r Magi zijner va ■■UnaiiÉl Up j5 3 °|o Tijdpesiiotffi, Kiassikaal f 1.20 'Mi,,TijdgeeÊtiotf3, Kiassüas!f8,60 lx» 3 i„ Tijdgeestiat 11,58. üiassikMi 10,30 J. DE JONGH, BREEOSIRAAT, tepnoier kt Vlaeüdeiiioll, vanaf MAANDAG 18 JULI Riiys* 'tandpoeder Ruys' Mondtinctiiur Getraafd m rawnffg fejtlofe 8Ü8ES, Rlddgrstraat. Alkmaar. eenvoudig Pension, DONDERDAGAVOND. 3 Spoedig begint ome groote uitverkoop in onze liagazijoen. Zie de bijzonder Sage prijsnoteering Wanneer geen ach! slaat op keuze, pasvorm, afwerking, soliditeit en prijzen, is het mogelijk dat unlet koopt bif ons. Let u daarentegen ogs al dmaz® diiiggn en geeft u zich de moeite eener vergelijking dan im ens uwe begunstiging reeds weineeke^ei- Belangrijke Ontdekking. ad>Yê¥t¥¥tj"ë n. Colkcteur der Staatsloterij, OPROEPING. Yoorloopigo Aankondiging, Te koop aangeboden: een bekienfezaak In 1Ë FlDW ÖËVRAAÜD Burgermeisje als assistente, Kaasmarkt en IVlient. in het nummer van - 4 Befaaibaar met f J, •b per niaaiid. Herverzekering gratis. bericht, dat de 394ste Staatsloterij baandag 25 Juli 'zal aanvangen en dat de Loten bij hem verkrijgbaar zijn. H iizeii, Erven, S huren, Weilsnd, Bouwland, Bosch en Duin, ütVRAAGLD Co., Alkmaar Een commissie van onderzoek werd' in drie moties verlangd. In zijn antwoord aan den heer Villebois zeide de lieer Briand, dat hij zich verzet tegen een commissie van onderzoek, maar niet- om persoonlijke redenen. Hij aanvaardde slechts een motie-Raynaud en stelde de kwestie van vertrouwen. De motie werd aangeno men met 395 tegen 85 stemmen. Vervolgens werd met 398 tegen 169 stemmen besloten tot benoeming' van een commissie van onderzoek, zonder judiciaire be voegdheden. SPANJE. De minister-president Canalejas, de mi nisters van Binnenl. Zaken, Buitenl. Zaken en Mari ne en de voorzitter van de Kamer bespraken- gister morgen de nieuwe protestnota van het Vaticaan tegen de indiening van den Senaat van het zoogenaamde; Ca- denas-ontwerp, hetwelk verbiedt de vestiging van nieu we kerkelijke genootschappen in Spanje, tot de onder handelingen tusschen de regeering en het Vaticaan over de herziening van het Concordaat geëindigd zijn. De nota moet vervat zijn in heftige cn krachtige be woordingen en doet opmerken, dat de kwestie van de weigering van de vestiging van nieuwe geestelijke vereenigingen behandeld had moeten worden in over eenstemming met het Vatikaan. IÏGEZOJJDEJi STIKKM. Bnr gerlijke Stan d. „De zwaarlijvigheid is niets anders dan ongebruikte kracht", heeft een beroemd geneesheer gezegd. De man of de vrouw, die door zwaarlijvigheid zijn aan getast-, die ziekelijkheid, die zoowel de intellectueele als de spierkracht verlamt, kunnen gemakkelijk van hunne overmatige dikte afkomen, zoo zij dat wenschen. Zij behoeven daarvoor slechts de MARMOLA TA BLETTEN te nemen. Dit eenvoudig huismiddel, veel verkieslijker dan de gewoonlijk gecompliceerde in ge bruik zijnde middelen om de zwaarlijvigheid te be strijden, werkt zeker en zonder gevaar. De hoofdbestanddelen, waaruit het is samengesteld, zijn, dank hun versterkenden en blo dzuiverenden eigen schappen, uiterst gunstig voor het lichaamsgestel. De MARMOLA TABLETTEN laten geen plooi, geen merkbare sporen na, want hunne werking is natuurlijk en geleidelijk^ Zij bewaren de harmonie der Jijnen en wat meer is, zij vereischen geen lichaamsoefenin gen, geen leefregelzij verzekerende beste resultaten, zonder dat men iets in zijne gewoonten behoeft te veranderenmen kan eten wat men wil, wanneer men wil, en zoo als men wil. Verkrijgbaar in apotheken. Prijs i 1.75 per iia- n Hoofddepot voor NederlandHENRI S ANDERE, Apotheker, Rokin 8, Amsterdam. Agent: XlllltUj» A S"LOT1fOVBËK. Alkmaar. TELEGRAFISCH WEERBERICHT naar waarnemingen verricht in den morgen ,r- 12 Juli. Medegedeeld door act Koninklijk Nederlands;-! Meteorologist Instituut 'te D- Bib OVEEZICH T. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 766.8 te Aberdeen. De laagste stand van den barometer 758.6 te Riga. (Geldig- tot den avond van 13 Juli.) Zwakke tot- matige meest noordelijke wind, gedeel tel uk bewolkt, waarschijnlijk droog weer, zelfde tem peratuur. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. In het Westen is de luchtdruk nog iets toegenomen; het laag in de Oostzee nam nog weer af in beteekenis. Deze luchtdrukverdeeling- veroorzaakt bij ons noorde lijken wind? met- gedeeltelijk bewolkten hemel. In het ,leerScht.koel weer> fei-wül in onze streken de duren var|Uli TVan d® normale verschilt. Voort duren van het droge, ten deele bewolkte en matig warme zomerweer is te verwachten. HOOG WATER TE EGMOND AAN ZEE i o t i BERGEN AAN ZEE. 13 Juk s morgens kwart over 8 's avonds kwart voor 9 14 15 16 17 18 negen uur hatf tien ?len Ul,r half elf kwart over 11 kwart voor 12 a middags twaalf uur ',s nachts half een s nachts 1 uur 's middags half twee iJi 18 Isteecl', IaaS water 6 uur vroeger en 6 uur later dan hoog water. 1 AMSTERDAMSOHE BEHRS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET, Voordam, O 1213, Alkmaar. Koers van KWARTET-WEDSTRIJD. Geachte Redactie! In verband met den a.s. stadskwartetwedstrijd ïees in een der voor deze gelegenheid gevormde kwartetten de vraag of het geoorloofd zal zijn een of ander mu zieknummer met vreemden tekst over te zetten in de Holla ndsche taal, zonder nochthans de compositie te schaden. Dit geldt niet alleen voor wat betreft e. v. uitspraak van de jury, doch ook of zulks beschouwd kan worden als te zijn in strijd met het auteursrecht. Ten einde wellicht ook andere deelnemende kwartet ten te gerieven, verzoek ik U zeer beleefd deze regelen gastvrijheid in Uw veelgelezen blad te willen verke nen en ook zoo mogelijk Uw antwoord op dezelfde wij ze te mogen vernemen. Ik twijfel niet of IT of wellicht een Uwer vele lezers zal mij in deze wel willen en kunnen inlichten. U mijnheer de Redacteur, bij voorbaat dankend voor Uwe welwillendheid, heb ik de eer te zijn, hoogachtend K. GEBOREN 9 Juli. Johannes Franciscus, z. van Joannes Antonius Merks en Francisca van Engh. 12 Sophia Geertje, d. van Pieter Nol en Neeltje Stam. OVERLEDEN 11 Juli. Johan Andrieö Bouman, 53 jaar. Philippus Emont, 53 jaar. Ingezonden lededcelingen. Ned, pCt. 2% 5 5 8 4 4 4 5 4 4Vi Staatsleaningen NEDERLAND. Werkel. Schuld BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleening Brazilië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Era. Iwang Dombr. Financ. en Industr. ondernemingen. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollandsch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij resc. aand. div Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker A'dam Deli A'dam Uangkat Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Martschappij Langkat tabak A Medan N. Asahan tabak Rotterdam Deli 8enembah Tabak-Mij. Kou. Mij t. expl. v. Petroleum Moeara Enim Sumatra Ta embang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Terlak Redjang Lebong Great Cobar n Amalgamated Copper Cy. Steels Comm. Car Foundry Comm Amerik. Stoomv.-Mij. Marine Comm. Preferent j Marinebonds Peru Comm. Preferent Spoorwegieeningon, Holl. IJ. Sp.-Mij, Bij. tot, expl. van Staatsspoorw Deli spoorweg AMERIKA. Atch Top. Cert. v. Convert Bd. pi t. 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm, Kansas City South. Com. prof- Mis K. Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Southern Railway Southern Pacific Union Pacific cert. v. >t Wabash Comm. Rock Island Comm. POLEN. Warschau Ween en RUSLAND. Wl&dikawkas 1885 pCt. 4 Preinieleeningen NEDERLAND. Stad Amsterdam 3 Gcmeente-cred. 3 BELGIE. Antwerpen 1887 9 V, HONGARIJE. Theiss 4 OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 5 RUSLAND. 1864 6 Koers van het geld. Prolongatie. O1/* Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. 11 Juli 12 Juli PCt 4i/, aand div. 74 97n/le 103 48% 93 s/4 94%, 87 87% 99% 873/, 953/8 100% 9Sy, 178 160 119% 140 618 260 338 61 94 Vg 596 448 37 Vs 238 80% 370 402 537 218»/, 201 119 147 815 108 603/g 71% 51 160 5% 16% 62% 11 38 S3 83% 209 9-8% lt'9% 31 2a°/i6 29% 63% 327/i6 43»/s 95 V, 22% 114% 164% H% 32% 164»/, 743/, 483/, 943/8 87 87% 993/18 177 160 114% 262 343 60% 96% 447 43% 238 31% 374% 40n/3 538»/, 250% 2021/2 150 817 109 37% 703/16 61 Vm mu 38 93% 31 25% 23% 64 32% 46% 95 23 114 164% 32% 164' 1091/16 10; 15/ls 102% 102% 96% 951/, 159 174% 460 pCt. Russen on veranderd. 'I ubakken iets beter. Oliewaarden vast, vooral voor Geconsolideerde 471—487, slot echter 471. Culturen op dezelfde prijzen. Mijnen onveranderd. Amerika opende ongeveer op dezelfde koersen, het ver- loop was kalm en het slot prijshoudend. Marktberichten. NOORDSCHARWOUDE, 11 .Juli. Groote muizen i 1.0a a 1.05, drielingen f 0.50 a 0.85, kleinere t'0.20 a 0 30, Schotsche muizen f 1.—a 1.3Ó Aanvoer 1137 zak aardappelen, zilveruien f 4.40 a 5.—, roodekool S.— a 10,— por 100. BROEK OP LANGEDIJK, 11 Juli. Muizen f 0.80 a, k!01üe f °'50 a 0.05, wortelen f 2.40 a 3.45, gladb. f 1.40 a 1.90, bloemkool le soort f 8.00 a f t soort f 6.30 a 7.50, Roodekool f 10. - a ik.. >0, ziiveruieji f 3.10 a -1,75 slaboonen f 1.06 a 0 .-^feetmiging BEEMSTER, PURMEREND en j-ilfe LEKEN, 11 Juh. Op de afslagmarkt werd heden verhandeld Spinazie a cent per dubb. mand, sla f 0.40 a 0.70 por 100 krop, rabarber f0— a 0, selderie f 0.— a 0.peterselie f 0.a 0.— dorpeiwten f 4.10 a f 5.70, radijs f 0.- a 0-, prei t 2.— a f 2.30, allen per 100 bos, postelein a ct. en peulen f 6.- a 7.50 per 100 pond. Handel vlug. Tmnboonen f 0.5L a 0.63 per 1000. Sla boonen f 0.75 a 1.00 per 1000, bloemkool f 7.- a 9- klapbessen f 0.75 a 1.85, aalbessen 9 a 12 ct. PCJRMEREND, 12 Juli. Aangevoerd 530 runderen, waaronder 325 vette 62 a 80 ct. per kilo en 205 molke en geldekoeien f 150 a 265, prijsh. handel matig, 24 stieren f 0— a 0—, 231 vette kalveren f 0.65 a 0.85 per kno, matig, 324 nuchtere f 12— a 26. vlug 37 paarden f 0- a 0-, 1310 schapen f 23. - a 30—! 618 lammeren f 11— a 16—, prijshoudend vlug, 267 vette varkens 53 a 57 ct. per kilo, vlug, 83 magere id. f 18— a 30.—, matig, 220 biggen f8- vlug. Kieine fabriekskaas f 31—, kleine boerenkaas isq' l ïniddelbare f 31.50, commissie f 31.—aangev.' 183 stapels,1342 kilo boter f 1.25 a 1.35, kipeieren t 3.75 a 4.2o, eendeieren f 0. HOORN, 11 Juli. Groote muizen f 1.15 a 1.35 kleine f 0.40 a 0.60, aardbeziën 8 a 9 ct. peulen 9 a 10 ct doperwten 0 a - ct., slaboonen 10 a 12 cent per zak, Ronde aardappelen f 0— a 0—, r. aalbessen 7 a 9, zwarte bessen 0 a 0 cent. Snijboonen f 0. f 0.per zak. Bloemkool f 8.00 a f 9.00. MEDEMBL1K, 11 Juli. Groote muizen f 1,15 a 1.35. kleine id. f 0.40 a 0.50, groote ronde f 1.90 a 2,10, blauwe f 0.a 0.Aanv. 3820 manden of zakken. SCHIEDAM, 11 Juli. Moutwijn f 12.25, jenever f 16.25, Amst. proef f 17.75. Heden overleed plotseling onze innig geliefde Echt genoot en zorgzame Vader, Jleliuwd- en Grootvader, de Heer JANi SÏEFM/ÉNS JA ASSEM, in den ouderdom van ruim 70 jaren. Wed. C. JANSSEN—Cloosinü. J. S. JANSSEN. D. JANSSEN—Hoogevf.fn. C. BRAUKMAN- Janssen. D. BR ANKMAN L. JANSSEN. J. JANSSEN- Hoaoetoorn S. JANSSEN. - M. JANSSEN—Pe!. '-. M. v. i). BRINK—Janssen N. H. v. d. BRINK. M. SOSTMAN—Janssen JOH. SOSTMAN. W. JANSSEN. A. JANSSEN—Hartman. C. JANSSEN. M. JANSSEN—Wi gmann. Alkmaar, .10 Juli 1910. N.ï, Je Tijdgeest". lioiiinklijk <«oeiIgckeur<{. 55oSisM<>ss gev<'j» 3 loterijen precies <Ie- zclfde kauscn als l 30 Staatslot, doek zijn veel voordeel 5 ger. Verkrijgbaar te Rotterdam aan het Hoofdkantoor, Wijnstraat 16, te Alkmaar bij: J. TERWEIJ, Hoofdagent, Koorstraat A 41; P. MIJLHOFF, Payglop A 23. Te Oudkarspel bij F. BUTTER Jr. Te Heerhugowaard bij A. KWANTES en A. KOOI J Te Koedijk bij C. PLOEGER. Te Egmond a./d. Hoef bij S. BOSMAN, on te Heilo bjj P. OVERTOOM.' Het kantoor is geopend van Maandag tot V rijdag van 9-1 uur, des Vrijdags van 9-3 uur. Allen, die iets te vorderen hebben van- verschul digd zijn aan- of borgtochten onder zich hebben ge- teekend door wijlen den heer JAN TWISK Cz., land man, gewoond hebbende te Castiïcum en aldaar den 23 Mei j.l. overleden, worden verzocht daarvan opljave of betaling te doen vdtfr of op den 1 Augustus 1919 ten kantore van den Notaris Mr. A. P. IS I>E I.AMGE, Breedstraat No. 10, te Alkmaar. Op Woensdag 31 Augustus en 7 September zullen te CASTRICUM, ten overstaan van den Notaris Mr. A. P. II. 1>E IiAMCtE, op nader te bepalen uur en plaats, publiek verkocht worden de onroerende goederen te Castricu m, zijnde te zamen groot 33.74.40 H.A. Behoorende tot do nalatenschap van wijlen den heer JAN TWISK Cz. Huis, Zaak, inventaris, alles gunstig gelegen, bestaat reeds meer dan 20 jaar, prachtig voor jonge lieden, koopsom billijk. Te bevragen bij BOULONOIS en BORJESON, Grossiers, Voordam Alkmaar. Crediteuren van .Sb. BKEGMAM, timmerman, vroeger te HEILOO, die van den curator geen bericht hebben ontvangen, dat zij geplaatst zijn op de lijst van voorloopig erkende schuldeischers, worden nog tot Vrijdag 15 Juli 1919 in de ge legenheid gesteld hunne vorderingen in te leveren bij den curator Jt. N. H. DE LANGE, te Alkmaar. 10 cent per doosje. 75 cent per flacon. OVERAL VERKRIJGBAAR. die een burgerpot koken kan; in een stil gezin. Niet beneden 23 jaar en van den P.G. Br. fr. lett. S aan den Algem. Boekhandel Firma J. VOOGD, Haarlem. LOOPE vanaf de LAAT de KII111EK- STRAAT in naar het Goudmagazijn van P. OU BES,' daar vindt men groote keuze Jmvcclcu voor oud. GOUDEN OORIJZERS, GOUDEN ARMBANDEN KRUISEN en KETTINGEN, TROUW- en VERLO VINGSRINGEN. op netten stand voor een alleenwonende JUFFROUW. Brieven onder lett. K 16Ï, bureau van dit blad. voor pl.m. 7 dagen, voor man, vrouw, en twee kin deren, (9 en 5 jaar) in de omgeving van Bergen. Br. fr. lett. P aan C. J. A. HIJNER Brederodestraat 101, Amsterdam. Birect gevraagd voor het seizoen een flink en net tegen hoog icon, niet beneden 25 jaar, in Hotel „TROMPENBERG" te Egmond aan Zee. Wij hebben hier in Alkmaar geen gebrek aan publici- [teit, Onder meer heb je daar Bakker zijn wagen, bekend [wijd! en zijd; Dat is ook een kereltje die weet hoe of het hoort, En zorgt dat zijn wagen steeds met den tijd mede [spoort. Hij heeft er nou zoo waar eeu half en toch een heel [paardje voor, Het is een aardig mooi beestje, daarbij zoo zwart als [een Moor. Op dien wagen staat ook rook altijd KAAIJ's sigaren, Die best en goedkoop zijn wat ieder zal verklaren. U betaalt b.v. bij mij 1.45 voor een fijne kist sigaren, En als U die eenmaal heeft gerookt, zult U zelf ver- [klaren, Dat is een sigaartje dat smaakt en toch niet duur, t Scheelt 50 cent bij de vorige en dat is nogal puur; k Ga voortaan altijd naar KAAIJ om sigaren en ta- [bak, Dan draag k altijd voor n koopje een fijne sigaar in mijn zak. E. KAAIJ, Sigarenfabriek „«le Concurrent", Keoïtum 7, Alkmaar. Telefoon 379. Alkmaarsch Warenhuis, bij de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3