DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Honderd en twaalfde Jaargang. DINSDAG 12 JULI BINNENLAND. De Ambachïsschoel. a u/iisïj h a:i f «a w Ait srï«HM No. 101. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Telefoonnummer 3. alkmaah, Juli, iü .ini iftiiW .iiaiodes iii>: .bin"- ijj ibiov/ buI loH-fnoo /I nnv noJx» »b iinv bif Joj noxQ./fo'g 'i'jri J f:,J bit am It'ti* blow Tin ho» :-h" If «UOylfixF ói) "1Bni/(.'if öfrgof ■')doa iwiiw -'/Inil iköa t>T>i .tjo/i qn/ 4 it'IlJl rj;/f ;t>if >lr%HnU iit8 'ifi 'T.anu(rr>.-»7 M I. f rf> f'/trl '»h HdV« J bwirïl'i new H i snneaïi pov .1/. .*1 C.—, Sir „»t. Ja! fmrfti'J o i, t n n'.'t 1' u-tin '.t XII .jfoifodteJ ->B 1 flf>>1 flölflöw fl£V Jfciv/ jïx TTTovPT vTpn ;M;v n-i :'i :;v/ -ne-g-rednov-jX Jorxlerf) fed -iö< tin-luiu) yvol i .W 1'jsA «tf n4»S' neoll .4 U /rifi -i-nrl of> nexc .HC1TAW 0001 >n ne'QJib ötóisjjl »b ofmo'n i7a noM .nowui» v»od xio/1 .mysIijoiI Oiijjff<{ ui ijfj' ,n »U! orifog ÜOTBd .1. lix-ioov -Jeixl- i.jand" was- overwonnen. l)o meeste nfen hieven een jubelkoor aan, her- Meu .ka«, tegenwoordig haagt geen politiek artikel in vrijzinnig' Duitsche couranten onder de oogen krij- 1'!geftyWantin" 'lieesl ftftk 1 ÖVef,s'0l4ocijidl-tt«ttoeiratie. Vroeger sehreyen die bja'cl'en ook wel pver die- partij, nutar ze schreven haar dood. Een paar-malen per week werd- lÖé ^ociaalrddmoöratisdhe partij- doodver klaard] werd bétoogd dat zij den paftij1 Wak,''dié! geep beteekenis lind en nimmer bcteekenis zou krijgen, die zoo lijnrecht- tegen liet- Duitsche nationalisme inging, dat- zij- nimmer: vasten Duitschen bodem onder de voe den zou krijgend Degenen; dié vonden, dat er wel wat göèds in éötnmijté hai-'èf be'gïnsèlen stak, richtteb .zelf ,een partij op/; om haar door^.nog, tp yef^kkj&jtê'n. dbéK ^ijhvérmoc^ten--niét Ip.pg - ^ls.. patippapl/sociale. partij pnder Nauiuapji zich gtaandq hppdeu. -/Dé seciaUTdcmocratem moesten: inderdaad-vele zè- tels inboeten. Bij de voorjaarsverkiezing-en voor den 'eRijk§ilgaff? ^foTTrepllft zé'jtóim^y£ji',7^ %e}~ zer-zejde;d vrij zkfnigen^toU haalden .ftpty^ëï ei a a 1 -dem oma tim Thans evepyel-Ls hipt anders, Bij de hopelooze ver warring, welke er onder de vrijzinnige partije'n heerscht, gaat liet- dep Söeiaal-democraten naar den vleeze. Zij winnen bij tüssèhëntijdsche verkiezingen zetels en menig- distriet,-dat pen burcjit l^eelc vopï hét liberalisme, gaat sociaal-democratisch stemmen. -Wij behoeven slechts te herinneren aan 'Erif>dberg—Bil- dingen, waar sinds de stichting van hét rijk liberalen gekozen werden, waar in 1907 de liberaal een1 driedui zend' stemmen meer haalde dan de spciaal-dempcradt, maar waar onlangs door een meerderheid van ruim 2000 stemmen de liberale vlag werd gestreken en. de, roode geheschen. Dergelijke nederlagen geven stèf tot overpeinzing. Men gaat de stemme-n-cijférk, na cjn' ziet, dat heel wat vrijzinnigen opdensociaal-democrait overgaan, soms bij, de eerste stemming reeds, an,del's stellig- bij de herstemming indien het teg-en een Cob- servatief gaat. Het gevolg zal zijn, dat bij eerst ko mende verkiezingen conservatieven de vrijzinnigen in den steek zullen laten. Er wordt berekend, dat de vooruitstrevenden 20 zetels te danken hebben aan de hulp der conservatieven, dat hiervan een groot deel zal overgaan op de sociaal-democraten, die ook wel winst zullen behalen in de districten, waar tot dusverre de vrijzinnigen met hun hulp werden gekozen. In stede dus dat de sociaal-democratie wordt doodgeschreven, brengt men thans voor aan- een zeer levendige belang stelling aan den dag, waarschuwt tegen het dreigende roode spook, den opkomenden rooden vloed etc. De strijd tegen de sociaal-democratie wordt krachtig aan geprezen. Een voorbeeld uit een Zaterdagavondcou- W WWUMU»* "Y JSf. 9 ranti „Wannefer zullen nu eindelijk eens de nevel™ v-aii het' Wa-fltröüWërr verd'Wijftën (over de vi'ijzinftigje lihié), wèïfce hetyrijè ujtzicht' hèlenaméren de ymnat|e, aan dpn lichten dag- vergallen? Niets is mepr depriineeJ'ënd, pipt-s stoort en verhunt de vreugde van deh arbeid eö de scheppingskracht -meei', dan wan-mear j de aangëbodeti hand afgewezen, :èlk g-oedgemeën<l wpoyd misverstaan, elke goede Bedoeling ontkend egi j werkeerd,ruitgplpgid;tworc]t- Bilioel'tc. zeer grppte he- hoefte is.er aan een niep-we. tpemulering, een elkajr I weer beg'rijpen, eéin opnieuw Sturew in -de oude banen van het wederkeerig vertrouwen. Wanneer er eqh ,?J)lok" moet zijn, laat liét, dan eén groot-blok wezen van t ffechts, (d. \y, z. vart b.pt copservfttasme) paar links, dal - .onvej'jüplbnar stevig gemaakt- en, uiterst- zorgvuldig gevoegd is -uit alle nationaal gezinden, die het. godd meenen met het eigen vaderland, een gemeenschap van a|lé burgerlijke partijën,die haar vasten ankergrond vindt in den trouw fian keizer en rijk, welke is eamep- gesteld .uit dat, pyerwegënd aantal goede, Duitsclieijs, die dortkend aan al het groote, dat geschapen is én j geheele TÜk.shuishoudi,ng op een hellend vlak l>reng't|? WiT Jnen eclttët' de vlóötuitbreidiïig Piet staken, daji logge '.mén dé 'kosten, daarvan op aan het groót-kapj- taal,'pyèlkk belangpii hierbij hpofdzakelijk op het spél staan. Als het rijk zijn financiën zonder voortdurend nieu we belastingheffing in orde brengen wil, kan dit slechts gëseliiédëti door dén weg' te laten varen, waar op zij in wlpcktpp staat zijn getaakt. Al het andpee zal lapwerk zonder, blijvende verbetering zijn." Wanneer een officieel gemeente-ofg-aan (Ambt|- blntt) aldus spreekt, dan kan meri zich vöorstellep, dat jiiet-pfficieelp een geheel anderen toon aanklaali, i.ru]iep ,ZjO betPPgen, ,d.it ;d0/Sopiaalr(lpPiPcl'atie,,lipt belt Wordt hestredëai, door wegneming- van de steeds- sta gende ontevredenheid onder het Duitsche volk, waéjj.-- a&li de re.gëëfipg' zélf schuld' staat, eensdëelk do'or lift toeknijpen y$n dp bèlastingschrpeï apderdepls dopr haar politiek beleid, dat niet .de goedkeuring- van |e meerdprheid v-an biet--volk '-kaft wegdragen, wöprd van dfbinyergereden so- ntfg te scheppen valt, eensgezind samengaan in posi- j j 'tiHjuD getrieenséhappelijkeii en vruchtbaren arbeid, j (lie zich van het-kléine ".partij-getwist wpten vrij fq_.' niakeu-en elkaar verzoenend en verzoend dp hand rij ken tot-een suecesvolleu afweer van het gevaarlijke en vér'idefigeiidë streven dër sociaal-democratie." i IToë weinig kaïis er is op venVeze'nlijkiiig van dijn wensen, die op bovenstaande of andere wijze wordt «B- r uit, -bfewijsf rpeds; het piJtplagpeipen van, ;dpn. .erfprips van Hohenlohe, dat, gelijk wij gistea'en meldden, tofe- g-èschrevën moët worden aan hét steeds Verder uit el kaar gaap van cte vroegei'e biokpanijen. Het staat er..tegepwoprdig slecht voor de vrijzinni gen in Duitsphland voor. Het is rouge gagne roodwdit - zwart, het ceitrum, wint ook;-maar daarover epn Volgenden kéë'r. Hoe hieraan te ontkomen? Een officieel orgaan van liét stadje Miinchkerg .1,i g-eeft h'et volgende antwoord: ,,Aap de reg.eéring, zal liet wel apidelnk zijp, dat In1 de komende jaren een geweldige roode vloedgolf zich' over Duitschland zal storten. Minder duidelijk zal het haar wezen, hoe men deze overstfooming kan in dammen. Is het in overeenstemming met het nationa le belang, is het pafripttiseh handelen, aan alle wep- schen der regepring- ook en Ap toekomst stpecls top ie' geven, of is h§t, jriet.yeeleer,de plicht, van de voilcsvdr- tegenwoord'iging, van dat deel ndl, da-t iets Voelt Voor instandhouding onzer maatschappelijke ordë, voor vp- derland en koningsschtip''zonder te letten op hob-, gere wenschen en heerschende ïnpeningen een h.eilloós' optreden tegen te gaan i Is het beslist noodzakelijk In het rijk, te zeggen, dat het zich toerusten op zee |p den duur niet meer te dragen valt, omdat liet onze EERSTE KAMER. (iisteravond vergaderde de Eerste Kamer. Mededeeling werd o.a. gedaan van een' ingekomen -dankbetuiging van H. M. de Koningin voor het door de Eerste Kamer gezonden -adres;: van rouwbeklag In an-twoórd op/<le gezonden- .mededéelingy betreffende het overlijden van 11. K, II. Mevrouw de Prinses van Wied. - - -I "fparu fcnamoin as ,f>' Besloten werd, in afwijking van het Regh'v. Orde, niet over te gaan tot-het-opnieuw samenstellen der ajfi deelingen. Besloten werd voorts de wetsontwerpen betreffende de PcivOoien, de reorganisatie van dén- Indischen ge neeskundigen, dienst eh de comptabilitéitbwëtfën |n! behandeling to nemen —'behoudens eêP' nader vooi'stbl Vah decéptrale commissie-— Pnmiddëllijk na whdPrhjj- leonkomsti der Kamer, daar nu del tijd te kort -^-erd gfe- achf-vopr een gtondig onderzoek. Heden 11 unr behandeling van het; voorstel valt iv^t van de: hèerdn Man der Molen- én De Gèer tot ïëfe'etói|g d«i bevoegdheden: vérbtonden aarf dé akten van lfe-1 kwaamheid-VëTnieH iii art, 66 a 'eö b dei- wet' van- 17- Augustus 1878, uitgereikt in het jaar 1890, en Pndejfe wetsontwerpen rakende-het departement van, binne|i- landsche zaken én daarna voortzetting' der beraadsla ging over het, wetsontwerp tot Verhooging vAn Iloof|l- ituk I'll B der StaatsbegTooting voor 191-0 (17é pih- liikaPt Xed.i Herv. gemeente te Rottërd-am). Voortd-de- tinnlere aan de oude gestelde wetsontwer pen. .Moblop Blöifl iiobuoJ ,/tól j ARBEIDSVOOR WAARDEN VAN RIJKS-WERK LIEDEN. Da,subcommissie uit de-staatscommissie in Zake- hét -ouderz-oeki naar de arbeid-SVèorwaarden van rijlcswerk- li'cdenv <lio; bereids zoowel door het bezoeken van on derscheidene rijksiiirichtimgen; als door het hoórön •van belanghebbenden, een onderzoek instelde, o.a. afn (Vervolg.) Ons vorenstaand voorstel hebben wij bij schrijven van 25 Juni' 1.1. no. 796 in ontwerp gezonden aan den Inspecteur van het Middelbaar Onderwijs, den heer TI. J. de Groot, met het verzoek daaromtrent zijne mee ning te mogen kennen, waaraan welwillend- is voldaan bij brief van 29 Juni 1.1. no. 276a, van den volgenden inhoud In antwoord op nevenvermeld schrijven, haast ik mij aan Uw daarin uitgedrukt verlangen te voldoen. Het verheugt mij, dat door Uw college wordt er kend, dat de toestand der gebouwen, waarin thans de ambachtsschool, de burgeravondschool, de handel-scur- sus en de afzonderlijke cursussen geheel of gedeeltelijk zijn ondergebracht, onhoudbaar is geworden. Het zal door Uw college eveneens erkend worden, dat het toe zicht tegenover dien toestand' zeer lijdelijk is geweest in de hoop, dat afdoende verbetering daarvan het ge volg zoude zijn. Het aanvankelijk verkregen resultaat stemt dan ook tot tevredenheid, vooral waar blijkt, dat ook Burgemeester en Wethouders overtuigd zijn, dat de bovenbedoelde toestand niet langer.kan worden be stendigd. Dat de wijze waarop deze zaak zal worden geregeld inderdaad voor de gemeente het voordeeligst moet worden geacht, is in de vergadering met Uw col lege van 2 Juni 1.1. reeds duidelijk aangetoond. Indien de gemeente toch voor haar burgeravond- en handels avondschool' de noodige lokalen moest stichten, dan zou daarvoor reeds een belangrijk bedrag aan bouwkos ten moeten worden uitgetrokken terwijl bovendien voor de inrichting dier lokalen en het jaarlijksch onderhoud van meubilair en gebouw gezorgd zou moeten worden. I hans zal dit alles in orde kunnen komen door eene vermeerdering van het subsidie- tot een bedrag- van 1 4118.s jaars. Bovendien moet erkend worden, dat de gemeente Alkmaar groot belang- heeft, bij eene stichting als de ambachtsschool, thans uitgebreid met vele cursussen. Deze inrichting toch was reeds tot grooten zegen in de eerste plaats voor de gemeente Alkmaar, maar ook voor de omliggende gemeenten, terwijl niet uit het oog verloren mag worden, dat ook ze van eenig- financieel belang moet worden geacht voor de gemeente en ook voor de gemeentenaren. Im mers de belangrijke subsidiën van Rijk en Provincie worden te Alkmaar verteerd en op allerlei wijze om gezet. Aan belasting ontvangt de gemeente reeds een belangrijk bedrag terug, terwijl de grondstoffen en materialen zooveel doenlijk in -de gemeente word|n aangekocht. Ik zwijg daarbij van de indirecte- voojr- 1 deelen, welke op andere wijze worden verkregen, ter wijl het aanzien der gemeente Alkmaar zeker wór(lt verhoogd door eene schoone inrichting als. deze binineü hare ontmantelde veste te herbergen. Werd, naar ik hoop reeds voldoende aangetoond, dat deze manier om gemeentelijke inrichtingen- onderdak te brengen voor de gemeente het voordeeligst is, o<jk mag er op gewezen worden, dat de 4118 niet geheel als vermeerdering van subsidie is te beschouweii. Reeds dadelijk komt het bedrag voor rente en aflos sing van de te stichten lokalen voor de handelsavond school, waarvoor tot op heden geen cent werd uitge- 1 geven, in het voordeel van de gemeente, nu die rente en aflossing in huur voor die lokalen kan worden om gezet, waardoor de begrooting voor die handelsavond school dezelfde blijft. Het is naar ik meen een bedrag van J 300.—. Maar bovendien komt de gemeente in bet bezit der gebouwen van de ambachtsschool, de bur geravondschool, enz., zonder dat daarvan eenige ver goeding behoeft te worden betaald. Men leze hierom trent aandachtig het zeer uitvoerige helder licht ver spreidende adres van het bestuur der ambachtsschool, waarin de bedragen worden genoemd, welke voor stich ting van gebouwen en inwendige verbeteringen zijn aangewend. Welke waarde deze gebouwen voor de gemeente hebben, kan het best door Uw college zelf beoordeeld worden. Ik waag er mij niet aan om aan te geven, waarvoor deze gebouwen wel te benutten zouden zijn; vast staat intusschen, dat zij een belangrijke waarde vertegenwoordigen, welke de vermeerdering- van het gemeentelijk subsidie tot een minimum terugbrengt, zoodat ik met volle overtuiging mag zeg-gendat deze oplossing in financieel opzicht voor de gemeente Alk maar zeker als de meest voordeelige is te beschouwen. Ik kom echter thans tot den inhoud! van het concept voorstel van Uw college. Het is mij reeds duidelijk gebleken, dat Uw college vaststaande bezwaren heeft om de school in de omge ving- van den Hout te stichten en dat dit, gevoegd bij de financieele overwegingen, de voornaamste reden is om de school op het aan de Gemeente toebehoorende terrein tus-schen de Hoornsche vaarten te stichten; Het is Uw college ook bekend, dat de weliswaar niet gunstige vorm van het terrein, naar 't mij voorkomt geen overweg-end bezwaar mag- worden genoemd! om de school op dat terrein te plaatsen, wijl ook voor uitbrei- i/h •tf'tn (lipg ppg. wel gelegenheid .bestaak- .Ook is mij na |e co,u,ferep.tie: met Ury. college gebleken, !dat hef ontwog- peh gebouw vrijwel de Unvorpi heëf-t, terwijl de.lokalen der^smederijen, .afzonderlijk zijn gefedudeu, Intusschen moet ik.bij,'de. beoordeeling- vaP-een -- én ander ook rekening houden met de financieele offers, die gevraagd wordqn pn daarom ^öp -Pd.-möcht ik niét geheel meegaan met het,(bestuur der auibacbtssehiKil, dut eene aanbieding van den -heêj- A, de Vri^rrrvjdle wat laat -inkwam verwaag-loosde, alleen, omdat daaé- dpor de Rekeningen eeltige wijziging zouden moeten onclerggpn, wgt niet totverhoogipg yap kok ten zou helden geleid. Het voordeel, plat de lloeyet-- vaart bij dep aanyoer, vjin materialèp zou opievëivn is, zeker niet Zoog.rqpd alf.wprijt,;voorgestelden iw geqn geval van zoo groo-t i}elang,. dpt daarop tie- Je,Ijate aan bieding mocht worden yerjyaaplposd, I- -, Uw college hield evenwel vpst-aande-pearopgezetfe meening, dat de school piet in:de buurt van-.den Hout mag komen, terwijl ik vap rpijne zjgde.de overtuiging uitsprak, dat ik aan alle bouwterreinep,dies:ik inder tijd met den architect en den directeur der school héb bezien, wat plaats en ligging- betreft, nog altijd da voorkeur gaf boven het door Uw ei IJegv aapgegevejii terrein. En ook thans nu ik nader kennis, héb geno men van dat terrein meen ik dat standpunt. te.3jjoeIén handhaven ook al moet ik erkennen, dat liet do.or jT gekozen terrein oogenblikkelijk eenig financiecd .voor deel oplevert en de brug in. de praktijk niet die bezwa ren zal ojileveren, dat het onaannemelijk moet worden geacht. Ik moet er intusschen nog- op wijzen, dat het geheel buiten de stad gelegen is en dat, de uitbreiding- van Alkmaar juist in tegenovergestelde richting plaats heeft, waardoor de leerlingen, die straks uit de nieu we wijken komen heel de oude stad door moeten om de nieuwe school te bereiken. Ik heb al deze bezwaren in meergenoemde vergade ring- reeds uitgesproken; ik heb ook toegegeven, dat waarschijnlijk door een gunstiger vorm van het ter rein nog- wel eenige bezuiniging- op het gebouw ware aan te brengen; ik onderschat ook niet het reeds ge noemde financieele voordeel, maar bij dat alles blijf ik het door IJ aangegeven terrein als het minst-gunstige van alle vroeger besproken terreinen beschouwen. De eerlijkheid gebiedt mij dit onomwonden te zeg gen. Waar Uw college zoo sterk staat en meent, dat Uw voorstel daardoor bij den Raad meer kans van sla gen heeft, daar heb ik gezegd en ik herhaal dat met alle vrijmoedigheid; dat daarop de zaak niet raag mis- cle .plgeppeeiie landsdrukkerij, dé mjlitaire inrichtingen ,aap, de Ilembrug; het ceptraal maggzijp voor militaire kleeding en uitrusting- en het Koloniaal Etablis-se- ïnppj, beifle, tp Amsterdaip, dv.KoptoWjiVe, Militaire ïA^appju-ie te, f.$'ojb.<'PTOr Utrecht, en Ipatstelijk, aan 's'Rijks marinewerven t.e .Amsterdam en Ilellevoétsluis, begeeft zich bedepavond,.,vopr boo- dpnig .ppilefzppk aap 's,,.Rijks maripqwerk të Wjl'lems- p.prd naaf HieuwejHqP; et1 zal ,dpa.Tpa;.,.'.s Rijks, krpnk- ,zi,iiuigepg,est,icht: te Mpdppjblik bpzpekeu, PROVINCIALE STATEN. Gisteren zijn tpn siadhpizq tp Aips.terclpni poor de_ .ypfjaezisg.ypn eep lid1 ypor dp Pmyincialjp ^tpten. in district IV, yacuture.-imr. J. O. de Vrips, officieel cau- didagt gestehlde'heer.enH- Rarusteig (vrijz.-depi.), Z. Gulden (S. D. A. P.), W. Barou Röell (R.) jpi^temlaing-zal plaat» -hebben- ep- Maandag-18^- Juli a.s., de herstemming,' 'toèi'öböttfg;",2?> Juli a.s. L' i 'l'> iii'l1 'iKI 1 "1 GRO EN LOOPEN. Nu er in!de laatste weken...zooveel vóór em tegen'het groénloöbea gt^ohreVön'is,1 achti ik het. uièt Onaardig -ri"aldu$e de-.heer. M;. J. van Leniaep, oud/raadsheer, in de Opr. Haarl. Ct. eems. te herinneren! koe Ait/koor ruim zestig jare 1tA41~.i6ij4.tr w»i(k. ging. Ik had! in Aug. 1847 op mijni'lïé 'jhtó inet'.gioed; geVólg het Staatsexa- Meiii te, Zwolle dfgslfigd, en wend' ih.Sapt!1847>afebi het Athenaeum illustre! te; Amsterdam ingeschreven. Dat Athenaeum wds ;opeb:esöhaideaai voet'ringeriëht,. Het behielp zich toet vrij wat. minder hooglefdraren dan thans aan do- Hoogeseholen -verhoudéii, Zijn,, maar xlie wéinigen,waren, imteiaed van-iun-ivei-seele keAiiis. Ik begon dus in Sept. 1847 gro.en! te Ioop©n, :wa't veel verschilde van hetgeen-men thans daaronder verstaat. De novitii moesten, bèhalvd iZbndags, sjofel gekleed ,zijn,- natoelijk in .een ouden rok ên' di toe te; koste, pan- talon en ëe.n..hoogen hoed op het-.hoofd. Ziji mooliten geen linnen tporién, dus noch halsboorden, noch imin- .öhetten dragen,, en het. A'est moè8.8;(tot aaiu,.-den -Hals dichtgeknoopt :zijn, Zij moesten zooveel mogelijk de fatsoenlijke buurten- mijden ,èli dit dedjeiL- zij juitr den aard der zaak, daamzij..-,mi.zoo./*ervallen uitzagen. Wijn, sterke drank feti/Töölten: Was, ;hun ."véfbóflen. Geen stu- dent ïuipchfc heii: aaiji den lijve: aantasten. Geen groen mocht ec-n college verzuimto ;«ni nu Pui dan-kwam. een der, ouderestudpnteii kijkto-. of! allé-groenpn present wprpn. Vooit eiken avond!wetdenzij hij den (ton of audureia student .besteld,die ,da,n eenige zijner ttoéde- studenten had uitgenoodigd en daar zijn kamer uiet grpoDwag, werd het er .apoedigi ook door dfe-n-ook der pijpen,, u.fpchuwlijk benauwd. ,Eea:ïuitkomst wap het als. pien, verlof,kkeeg om opi-de schel, te paasen. Nooit hééft pen/student niij aangeraakt,:zqo; vertelt .deyphi-ijyeiiiQ/a., muarfwej hindprdéiiuij;-die töeblalles behalve vroom >vas,.; het .afscÈXïwlijke .-.yloekeri ,pnde goddtoterlpkoi -liederlijke, taal,, die. lenkeleji uitbraak ten- .luixleedieblol led aay Als .geestig bpkonde groenen moesten uatuurlijk 't een of ander vertellen, waarin eep ui,voorkwam en terwijl wijügrpepen!,.met,.oppu,;pói\pnluisterden.jep om (lp ui la,c)vten, bleven,de Studenten., er met, .effen gelaat bij zitten ,om, zopdra het verhaal ui.t! was, te,bulderen iuv jilvoniO 'J)-i'i4!iiiit«o-.i-jt.) ;iUB 21 -G piibeimoW lukken,.^,;, jmboll.ï .niboltfV ,fkW,W' iJ'VUStig' ip,overweging over de terreipkyfesjie, pog. ,epps,., pate .déruypn, Meer invloed.z.al naar ipjjp mi-pji.iiiK .po.ch.dp jtegepj^ng, noch het toezicht op de plaats/,vap, Sjtrch.tttng, uiippfe- nen. Omtrent de .kepze, vpn^jepp aychileet mag ik geen meening hebben; die behoort tot. de vrijheden van de bëstur'éri, iVaaróp dë regéeririg hipimèr; appprerking maakte. 7. Intusschen kan ik: toij zeer goed voorstellen, ,(lat Uw college, dat ookrekening' heeft te houdenTpet^ de belangen van de Gepieentenareri, nipt cBté. kquzé piet .oiiverpeeld iugr-nonu-n was. jËTet!sta!at derhplve.geheel aah Uw.'college pm Kieröver nipt hèf 'bestuur der Am- 'bachfskchpól vérder t'è onclefhapctélen! .Mipschien ware dit wbhschelpk' alyorphseeii voorstel aan den' Raad te doen, oök [Omdat mij na de conferentie," welke ik, met Uw pojlege had, door het bestuur is meegedeeld (lat hét, zeer gegröpde rédenen had! omtrent de. keuze van éèm'architect. Dit neemt niet weg, da,t ik nu,evjeuple in de .verga dering valt Uw college, gaarne erken, dat' ik onitrent de'ëa^a'citelt'èir van'den heer Haiirath omtdènt sqïipol- boiiw VphE'hët .eerst tp Alkmaar heb gehoprd.iep even- 'eeris (ipdëi-schrljï' 1^: Uwe optnefking ik weet' dat keker daLwij in'" hét ontwerp Hanrp'th, vyelpig ipteer Tiebfecii té zic-n,' dan het aangekieede, plap yah.deii di recteur "der ''schóól. Ik geloof dat hiermede de aanvrage voldoende is toegelicht. Het bestuur heeft in zijn adres reeds .ge zegd mocht inderdaad het aangevraagde bedrag yoor den bouw fier school enz. .verminderd kunnen worden ik herinner hierbij aan de 10 renteverlies, qnz. dan zal 'het oVerblijveudr dadelijk vop^ schulddelging worden aangewend. Ik stel er prijs op, dit te herhalen, ópk oindat ons ernstig streven moet zijn om tegenover de hoogp uit gaven, die déze tak van onderwijs vraagt, ook "do grootst mogelijke Zuinigheid te betrachten, Als oud-directeur dér hiérbedpélde schplen, .zalik mij er hartelijk iïq verheugen, inctiën dp .qchópl; 'tot stand komt en dan liefst op een plapts waar liaar waardigheid niet te zeer in het gédrapg komf Ik heb reden om te mogén .veypndjerstellpp, dat mijn gunstig advies bij den Minister, reeds.,eep ,.gupstig oor heeft ontvangen. Moge dit -oókIJw/college versterken in de meening, dat thans het pogepl).|ik is gpkpmen orn eene goede oplossing piogélijt. tei,mlakpp.., De Inspecteur van het Middelbaar Onderwijs, TI. J. DE GROOT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1