DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. binnenland; 163 Honderd en twaalfde Jaargang, 1910 DONDERDAG 14 JULI Uit het gemeenteverslag over 1909. No. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per, 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. ALKMAARSCH ALKMAAR, 14 Juli. Sinds jaren wordt er gestreefd naar wijziging van de internationale posttarieven en wel in dezen geest, dat voor het verzenden van een brief naar het buiten land hetzelfde bedrag zal moeten worden betaald als voor het binnenland. Voor een gewonen, niet te zwa- ren brief is men in ons land, gelijk bekendi 5 cents verschuldigd bij verzending in het binnenland en 12% cents indien de brief naar het buitenland wordt ge zonden. Bij uitzondering geldt een lager tarief in het verkeer met België en Duitschland) voor brieven, ver zonden tusschen kantoren, welke in een rechte lijn gemeten niet meer dan 30 kilometer van elkander ver wijderd zijn en bovendien in het verkeer met België voor brieven, nieuwsbladen en gedrukte stukken buiten bovengenoemd gebied. Hoe worden de tarieven be paald? Vóór 1850 werd het internationale postverkeer al leen door een bekrompen verkeerspolitiek beheerscht, bij het sluiten der talrijke postverdragen kwam het minder op vergemakkelijking en vereenvoudiging van het verkeer aan, dan wel op verkrijgen van een groot aandeel in de porto's, speciaal in het transito-verkeer aan. Nadat in 1863 een postcongres te Parijs geen succes had opgeleverd, noodigde Duitschland in 1873 alle Europeesche Staten vanj Amerika onder het aan bieden van een algemeen postverdrag tot een postcon gres te Bern uit. Het resultaat van dit congres was een algemeen verdrag van 9 October 1874. In Parijs vjerd in 1878 de algemeene postvereeniging gesticht, waarbij de meeste landen der wereld! zijn aangesloten. Op een vergadering van deze vereeniging, welke in 1897 te Washington werd gehouden, werd een alge meen postverdrag gesloten, hetwelk in Mei 1906 te Ro me werd herzien. Tijdens het congres te Rome werd pen uniform tarief van een stuiver, hetzij de brieven voor het binnen- dan wel voor het buitenland be stemd waren, voorgesteld, doch dit voorstel kon geen meerderheid' verwerven. Wel werd bij die gelegenheid beslist, dat een brief 20 gram zou mogen wegen, en Slot. Naast de verschillende mutaties die er in het per soneel van het Gymnasium plaats hadden, maakt het daaromtrent uitgebrachte verslag melding dat de cur sus 190910 gevolgd werd door 48 leerlingen eli 2 toehoorders, waaronder 12 vrouwelijke. De 7 leerlingen die aan het eind-examen deelnamen verwierven allen het diploma en wel 5 voor getuig schrift A en 2 voor getuigschrift B. Bij de gehouden overgangs-examens en her-examens gingen 33 leerlingen naar eene hoogere klasse oyer, 1 werden niet bevorderd. Van de Rijhs Hoogere Burgerschool bedroeg het ge tal leerlingen op 3J' pecember 132 man, en 33 vr., be nevens 1 man. en 1 yr. voor enkele lessen. Van de 44 man. en 9 vr, leerlingen die zich aan het toèlatings-examen onderwierpen, slaagden resp. 30 en 9, Het eind-examen werd afgelegd door 15 leerlingen, waarvan 10 mannen en 2 vrouwen slaagden. De Burgeravondschool begon de cursus 190809 met 111 leerlingen en de Avondschool voor handwerks lieden met 118. Het gedrag der leerlingen was over het algemeen goed te noemen. Door den voortdurende vooruitgang der beide in richtingen kunnen niet alle lessen in het gebouw der Burgeravondschool gegeven worden, zoodat van een hulplokaal in de Augustijnsteeg moest worden gebruik gemaakt. Wanneer deze onhoudbaren toestand1 eens uit den weg zal zijn geruimd, zal het onderwijs meer naar behooren kunnen geschieden. Aan de Handelsavondschool begon de cursus in de eerste klasse met 44, de 2de klasse met 15 leerlingen. De uitgebreidheid der eerste klasse maakte ook hier splitsing noodig. Aan de Ambachtsschool werden na gehouden exa men toegelaten 74 leerlingen. 21 konden wegens plaatsgebrek niet worden toegelaten. 72 Jongens he- zochten den Zaterdagmiddagcursus in Lager onder wijs en 92 de Burgeravondschool. oor de avondcursussen werden 33 gezellen pn leer lingen ingeschreven. De ontvangen subsidies bedroegen 21135.50, bij- dl-ag-en van gemeputen uit deu omtrek en begunstigers J 874. 11e rekening sloot met een bedrag in ontvang en uitgaaf van J 26225.40, de begrooting 1910 werd ge raamd op 28676, Aan het einde van 1909 werd de Huishoud- en In dustrieschool bezocht door 280 leerlingen, verdeeld in 96 voor de dagschool, 138 afzonderlijke cursussen en 46 de avondlessen. Van de 96 leerlingen van de dag school waren er 55 uit Alkmaar en 41 uit andere ge meenten. De stadsmuziekschool, onder leiding van den stads- muziekmeester werd bezocht door 24 leerlingen waar onder 7 kosteloos. De muziekschool dér Afdeeling dus niet 15 gram zooals tot dusverre, om nog voor vijf cents in het binnenland' en 12% cents in het buiten land te kunnen worden verzonden. Verschillende lan den maakten echter van hun recht gebruik om zelf standig met andere rijken verdragen te sluiten, waar bij tot verlaging van de tarieven werd besloten. En geland voerde in het verkeer met Egypte het 5 cents port. in en sinds 1 October 1908 bestaat dit stuivers- port ook tusschen Engeland en de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. In een pas verschenen boek (Jürgensohn „Weltporto-Reform") wordt medege deeld, dat 18 overeenkomsten bestaan tusschen Neder land en België, 11 koloniale en 16 overzeesche overeen komsten, en dat ongeveer 40 procent van alle brieven uit de landen der algemeene postvereeniging naar het buitenland niet meer met een zegel van twaalf en een halven cent maar met een stuivers postzegel worden beplakt. Geheel Zuid-Afrika heeft het vijf cents port, Australië met Nieuw-Zeeland eveneens, en de Brit- sc.he koloniale rijkspostvereeniging geldt voor 410 mil- lioen menschen in alle vijf werelddeelen De voornaamste belemmering, welke tot dusverre invoering van een vijf cents port ondervond ligt na tuurlijk in de vrees, welke verschillende regeeringen voor hun financiën duchten -de meeste landen heb ben zulke groote uitgaven, dat ze het op een inkrim ping der inkomsten niet durven laten aankomen. Is de schade inderdaad zoo groot? In alle landen is het getal brieven voor het buitenland in verhouding tot dat van binnenlandsche brieven betrekkelijk gering, zoodat het verlies nimmer bijster groot kan zijn. Een nauwkeurige berekening van Jürgensohn leert, dat het voordeelig saldo van de port in Groot-Brittan je van rond 60 millioen gulden door de invoering van het stuiversporto ongeveer met 4.200.0000 zou dalen, indien n.l. verlaging' van de tarieven geen toename van het briefverkeer ten gevolge zou hebben. Duitsch land zou ongeveer 6.3 millioen gulden schade lijden, maar een verdubbeling van het totaal der buitenland- sche brieven zou de schade reeds bijna dekken en bij een stellig niet onmogelijke toename van 150 procent, zou het batig saldo met 2.4 millioen vermeerderen. Alkmaar vaa de Maatschappij ter bevordering van Toonkunst werd' bezocht door 85 leerlingen. Het stedelijk muziekcorps bestaat uit 33 leden en 9 begunstigers. Het departement Alkmaar der Maatschappij tot Nut van het Algemeen telt' 1 eerelid 160 gewone en buitengewone leden. Het departement bezit hier de Spaarbank Hulp bank, Volksbibliotheek en Toynbee-vereeniging. Bij den aanvang 1909 was vanwege de Spaarbank verschuldigd 355.351.43V2, ingelegd! werd 172.638.89 teruggehaald 152.869.55%, verschuldigd aan het einde van 1909 386.241.65, waaronder 11120.88 voor rente. 2560 boekjes waren toen in omloop. De uitgifte vau een tweede honderdtal spaarbusjes bleek reeds noodig. Gedurende 1 Juli 1908'09 werden 133 voorschotten verleend tot een bedrag van 12936.50. 22 aanvragen werden afgewezen. Het eigen kapitaal bedroeg 6.832.59% door de borgen werd 544.68 betaald. De rente bedroeg sinds 1 October 2 per jaar. De Spaarbank St. Nicolaas van Myra, onderafdee- ling van den R. K. Volksbond, heeft ruim 300 leden met een tegoed van 21497.23. Het timmermans-ziekenfonds had 343 leden. In 1909 is aan 79 leden een bedrag uitgekeerd van J 1478.50. Het voordeelig' saldo1 bedroeg op 31 Decem ber 534. Het schilders-ziekenfonds had' 322 leden, aan con tributie werd betaald 1715.64, aan ziekengeld uitge geven 1685.20.. Saldo op 31 December 1979.43. Het schilders-begrafenisfonds schreef in 754 nieuwe. Vooruitgegaan met 139 leden bedroeg het ledental 1 Januari 1910 7569. Ontvangsten, waaronder kassaldo Januari 1909 (J 1024.03%), 12390.43%, uitgaaf 11703.80, saldo j 686.63Vb. Het totaal bedrag' der bezittingen», be droeg 31701.37%. Het schoenmakers-begrafenisfonds telde 1700 leden, aan kas was einde 1909 15995.60, de dienst leverde een batig saldo van 183.68%, In zake het armwezen meldt het verslag dat de al gemeene toestand niet ongunstig was, de werkloosheid had minder afmetingen, tusschen de burgerlijke en an dere armenzorg, bestaat een samenwerking die gunstig werkt. In het geheel werden volgens de statistieken ver pleegd1: doorloopend 225 hoofden van gezinnen, 84 een- lcopende personen, tijdelijk respectievelijk 271 en 72. Herstelling en onderhoud der gebouwen kostte 1562.05. Aan onderstand in geld werd uitgegeven 15721.69, op andere wijze 10779.98, totaal 28063.72. De ontvangsten bestaande uit collecten enz. 19966.39. De totale uitgestrektheid der gemeente beslaat 1401.30 H.A., waarvan wei- en hooiland 1106.08, omtrent den landbouw, die hier zeer weinig beteekent, wordt geen mededeeling gedaan. Voor den zuivelbereider was het een gunstig jaar. De prijzen van kaas en boter waren goed. De hoeda nigheid van hooi was slecht, door de vele regens die de inhaling ook zeer bemoeilijkten. Wanneer men nagaat, hoe het in Engeland staat met de saldi voor en na invoering van het stuiversporto voor Indië, Zuid-Afrika, Noord-Amerika, Canada, Egypte etc., dan ziet men een plotselinge stijging van het briefverkeer en van de financiën na de hervor ming. De verkeerstoename tusschen Engeland en Britsch-Indië bijv. bedroeg in 10 jaren na de invoe ring 158 procent. Kan het financiëele gedeelte dus voor de meeste landen' geen bezwaar opleveren, iets anders is het ech ter met België dat niet geringe inkomsten van het transito-verkeer heeft. Mocht België bij zijn weige ring' blijven volharden, dan zouden de groote posterij en, die bij het Belgische transito-verkeer betrokken zijn gemeenschappelijk een schadeloosstelling kunnen ge ven, hetgeen voor ieder land slechts de betaling van een kleine som zou beteekenen. Hoe het ook zij, het lijdt geen twijfel, of de bovengesproken hervorming zal binnen afzienbaren tijd tot stand komen. OUDERLIJKE MACHT EN VOOGDIJ. Ingesteld is een staatscommissie om te onderzoeken op welke wijze aan de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, omtrent de ouderlijke macht en voogdij, een eenvoudige redactie is te geven, zonder nochtans daarin eenige zakelijke wijziging aan te brengen. Zij heeft de opdracht, als eindresultaat van het onderzoek .een berzieningsvoorstel aan H. M. de Koningin aan te bieden, met een toelichtende memorie. Benoemd zijn tot lid en voorzitter mr. J. Limburg; tot leden mr. G. Jannink, J. R. Snoeck Ilenkemans, en A. C. A. van Vuuren, allen leden der Tweede Kamer te 's-Gravenhage; tot lid' en secretaris mr. C. J. M. Milde, secretaris van den voogdijraad te 's-Gravenha ge. DE GEFOTOGRAFEERDE BRIEF. Onder dit opschrift publiceert „Land en Volk" de volgende briefkaart: Zeil a/See, 10-7-10. M. H. de Red. In een Nederlandsch blad, dat ik hier vond, stond dat door uw blad1 een bericht zou zijn medegedeeld, alsof ik dezer dagen in een schrijven van mijn hand aan baron Van Heeckeren had aange boden,- zijn herbenoeming te willen bevorderen, mits op beding, dat hij van nu af aan zweeg in de bekende zaak en mij mijn brief terugzond'. Ter rectificatie stel ik hier tegenover, dat van mij heel dit jaar geen enkel schrijven aan genoemd! Kamerlid! is uitgegaan. Vermoedelijk is hier verwarring in het spel met een ander schrijven, waarvan sprake was in de „Stand" van 6 Juli j.l., waarin van bevordering van zijn herbe noeming met geen woord sprake was, maar aan een vriend, die zeer voor zijn herbenoeming ijverde, werd medegedeeld, wat misschien nog eenig redmiddel zou zijn ter bereiking' van wat hij beoogde. II dankzeggend voor de plaatsing van deze regelen, heb ik te zijn Uw dw. KÜYPER. „Land en Volk" teekent hierbij aan: Wij plaatsen natuurlijk gaarne deze „rectificatie." Onze mededeeling kwam uit zeer vertrouwbare bron. Welke de oorspronkelijke bron moet zijn geweest, valt gemakkelijk te gissen. De mededeelingen omtrent briecen, welke uit die bron opwellen, hebben echter reeds meer t.ot. duistere discussie aanleiding gegeven, j Hier zal de oplossing' wel zijn, dat de „zeer ijverende vriend" het schrijven van dr. Kuyper heeft doorgezon- den aan den heer Van Heeckeren, met verzoek, dit te I willen terugzenden met zijn antwoord. Ook zoo kan de fotografie haar dienst hebben gedaan. Gemengd nieuws. EEN EIGENAARDIG VERZOEK. Een eigenaardig verzoek deed, volgens het „Bat. Nbl.", dezer dagen een inlandsche stoker der Staats spoorwegen. Deze stoker, genaamd' Raden Tjokro Adikoesoemo, zoon van dèn gepensionneerden regent van Magelang, heeft zijn opvoeding in Holland! gehad! en is daar ge huwd met eene- Hollandsche. Die dame schijnt echter in Indië niet te kunnen aarden en gaat weer naar Holland terug. Haar echtgenoot, de hiervoren genoemde stoker, heeft nu een request ingediend aan de regeering, in welk stuk hij vraagt om onderstand', omdat.zijn vrouw hem nu niet meer kan ondersteunen!" De gezondheidstoestand van het vee was gunstig, de varkensziekte kwam slechts op enkele plaatsen voor. De vetweiderij was ongunstig, de verkoopprijs van slechte schapen was zeer slecht. Voor bloembollenteelt werd' ongeveer 8 Hectaren be steed. De prijzen waren minder goed, van sommige zelfs slecht. De tuinbouw, die op pl. m. 25 II. A. wordt uitgeoe fend, was gunstig. De toestand' van den Hout en de plantsoenen onder ging weinig verandering, met de verdere vernieuwing van de Harddraverslaan werd voortgegaan, terwijl het nieuw aangelegde voetpad ten zuiden van die laan met beuken werd' beplant. De herplanting van de Laat met boomen kan niet geslaagd heeten. De gemiddelde prijzen van de kleine kaas was 27 a 33, van commissie 27 a 32.50, van middelbare 27.50 a 32.50 per 100 pond, van boter 80 ets. per pond en wol gemiddeld! 90 ets. per kilo. Omtrent den veehandel luiclt het verslag: de handel in, paarden was gunstig, de aankoop voor het buiten land geschiedde tegen flinke prijzen, de handel der runderen was minder goed en de prijzen lager. Veel vee werd naar het buitenland verzonden. De handel in schapen en lammeren was slecht, en de prijzen waren gedrukt, die van vette en magere varkens goed', de prijzen afwisselend. De opbrengst der veemarkten was 5791.62% tegen J 4826.62% in 1908, die der wik- en weegloonen 42258.30 tegen 42861.80 in 1908. In het geheel werden er op de markten aangevoerd 95376 stuks. De vereeniging ter bevordering van de jaarlijksche Paardenmarkt en de Pluimveevereeniging Avès hiel den eene verloting. De lloll. Maatschappij van Landbouw afd. Alkmaar hield wederom haar tentoonstelling die uitstekend ge slaagd mag' heeten, hoewel de finantieele uitkomsten ongunstig zijn. In deze gemeente zijn gevestigd 1 roomboterfabriek, 1 kaasfabriek, 1 margarinefabriek en 1 fabriek van verduurzaamde levensmiddelen. De arbeidsloonen in de verschillende fabrieken wis selden af van J 9 tot 18 per week, de dagloonen wa ren voor ambachtslieden in den zomer van 1.50 tot J 2.50, in den winter van .1 tot 2, sjouwerlieden in den zomer van 1 tot 2, in den winter van 80 ets. tot J 1.30. B. en W. hoopen eertijds het werkloozen- vraagstuk dén Raad ter behandeling' aan te bieden. 10 groote jachtacten en 12 kleine vischacten werden er aangevraagd. liet in 1909 uitgebracht verslag over 1908 der LI. IJ. S. M., wat aangaat het station Alkmaar, vermeldt dat in 1908 van hier werden uitgegeven 2784 kaarten in rechtstreeksch verkeer en 181085 kaarten in locaal verkeer. Verzonden werden 18 ton bagage, 119 wa gonladingen vee en paarden, 39671 ton bestel-, ijl- en vrachtgoederen in rechtstreeksch en resp. 541, 361 en 28818 in locaal verkeer. Aangekomen reizigers 1806 in rechtstreeksch en 213737 in locaal verkeer, aangekomen in recht streeksch verkeer 15 ton bagage, 22894 ton bestel-, ijl- INBRAAK. Gisternacht ruim 12 uur hebben drie onbekend ge bleven mannen zich over de daken van in aanbouw zijnde huizen toegang verschaft tot de woning van den heer G. in de Vliegerstraat te Rotterdam. Zij drongen de slaapkamer binnen en verdoofde de vrouw, die al leen thuis was en te bed lag, met chloroform. Vervol gens braken zij een kast open en hebben daaruit eeni ge papieren van waarde en een paar oude munten ge en vrachtgoederen, waaronder 10903 ton steenkolen en cokes, in locaal verkeer resp. 518 en 11336, waaronder 68 ton steenkolen en cokes. De tramlijn AmsterdamAlkmaar vervoerde 685.300 reizigers, opbrengst personen-vervoer 113500, goederenvervoer 38.400. De tram EgmondAlkmaarBergen boekte voor deze rubrieken resp. 344734, 48754.445 en 7944.886. De tram AlkmaarHaarlem vervoerde 425290 rei zigers. De Alkmaarsche Tramvereeniging vervoerde op de lijn StationSteenenburg 59931 reizig'ers, waaronder 6789 niet-betalenden en op: de lijn StationVier Sta ten 35231 resp 2330. De Noorder Stoomtrammaatschappij zette haar ont worpen baan op het terrein uit. Aan het Gemeentelijk pensioen-fonds worde ont leend dat de ontvangsten en uitgaven bedroegen 35.557.42%, waaronder voor kortingen is geboekt voor eigen pensioen oude leden 2885.49, nieuwe le den 554.55, voor weduwen- en weezen-pensioen 5327.89, terwijl aan eigen pensioen werd uitbetaald 6021.36%. Het verslag van het Gemeentearchief maakt mel ding van het gedaan onderzoek naar de herkomst der fondsen van het Burgerweeshuis, naar bescheiden be trekking hebbende op het 50-jarig bestaan d'er markt en naar de scheiding' AlkmaarOudorp langs den Steeweg. Verschillende werken, boeken, geschriften, photo's e. a. werden voor het archief ontvangen. Een nieuwe instructie werd! voor den archivaris vast gesteld. De Bruinvis-kamer werd! den 6den Juli plechtig ge opend. Het museum werd bezocht door 493 personen tegen betaling en 657 gratis. De bibliotheek werd vermeerderd met 165 nieuwe titels, 25 vervolgwerken en 41 jaarverslagen. Het verslag der Kamer van Koophandel meldt dat de industriëele ondernemingen hun bestaan op den- zelfden voet staat hielden en dat het handelsverkeer eer toe dan afgenomen was. Het aantal faillissemen ten was niet meer dan gewoonlijk. Het aantal ontvangen en verzonden telegrammen vermeerderde met 4.2 dat der doorgezonden tele grammen vermeerderde met 1.92 het aantal tele foongesprekken interlokaal vermeerderde met 13.7 Het aantal aangeslotenen in het telefoonnet be droeg 31 December 1909 plaatselijk 332 met 376 toe stellen, interlokaal 76. Aan het postkantoor werd op 50723 wissel betaald 763.926.62 en gestort 797.866.52 op 56135 wissels. Er werden 30033 postpakketten verzonden en 28318 ontvangen. Bij het agentschap der Nederlandsehe Bank werd aan bankbiljetten en specie wederkeerig gewisseld een bedrag van 105.766.75 tegen 99.929.50 in 1908. Het aantal disconteeringen bedroeg 16500 tot een bedrag van 23.006.945.37%.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1