leger, schrijft de N. R. Ot. Alvorens daarheen te vertrekken kwam hij werken aan het Kolonjaal Museum om d'aar in het laboratori um eep onderzoek in fe stellen naar eenige bestanddee- len van eapao; pri dit onderzoek, later voortgezet on der leiding vap professor Tscfeiroh te Bern, verschafte hem in 1902 den doctorstitel. In Indië aanvankelijk werkzaam gesteld bij het mi litair laboratorium te Weltevreden, zag hij zich eeni gen tijd Jater overgeplaatst naar Atjeh, waar zijn ge zondheidstoestand zoo aangetast werd, dat hij zich verplicht gevoelde verlof te vragen naar Europa. Zijn verloftijd bracht hij weer g-rootendeels door in het laboratorium van het Koloniaal Museum, waar toen juist een uitgebreid! onderzoek werd ingesteld naar het voorkomen van loodstoffen, naar aanleiding van een prijsvraag, door de Ned. Maatschappij der We tenschappen uitgeschreven. Voor dat onderzoek verwierf hij de gouden eerepen ning dier maatschappij. In Iiidie teruggekeerd zag Dekker zich door het le gerbestuur liet onderzoek opgedragen yan de voeder- middelen voor paarden, in verband met jieeraejjendfi beeneuvels bij froepegpaardeip Deze taak, gedeeltelijk ie Tjimanis uitgevoerd, werd te Buitenzorg voltooid en daardoor werd de aandacht van den directeur van 's Lands Plantentuin op dezen jongen geleerde gevestigd, die hem, na het uitbrengen van zijn rapport aan de regeering, aan ket Departe ment yan Lapdbouvy verbond, en wpl als ^oo'fd' vap het juist opgerichte Bureau voor Landbopw- en Hap- delsanalysen. Het vorige jaar sloeg Dekker een aanbod om op te treden als lector in1 de pharmaeie tp Leiden af-, DOOD GEVALLEN. Toen gisteren middag de heer J. S. Janssen, wonende aan het Verdronkenoord, en zijne echtgenoote in de Kool-straat wandeldenzakte de man plotseling be wusteloos ineen. Na in de apotheek van mevr. Schou tenOele te zijn binnengedragen stierf hij eenige oogenblikken daarna AANBESTEDING. Dij de hedpn tpp stad|ruife gehopdep openbar» in schrijving voor het afbreken van en den verkoop van de afbraak van twee perceelen aan de Oostzijde van de Ilouttil, ten Zuiden helend! door het Waagplein en bekend als kaas- en als zaadpakhuis, werd ingeschre- yeg da.qr: H. Punt te- Allernaar, voor 460, te ontvangen van de gemeente. O. P. Asjes te Alkmaar, voor 300 te ontvangen van de gemeente. M. H. Verburgh te Am sterdam, voor 85 te ontvangen van de gemeente. J. Habbé te Alkmaar, voor 45 te betalen aan de ge meente. R. Holman te Alkmaar, voor 100 te beta len aan de gemeente. S. Wals en J. Blees te Zaandam voor 1(521)4, te betalen aan de gemeente. O. Zuidpr vaart te Schoten, voor 190, te betalen aan de ge meente. Gegund aan den hoogsten inschrijver, O. Zuider vaart te Schoten. AGENDA. MAANDAG: Kegelclub „Zou er kans zijn," Diligentia. DENSDAG: Zangv. „Halleluja," repetitie, 8 uur, nieuwe Doelen, Chr. Zangver. „God is mijn Lied," 8 uut, Ohr. School Arb. Dam- en Schaakclub, 8 uur, café „Voorwaarts." Geheel-Onthouders Zangvereeniging, repetitie, café „Graanhandel," 8 uur. Kegelclub „Koekoek", half negen café „Suisse". Oymnastiek-vereeniging „Kracht en Vlugheid," meisjes, 3de afdeeling van 31/,41/,. uur. Meisjes 1ste afd. van 87 uur, in het „Gulden Vlies, Koorstraat. ENGELAND. Zaterdag hebben de suffragettes weer een groote meeting te Londen' gehouden, welke door vele mannen werd bijgewoond. Eenige van de tweehonderd banieren waren beschilderd met de na men van beroemde vrouwen, zooals van koningin Vic toria en van de heilige Therese van Spanje. Zes spreekgestoelten waren er opgericht. Van de redevoe ringen verstonden slechts enkelen van de 6000 aanwe zigen iets, hetgeen niet verhinderde, dat er luid geap plaudisseerd' werd. Het karakter van de meeting was, zoo lezen we, op vallend vredelievend. De volgende motie werd aange nomen: „De meeting noodigt alle leden van het par lement uit, voor de tweede lezing van het Shakleton- ontwerp te stemmen en het behandelen van dit ont werp in alle stadia in het Lagerhuis nog dit jaar te verzekeren. OOSTENR1JK-HONGARIJE. Aartshertog Jozef Ferdinand, de neef van den sinds 1890 verdwenen Aartshertog Johan Salvator, heeft de doodsverkla- ring van zijn oom aangevraagd. Johan Salvator heeft inderdaad van titel en rang afstand gedaan en den naam Johan Orth aangenomen. Nadat hij met een juffrouw, Milly Stubel, te Londen in' het huwelijk was getreden, is hij met het schip „Margaretha" naar Bu enos Aires vertrokken, vanwaar het laatste bericht over hem afkomstig is. Hij maakte het schip reis vaardig voor Chili, waarheen hij 20 Juli 1890 met de bemanning wilde vertrekken. Het schip verliet de ha ven en sinds dien heeft men nimmer van het schip, zijn bemanning, Johan Orth en zijn echtgenoote gehoord. Bij Kaap Hoorn heerschte toen een bui-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2