ST A RSNÏEÜ~W BUITEN T, OVl) OADETTENSOHOOL. pn te schelden, omdat het volgens hen laf was en ge lastten zij den armen groen er een ander te vertellen en hen te waarschuwen als de ui kwam. Een zoon van mijn grootvader uit diens tweede huwelijk, mijn tijdge noot en ik werden verzocht andere namen aan te ne men, omdat wij door onze domheid den naam Van Lennep oneer aandeden. Nu eens moesten wij met cte andere groenen dè vinkebaan, dan weer de Arke No- achs voorstellen, maar vooral werd ons bevolen verzen te maken. De leden van den Senaat stonden te hoog om zich met de groenen te bemoeien, maar die eer is mijn hal ven oom en mij toch te beurt gevallen. Een der studenten had den bijnaam van Kioeni, omdat de olifant in Artis zoo heette en ook hij log en dik was. Toen wij eens van een donderjool terugko mende hem ontmoetten en met dien scheldnaam goe den avond" toeriepen, klaagde hij ons bij den Senaat aan en legde deze ons de straf op van 14 dagen lan ger te moeten groenloopen, waarvan wij echter later werden vrijgesteld. Van dat oogenblik nam de Senaat zelf ons a faire. Eiken avond werden wij bij een van hen ontboden en geëxamineerd, ten einde ons van onze pedanterie (op 17-jarigen leeftijd zijn alle jongens pedant) te gene zen. Zoo liet de rector mij Hippocrates ad aperturam ver talen. Tevens trachtte hij mij van streek te brengen door mij lijkevet, hersenen, een opengesneden hart, een doodshoofd en andere griezeligheden onder den neus te duwen. Een avond werd mij opgedragen thee te schenken. Een booze geest fluisterde mij in wraak te nemen, en in plaats van thee zette ik tabak. Toen de heeren dat proefden waren zij woedend, maar ik zeide dat ik mij in 't kistje vergist had. Nu ledigde ik den trekpot en zette thee, maar zonder den trekpot vooraf om te spoelen, met dit gevolg' dat de thee nog" naar ta bak smaakte. Dit maakte zulk een sensatie dat Rendorp, questor van den Senaat, het meer dan 40 jaar later aan de le den der Prov. Staten vertelde, toen ik hun als nieuw lid werd voorgesteld. Iloe het groenen of donderen (sit venia cerbo) thans geschiedt, zegt de heer Van Lennep aan hef slot, weet ik alleen van hoorei* zeggen of uit hetgeen ik daarom trent heb gelezen. Is dat niet overdreven, dan keur ik het ten strengste af. In mijn tijd werden de groe nen niet mishandeld noch dronken gemaakt, maar op geheel andere wijze ontbolsterd en in zooverre had het groenloopen iets goeds, daar de jongens op hun num mer gezet werden en hun hunne verwaandheid onder 't oog werd gebracht. Gemengd nieuws. UIT BROEK OP LANGENDIJK. Aan de afslagmarkt te Broek op Langedijk werd de vorige week aangevoerd 13,874 zak aardappelen, 357,800 bos wortelen, 79,100 bloemkoolen, 11,850 roode kooien, 6 balen zilveruien, 350 kroppen sla, 120,500 slaboonen en 200 hos uien. UIT SCHERMERHORN. Door onbekende oorzaak brandde gisternamiddag, de met 10 koe hooi gevulde hooiberg van den heer J. A. Noordam in Mijzen, geheel af. Door den gunstigen wind, liep de op zeer korten afstand gelegen boerenwoning geen gevaar. Het hooi was tegen brandschade verzekerd, de vij- zelberg echter niet. UIT HOORN. Maandagavond 7 uur is het café de Hulk, bewoond door den heer K. Koorn, staande aan het eind van den nieuwen weg te Berkhout (N.H.), geheel afgebrand. De oorzaak is onbekend. Assurantie dekt de schade. De echtgenoote van den bewoner sprong in haar angst te water, doch werd tijdig gered. UIT WIERINGERWAARD. In een vergadering van Dijkgraaf en Heemraden van onzen Polder met de voorzitters van eenige ver- eenigingen alhier is besloten het programma voor de feesten op 2 en 3 Augustus ter herdenking van het 300-jarig bestaan van den Polder vast te stellen als volgt Dinsdag 2 Augustus, 's morgens 91 ,'2 uurOpenings rede door den Dijkgraaf, den heer J. L. T. Groneman. Hierna, ongeveer 10i/2 uur: Aanbieding van het cadeau der burgerij aan het Polderbestuur. 10'Iuur: Opening der Tentoonstellidg van vee, producten enz. uit Wieringerwaard. 12 uur: Ontvangst der Tentoonstellingscommissie van het Polderbestuur. 23 uur: Concours-hyppique van paarden voor twee wielige rijtuigen. 3 uur: Wedstrijd* van versierde fietsen. 7'/o uur: Soirée door de Rederijkerskamer „Philo- technie", de Zangvereeniging „Apollo" en 't muziek gezelschap „Tavenu.". Woensdag 912 uur: Gecostumeerde Optocht, voor stellende 't Verleden, 't Heden en de Toekomst. 24 uur: Gymnastiek-uitvoering en Volksspelen 5 uur: Sluitingsrede door den Dijkgraaf. 8 uur: Illuminatie van 't Polderhuis en werf, door gekleurd electrisch licht. UIT EGMOND AAN ZEE. De Raad dezer Gemeente vergaderde gisteravond in voltallige zitting. Na opening der vergadering en vaststelling der no tulen, deelde de voorzitter mede: dat de in de vorige vergadering genomen comptabiliteits-besluiten door Ged. Staten werden goedgekeurd, uitgezonderd dat dei- af- en overschrijving ad. 256.56 en dat door B. en W. bereids de door Ged. St. gevraagde inlichtingen wer den verstrekt; dat de kassaldo's der gasfabriek voor Mei bedroegen 229.84, voor Juni 784.20; dat de 't laatst gehouden kasverificatie conform de boeken en bescheiden aangaf een saldo in kas van 1863.91. Deze mededeelingen werden voor kennisgeving aan genomen. Het verslag van de gasfabriek werd) den Raad aan geboden en voor de leden ter visie gelegd, alleen de door de Gascommissie voorgestelde wijziging werd in bespreking gebracht, n.l. om te bepalen dat" verbrui kers van minder dan 200 kub. Meter gas, 2 ets. per kub. Meter meer zouden moeten betalen en om een ïestitutie van 2.50 voor het gebruik van den gasme ter te verleenen. B. en W. stelden voor om het eerste voorstel der commissie niet aan te nemen en het tweede wel, zul lende dengenen, die den meterhuur reedis betaald heb ben,, die 2.50 ook worden teruggegeven. De concessie-aanvrage van den heer G. Ruigewaard oor den aanleg en de exploitatie van een waterlei ding, werd aan de orde gesteld. De Voorzitter zeide, dat deze aanvrage veel voor de gemeente zeer bezwarende bepalingen inhield. Bij de daarover in het college van B. en W. gevoerde bespre kingen bleek al meer en meer de wenschelijkheid om den eventueelen aanleg en exploitatie eener waterlei ding van gemeentewege te ondernemen. Hij hadindien zin reeds een onderzoek ingesteld) en het was hem daarbij gebleken dat de voorloopige kosten van onder- >ek ongeveer 200 zouden bedragen. T it de verder door hem gegeven toelichtingen bleek, (int eene waterleiding eene eerste vereischte is om de brandweer in orde te maken; dat zij zeer zeker een re clame voor de gemeente als badplaats zal zijn en dat zij den algemeenen gezondheidstoestand zal bevorde ren. Hij wees er verder op, dat bij exploitatie van ge meentewege de kans van verlies voor de gemeente ze ker bestaat, maar ook dat de meer waarschijnlijke winst nooit in de kas der gemeente zal vloeien en dat het volstrekt niet onmogelijk is, dat de gemeente van hooger hand steun zal worden verleend. Hij verzocht namens B. en W. een crediet van 200 hoogstens voor het instellen van een voorloopig' onderzoek. De heer Swaan vroeg hoe dit onderzoek zal geschie den, waarop de voorzitter antwoordde dat het onder zoek het maken eener begrooting mogelijk maakt, wel ke begrooting, hoe ook de resultaten mogen zijn, nut tig kan zijn, daar men dan beter een oordeel over deze voor deze gemeente belangrijke aangelegenheid kan vellen. De heer Middelkamp vroeg voorlezing van de con cessie-aanvrage van den heer Ruigewaard. De Voorzitter vond de behandeling dezer concessie z. i. nutteloos en lichtte toe dat de door hem zooeven genoemde toelichtingen alleen de eigen exploitatie be troffen. Met algemeene stemmen werd het gevraagde crediet daarna verleend. Mej. de Groot, verloskundige, verzocht toestemming tot het houden van badgasten. De Voorzitter lichtte dit schrijven toe, waaruit bleek, ciat het adressante volgens instructie niet ver oorloofd is pension te houden en bracht in herinnering een schrijven deze zaak betreffende van verleden jaar. Hij meende namens B. en W. niet gunstig op dit verzoek te moeten adviseeren, daar het h. i. niet wen- schelijk is dat iemand in gemeente-gebouwen pension gasten houdt, terwijl het hem spijt dat adressante haar instructie heeft overtreden, daarbij, zou men aan de eene ambtenaar toestemming geven voor dat, wat men den ander niet zou kunnen weigeren. De heer Swaan vroeg of er ook eene instructie of iets van dien aard bestond! waarbij het door haar te innen tarief was vastgesteld. Hij vreesde dat wan neer dit verzoek niet wordt toegestaan, de arme inge zetenen het zullen moeten ontgelden. De Voorzitter verzocht dit punt bij de rondvraag te behandelen, waarna met algemeene stemmen afwij zend op het adres van mej. de Groot werd beschikt. Omtrent de regeling van den Burgerlijken Stand bleek uit de gegeven toelichting, dat de vastgestelde verordening 1 Augustus in werking zal treden en dat het kantoor van den ambtenaar open is dagelijks van 9 tot 12 uur. Tot ambtenaar van den Burgerlijken Stand' werd benoemd de heer G. W. Noorman van der Dussen, met 6 stemmen, de heer Swaan, No. 2 der aanbeveling, kreeg "1 stem. Bij de rondvraag bracht de heer Swaan het tarief van de verloskundige weer ter sprake. De Voorzitter was van meening dat daar de gemeen te haar salaris geeft 300 en vrije woning), zij zeg gingskracht heeft in de door haar van de ingezetenen te heffen vergoeding. De heer Swaan meende, dat indertijd was bepaald, dat zij van iedere verlossing 4 mag heffen en nu vraagt zij 7 of meer. Na eenige algemeene besprekingen werd op voorstel van den oorzitter besloten dit punt tot eene volgende vergadering aan te houden, opdat men deze zaak in middels kan onderzoeken. Nadat er nop- inlichtingen waren gevraagd' omtrent het gymnastieklokaal en deze door den Voorzitter ge geven werd, en niemand meer het woord verlangde, werd de vergadering gesloten. COMEDIESPEL. Men herinnert zich, dat wij voor enkele weken meld den, dat een vrij net gekleed man te Nijkerk bewusteloos neervieldat de ongelukkige werd opgenomen en verzorgd, tot hij na eenige dagen hersteld verder kon trekken. Het is gebleken, dat de geheele scène niets was dan goed gespeelde comedië. Dokter, politie, pleegzusters, geestelijke, publiek en pers,^ allen zijn de dupe geworden van een, sluw en bedrieger. H. K. Brandsen - zoo heet de slimme vogel heeft te Vianen hetzelfde spel gespeeld. Het nader onderzoek der politie hoeft het bedrog aan het licht gebracht. SLECHT VRUCHTEN JA AR. Uit Oud-Beierland schrijft men over den bedroe von den stand der vruchtboom en. Slechts een enkele kei senboomgaard werd verpacht voor ruim f50. Boom gaarden, die andere jaren van 5—900 gulden opbrach ten, konden niets gelden. Appelen en peren zijn er bijna niet. De opbrengst dier vruchten, welke anders voor velen zoo groot was. dat daarmede do pacht betaald kon worden, zal niet een vierde zijn van andere jaren. Ook de aalbessen vielen bitter togen. Alleen klapbessen en aardbeien waren er in voldoende hoeveelheid gegroeid. Maai de spreeuwen vielen eerst de aardbeien en later de bessen aan en brachten een groote vernieling in het gewas, zoodat ook deze vruchten minder voordooien afwierpen, dan zij beloofd hadden. Zondag werd in de kerken te Roozendaal, wegens het aanhoudende slechte weder, gebeden voor de vruchten dei aarde, terwijl het gemeentebestuur voor dien dag ontheffing had verleend vau de Zondagsrust, ten behoeve van den hooioogst. MISBRUIK VAN VERTROUWEN. In den afgeloopen winter had de directeur van het Brongebouw te Haarlem een werkloozen schilder in dienst genomen om stoelen te schilderen..De man nam er telkens 25 mee naar huis en bracht die dan terug. Het Bronpersoneel was daaraan zoo gewend geraakt, dat het Vrijdag er geen aandacht aan schonk, toen P. 73 stoelen op een kar laadde en wegbracht. Waarschijnlijk zouden de stoelen voorloopig niet vermist zijn op het groote aantal, als niet een vracht rijder op Amsterdam den directeur van de Bron had gewaarschuwd, dat hij voor P. een aantal stoelen naar Amsterdam had vervoerd. P. heeft geen gebruik gemaakt van de hem geboden gelegenheid het ont vreemde weder terug te brengen, doch is voortvluchtig. ZCOALS DE OUDEN ZONGEN Jonge vader „Mijn hemelKun je niets doen om dat kind te laten ophouden met z'n gecchreeuw Het is niet om aan te hooren Jonge moeder: „Marie, breng de fonograaf van mijn- heers moeder en zet er de plaat op „Toen hij tien maanden was." Ik wil mijn man laten hooren hoe zijn stem klonk, toen .hij nog klein was INVOER VAN ZWITSERSCHE EOKGEITEN. Evenals in de voorgaande jaren zullen de heeren J. Zuurbier te Alkmaar en R. Visser te Berkhout, zich in het laatst van de maand Augustus of in het begin van de maand September e. k. naar het Groothertog dom Hessen begeven, ten einde aldaar een aantal fok- geiten en -bokken van het Zwitsersche Saanenras aan te koopen. Zooals bekend is, staat de fokkerij van dit geitenras in Hessen op hoogen trap, terwijl de te betalen prijzen en verdere kosten aanmerkelijk lager zijn dan bij aankoop in Zwitserland. In geen geval zal de prijs van een volwassen geit of bok, alle onkos ten inbegrepen, 45 te boven gaan. Met het oog op den tijd van het jaar, waarin de aankoop plaats heeft, kan voor het drachtig zijn der geiten niet worden in gestaan. Ook op deze reis zullen genoemde heeren op verzoek van de Directie van den Landbouw worden bijgestaan door de Hessische Kamer van Landbouw. Landbouwvereenigingen of particuliere personen, welke fokgeiten wenschen iu te voeren, kunnen zich vóór 15 Augustus wenden tot den heer J. Zuurbier te Allernaar (prov. Noordholland.) EEN REDEN OM ZIJN ZAAK TE SLUITEN. Een visehkoopman op de Bloemgracht te Amster dam had gistermorgen twist gehad met zijn vrouw. Deswege hing hij een briefje voor het raam, waarop stond vermeld: Wegens onbehoorlijk gedrag van mijn vrouw van 4 uur gesloten. INTRIGES. Naar de L. IC. verneemt is door de gemeentepolitie te Maastricht, op last van de justitie, een onderzoek ingesteld tegen een boekhouder eener groote handels firma, aldaar, die verdacht wordt reeds geruimen tijd anonieme brieven aan bankinstellingen, beursmannen, enz. te hebben geschreven^ en waarin gewaarschuwd wordt tegen het aanknoopën of voortzetten van han delsrelaties met bedoelde firma, daar deze financieel zeer zwak zoude staan. Van deze manoeuvres van haren eigen bediende heeft de firma reeds sinds ge- ruimen tijd in haar bedrijf de onaangenaamste gevolgen ondervonden, zonder dat zij wist, van welken kant de machinatiën kwamen. HOOG WATER. De Rijn is gedurende de laatste dagen nog zoo belangrijk gestegen, dat de uiterwaarden bij Renkum thans diep zijn overstroomd. De werkzaamheden op de steenfabrieken zijn gestaakt. De toestand is treurig. De landen zijn één groote watervlakte, hier en daar 1 en 2 meter diep. Het meeste vee is naar de stallen of hooger gelegen graslanden gebracht. Met den hooibouw in de Langstraat, is het treurig gesteld. Het gras is meest gemaaid en ligt half be dorven en verbleekt op het veld. De aanhoudende regens stellen de goede verwachtingen van den hooi oogst geheel te leur. - Het vochtige weer der laatste dagen is belem merend geweest voor den bloembollenexport. De bollen drogen niet snel genoeg en kunnen dus niet, zoodra gepeld, verpakt en verzonden worden. KORTE BERICHTEN. Onder de kinderen der openbare lagere school te Nieuwkoop (Z.-H.) heerschen de mazelen zoodanig, dat de lagere klassen dier school grootendeels ontvolkt zijn. Ook te Nieuwerbrug zijn vele kinderen door de mazelen aangetast. Wegens het heerschen der mazelen, vergezeld van hevige koortsen, zijn de openbare scholen te Koe wacht voor eenigen tijd gesloten. Zekere A, v. d. B., beter bekend onder den bij naam Pio, oud 21 jaar, heeft Zondagavond bij een vechtpartij te Dreumel 5 revolverschoten gelost, waar door personen, gelukkig niet ernstig, gewond werden, De voortvluchtige bediende J. v. M., uit Emmer Compascum, heeft zich Zondag bij de marechaussee te Roswinkel aangemeld. Hij is ter beschikking van den officier van justitie van Winschoten gesteld. De burgemeester van Gronifigen heeft zich tot II. M. de Koningin gewend met het verzoek het salaris van den commissaris van politie te willen bepalen op f 3500 's jaars. Verleden .jaar verwierp de raad een dergelijk voor stel van den burgemeester. Gisterenochtend is te Deventer uit de Singelgracht, nabij het station der S.S. opgehaald het lijk eener 53-jarige vrouw, dienstbaar in het Krankzinnigenge sticht. Ze werd sinds Zondag vermist. Het ongeval in het Kamp van Laren blijkt niet zoo ernstig te zijn als aanvankelijk gemeld werd. Wel is een milicien op een veldfleseh gevallen en heeft hij zich geducht bezeerd. Cornells Verbruggen, een weduwnaar met twee kinderen, is Zondagavond te Dreumel verdronken Drankmisbruik is de oorzaak van dit ongeluk. Zondagavond zijn te Amsterdam twee opgeseho ten jongens, die een perceel aan de Prinsengracht met een valsehen sleutel hadden geopend, op heeterdaad be trapt. vóór zij nog iets hadden kunnen stelen. Door het personeel van mr. J. G. W, te Velp is ontdekt, nat iu diens tijdelijk onbewoonde villa Kalo- iuna aan den Velperweg is ingebroken. De dief deed zich n-goed aan wijn met suiker, likeuren pepernoten, terwijl hij er een heerenpak en eenig Jaeger ondergoed medeuam. -Fe Renkum kwam Zondagmiddag ëen geiiensi- onneerd luitenant-kolonel, die de tram wilde laten stoppen, in aanraking met deze en met een auto, die aankwam. Hij v el en werd in- en uitwendig zwaar gekwetst. To Rotterdam is een zwervende man aangehou den, die weigerde op alle hem gestelde vragen to ant woorden. Later bleek, dat hij gepensioneerd O. I. mi litair was en juist uit de gevangenis te Breda was ontslagen. De automobiel van dr. K. te Grave reed te Eist in volle vaart tegen een boom. Zóó hevig- was de schok, dat de inzittenden, 3 personen, met de knieën door het planken beschot werden gedrukt. Van de automobiel bleef niets heel, terwijl de inzittenden met den schrik vrijkwamen. De Jroningsche politie heeft van de straatjeugd een groot aantal houten wapenen in beslag genomen, waarmede steeds hevige gevechten geleverd werden. I wee kleine jongens in Groningen waren zoo aan het vechten gistermiddag, dat zij plotseling' bei den bewusteloos ineenzakten. Spoedig kwamen ze evenwel weer bij. UIT CASTRICUM. De ontvluchte krankzinnige uit het gesticht „Duin en Bosch," waarvan wij gisteren melding maakten, is niet ver gekomen: hij werd bij den watertoren van dat gesticht ontdekt en weer naar zijne verblijfplaats ver voerd. Laatste Berichten. EEN BEZETTING VERMOORD. s-GRAVENHAGE, 12 Juli. Blijkens een ontvan gen telegram zijn op 29 Juni j.l. de bewoners der Ma- leische nederzetting Saribanod (eiland Sipoera, gou vernement Sumatras-Westkust) door inboorlingen vermoord en zijn den volgenden dag bij een op Sipoe ra voorkomend verzet twee Inlandsche militairen be neden den rang van officier licht gewond. DE BURGEMEESTER VAN SCHIEDAM TREEDT AF. SCHIEDAM, 12 Juli. In de heden Dinsdag gehou den raadszitting deelde de burgemeester mede met in gang van 1 October ontslag te hebben aangevraagd. Zooals men zich herinneren zal gingen reeds geruimen tijd geleden geruchten van dieu aard door de Pers. Aanvankelijk werden deze geruchten zelfs van offici- eele zijde tegengesproken, thans1 blijkt dat er wel de gelijk grond voor deze geruchten was en dat Dr. M. A. Brants tenslotte toch besloot tot ontslagaanvrage. WEER EEN SLACHTOFFER. LONDON (V. D.) 12 Juli. De aviator Rolls, die kort geleden tusschen Frankrijk en Engeland! heen en weer vloog, is heden bij het vliegen te Bournemouth gedood. EERSTE RA MER-VERKIEZINGEN. Henen hebben de Provinciale Staten in alle gewes- ten voorzien in de vervulling van periodieke vacatures- voor net lidmaatschap der Eerste Kamer, Wij laten hier de telegrammen welke wij van de uitslagen om vingen volgen: NOORD-HOLLAND. Herkozen de heeren jhr. mr J. Iloëll (lib.) en mr. W. F. van Leeuwen (lib.). In de vacature mr. E. N. Rahusen (lib.) werd geko zen de heer K. de Boer. De heer K. de Boer werd October 1852 te Assendelft geboren, waar hij in 1879 tot burgemeester werd benoemd. Sinds 1889 door het kiesdistrict Zaandam afgevaardigd naar de I rovinciale Staten van T^oord-Holland werct hij in 1894 door het zelfde district gekozen tot lid van de Iweede Kamer; bij elke verkiezing werd zijn mandaat hernieuwd, maar iu 1909 legde hij, daar dé bakens in zijn district blijkbaar verder naar links verzet sche nen, het Kamerlidmaatschap neer. ZUID-HOLLAND. De neer J. D. C. Baron van ITeeekeren werd vervangen door den heer de Marez Oyen, de heer dr. P. J. F. Vermeulen (k.) werd herko zen. De in den laatsten tijd zooveel genoemde heer Van Heeckeren heeft dus het politieke veld moeten ruimen voor den oud-minister van Waterstaat in het ka'binet-Kuyper. In de vacature jhr. P. M. G. von Pisenne (K.) werd voorzien door de benoeming van den heer E. A. M. van der Veen, eveneens katholiek, die in 1853 geboren werd, in den handel kwam en van 18921905 lid was der Tweede Kamer voor het district Zevenbergen. ZEELAND. Herkozen de heer W. Ilovy (anti-rev.) UTRECHT. Herkozen de heer jhr. H. P. C. Bosch van Drakenstein (kath.) GELDERLAND. Herkozen J. E. N. baron Schim- ïnelpenninck van der Oye (chr.-hist.) voorzitter der Kamer, en mr. W. IT. J. Th. van Basten Batenburg (kath.) LIMBURG. Herkozen jhr. mr. L. H. L. J. van der Maesen de Sombreff (kath.) DRENTHE. Herkozen Mr. E. Pelinck (lib.). A OORDBRABANT. Herkozen de heeren Merckel- baeh (kath.), en Van der Does de Willebois (kath.). GRONINGEN. Herkozen de heer Dojes, (lib.). FRIESLAND. In de vacature Beyma verkreeg bij eerste stemming de heer De Vries, Burgemeester van Barradeel, 22 stemmen, dé heer Van kol 10, de heer Lely, oud-Minister, 16 stemmen. De tweede vrije stemming had denzelfden uitslag. Bij de herstemming- werd verkozen de heer Lely (lib.), met 26 tegen 22 op De Vries. (De heer Lely, Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid in het kabinet TienhovenTak en in het ministeriePierson, was afgevaardigde voor Am sterdam. Hij is thans wethouder van 's-Gravenhage.) OVERIJSSEL. Gekozen in plaats van den heer Storck, (Lib.), aftr., de heer R. Th. Baron van Pal- hindt, Statenlid Overijssel. TOELATINGS EXAMEN GYMNASIUM. Bij het op gisteren en heden gehouden toelatings- s'vunpn to; het Gymnasium alhier zijn geslaagd voor de 1ste klasse: M. A. Dibbetz, J. Houwing, C. J. van den Bergh, A. O. Boon, T E. Stoel B. Houwing, H. Dorbeek, N. O. Edel, J. Formijrre, H. O. van der Heijden, Tj. Hoekstra, O. Hanegraaf, H. van Houten, F. Koerts Sikkema, A. M. de Lange. P. N. Roggeveen, Ch. S o.mphius, R. G. Veenenbos, J. A. Zur Mühlen. Twee candidaten werden afgewezen. De sergeant Verwoert alhier is op verzoek overge plaatst naar het 8e regiment infanterie. DE INBRAAK TE CASTRICUM. Johannes 'ornelis A. en Nicola as Johannes C., die in den nacht van 22 op 23 April te Castricum hebben ingebroken in de woning van den heer Van dei- Voort, boekhouder aan het krankzinnigengesticht „Duin en Bosch werden heden door de rechtbank alhier veroor deeld A tot 3 jaar en C. tot 4 jaar gevangenisstraf. Nadat het vonnis voorgelezen was, stelde A. den presio'-nt voor „erom te loten, wie 7 jaar en wie niets zou krijgen." Begrijpelijkerwijs werd op dit voorstel ge, n acht geslagen. W rZIEKUITVOER1NG door het Stedelijk Muziekkorps, directeur de heer H. A. Maas op Woensdag 13 Juli van 8 tot 10 uur in de Buiten sociëteit. Programma: 1. Marcia I van Schubert. 2. Ouverture „Un premier jour de bonheur" van Auber. 3. Lin* Waldconcert ("met echo quintet) Van Eilen- berg. 4. Kiinstlerleben, Walzer, van Joh. Strauss. o. Fantaisie He 1 opera „La fille du Regiment" van Donizetti. Pauze. 0. Husaren-inai'sch uit ,.Ein Ilorbstmn nóver" vnn Kalman. 7. Ouverture de 1' Opera „Zampa" van Herold. 8. Doll ar-Walzer uit „Die Dollarprinzessin" van Leo Fall. 9. Fantaisie uit „La Mascotte" van Andrau. 10. Alcmaria. et Patri a van H. A. Maas. FRANKRIJK. Er is gisteren geïnterpelleerd over de zaak Rochette. Op grond van verschillende klachten, die tegen den bankier Rochette waren ingekomen had de minister van justitie (Briand) den 6en Maart 1908 opdracht gegeven aan het Parijsche parket onderzoek te doen of er ook termen voor een vervolging waren. Het ant woord aan den minister na dit onderzoek luide ont kennend. V einige dagen later kwam er een nieuwe opdracht, waarop den 18en Maart een nieuwe ontken ning volgdeer was niets tegen Rochette gebleken dat een vervolging wettigen zou. Den 19en kwam toen do heer Durahd, directeur van het kazinet van den pre fect van politie, den procureur van de Republiek ver tellen dat er een klacht was ingekomen klacht die hij zelf had helpen indienen. En den 23en was Rochet te gearresteerd. Gisteren zeide de minister-president in antwoord op de interpellatie van den heer Jaurès, dat de vervolging tegen Rochette regelmatig is begonnen op een aan klacht. liet parket hield! zich geruimen tijd' ermede bezig. De heer Briand verdedigde den politie-prefect Lépine en verklaarde dat de justitie en de regeering besloten zijn alle licht te ontsteken in deze zaak. Hij waarschuwde de Kamer tegen een campagne, die erop gericht was te doen gelooven, dat in Frank rijk alles verdorven is behalve de socialisten. De afgevaardigde Leboucq richtte zijn beschuldigin g-en tegen den procureur-generaal. „Wij zullen de po litiek van den president van den ministerraad' niet kunnen goedkeuren, zeide hij, dan wanneer hij zijn me dewerking toezegt, opdat de ambtenaren met volmaak te eerlijkheid in hun ambt handelen. Na een interpellatie van den heer Ceccaldi in gelij ken geest en een antwoord van den heer Barthoud, dat hij de actes bij den rechter van instructie gedteponeerd niet heeft te beoordeelen werd het debat gesloten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2