Langstraat, tel Mil, Alkmaar. Zit- en Slaapkamer Govrasgd een eenvoudige Dienstbode, P. DU8ES, Ridderstraat, Alkmaar. SiDger-, Derby-} Oxford- Concordia-, TraDspori-Hywielen. In leg-A zijn. Nierop&Slothouber, Tdvëbtentie a Holiandsctis IJzeren Spomweg-lafeMppIj 660 driewieler TRAISPORTRljwiEL ut bak, PiomiaÉwageo ®i sec D. A. KLOMP. CÉplGimd Ofiderwljzsr, Flesschenlak. Nierop&Siothou ber, twee pakhuizen ai dsn Spanisardstraat T!ö£'goedkoope Banden. Koffiehuis aan den Achterweg S"' VICTORIAWATEi* Ter overname aangeboden Zit- en Slaapkamer, Agent: J, KOEMAN. Langestraat 83, Alkmaar. Gg»@d k^spe Tpei DEN HAAG en SCHEVENINGBN (Kurhaus) en terog. WikkmmUWiMQ* Langestraat 83, Alkmaar. TÉIÏÜÜR OF TE KOOP een en NUTTIG is een opvouwbaar in een tasohje, mee te voeren aan de fiets, (gewicht 500 gram), in voorraad bij Reparaiiën aan Rijwielen, Moto ren, Naaimachines, onder garantie. Aanbevelend, J. KOEMAN. op WOENSDAG 20 JULI 1910, 'W^.'Cy -O*JP* i tengewonen orkaan en de vakmenschen zijn t er ovei eens, dat het schip in den nacht op den 21sten Juli met man en muis vergaan is. Het Hamburger zeemansbureau heeft dan ook m 1891 door een rechtspraak, op verzoek van een verze- kerings-maatschappij gedaan, beslist, dat het schip vergaan is. Volgens de Oostennjksehe wet moeten er 30 jaar verloopen, voordat een verdtvenen dood ver klaard wordt, maar een andere wet staat toe, dat het bewijs van den dood ook eerder mag worden gebracht. In het onderhavige geval is de aanvrage reeds in zoo verre ingewilligd, dat tegen-bewijzen binnen 6 maan den moeten worden ingeleverd. De neef is het er om te doen, de erfenis van zijn oom in handen te krijgen. In het uitvoerige geschrift van d'en advocaat Bachrach worden alle geruchten weerlegd, die af en toe over Johan Orth's leven opdo ken. Op de volgende wijze wordt betoogd, dat het ook met het karakter, van den man-in-kwestie niet in over eenstemming te brengen is, dat hij zoo lang zou heb ben gezwegen „Johan Orth hield er van zich eeni steeds uitgebrei der kring van invloed! te zoeken. Heeft hij bij de be zetting van den Bulgaarschen troon uit politieke over wegingen, zijn vaderland betreffende, moeten achter staan bij zijn neef Ferdinand, toch heeft hij het denk beeld gehad en heeft hij dit willen verwezenlijken, als leger-organisator in dienst te treden van Ferdinand, met wien hij niet eens zeer goed was. Een man met zulke ambities blijft niet twee tientallen jaren van de wereld afgezonderd en stil. Een man, die een brochu re over den door hem ontmaskerden spiritist Bastian publiceerde en die evengoed (in het ballet „Assassi- nen") zijn godsdienstige denkbeelden) als: (in militair- wetenschappelijke geschriften) zijn opvattingen als soldaat en veldheer met temperament overal ter ken nis bracht, veroordeelt zich niet zonder een zichtbare reden tot een volkomen afzondering van de wereld. Johan Orth zwijgt, omdat het natte graf hem dekt." Te Boedapest werd door een agent van de Rus sische geheime politie de politie opmerkzaam gemaakt op een aantal Russische vluchtelingen, die er sinds lang woonden en voor leden van een anarchistische vereeniging golden. Een fabrieksmeisje, Anna Tra- ja nska, en een werkman, Weinberger, ontkenden eerst, maar het meisje zeide dat ze zich geheel en al aan het anarchisme had overgegeven; sinds hare ouders nabij Odessa door kozakken waren vermoord, gevoelde zij een ontemhav-en haat tegen den staat en de staatsin stellingen. Met de centrale anarchistische comité stond zij onafgebroken in verbinding. Zij was naar Boedapest gezonden om daar propaganda voor het anarchisme te maken. Onder de uit Rusland gekomen vluchtelingen tie?it ïij grooten aanhang. Zij ontkent ec)i(ey- gen aanslag voorbereid te hebben. Bij een huiszoeking werden documenten gevonden, die getui genis afleggen van anarchistische pogingen. Er wordt nog een derde gezocht. TTALIë. Gemeld wordt, dat nabij Asiago door een luitenant geleide keizerlijke jagers over de grenzen getrokken en door de douane-beambten teruggewezen zijn, De officier wilde zich niet schikken en zijn manschappen bevelen, op de. beambten te schieten. Al leen door tijdig ingrijpen van een hooger officier moet een bloedig conflict vermeden zijn. Gemengde mededeelingen, HANDIGE dief. Van een jongsten bediende te Berlijn van de firma Mischfeld' en Oo. zijn door een oplichter 5000 gesto len. Dit is reeds het tiende geval van een dergelijken diefstal, dat. de Berlijnsche politie in handen heeft. De dief maakt een praatje met den jongen, tracht zijn vertrouwen te winnen en rpaakt dan de opmerking, dat het toch onvoorzichtig ia zooveel geld in den zak te dragep. Yeej veiliger is het dit in een geldzakje rpee te pemep, hetwelk hij gaarne wil leenen. Wordt dit aanbod aangenomen, dan stopt de vriendelijke be geleider heel handig stukken papier in het zakje en de banknoten in zijn eigen zak. Dezen keer zat er een opgerold schrift in het zakje. De handige dief telt naar zijn uiterlijk te oordeelen nauwelijks vijftien jaar, of hij moest een geroutineerd oplichter zijn, die dop}' allerlei middelen zijn uiterlijk jsoo jeugdig heeft gemaakt.'De politie doet ijverig on derzoek. WATERSNOOD. Ten gevolge van den aanhoudenden regen in Mid den- en Zuid-Duitschland, hebben vele streken weer van het water te lijden. Uif Chemmitz wordt gemeld, dat in Falkpristein geheel velden en bosschen onder water staag, ook het plaatsje Bergen ligt geheel in het Water. Op de hoogvlakte in het Schwarzwald sneeuwt het onafgebroken. Het water stroomt in de dalen. In en om Mannheim regent het geweldig. De Rijn en de Neokar wassen weer. De bevolking is angstig en ver laat hare woningen. De stad Augsburg heeft het zwaar te verantwoorden. Tweehonderd gevangenen moesten met de brandweer en de artillerie helpen aan een waterkeering. Ook de Seine is weer buiten haar oevers getre den en heeft verschillende deelen van Parijs over stroomd. Bij het Orleansstation is een reusachtige electrische zuigmachine opgesteld, die het water, dat het station binnendringt opzuigt en het door buizen naar lager gelegen gedeelten voert. Het ergste hebben de bewo ners van het eiland St. Pierre het te verantwoorden. De bewoners zijn door de overheid gewaarschuwd om zich gereed te houden om bij het eerste teeken hunne huizen te verlaten. GEEN ZWARE STRAF. Een bankbeambte te Weenen, die verleden jaar met f 342.000 er van door ging, is veroordeeld tot zes jaar kerkerstraf, verzwaard door een vastendag iri de drie maanden. RAMP OP ZEE. Bij de ketelontploffing in het stoomschip Lowky op de Zwarte Zee zijn 50 personen ernstig gewond en is een man gedood. Het schip zonk twee uur na de ontploffing. EEN TREIN IN DE DIEPTE. In de nabijheid van het station Mospius (Rusland) stortte een trein door het weigeren van de rem in de diepte. De trein werd totaal vernield, verschillende personen werden gewond of gelood- UITBARSTING VAN DEN VESUVIUS. Zaterdag verhief zich boven den Vesuvius plotseling een dikke rookzuil en binnen in de vulkaan begon het onrustbarend te rommelen. De bevolking begaf zich vol angst naar de kerken en bad, dat het gevaar af gewend mooht worden. In Ottajans en San Ouiseppe, de plaatsen, die door de laatste uitbarsting het zwaarst geteisterd waren, viel een aschregen, ZILVER GEVONDEN, Uit Cherbourg wordt gemeld, dat eenigen tijd ge leden onder de kust twee staven zilver van vijftig K.G. door een baggermachine uit zee opgevischt werden. Bij onderzoek bleek, dat de vondst waar schijnlijk afkomstig is van twee schepen, die in dep slag van La Hogue (1692) gezonken zijp ep tot de Engelsch-Hollandsche vjoqt behoorden. Ingezonden stukken, DE AEDEELINGEN KAAS EN BOTER OP 1)1.' HOORNSCHE TENTOONSTELLING. De tijd van aangifte voor deze Afdeelingen is ver lengd tot 15 Juli; het wordt dus thans tijd voor de zuivelbei'eiders te beslissen of zij mede willen werken om aan de talrijke bezoekers, die ongetwijfeld zullen komen, te laten zien, dat de Noordhpllandsche Edam merkaas-industrie zooals die tegenwoordig wordt ge dreven, iets goeds kan voortbrengen. Wat de tentoon stelling van 1909 te Gouda voor de Goud-sche kaas is geweest, moet> deze voor de Edammer worden. Het doel van dit schrijven is de zuivelbereiders op te wek ken tot medewerking. De Afdeeling Edammer kaas, zooals die in het pro gramma wordt omschreven, bestaat uit niet minder dan 15 nummers, een gevolg van het gevolgde prin cipe om zooveel mogelijk alleen gelijksoortige, verge lijkbare kaas in één nummer te laten mededingen. De hoofdnummers vormen de stapels kaas welke op de markt van Donderdag 15 September aangevoerd moeten worden. Behalve de indeeling in de 3 soorten „kleine", „commissie" en „middelbare", wordt de klei ne Edammer kaas op de boerderij gemaakt onder scheiden van die in de fabriek bereid. Maar bo vendien wordt bij beide categorieën, nog weer reke ning gehouden met verschillende gebruikelijke berei dingsmethoden ouderwets gemaakt of nieu werwets gemaaktf abriekskaas met en zonder toevoeging vau lange of korte wei of zuursel. De doorviering van deze splitsing maakt, dat er beter ge keurd kan worden en er zal een beeld gegeven kunnen worden van de verschillende typen der tegenwoordige Edammer kaasindustrie. De inzenders in deze nummers onderwerpen zich aan een bedrijfs-controle van wege de Comissie voor de Afd. Zuivel. Rekening houdende met den feitelijken toestand wordt in de eerste 8 nummers het gewone Noordhol- landsche produet bedoeld, de zoogenaamde Edammer dagkaas met ten minste 40 vet in de droge stof. Ook is er een nummer voor een stapel volle mei k- sche kleine Edammer kaas. Verder worden er in 6 nummers nog diverse soorten Mei of Juni Edammer kazen gevraagd, ten getale van 510 stuks. De Afdeeling Boter is beperkt tot 2 nummers en is geheel bestemd voor de Noordholl andsohe en dergelij ke bedrijven, waar de boter in den vorm van melkroom of weiroomboter als een bijproduct is te beschouwen. Fabrieksboter uit gepasteuriseerden room of uit ge- centrifugeerden weiroom mogen niet mededingen. Het groote aantal uitgeloofde medailles met geld prijzen bewijst wel, dat deze Afdeeling als een zeer be langrijke beschouwd' wordt. Nu de Noordhollandsche Edammer kaas, ten gevol ge van de richting, waarin de industrie zich heeft ont wikkeld, in een eenigszins moeilijke positie is geko men, is het voor die industrie van belang, de gelegen heid' te benutten, om te toonen, wat zij kan voortbren gen, en zij kan een goeden indruk omtrent haar ves tigen, indien de kaasbereiders die daarvoor in aanmer king komen, zich niet om de een of andere reden van medewerking onthouden. Men werke dus samen in het gemeenschappelijk be lang! Dr. L. T. O. SCHEIJ, Zuivelconsulent voor Noord-Holland. Ingezonden Mededeelingen. Oberlahnstein vermengd met vruchtensappen, wijn, enz. de ZOMERDBANKEW hij uitnemendheid. TELEGRAFISCH WEERBERICHT, naar waarnemingen verricht in den morgen vsn 11 Juli. Medegedeeld door net Koninklijk Nederlandsch Meteorologist Instituut, te De Bilt. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 767.2 te Ilorta. De laagste stand van den barometer 754.9 te Memel. (Geldig tot den, avond van 12 Juli.) Zwakke tot matige noordelijken wind, gedeeltelijk bewolkt, waarschijnlijk droog weer, warmer. Neerslag te Alkmaar, 11 Juli, 0.2 m.M. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. In het noorden heeft zich hoog ontwikkeld, terwijl in het oosten zich het laag handhaafde, hoewel dit minder diep werd; ook in het zuidoosten ligt laag. Dientengevolge vindt men op vele plaatsen noordoos telijken wind. Ook bij ons is de toestand gunstiger ge worden en de bewolking afgenomen. We kunnen op goed zomerweer rekenen met gedeeltelijk bewolkte lucht. M. HOOG WATER TE EGMOND AAN ZEE EN BERGEN AAN ZEE. 12 Juli 's morgens half 8 en 's avonds 8 uur 13 kwart over 8 kwart voor 9 U negen uur half tien 15 tien uur half elf 16 kwart over 11 kwart voor 12 17 's middags twaalf uur 'a nachts half een 18 'a nachts 1 uur 's middags half twee Het is steeds laag water 6 uur vroeger en 6 uur later dan hoog water. Burgerlijke Stan «1. GEBOREN 9 Juli. Johanna Wilhelmina Maria, d. v. Jacobus Nicolaas Al en Alida Kuijs. 10 Willem, z. v. Johannes Hoogeveen en Titia Alida Purmer. Cornelis Pieter, z. v. Cor- nelis Hartland en Maartje Hop. OVERLEDEN 10 Juli. Neeltje, d. v. Maarten Bakker en Antje Bak ker, 4 maanden. Jan Siefken Janssen, 70 jaar. Marktberichten. ALKMAAR, 11 Juli 1910. Aangevoerd 11 Koeien en Ossen f 240 a 325136 vette Kalveren f 40 a 104 p. pond f 0,80 a 0,90, 40 nucht. Kalveren f 8, a 20,-401 Schapen f 20,a 31,0 lammeren f ia f 313 vette Varkens f 0,52 a 0,57 per K.G., 9 magere id. f 16,— a f 22,—. MEDEMBLIK, 9 Juli. Groote muizen f 1,15 a 1.45. kleine id. f 0.40 a 0.50, groote ronde f 1.30 a 1,60, blauwe f 1.60 a 1.80. Aanv. 3200 manden of zakken. BROEK OP LANGEDIJK, 9 Juli. Muizen f 0.65 a 1.30, kleine f 0.30 a 0.70, wortelen f 1.85 a 2.90, gladb. f 1.85 a 2.10, bloemkool le soort f 6.40 a 8.90, 2e soort f 4.a 5.50, Roodekool f 11.50 a 12.40, zilveruien f 0.— a 0, slaboonen f 1.11 a 1.25. HOORN, 9 Juli. Groote muizen f 1.20 a 1.25, kleine f 0.35 a 0.45, aardbeziën a ct, peulen a ct., doperwten 0 a ct., slaboonen 10 a 12 cent per zalc, Ronde aardappelen f 0.— a 0.—, r. aalbessen 7 a 8, zwarte bessen 6 a 7 cent, Spüboonen f 0.60 a f 0.70. per zak. Afslagvereeniging BEEMSTER, PURMEBEND en OMSTREKEN, 9 Juli. Op de afslagmarkt yyey-d heden verhandeld Spinazie a cent per dubb. mand, sla f 0.40 a 0.60 per 100 krop, rabarber f0.— a 0.—, selderie f 0,— a 0.—, peterselie f 0.— a 0.— dorperwten f 8.80 a f 5.90, radijs f 0.— k 0.—, prei f 2.— a f 2.30, allen per 100 bos, postelein a ct. ep peulen f 6,a 8.— per 100 pond. Flandel matig, Tninboonen f 0.44 a 0.60 per 1000. Sla boonen f 0.90 a 120 per 1000, 'bloemkool f 8.a 11.—, klapbessen f 0.80 a 1.85, aalbessen 8 a 14 ct. NOORDSCHARWOUDE, 9 Juli. Groote muizen f 1.05 a 1.30, drielingen f 0.4*0 a 0.70, kleinere f0.20 a 0.30Schotsche muizen f 1.a 1.30 Aanvoer 1764 zal^ aardappelen, zilveruien f 4.10 a 4.70, roodekool f 11.— a 13,10 per 100. GUHII-FlETSCflPE, AMSTERDAMSCHE BEURS Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWOREDEET, Yoordam, O 12-13, Alkmaar. Koers van Staatsleeningen, 8 Juli 10 Juli NEDERLAND. Ned, Werkel. Schuld pCt. 2% BUITENLAND Bulgarije Tabaksleening 5 Brazilië Funding 5 Mexico binnenl. 5 Japan 4 Oostenrijk Jan. Juli 4- Rusland Rope 4 Consol 4 1906 5 1894 6e Era. 4 I»ang Dombr. 4Vs F inane, en Industr. ondernemingen. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollaudsch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij resc. aand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem pref. A'dam Serdang B in tij ey Deli Batavia Deli-Maptschappij Langkat tabak A Medan N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Kon. Mij t. expl. v. Petroleum Moeara Enim Sumatra Pa'embang Perlak Petroleum-Mij. Znid-Perlak Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Steels Comm. Car Foundry Comm Amerik. Stoomv.-Mij. JS Marine Comm. Preferent Mariuebonds pCt 4i/j Peru Comm. aand div. Preferent Spoorweg! aeningen, Holl IJ. Sp.-Mij. Mij tot, expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atch Top. Cert. v. Convert Bd. pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand, div. Erie Comm. Kantras City South. Com. vr Prpf. i, Mis K. Texas C. v. New-York Ontario Norf-lk Western C. v. Southern Railway Southern Pacific Union Pacific eer', v. Wabash Comm. Rock Island Comm. POLEN. Warschau Weeiien RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. 4 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam Gemeen te-ered. BELGIE. Antwerpen 1887 HONGARIJE. Theiss OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 RUSLAND. 1864 3 2% 4 5 5 74 97n% 103 483/, 93 v, 94ii/16 87 87% 94s% 873/, 955/4 100% 981/, 178 1611/s 119.50 140 618 2541/s 835 61 94% 594 450% 37i/2 236 76 368 392 533 2483/, 201% 119 150 800 1073/, 60% 71"% 503/, 160 5% 16% 61% 11% 387/8 83 83% 209 97% 102% 31% 25% 28 64% 32% 42% 95 V» 22% 1113/4 162% 17% 31% 1643/4 1091% lü27/8 96% 159 175% 458 74 48% 87 87% 99% 873/, 953/8 100% 178 160 119% 140 260 338 596 448 238 80% 370 402 537 201 147 815 108 608/g 53/, 167/, 62% 38 83% 98% 109% 31 255% 29% 63% 327% 43% 227/8 114% 164% 17% 32% 174% 460 JONGMENSCH vraagt KOST en INWONING in een stil gezin, P.O. met gebruik van vrij slaap kamertje, omtrek Kooltuin. Brieven met prijsopgaaf onder letter H 161, bureau van dit blad. Een gesmeed en in goeden staat zijnde, S'OKAI1S. met 4 kookgaten. ringen en pijp; een HANGEAMP en een middelgroote &AI.A- M ANDEK met kaelielpijp, wegens verhuizing. Adres te bevragen Bureau Alkmaarsche Courant. gevraagd in de nabijheid van hosch, duin en Zee, zonder pension, met gelegenheid om zelf te koken, voor 2 Dames en 2 kinderen, 1 en 4 jaar oud, van begin Aug. tot einde Sept. Br. fr. letter B, boekli. P. GEERTS, Hoorn. Een HEER z. b. b. h. li., vraagt tegen onge veer 25 Augustus net gemeubileerde zonder pension. Brieven onder letter A 161, Bur. van dit Blad. die een burgerpot koken kan; in een stil gezin. Niet beneden 23 jaar en van den P.O. Br. fr. lett. S aan den Algem. Boekhandel Eirnia J. VOOGD, Haarlem. MEN LOOPE vanaf de LAAT de IilDOER- STRAAT in naar het Goudmagazijn van I». O IJ DES, daar vindt men groote keuze Juweelen voor oud. GOUDEN OORIJZERS, GOUDEN ARMBANDEN, KRUISEN en KETTINGEN, TROUW- en VERLO VINGSRINGEN. VERKRIJGBAAR Koers van het geld. Prolongatie 5Y2 pCt. Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. Russen prijs houdend. Tabakken stil. Oliewaarden in vaste stem ming. Culturen kalm. Mijnen beter. Amerika opende hooger, het verloop was kalm en het slot prijshoudend. (3e en 3e klasse) van DEN HELDER, A.-PAULOWNA, SClfAGEN, N.-SCHAR W OUDE, HEERHUGOWAARD, ALK MAAR, IIEILOO, CASTRICUM, UITGEEST, KROM MENIE, WORMERVEER, KOOG-ZAANDI.JK, ENK- IIUIZEN, BOVENKARSPEL-GROOTEBROEK, IIOOGKARSPEL, WESTWOUD, HOORN, AVEN- HORN, OOSTHUIZEN, KWADIJK-EDAM, PURME- REND, OOSTZAAN en ZAANDAM naar Heen en terug op één dag 2e klasse f 1,50. 3e klasse 1" 1,00. Terug den volgenden dag 2e klasse f 2.00, 3e klasse f 1.25. Inlichtingen aan de Stations. Zie de aanplakbiljetten. De Heer en Mevrouw CANNEOIETER— Koning bedanken voor de vele bewijzen van belangstelling, ondervonden bij de geboorte van hunnen ZOON. Bergen (N.H.), 11 Juli 1910. Ds. en Mevrouw KLOOSTERMAN—KAkfbeeke be tuigen bij dezen hunnen hartelijken dank voor de vele bewijzen van belangstelling, bij de geboorte van bun nen zoon ondervonden. Kraamvisites worden bij voorkeur afgewacht a.s. Woensdag 13 Juli, tusschen 21/2 en 4 uur. Alkmaar, 11 Juli 1910, De jonge man en het meisje die Vrijdag j.l. 11.111. Tn de AJkmaarsehe Mout een Dames- tasehje hebben gevonden, werden IN HÜÜ EIGEN BEEANG aitgenoodigddit met zijn inhoud te deponeeren aan het Bureau van di! Blad. Simplex model geheel ëompleet voor spotprijs, Adres J, KOEMAN. TE KOOP een mooie Nieuulandersingel E 25. Onderwijs hij Forestnsstraat 14, Alkmaar. VERKRIJGBAAR en te Alkmaar, staande nabij de markt en het water. Te bevragen bij de firma DE LANGE EN DEMORAAZ. Breedstraat 10. h

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3