W. DE WAAL, - Langestraat 44, - Telef. 174, - Alkmaar, Nierop&Slothouber, Voor degelijk Schoenwerk Nierop&Slothouber, Kurken. Nierop&Slothouber, Piano's en Orgels. -eg 3.S JTJJL.X e.k. der Hollandsche f 15 Loten. Hollandsche Grondkredletbank, BRAADKUIKENS Nierop&SIothouber, DflIWES- HEEREN- en KINDERSCHOENEN, C. VERHEUS, Uurwerkmaker, Bouwterrein Golden Thee Sloombootdienst „ALKMAAR PACKET jcoj Aanbevelend, W« DE tfif&ML, Kaashandel „De Bonte Koe' Schoolboeken 1 Leermiddelen verschillende inrichtingen van onderwijs N.V. Herirs. Coster Zoon. - Aan de STOOM WflSCH- e>S TR1JKINRICHTING - „De Eendracht", bekwame RUITER, AchtBrstras^^5. Aan de Alkmaarsche Stoom-Instrumentslijperij, LeveHt êt Zoon. Aangeboden flinke BIJVERDIENSTE FEUI L L E T O N. Het nest van den sperwer. KIEROP&SLOTHOUBER, Langestraat 83, Aikmaar. SJOERD YPMA, Salonboot met glasbeschutting aan dek. -is de hoofdprijs voor de trekking van Yraagt Prospectus 2. Heerengracht 530, Amsterdam. wauaf 40 ceitiy panklaar, weder geregeld verkrijgbaar- VAN X>I^TK, Poelierste»-, JE-L,/Sk.IVE 1£21XT vroeger 17. Steeds voorradig in REPARATIE-INRICHTING. aan den Westerweg, Nassaulaan en Egm onderstraat. Ned. Spaar- en Incasso-Bank. Dat sommige menschen zich kunnen vasthouden aan een een maal aangenomen vooroordeel ligt meestal aan het niet ken nen van een artikel. Waarom evengoed is als de beste merken kan men alleen beoordeelen door eens proef te nemen. Be spaar dan Uw zakjes, want zij hebben waarde OUDE EDAMMER KAAS 1 1,10 per stuk. BELEGEN EDAMMER KAAS t 1,10 per stuk. Deze kaasjes worden ten zeerste aanbevolen. ZEER OUDE LE1DSCHE KAAS 45 cent re 5 ons BELEGEN LEIDSÖHE KAAS 40 cent de 5 ons VOLVETTE GOUDSCHE KAAS 45 cent de 5 ons. VOLVETTE EDAMMER KAAS t 1,30 en f 1,40 per stuk. Voor de levering der zoowel Binnen- als Buitenlandsche uitgaven, en de in gebruik op de Hoogere Burgerschool, Gymnasium en Handelschool mr De boeken worden gekaft en van étiqnet voorzien afgeleverd. der Firma de Wed. Jb. KES ZONEN, Kergerhout, Visscherslaan El, Alkmaar, kunnen HEKELSTRAAT 18, - OUDEGRACHT No. 216, - - ma PIANINO'S en ORGELS, mm LANGS DE ZAAN, Van ALKMAAR 6 - 8 10 12 230 4 - 6 - 730 uur. Van AMSTERDAM 6.30 - 8 9 30 - 11.30 2.15 - 4 - 6 - 7 30 uur. Alleen Zondag. -|8 15 1 O uur. uur. Aanbevelend, HOUTTIL ALKMAAR de nieuwste soorten Ruime keuze lage prijzen. Het steeds toenemend debiet waarborgt de soliditeit. - ACHTERSTRAAT B 21 - Te bevragen bij A. G. DEN BOESTERD, Toussaintstr.9. Inspecteur: G. ROSKAMP Gz., iisak-Kriidei. VERKRIJGBAAR LASTOESTRA1T 83, ALKMAAR. als beveelt zich aan VOORDAM C 9 ALKMAAR. geplaatst worden tegen koog loon. GEEN BETER ADRES dan REPARATION NET en BILLIJK. Gaarne wordt aan bui» gevraagd. VERKRIJGBAAR LAAGESTRAAT 83, ALKMAAR. worden alle mogelijke voorwerpen fijn geslepen, nis SCHEERMESSEN, SCHAREN, MESSEN, KOE- SCHAREN, SCHAPENSCHAREN en verder alle denkbare gereedschappen voor huishoudelijk en in dustrieel gebruik. Aanbevelend, l zonder kapitaalstorting of borgstelling voor personen uit den netten stand. Uitsluitend op schriftelijke aanvrage worden inlichtin gen verstrekt door den heer 1B. J. TADEMA, Schontjeslaan 80. Haarlem. EEN ROMANTISCH VERHAAL UIT DEN TIJD VAN DE PURITEINEN DER 17de EEUW. door BARONES ORCZY, Schrijfster van: De Roode Pimpernel, Ik zal ver gelden, Een zoon van het Volk, etc. 01) „Mijne moeder was een vreemde vrouw," vervolg de Mevrouw de Chavasse ernstig', haar kleine blanke hand op den in 't zwart gehulden arm van den Nota ris leggende, „zij bekommerde zich bitter1 weinig om mij, en Londen met wat daar omging, was haar een gruwel. Zij begreep niets van de verplichtingen eener vrouw van fatsoen. en dat was ik in die da gen.... twintig jaar geleden!" „Ja, dat waart ge!" zuchtte Skyffington. ./Misschien handelde zij volgens haar begrippen. Lenige jaren later werd zij bekeerd tot een nieuw ge loof, tot de secte der Puriteinen. Een van hen, een zekere George Fox, zooals men zegt de stichter dier secte, had veel invloed' op haar; Hij was toen nog maar een jongen, maar zij noemde hem een heilige. Ik geloof, dat hij haar hart geheel van mij vervreemdde, en liet zijti doen was, dat zij mij op haar sterfbed ver vloekte." Er liep een kleine rilling over haar leden van bijgeloovigen angst misschien. De vloek barer moe- tier zij voelde het zou wellicht nog bittere ellen de over haar brengen. Innig medelijden sprak uit de fletse oogen van den Notaris. Zijn ambt had hem ve>- J geheime oorzaken van diepe, ellende doen vinden, waar ïiien niets dan blijmoedigheid zou hebben ver wacht. Hij voorzag-, dat voor haar, de tijd zou komen, misschien al aangebroken was, dat de ongelukkige vrouw de bittere vruchten zou oogsten van wat zij in genotzucht had gezaaid. AT,KM A AÏ?Sf!ïï W AlïTCNTÏTTrSi Hoofdmagazijn FNIDSEN 63, 2e Magazijn MIENT 11, JAAJJAiïI.LA.£AlAk3TjJ.A. TT AU G ACJjvoor de Steenentarug. H. JANSEN, Tel. 417. Grossier Let op kwaliteit. Zie niet alles voor liet zelfde aan, al is et gelijkend. Laat U niet door concurrentie en een weinig prijsverschil pakken. De namaak is groot. Koopt waar soliditeit en garantie zich vertegenwoordigen. Uitsluitend goede waren, tegen scherp concurreerende prijzen. om zelf limonades te maken met recept. Verkrijgbaar bij I, AN GESTRA AT 83, ALKMAAR. VERKRIJGBAAR MAGAZIJN van Gedipt. Pianostemmer. Voorhanden: nieuwe en gebruikte Billijke prijzen. Solide Instrumenten. Stemmen. Kepareeren. j Fl. GO.OOO „Ik vergeef het die ellendige Puriteinen nooit of te nimmer, dat zij het hart mijner moeder van mij af gekeerd hebbenging- Mevrouw de Chavasse voort, „Zij zeide mij nooit iets va'n haar ongesteldheid, zij zend mij brief noch boodschap. Alleen 11a haar over lijden ontving' ik een kort briefje, dat zij zelf had ge schreven en aan een harer huichelende secte-genooten overhandigd, die glimlachend mij aankeek, toen ik in zijn tegenwoordigheid het onmeedoogend schrijven las. Mijne moeder had de kinderen weggezonden, zoo schreef ze mij, toen zij voelde dat haar laatste uur had geslagen. Ze had mijn jongens1 mijn jongens in veiligheid gebracht in de, lioede van een geloofsge noot, die ze zou opvoeden in de vreeze dei' Heeren. De Quaker hadi dit afgesproken met mijne moeder, toen zij stervende was." „H'm, het is een vreemde, droevige geschiedenis!" zeide Skyffington, nu blijkbaar aangedaan, want de onverdelgbare moederliefde had zijn hart geroerd, „maar toen ter tijd.h'm. en met geld en in vloed had men veel kunnen doen." „O, geloof mij, Notaris, ik heb gedaan, wat ik kon. Ik was toen in LondenIk ging in allerijl naar Conterbury, waar mijn moeder woonde. Ik vond haar, zooals zij gestorven was.... en de jongens ver dwenen.... geen der buren kon mij zeggen, waar zij heen waren gebracht. Alles, wat zij wisten, was dat in den laatsten, tijd eene vrouw bij mijne moeder had gewoond en met de jongens was vertrokken Mijn jongens, Skyffington; en niemand] wist mij te zeggen, waar ze heen waren gegaan! Ik spaarde geen kosten, en Sir Marmaduke hielp mij met al de midde len, waarover hij toen kon beschikken, er de Graaf van Northallerton toenmaals' niet. wilde doen, om mij bij mijn zoeken te helpen." „Een vreemde en droevige geschiedenismom pelde de notaris, het hoofd schuddende. „Maar ik meen mij te herinneren,. h'm. dat ongeveer zes jaar geleden.... zich een geval voordeed, dat twee 1 jongelui „Dat was bedrog!" viel zij in. „0, ik heb 11a j dien, veel dergelijken bij mij gehad en ze laten vertel len. In het eerst begon ik met lien te vertrouwen, maar later. „Maar later.... h'm.... maar hun.... hun ge zichten.... die zeiden u toch genoeg.... tfw eigen jongens.... h'm.... wie kan ze beter herkennen, dan. „Hun gezichten...." herhaalde zij met eenige ver legenheid, „Ja, u begrijpt, dat.... dat is voor mij moeielijk, want toen ik ze naar moeder bracht, waren ze nog heel jong. en toen ze na moeders dood ver- dwenen, zullen ze ongeveer tien jaar geweest zijn, en het is nu twee en twintig jaren geleden, dat ik ze voor het laatst zag. En al viel ik over ze, ik zou hen niet herkennen." De tranen verstikten hare stem. Bijna onhoorbaar had zij de laatste woorden geuit. Schaamte had zich als zelfverwijt, gemengd met haar bitter verdriet. Het was werkelijk een verschrikkelijk einde van eene le vensgeschiedenis vol van genotzucht en harteloosheid, die do, met de wereld zoo weinig bekende dorps-nota ris aangehoord had. Ten koste van alles, volkomen vrij willende zijn, had zij hare kinderen weggedaan, blij dat de grootmoeder die voor bare rekening nam. Jaren verliepen, terwijl zij zich verlustigde met dansen, en flirtte en speelde, en zich in eene wereld bewoog waar in moeders eene overtollige begeleiding zijn. Tien ja ren zijn ruim vijfhonderd lange weken voor eene oude vróuw, die in een afgelegen stadje woont en haar ein de bij den dag voelt naderen; maar diezelfde spanne tijds vliegt om voor een vrouw die jong- is en opgaat in de genietingen der wereld. De kinderen waren vergeten, lang voor hun verdwij ning! Vergeten? Misschien niet. Maar de gedachte aan heri was weggeborgen in een geheim hoekje harer herinnering, waar meer gewetens-klachten opgeborgen waren, en die alleen te voorschijn mochten komen, wanneer andere meer aangename visioenen haar brein niet vervulden. Zij voelde hare minheid, zooals zij daar zat tegen over den eenvoudigen man, wien zij zich bewust was ontzet te hebben met het verhaal van hare ongevoe ligheid als moeder. Met zijn aangeboren zachtmoedig'- VERKRIJ GB A AR LANGESTRAAT 83, ALKMAAR. Naast VROOM DREESMANN. - - EERSTE KLAS - Accurate regeling. Degelijke garantie. Wie in de eerste vier klassen uitloot, ontvangt ongevraagd, onmiddellijk, nog denzelfden dag, gratis, franco en in gesloten couvert zijn nieuw nummer, geldig voor dezelfde klasse. Van der Woudestr. 51, ALKMAAR. heid trachtte hij zijn innerlijke gedachten te verber gen, door voor het oogenblik over iets anders te spre ken. „Sir Marmaduke handelde zeer belangeloos, toen hij u steunde bij het onderzoek", zeide hij, blij dat hij iemand kon prijzen, wien hij zich verplicht achtte te eerbiedigen, „want in de gegeven omstandigheden.... h'm." „Ik wil Sir Marmaduke niets in den weg leggen", antwoordde zij. „Ik voor mij ben overtuigd, dat mijn jongens dood zijn, anders zou ik al -lang iets van ze gehoord hebben." Scherp keek hij haar aan, zoo scherp als hij met zijn water-blauwe oogen durfde doen. Het was moeilijk sympathie te blijven gevoelen voor die vrouw. Alles aan haar toonde meer hart bij haar spreken over Sir Marmaduke, dan bij het bespreken der belangen harer kinderen. Haar laatste opmerking: dat haar kinderen zeker niet meer leefden, scheen tot bewijs te moeten dienen, dat haar onverschilligheid' te hunnen opzichte niet voortsproot uit eene meerdere genegenheid voor iemand anders. „Voor het geval Graaf Northallerton mocht komen te overlijden", vervolgde zij, „zal ik geen rechten la ten gelden ten behoeve mijner toch overleden kinde ren." „Waardoor Sir Marmaduke, als naaste bloedver want, recht zou hebben op de groote bezittingen van den Graaf, met welke middelen het hem misschien gelukken zal, door het Hoogerhuis, ook Graaf van Northallerton te worden, en ook de enorme provenuen van het Graafschap hem ten deel zouden vallen...." Hij bedwong zich, om geen onvoorzichtig woord te laten hooren, en keek naar alle kanten rond. Daarna vervolgde hij „Wanneer liet Gode behaagt en den Lord Protector, het Hoogerhuis tegen1 dien tijd weer saam te laten ko men. Wordt vervolgd. StoomJr. van Herms. Coster Zoon te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4