Gevonden Voorwerpen. BUITENLAND. STADSNIEUWS. LVgt ctfï P C D1 T*, TSChiL Men °°rdeek 7 een verkoelend bad. «talen. V ermoedelijk gestoord, namen zij de vlucht lang» denzelfden weg dien zij gekomen waren. Nu werden zij ontdekt door buren, deze waarschuwden de politie en weldra werd het huis door een aantal agen ten omsingeld. Een onderzoek door de politie in de omgeving ingesteld en door duisternis en de uitge strektheid van het terrein bemoeilijkt, leidde tot niets. UIT OOST-GRAFTDIJK. In één gezin alhier hebben zich twee gevallen van typhus voorgedaan. Onlangs was ook een typhuslijder in dit gezin. Deze is nu nagenoeg hersteld. UIT LIMMEN. Als verdacht van landlooperij werd in den nacht J*" 12 op 13 dezer alhier rondzwervende aange troffen zekere J. van V. Hij werd gisteren naar het tiuis van Bewaring te Alkmaar overgebracht, van waar hy tot plaatsing in een Rijkswerkinrichting zal werden opgezonden. Hij zal zonden. met een der Javabooten worden terugge- UIT HOORN. 1).l)e bee? <1- B- Becker, schrijver le rang aan de Rijkswerkinrichting alhier is meti ngang van 16 dezer benoemd tot commies 2e rang aan de Strafgevangenis te Alkmaar. b00r M. Hoogland, thans schrijver 2e rang I aan de R. W. I. te Veenhuizen is in zijn plaats be noemd. De heer C. M. Frijlinck alhier heeft met goed gevolg eindexamen aan de Handelsschool te 's Hage afgelegd. Alhier 16 personen •en middenstandsvereeniging. worden door een voorloopig comité van pogingen aangewend om te komen tot BEROOVING. In het hotel Stein aan het Hofspui te 's-Gravenhage had een boer uit Duitsch-West-Afrika intrek genomen, na in Duitschland bij eëne bankinstelling, waar hij zijn geld had- staan," een bedrag van 24.000 mark te hebben opgenomen, teneinde daarvan in Afrika grond te kunnen koopen. De hotelhouder van genoemd hotel, die bemerkt had, dat de Duit-scher een groot, bedrag aan geld bij zich droeg, wist zich bij hem in te dringen en te zamen werd toen een flink glas gedronken. Toen de logeergast eenigszins onder den invloed van den gebruikten drank geraakte, bracht de hotel conducteur hem in aanraking met eene Duitsche vrouw, met welke vrouw de conducteur samenleefde. Het drietal ging daarop voort met di'inken, met het gevolg, dat de Duitscher zwaar beschonken werd. De vrouw begaf zich met den beschonken man naar een kamer in het hotel. De hotelconducteur vroeg en verkreeg van den eige naar toestemming, de nacht in het hotel door te bren gen. Des ochtends ten 6 uur is hij met de Duitsche vrouw, naar hunne gemeenschappelijke woning in de Krayenhoffstraat gegaan en daarna is hij spoorloos verdwenen. De Duitsche boer werd eerst des middags uit zijn roes wakker en bemerkte toen, dat hij bestolen was. De binnenzak legging, in Nederland aan de Encycliek „Editae pe betreffende St. Carolus Borromaeus gegeven, UIT CASTRICUM. De 20jarige patient Meijer is heden nacht uit het gesticht Duin en Bosch ontvlucht. Zijne aanhouding •n transport naar het gesticht wordt verzocht. F IT STOMPETOREN. Gaarne vestigen we de aandacht op het kerkeoncert, dat Zondagmiddag alhier zal worden gegeven door dé bekende zangrereeniging „Nieuw Leven." De opbrengst komt ten goede aan de vereeniging fan Diaconieën in de classis Alkmaar voor Gezinsver pleging. Een goed concert dus voor een goed doel. van zijn jas was opengescheurd en zijne portefeuille, waarin de 24.000 mark aan bankpa pier waren geborgen op eene wijze dat zij niet gemak kelijk te vinden waren, aan de achterzijde opengesne- I den. Yan het geld was niets meer te vinden. 1 oen de politie van de berooving werd in kennis ge steld, spoorde zij de vrouw op, in wier bezit nog een biljet van 100 mark werd1 gevonden. Zij beweerde echter, dit van den bestolene te heb ben gekregen, doch deze ontkent zulks ten stelligste. Do vrouw is ter beschikking der justitie gesteld en in het huis van bewaring opgesloten. De hotelconducteur, die er waarschijnlijk met 24.000 mark van door is, heeft men echter, terstond niet groote ijver ingestelde niet gevonden. trots nasporingen, de de nog Ter UIT EGMOND BINNEN, vulling van het gisteren in den Raad ge sprokene over de tolheffing verzoekt men ons te mel den, dat het niet de bedoeling is geweest om te wijzen op het zeer slecht onderhouden van dien weg door de gemeente Alkmaar. Het gesprokene was in hoofdzaak bedoeld om te doen uitkomen dat vroeger jaren het onderhoud van •hen weg met gering was en dat daarom tol werd ge heven, maar nu, daar de weg in goeden toestand ver keert, de kosten van onderhoud het heffen van tolgel- ,?n rechtvaardigt te meer, daar van al de wegen Alkmaar in andere gemeenten onderhoudt, de Hoe- verweg de eenige is waarop tol wordt geheven. Waar sprake van is, dat de Gemeente Egmond-Bin- nrn reeds een deel in de kosten van onderhoud van j. i T00r 'iarc rekening heeft genomen, wordt bedoeld het gedeelte weg van af het zoogenaam de Lnghek te Egmond aan den Hoef tot de aanslui ting van den weg naar Egmond aan Zee, waarvoor Alkmaar slechts 30 per jaar in het onderhoud' bij draagt. ge werd WOEST RIJDEN. LI. Zondagmorgen bij het uitgaan der kerken is weer een zeer ernstig ongeluk in den Haag gebeurd waarvan twee woest rijdende fietsrijders de oorzaak en een lO-jarige dame het slachtoffer waren. Het ge beurde om den hoek van Schoolstraat en Veenestraat. Een van de fietsrijders reed de dame onderste an smakte haar tegen de reehterheupbeen brak en werd trottoir, waardoor in deerniswaardigen opgenomen. boven zij het toestand HET DRAMA TE RIJSWIJK. Wij vernemen uit goede bron, dat het zoo goed als aeker ia, dat jhr. G. v. S. zal berusten in het rechterlijk vonnis en niet in hooger beroep zal gaan. („N. Vooruit.") DE AMSTERDAMSCHE LOOPER GEAR RESTEERD. De ""-jarigs looper van de Incassobank te Amster dam, J. F. C. Th., die Dinsdagochtend het kantoor al daar verbet om wissels en kwitanties te incasseeren is snateren door de politie te Rotterdam in een woning **n de Vijverhofstraat gearresteerd. Het grootste deel van -if kwitanties had hij nog niet ontvangen en bedrag van 200 werd bij zijne aanhouding op bevonden, daarvan had hij slechts 2 verteerd. De man is in handen der justitie te Amsterdam ateld. VIJFHONDERDJARIG BESTAAN VAN PURMEREND. P,urinerend of Purmerende, zooals het vroeger heet te, t ende of einde van de Purmer, was vroeger 'n vissehersdorpje, zéér gunstig gelegen aan de drie visehrijke meren, de Beemster, de Purmer en de Wor- mer. Dit dorpje was gelegen aan het westelijk einde van het Purmermeer. Wanneer dit precies is gesticht, daarover zwijgen de kronijken. Doch dat dit dorpje welvarend was en meer en meer in omvang toenam, bewijst het feit, dat Willem Eggert, 'n rijk koopman te Amsterdam, op 4 November 1410 Purmerende als leengoed ontving waardoor 't dorpje tot 'n heerlijkheid werd verheven.' in datzelfde jaar bouwde Willem Eggert een kasteel ot slot, clat den naam „Purmersteijn" verkreeg en gestaan heeft op het tegenwoordige slotplein, waar op den marktdag de vogelen- en eierenmarkt wordt houden. Ongeveer in 't midden der 18e eeuw db gebouw, wegens bouwvalligheid, gesloopt. In t jaar 1426 vindt men voor het eerst melding ge maakt van Purmerende als stad of stede Op 4 Nov. 1910 zal het dus 500 jaar geleden zijn, dat t urinerend tot Heerlijkheid werd verheven. En als zoodanig zal dit feit dit jaar feestelijk worden her dacht, omdat sedert de stichting van het slot de groei on de bloei van deze gemeente met reuzenschreden vooruitgingen. De vereeniging „Plaatselijk Belang" nam 't initia tie! voor deze herdenking, welke zij wil vieren tegelijk met t Koninginnefeest. Die dag zal echter niet zijn 31 Augustus, doch 2 September a.s. In de vergadering van Plaatselijk Belang werd het bestuur gemachtigd maatregelen te nemen tot het stichten van een monument op het slotplein, b. v. 'n monumentale lantaarnpaal op steenen voetstuk. Te vens werd besloten op den Koninginnedag dus 2 Sept. 's morgens kinderfeesten te houden 's mid dags een luchtballon op te laten en 's avonds optocht cn onthulling van het monument op het slotplein te houden. nister van buitenlandsche zaken te doen, was als volgt: „De Heilige Vader geeft zijn smartelijke verba zing er over te kennen, dat men, hoewel hij geen enkelen vorst noch volk noch niet-Katholieken van eenig land 111 het tijdvak van den Heiligen Carolus (Borromaeus) in het bfeonder heeft o-e, noemd, en vooral na de algemeene verklaring 'al- ten moest omvatten, hem de bedoeling heeft kun nen toeschrijven om de Koningin of prinsen van Oranje of met-Katholieken van Nederland te be- leedigen." Als dit inderdaad de tekst is van de mededeeling, tie d° pauselijke zaakgelastigde te 's-Gravenhage in opdracht had, den minister van buitenlandsche zaken mede te deelen, dan is er met wat de Staatscourant er egt de IN. K. Ct. De mededeeling van den zaakgelas- was' volgens de Staatscourant, „dat Zijne Hei igheid met leedwezen vernomen heeft de onjuiste uit- sae- j rgegeven, en dat Zij, smartelijk aangedaan door dq gedachte, dat TT ife pegging eemge woorden der Encycliek tare Majesteit pijnlijk zouden hebben kunnen tref- U7erTTn,S °P, S^elt Harer Ma!'esteit te verzekeren, !l l li t.met de bovenbedoelde woorden geenszins ge doeld heeft op de Vorsten uit het Huis van Oranje- JNassau, noch op de voorouders der niet-katholieke on derdanen van Hare Majesteit." tol!r diG ."V0®rouders" merken wij alvast niets in den tekst van de Osservatore Romano. Ook lezen wij in den tekst van de Osservatore Ro- nano met, dat de Paus „geenszins gedoeld heeft op," Gezanttrant van de nota aan den Pruisischen „ezant, staat er enkel, dat de Paus, H. M. de Ko ningin enz. met heeft willen krenken. Of eigenlijk: dat de Paus verbaasd is, dat men hem de bedoeling om te krenken heeft kunnen toeschrijven. Dat verzwakt de verontschuldiging of verklaring of hoe men t noemen wil, niet onbelangrijk. Men lette ook op het verschil tusschen „smartelijk aangedaan en „smartelijke verbazing." Er klinkt in plaats van „leedwezen" verstoordheid in het Pauselij ke woord, volgens den tekst van het Vaticaansche blad. Van het bizondere leedwezen bij de dat H. M. de Koningin pijnlijk getroffen zijn, is mets overgebleven. Hoe is dat nu te verklaren? Heeft vragen wij weer de zaakgelastigde zijn boodschap verkeerd weergegeven of de minister hem verkeerd verstaan? Ut IS onder een „communication verbale" hetzelfde te verstaan als een „note verbale," dat is een geschreven stuk, zoodat er van misverstand van de zijde van den minister moeilijk sprake kan zijn, en de keuze dus schijnt te liggen tusschen verkeerd overbrengen van de boodschap van de zijde van den zaakgelastigde, en u vrije vertaling van de zijde van ons departe- »n buitenlandsche zaken? RIJKSLANDBOUWSCHOOL TE WAGENINGEN Up de Rijks-Landbouwschool te Wageningen zijn bevorderd van de le naar de 2e klasse J. W. Ver- kiiijb van de 2e naar de 3e klasse J. van Rijsens en R O. van der Veen terwijl aan E. V. R. Delachaux net eind-diploma werd toegekend. HET KLOKKENSPEL OP DEN WAAGTOREN EN GROOTE KERK. liet klokkespel op den Waagtoren zal voortaan met de heele uren spelen: Wilhelmina van Na^souwe (mu ziek van Philip Loots, woorden van J. A. Bakker) en met de halve uren: Wilhelmina en Prins Hendrik bout)' Van V8n 'l Kmijs' woorden van S. Rom- De Groote kerk zal met heelslag spelen: Marsch- Richnrl TT J" de? Zomer uit>" (muziek van Richard Hol, woorden van A. L. de Rop) en met "half- slag: Hollandsch (muziek van G. W. Lovendaal den van J. Worp). woor- D« EEN ZWAAR PAARD, heer Pels in de Koningstraat slachtte heden in Jiet gemeente slachthuis een den haak 1234 pond woog. paard dat schoon aan ST ADSK WARTETTEN-WEDSTRIJD u„Mei;«°J| .!'ns t0 m®lden, dat kwartetten, die aan den wedstrijd van de Mannenzangvereeniging „Excelsior willen deelnemen, zich daartoe morgen nog kunnen aangeven, onder bijvoeging van twee partituren der zangnummers en de inleggelden. Mórgen wordt de aangifte gesloten. norgen gedachte, zou kunnen B u r g e r 1 ij k e Stand. GETROUWD 14 Juli. Wilhelm Albertus Hes en Suzanna Segaar. Cornells Rus en Anna Booij. Te bevragen aan het Politie-bureau van 9—12 uur Een kanarie. Een touw. Een manchetknoop. Een duimstok. Een kerkboek. Een pakje sigaren zakjes. Een bul. Een ceintuur. Een griffel- koker. Een parapluie. Eenige sleutels. De Commissaris van Politie, W. Th. VAN GRIETHUIJSEN. ENGELAND. een zeer ment. van een hem Sta- een ge- EEN REMBRANDT ONTDEKT? Dr. J. E. S. Esser te Amsterdam kocht onlangs bij e«n antiquair aldaar voor een kleinigheid een schilde- H,| ren mansportret, dat, niettegenstaande de laag vml me hef bedekte, hem toch belangrijk scheen, voor^ «I door de Rrmbrnndtieke wijze van schilderen. Hij maakte hef eenigszins schoon, en ontdekte de handtee- kentng „Rembrandt." Hij toonde het aan verschillen de kunstkenners, die, mede door rsr. hef stuk, geen uitsluitsel oordeelvellingen. Zeker evenwel is dat het een 17de reuwse.i stuk is, zoo niet van Rembrandt dan toch ze- school, en in elk geval een be- EEN SLANG IN HUIS. Maandagavond ontdekte een bewoner van de ringstraat te Amsterdam op zijn achterkamer smng van 80 centimeter. Het beest had zich om een bloempot geslingerd. Hevig geschrokken wist de man niet beter te doen dan het beest te dooden. Niet zon der moeite gelukte het hem, na enkele vruchtelooze pogingen, den kop van het ondier met een hamer te verpletteren. Het is een zeer schoon exemplaar. Van- waar het beest is gekomen, blijft onopgelost. Lit deskundige mededeelingen blijkt, dat het ge- doode dier een ringslang is, zoonis er in sommige stadsgedeelten wel eens meer worden aangetroffen. Zij worden vrij lang. maar hun gespleten tong geen venijn. KORTE BERICHTEN. Doordat de kinderen met lucifers speelden, is de hofstede met schuren van den landbouwer J. van Es- veld, ln het Garderbroek, onder Barneveld, afgebrand Alles was verzekerd. u r,.?e s"Bert®genboseh is uit de rivier de Dommel het lijk opgehaald van mej. A. J. S„ eene ruim 30-ja- rige, bij hare ouders samenwonende onderwijzeres al daar, die verlof had wegens zenuwlijden. - Het gerechtshof te Arnhem heeft de straf van 14 dagen schorsing, door de Almelosche rechtbank, opge legd aan mr. H. J. ten Bruggencate, in verband met het schrijven van een ingezonden stuk in „Het Han- uelsolad, veranderd in een berisping. - De waarnemende burgemeester van 's-Gravenha ge, als hoofd der gemeente-politie, heeft de voortzet ting van de boks-wedstrijden op het Wandelhoofd te ochevemngen verboden, zoodat daaraan geen verder i gevolg- zal worden gegeven. De werkman uit Delft, wien door de stoomtram aldaar beide beenen werden afgereden, is in den afge- loopen nacht aan zijne verwondingen gestorven De .weesinrichting te Neerbosch ontving uit Am sterdam, als een legaat van wijlen mevrouw E. B geb de som van 2000, terwijl voor de restauratie deé weezenkapel thans reeds 1749.37 bijeen is. Dinsdagmorgen omstreeks 9 uur verliet de 13-ja nge L. Iv. de ouderlijke woning te Amsterdam en keerde daar met terug. De politie heeft den jongen gisternacht, half een zwervende op het Stationsplein aangetroffen en hem naar huis gebracht, Gistermiddag heeft in de Arkenoachstraat te Amsterdam een ernstig ongeluk plaats gehad. Een 10-jang meisje is uit. het raam van de tweede verdie ping gevallen. Zij werd' met een bloedende wonde aan het voorhoofd opgenomen. Terwijl het 11-jarig zoontje van den brievengaar der van Rijswijk boven op een voer hooi reed, kanteldi de wagen; het knaapje kwam in een sloot terecht werd door het hooi bedolven. Toen dit ruimd bleek de knaap overleden. en wegge- spuwt )r den slechten toestand gaven of tegenstrijdige uit RembrandPs langrijk werk. Waarschijnlijk zal het stuk door Hauser te Berlijn worden gerestaureerd. EEN ONMENSCHELIJK ONTSLAG Een 75-jarige bakkersgezel, door de directie van de Stoom-, Meel- en Broodfabriek „Ceres" te Amsterdam, na 31-jarigen dienst ontslagen, vroeg dezer dagen de bemiddeling van de Kamer van Arbeid voor de Yoedings- en Genotmiddelen om hem weder in zijn dS f te kriJgen' Pogingen bij de directie dooi de Kamer aangewend, om het ontslag en het verzoek van den klager met haar te bespreken, s uitten af op onwil bij de directie, terwijl de Kamer uit inlichtingen hleek, dat de oorzaken tot dit ont- «lag de handelwijze van de firma niet rechtvaardigen. e Kam®r 7f'gt dan ook in haar conclusie, dat zij if - g,. aa.n don 75-jarigen bakkersgezel, na '„„hf11 ,len,st' ,™eer dan kras en onmenschelijk acht, en protesteert ten sterkste tegen de onwaardige ÏSf ra10p r doectle der N-V' Stoom-, Meel- en Broodfabriek Ceres arbeiders, die jaren de Ven nootschap hebben gediend en dus een hoogen leeftijd ontslaat, zonder hun eenige onder- t Was Maandagavond in de nabijheid van het Ge bouw, te 's-Gravenhage, dat een aardig paartje het met eens kon worden. Na hevig gebaar en veel woorden nam het jonge mensch een aanloopje en sprong te water. 't Bad was zeker te koel, want toen hij er eenmaal goed en wel in lag, begon hij om hulp te roepen; on der wanhopige gebaren van de jonge vrouw want zoo had ze het niet bedoeld trachtte de politie den jongen man een dreg toe te werpen. Gelukkig lag in de nabijheid een strooschuit-, waar van de schipper hem den vaarboom toestak en na eenige moeite slaagde men er in, het kort aangebon den jonge mensch op den kant te krijgen. Hij werd naar den politiepost aan de Nieuwe Havenstraat ge bracht om een beetje van den schrik te bekomen. ER WORDT GEGEVEN! Schreven we gisteren als beleefd verzoek met vriendelijken aandrang „Geeft!", thans kunnen we tot onze blijdschap schrijven„Er wordt gegeven." wordt gegeven voor de slachtoffers van den brand tè Huiswaard, de gebroeders Wett-steijn. Na tuurlijk kon het harder gaan, maar het doet ons ge noegen, dat zich thans reeds verschillende stadgenoo- ten, bereid verklaard hebben hulp te verleenen. Wij twijfelen er met aan of het goede voorbeeld zal na- volging vinden. Van mevrouw S. 1, den heer B. 2.50, den heer A 1, den heer K. 1, totaal 5.50. Voorts ontvingen we mededeeling, dat beschikbaar gesteld werden door den heer G. 5 stoelen, M. C. een •doos en een pak met-kleeren, T. huishoudelijke ar- tikeien, tv. N. een pak kleeren, mevrouw S. een ka cheltje, B drie weken achtereen des Zaterdags soep. mevrouw P. diversen. POGING TOT AFDREIGING. De rechtbank te Breda behandelde gisteren de zaak tegen J. H. V. D. M„ oud 59 jaar, beklaagd van het schrijven van den bekenden dreigbrief aan minister Heemskerk, waarin 1000 werd gevraagd. De heer Heemskerk, als eenige getuige gehoord, verklaarde den bnet van den hem onbekende te hebben ontvangen e.n zeide niet te hebben geweten, welke waarde hij aan de bedreiging moest hechten. Het O. M. eischte tegen bekl. vijf maanden gevan genisstraf. De verdediger vroeg vrijspraak, subsidiair clementie. hebben bereikt, «teuning te verleenen. (Tel.) EEN 15-JARIGE KNAAP AANGEHOUDEN, ie Marseille is aangehouden de 15-jarige G Wig more, een loopjongen in dienst van de firma E Davidson, handelaar in geëmailleerde artikelen aan den Oppert te Rotterdam. Hij was er ongeveer 14 dagen geleden van door •gegaan, na een bedrag van f 225 aan quitantiën te Jjebben ontvangen. DE VERONTSCHULDIGING VAN DE ENCY CLIEK 1 Reuter seint uit, Rome, d.d. 13 dezer: „De Osservatore Romano schrijft, na de kennisge ving van het- Haagsche regeeringsblad: in zake de me dedeeling, door den zaakgelastigde, van den Heiligen btoel aan de Nederlandsche regeering betreffende de encycliek „Editae saepe" gedaan, te hebben afgedrukt: teks' vala de mondelinge mededeeling (comniuniea- ,i.°n veibale), die mgr. Gualtieri,- op last van den kar dinaal-staatssecretaris, gemachtigd was aan den m: RIJKS HOOGERE BURGERSCHOOL. i a gehouden examen zijn tot de lessen aan de Rijks Hoogere Burgerschool alhier toegelaten tot de eerste klasse: W Ansingh, J. Formijne, A. W. Goetmakers, H. A. v. Hilten, E. v. Meir, B. G. Nijenhuis, P, d- Speck Obreen, H. II. Posthuma, A. C, A. Roos B. D de Roos, I. F. v. Rijn, P. J. v. Twisk, li' Veenenbos, H J. Vonk Jr., A. S. Wijker, H. ijnL PL,H- A- IJsPeert> D. P. Zweedijk, A. v. d. Gragt, S. W. v. d. Steen, G. I. W. Vos 'W S Zeevat M M. v. Dijk, E. C. Foor, M. G. H. v.'d.' Veen, C. Kloosterboer, A. J. v. d. Bergh, I. M. Her man, P. M. Leguit, C. Nobel, W. Wiglama, II. J. Gamtsen G. A. Garritsen, A. Berkhouwer, K. Kwantes, jd'jts, C. Nierop, I. Schellinger, G. Schouten, G. M. Steijn, C. Visser, P. W. Majoor, W. K P Tegel. Tot de tweede klasse: P. v. d. Oord, Th. v. Spall, C. Teensma, J. Weijer- man, A. J. Wamsteker. Eén candidaat voor klasse 2 en tien candidaten voor le klasse werden afgewezen. Minister Churchill erkende, dat een deel der vrouwen liet kiesrecht ten bate van het ge- meene best zouden kunnen uitoefenen. Maar hij ge loofde met dat de vrouwen over 't geheel dat kiesrecht verlangden. Hij erkende ook dat het voor vele vrou wen, die hard werken voor eenigerlei goede zaak en in Politiek belang stellen, een krenking is, dat men hun het kiesrecht onthoudt; dat mannen die zij heb ben geholpen hun zeggen, dat zij niet voor het stem recht geschikt zijn. Die weigering om de vrouwen het stemrecht te geven is als het stempel van minderwaar digheid, hun opgedrukt. De minister zou die grief uit de wereld willen helpen, bijv. door geleidelijk het kiesrecht te geven aan de beste vrouwen uit verschil lenden stand, of door algemeen stemrecht, bijv. op 25- jangen leeftijd. F Maar van dit wetsontwerp wilde de heer Churchill mets weten. Het is on-democratisch. Het bevoor- lecht het bezit Over het algemeen sluit het echtge- nooten en moeders uit. Een jong onervaren meisje van 21 jaar zou het. stemrecht krijgen, een moeder van zeven of acht kinderen, die twintig of dertig jaren liet huLshouden heeft bestierd, niet. Een vrouw, die a een zich zelf heelt te onderhouden zou het kiesrecht Pn1Jbfn' f?n,vrouw die voor een invalieden echtgenoot en haar kinderen zorgt, niet, tenzij de man rijk genoeg is om haar genoeg eigen bezit te verzekeren. Er is geen eind aan de dWaze gevolgtrekkingen van het wetsontwerp zei de heer Churchill. Een vrouw, die Ke"i°Tgieb,0nde? ?^en leidt' heeft h0t stemrecht, ver liest het door te huwen en een fatsoenlijke vrouw te worden, en herkrijgt het door echtscheiding De beer Asquith verklaarde zich tegen het vrouwen- stemrecht in het algemeen en dit wetsontwerp ji} 't sXnReri W at lte hf V00r en het Brit! 'm f j t he1t onderscheid der seksen, dat aan t Engelsche parlementaire stelsel ten grondslag dan' v 1 U,U .IIebken de vrouwen het stemrecht dan volgt er uit, dat zij ook in het Parlement kunnen komen, dan kunnen zij ook voorzitster en waarom ook met minister worden. Het denkbeeld alleen vond de h.er Asquith al te erg. En do tegenstanders yan het wetsontwerp lachten en juichten. Men heeft ons gewaarschuwd, vervolgde de heer Asquith, dat wie tegen stemt de verantwoordelijkheid zal dragen van een nog veel heftiger beweging, dan er leeds voor het vrouwenkiesrecht is geweest, (Inder daad had de afgevaardigde Walter MacLaren zoo ge- sprokern) De minister herinnerde daarentegen aan het woord: wie het zwaard voert, zal door het zwaard erg a an. En verder, een zgak, die haar weg niet vim den kan door vreedzume overreding en door organisa tie heeft reeds haar eigen doodvonnis geveld, De heer Balfour was het met het laatste deel van Asquith s rede eens. Ook geloofde hij niet, dat de vrouwen, met het stemrecht gewapend, hun eigen maatschappelijke positie zouden verbeteren. Maar in ruimen zm is de democratie eenmaal regeering met instemming van de geregeerden. Vrouwen, die voor het algemeen belang bewonderenswaardig werk doen en meenen, dezelfde rechten te moeten hebben als mannen, mag men die niet onthouden. Evenals minister Haldane (oorlog) sprak minister Runciman (onderwijs) voor het wetsontwerp. Runci- man is in t algemeen een warm voorstander van het vrouwenkiesrecht. Hij is overtuigd, dat belangstel- ing in de openbare zaak een vrouw niet- minder vrouw of moeder hoeft te maken. De ridderlijkheid zou ook met bij den man tegenover de vrouw verdwijnen als Z|j i< t stemrecht heeft. Zoolang- de vrouw physiek ztvakker is dan de man, zal de ridderlijkheid Dit voordeel zag de minister nog kiesrechtgeen man van slechtf didaat mogelijk zijn. Minister Lloyd George is een vurig voorstander van het stemrecht der vrouw, maar sprak tegen het wetsontwerp. De beer Snowden, van de Arbeiderspartij, zei, dat zijn partij bereid was het wetsontwerp terug te ne men als de regeering tijd gaf voor een ander. Maar nu dit met zoo is, handhaaft zij het. De heer Asquith schetste het programma voor overige van dezen zittingstljd. Het programma bevat de nog met behandelde begrootingen, het wets ontwerp betreffende de koninklijke verklaring hij de troonsbestijging en de civiele lijst. Alleen de eerste lezing van de wet op de middelen zal plaats hebben vóór de verdaging, welke zal geschieden in de eerste week van Augustus. HONGARIJE. De aartsbisschop Varrossy heeft de encycliek aan de gelóovigen medegedeeld in een her derlijk schrijven. Graaf Khuen Hedervary, de minister-president, zeide, dat hij, ofschoon van die mededeeling officieel geen kennis dragend, niettemin des aartsbissehops handelwijze afkeurde en beslist voornemens was ver storing van den godsdienstvrede te verhinderen. Hij zeide dit tegen de Hongaarsche protestanten, van het naam zou blijvpn. vrouwen als can- het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2