0. A. KLOMP, CtdEplmd Oideiwpr, te huur gevraagd, Koevleesch met jus, De KLOMPEN zijn in Alkmaar GOEDKOOP. KlïA.YISG-K'V A. VIS, Kooltuin. Eerste AUrnrsshe Lunchroom. Ka de Nederlanden Eene nette Dienstbode, meisje. gesteriliseerd W. G. E. VALK. voor eigen rekening zaken gaat efeen» i21/s ADVERTENT I EN Ber-fgen of Heiloo^ OaUfgieïsje, 3Bu VAN TWUIVBHj Kennemerstraatweg 43 E l, Alkmaar. m% LJEVENSVERZF.Kr.HlNG ran 1845 BRAND - - INBRAAK VERZEKERING I De ondergeteekeude deelt mede, dat HIJ den 5 Juli j.l. zijne over eenkomst met de firma Joh. F. Morra en vanal dien datum die zich bij hem kwamen beklagen over het feit en hij heeft het herhaald in antwoord op een interpellatie in de Kamer. Hij meeildè te kunnen zeggen, dat dé aartsbisschop hiertoe overging' zonder eenige bedoeling. I)e regee ring zal het haar plicht achten te waken over de hand having van den godsienstigen vrede, indien men zou beproeven dezen te verstoren. Zij zal den vrede her stellen indien het gelukte hem te verstoren. De Kamer nam nota van deze verklaring. JAPAN. Volgens een bericht uit Tokio zou de overheid een samenzwering hebben ontdekt, welke ten doel zou hebben den mikado en de geheele keizerlijke familie, benevens eenige voorname staatslieden, te vermoorden. Volgens het gerucht, dat nog niet be vestigd is, zou de leider van het complot een arbeider zijn aan het marinearsenaal te Tokio, Saitokoe ge naamd. -Hij werd reeds lang verdacht van anarchisti sche plannen, maar wist tot nu toe den schijn te be waren. Thans zou hij gearresteerd zijn, evenals de overige leden van de samenzwering. In zijn woning moet hij bommen hébben gemaakt voor zijn doel. Gemengde ïuededeclingen. GROOTE BRAND. Volgens berichten uit Halifax (Nieuw-Schotland) zou Campbellton in het Noorden van New-B runs wijk bijna geheel vernield zijn door brand. Alle verbinding is verbroken. Vier duizend menschen zouden dakloos zijn. De geheele schade wordt geschat op 5 millioen gul den GRUWELDADEN VAN EEN WAANZINNIGE. Te Eisenbrod heeft een waanzinnige grondbezitter zijn oudste kind door trappen gedood, zijn jongste kind in een pot met kokend water gestopt, zijn vrouw het oor afgesneden, zijn vader met een bijl het hoofd gekloofd en zijn moeder gewurgd. Toen eerst gelukte het den man onschadelijk te maken. BESTUURBARE BALLON VERONGELUKT. De bestuurbare ballon Erbslöh is bij Patscheid1 van een groote hoogte gestort. Alle 5 inzittenden werden gedood. Het luchtschip was gisterenochtend opgestegen. Oskar Erbslöh was een Elberfeldsch fabrikant. In 1007 won hij den Gordon-Bennettbeker bij den ballon wedstrijd, die van St. Louis uit werd gehouden; ook bij den ballonwedstrijd, die in dat jaar te Brussel werd gehouden, won hij den prijs; alsmede in vele andere wedvluchten. In den laatsten tijd had hij zich met de motorluchtvaart bemoeid. Aan den bouw van het ver gane luchtschip heeft hij een groot aandeel gehad. Hij was mede stichter en voorzitter van de Rijnsch-West- faajsehe Motorluchtyaart-Maatschappij Elberfeld, VREEMDE AANSLAG. Een rijke boer met name Kraatz, 32 jaar oud en se dert twee jaar getrouwd, wonende te Lichtenrade na bij Berlijn, kreeg den 29en Juni een dreigbrief. Hij moest voor den lOen Juli 's avonds 3000 mark neer leggen in een groenteblik, dat op een nauwkeurig om schreven plaats lag; anders ging- zijn boerderij de lucht m. Toen Kraat-z na een paar dagen nog zoo'n brief kreeg, stelde hij zich met de politie in verbinding. Deze ried hem, een brief te schrijven, waarin hij een paar dagen uitstel vroeg, omdat hij het geld niet aan stonds los kon maken, en dien in de bus te leggen. Zoo deed Kraatz een paar avonden geleden, en den lieelen nacht bewaakten vele agenten den omtrek, maar nie mand kwam opdagen. Dinsdagochtend begaf zich Kraatz naar de plek om te zien of de jmef weggehaald was. Het blik lag er pogenschijnlijk nog net zoo, maar nauwelijks raajitp hij het aan of een geweldige ontploffing slingerde hem een paar meters weg. Men- gchèn, die toegesneld kwamen, vondep Kraatz bloe dend en bewusteloos liggen. Volgens Duitsche bladpp zaj Kraatz, zou hij er al bet leyen hij behoudt, voor goed stpljebUnd zijp. Men scheen geep yerrpoeden te hebben, wie dp dgdpr i§, Blijkbaar is de aanslag niet het werk van één per soon. Men heeft in de twee dreigbrieven, die Kraatz heeft gekregen, en de adressen de hand van twee man nen en een vrouw meenen te herkennen. Bovppdjep moet het helsche werktuig dpor meer flap één persoon zijn samengesteld. jVfert beeft op 'de' plaats, waar de bom gesprqngen is, in den grond een getimmerte ge vonden, verder een revolver, waaryan de trekkpr mgt een touw aan het groenteblik was yerbopdpp. Toen Kraatz het blik uit den grond haalde, ging het pistool af en deed bet schietkatoen, dat gebruikt is, ontplof fen. Kraatz was Dinsdagmiddag uit nieuwsgierigheid gaan kijken, of zijn brief uit het blik waa genomen. Mpn had het hpm afgeraden, maap hij ging toch. Hij (IfU bij dep grond versch omwoeld1 had gevonden. Tot 's nachts 2 uur hadden politieagenten op den uit kijk gelegen, maar niets gezien, Na hun vertrek moe ten de misdadigers dan gekomen zijn. Als- Kraatz zich met vergist heeft, en het helsche werktuig al eerder klaar is geweest, In den tweeden brief werden Kraatz en de zijnen bedreigd met het lot van het gezin der Busse's, waar van de zes léden in kórfen tijd te Lichtenrade gestor ven zijn. Men dacht tot nog toe aan tering. Nu zullen de lijken denkelijk opgegraven worden om te zien of dat gezin met vergif of zoo is omgebracht. Laatste berichten.J INDISCH TELEGRAM. 's-GRAVENIIAGE, 14 Juli. Officieel. Rip- kens een uit Nederlandsch-Indië opgangen telegram is in^ het Beneden Morogebied in West Nias ('residen tie Tapapoeli) een patrouille overvallen, waarbij een Luiopeesch militair beneden den rang van officier sneuvelde en vermoedelijk eveneens acht Inlapdsche militairen beneden dien rang. Ij» g e o nd e n stukken. WIE HELPT, WIE GEEFTER MEE Gij hebt, geachte lezer, dit jaap herhaaldelijk blijk gegeven van Uw belangstelling in het Centraal Genoot schap en Uw bereidwilligheid om te steunen. Veel, Zéér yeel is tot stand gekomenechter nog niet genoeg. 16,000 gulden moet het Centraal Genootschap nog veroveren, wil het dit jaar zijn heerlijk doel hereiken vvut gij, die dezen zomer naar buiten gaat, Uw steen ot steentje bijdragen om ons erin te doen slagen dit learag bijeen te brengen op „een kinderdag in 't volle seizoen zooals de heer A. C. Bos van Egmond den dag in zijn berichtje doopte Voor U zelf zondt gij Ceteran w Zet]en °P wat Rl' dit jaar voor het Centraal Genootschap deedt en ons zoudt gij doen be sluiten om, dankbaar en voldaan, IJ voorloopig niet weei lastig te vallen Wie van de jonge vrouwen in (Nederland mochten besluiten mee te wei ken tot het organiseeren van een strand-collecte, inzameling in huis, uitvoering, verkoop van bloemen en prentbrief kaarten, of iets anders ten einde dien eenen zomerdag b«v, 2 Augustus „ter wille van het kind" te doen slagen, verzoeken wij vriendelijk daarvan kennis te geven aan Mej, Munnik, adjunct-directrice van liet Kerdijkhuis in Egmond aan Zee, dié vérdere inlich tingen verstrekt. Wie mochten besluiten dien dag een ruime bijdrage te geven „ter wille van het kind" dat, zwak en arm, naar zon en licht en goede verpleging hunkert, die vragen we even vriendelijk om zonder kennisgeving hun voornemen om te willen zetten in een daad Als slechts in ieder pension en in ieder hotel één persoon te vinden is, die mee wil collecteeren in de plaats, waar hij of zij logeert, dan is reeds het halve succes verzekerd Wilt gij, lezeres of lezer, die ééne persoon zijn? En als dan nog in alle pensions en hotels te zamen niet één persoon te vinden is, die weigert te geven, dan kan een volslagen succes niet uitblijven „Een kinderdag in 't volle seizoen" moet slagen. Wie helpt, wie geeft er mee Wie 's Zomers buiten zich bevindt, Waar vreugd en rust hem wacht, Wie aan het zonnig strand herwint Moed, levenslust en kracht, Die geev' „ter wille van het kind", Dat naar gezondheid smacht, Iets van zijn liefd' en geld dan wint Zijn eigen zomer vreugd En 't schuchter, bleeke kind hervindt Zijn levenskracht en jeugd Namens het dames-comité „Ter wille van het kind", Mej. J. PECK, presidente. Mej. L. M. N. WERTHEIM, penningm. Adres Egmond aan Zee. Mej. W. MUNNIK, 2e secretaresse. Adres Egmond aan Zee. TELEGRAFISCH WEERBERICHT, naar waarnemingen verricht in den morgen van 14 Juli. Medegedeeld door net Koninklijk Nederlandsch Meteorologist Instituut te De Bilt.. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 770.6 te Seydistjord. De laagste stand van den barometer 758.7 te Ha- paranda. (Geldig tot dén avond van 15 Juli.) Meest zwakke winden uit noordelijke richting, des ochtends betrokken, later half bewolkt, droog weer, zelfde temperatuur. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. Het hoog ie nog iets in belangrijkheid toegenomen en beheerscht bijna het geheele waarnemingsgebied. In het zuiden ligt een ondiepe depressie, evenals over den Botnischen-Golf. Bij geringe luchtdrukverschillen komen o.a. bij ons zwakke noordelijke winden voor met meest betrokken lucht. Geen verandering van beteekenis is in dezen toestand voor Vrijdag te ver wachten. HOOG WATER TE EGMOND AAN ZEE EN BERGEN AAN ZEE. 15 's morgens tien uur 's avonds half elf 16 kwartover 11 kwart voor 12 17 's middags twaalf uur 'a nachts half een 18 's nachts I uur 's middags half twee Het is steeds laag water 6 uur vroeger en 6 uur later dan hoog water. Uitslag veiling (opbod) d.d. 13 Juli 1910, gehouden door Notaris, GOTTMER te Alkmaar. 1. WOONHUIS en ERF aan de Ramen te Alkmaar, wijk B No. 21, groot 74 c.A. Str. C. Meijer f 284o' 2. WOONHUIS, SCHUUR en ERF aan den Rijks straatweg nabij de Vier Staten gemeente fleilu, wijk C No. 72, groot 2 A. 29 cÜtr, Th, de Rover f 2270. 3. WOONHUIS en ERF naast het vorige perceel, wijk C No. 73, groot 2 A. c.A. Str. P. H. Hilbrand tjq f 1350, 4. WOON- en WINKELHUIS en BOVENWONING met afzonderlijken opgang aan het Luttik Oudorp te Alkmaar, Sectie B No. 170, ged, groot pl.m. 80 c.A. Str. C. Vries Kz. f 3590. 5. BROODBAKKERIJ (achter perceel 4) groot pl.m. 30 c.A. Str, L. de Rover f 1450. Afslag en combinatiën zullen plaats hebben op Woensdag 30 Juli 1910, 'g,avonds O uur, in het Koffiehuis „het Gulden Vlies" aan de Choorstraat (e Alkmaar, Uitslag veiling hij opbod, gehouden 13 Juli 1910, ten overstaan van Notaris JVAN DER VEEN te Alkmaar, van de plaats genaamd „Zwarte Willem" te Anna Pau- lowna, Kadaster Sectie K. 1. HUIS, SCHUUR en TUINEN, Nos. 1259, 1260, groot ,62,H.A, Str. de heer J. Muijs f 1520. 2. BOUWLAND, No. 1258, groot 2.68.80 H.A. Str. de heer S. Pluimgraaff f 2849.28. 3. WEILAND, No. 1257, groot 2.48.30 II.A. Str. de heer R, Blankevoort f 2483. 4. WEILAND, No. 266, groot 3.36.80 H.A. St. de heer A. Waiboer Dz. f 2963.84. 5. BOUWLAND, No. 1256, groot 2.45.40 H.A. Str. de heer H. Kaan f 2748.48. 6. BOUWLAND, No. 1255, groot 2.47.40 H.A. St, de heer H. Kaan f 3067.76. 7. BOUWLAND, No. 1254, groot 2.45.30 H.A, Str, de heer K. Davids f 2060.52. 8. WEILAND, No. 1253, groot 2.46.80 H.A. Str, de heer K. Davids f 2270.56. 9. BOUWLAND, No. 305, groot 2,59.10 H.A. Str. de heer S. Pluimgraaff f 3990.14. 10. BOUWLAND, No. 304, groot 2.57.50 H.A. Str. de heer L. C, Sipinan f 4017. 11. BOUWLAND, No. 1240, groot 2.50.10 H.A. Stv.de heer A. Waijboer f 3901.56. 12. BOUWLAND, No. 1241, groot 2.51.60 H.A. Str.de heer L, C. Sipman f 4277.20. Totaal bedrag f 36149.34, De afslag blijft bepaald op Woensdag 20 Juli 1910, des middags 12 uur, in het café „Veerburg" aan de Kleine Sluis te Anna Panlowna. Marktberichten. NOORDSCHAKWOUDE, 13 Juli. Groote muizen f 1.10 a 1.50, drielingen f 0.65 a 0.80, kleinere f0.30 a 0.40, Schotsche muizen f 1.10 a 1.40 Aanvoer 1630 zak aardappelen, zilveruien f 3.— a 3.60, roodekool 7.a 8,— per 100. drielingen f2.a f2.50 p. 50 K.G. BROEK OP LANGEDIJK, 13 Juli. Muizen f 0.80 a 1.80, kleine f 0.50 a 0.70, wortelen f 2.25 a 3.65, gladb. f 2.00 a 3.bloemkool le soort f 6 20 a 8,70 2e soort f 4.30 a 4.60, Roodekool f 7.30 a 8.70, zilveruien f 3,85 a 4,15 slahoonen 1*0.95 a 1.01. Witte kool f 11.50 per 100, MEDEMBLIK, 13 Juli. Groote muizen f 1,15 a 1.40. kleine id. f 0.50 a 0.60, groote ronde f 1.50 a 2,—, blauwe f 1.50 a 1.55. Aanv. 8320 manden of zakken. HOORN, 13 Juli. Groote muizen f 1.05 a 1.10, kleine f 0.50 a 0.60, aardbeziën 0 a 0 ct, peulen 0 a ct., doperwten 0 a - ot., slaboonen 12 a 13 cent per zak, Ronde aardappelen f 0.— a 0.—, r. aalbessen 7 a 8, zwarte hessen 8 a 9 cent. Tuinboonen f' 0.45 a f 0.50. per zak. Bloemkool f 0.a f 0. f ^\®ORN 14 Juli, Kleine kaas f 81,50, commissie 1 32,— middelbare f 80,—, fabriekskaas f 3050, Aangevoerd 214 stapels, wegende 75312 K.G. Vlug. Afslagvereeniging BEEMSTER, PURMEREND en OMSTREKEN, 13 Juli. Op de afslagmarkt werd heden verhandeld dorperwten f 4.— a f 4.60, radijs f 0.— k 0., p"ri ct. en peulen f 6.50 a 8-per i00 pond. Handel vlug. Tuinboonen f 0.62 a 0.75 per 1000. Sla boonen f 0.75 a 0.90 per 1000, bloemkool f 4.a 6. klapbessen f 0.80 a 2.aalbessen 6 a 12 ct. Snij- boonen f 1.50 a f 2.10 per 1000. BOVENKARSPEL. 13 Juli. Heden werd besteed voor: Aardappelen blauwe f 1.55 a 1.80, ronde f 1,30 a 1,50, muizen f 1.10 a f 1.45, kleine f 0.60 a f 0.75, Aanvoer 10864 zak. Wortelen f 0.— a 0.— per 100 bos, bloemkool le soort f 9.— a 11. 2e f6,—a 7,75, roode kool f 7.— a 8.50, witte f 0,— a 0.— per 100. SCHIEDAM, 13 Juli. Moutwijn f 12. jenever f 16.—, Amst. proef f 17.50. SCIIAGEN, 14 Juli. Aangevoerd 12 paarden f 100 a 250, 0 stieren en ossen f —0 a f —0, 10 stieren f 120 a 240, 20 magere geldekoeien f 120 a 180, 75 vette id. f 180 a 320 8 kalfkoeien f 160 a 0, 300 vaarzen f a 110, pinken f - a gras- kalveren f a ,30 nucht. id. f 7 a 24, ram men f a 70 magere schapen f 14 a 20, 550 vette id. f 20 a 28.50, overh. f a 180 lammeren f 11 a 17,bokken en geiten fa magere varkens f a 18 vette id. 52 a 58 ct. per kilo, 40 biggen f 12 a 18,— konijnen f (W a 0.- 200 kippen f 0.50 a 1.25, eenden f 0.a 0.—, 0 ganzen f 0.a 0.0 zwanen f 0.a 0.550 kg. boter f 1.15 a 1.25, 200 kg. kaas f 0.40 a 0.50. 3000 kipeieren f 3.60 a 3.90, 0 eendeierèn f 0. AMSÏERDAMSCHE BEHK8. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWOREDIE1 .Voordam, C 1213, Alkmaar. Koers ven Staatsleeningen. 13 Juli 14 Juli NEDERLAND. pCt. 2i/j Ned. Werkel. Schuld BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleening 5 Brazilië Funding fi Mexico binnenl. 6 Japan 4 Oostenrijk Jan. Juli 4 Rusland Hope 4 Consol 4 1006 5 1S94 6e Em, 4 Iwang Dombr. 4% Finane. en Industr. ondernemingen. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollaedsch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij resc. aand. div Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Wiustbew. Westersuikex A'dam Deli A'dam Langkat ;j Idem pref. A'dam Serdanc T>- I. *t jDinajey Deli Batavia Deli-Maptschappjj Langkat tabak A Medap, N. Asalmii tabak Rotterdam Dels Js Senembah Ta bak-Mij. M Kon Mij. t. expl. v. Petroleum Moeara Enim Sumatra Pa'embang u n Perlak Petroleuïfl-Mfi, Zuid-Perlak Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Cooper Cy. Steels Comm. j Car Foundry Comm Arnerik. Sfoemv.-Mij. Marine Comm. Preferent Marinebonds Peru Comm. Preferent m Spoorwegleeningen. Holl. IJ. Sp.-Mij. Mij, tot. expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Ateh. Top. G'ert. v. Convert, Bd. pCt. 4 Uenv. en R. Gr. Cert. Aand. div, Erie Coram Kansas City South. C -m.,, pref.,, Mis h. Texas C. v. New-York Ontario Norfdk Western C. v. Southern Railway Southern Pacific Union Pacific eert. v. Wabash Comm. Rock Island Comm. POLEN. Warschau Ween en RUSLAND. Wladikawkas 1885 Premieieaningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam Gemeen te-cred. BELGIE. Antwerpen 1887 HONGARIJE. Theiss OOSTENRIJK. Staatsleening i860 RUSLAND. 1864 Extra-dividend. Koers van het geld. Prolongatie 6 pCt. Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. Russen on veranderd. Tahakken prijshoudend. Oliewaarden on- ege 1 matig. Culturen iets beter. Mijnen in kalme stemming. Amerika opende hooger, het verloop was kalm en het slot prijshoudend. pCt 4l/j aand div. pCt. 4 3 10916/m 3 102% 2% 95% 4 159 5 174% 5 460 73% 9711/jj 103 48% 93 94% 87 87% 99s/16 87% 95% 100% 160 II91/0 140 8 618 280% 842 69% 95 598 447 43 237 83 874% 401% 528 249 200% 108 I461/5 809 105% 56% 69% 49% 160 5 62 11% 88 71* 83% 98% 30% 24% 28% 63% 32% 42 95% 22% 113 159 s/P 17% 31% 164 73% 48% 94% 87 87% 99 88 177 159 119 260% 340 94 590 440 40% 239 84 868% 528 243 1953A 108% 815 107 57% 70 49% 58/l6 16% 61% 11% 383/4 71% 81% 98% 1(135/4 31 24% 283/4 63% 82% 42% 95% 22% 113% 161 47V* 32% OEN MAAC (vroeger Zvipben) Directie HENNY. KAPITAALf 4.000.00000 I RESERVEFONDS rata - JHA.OOO.OO I Voor de menigvuldige en hartelijke blijken van deelneming, ontvangen bij het overlijden Van mijn innig geliefden Echtgenoot, betuig ik, ook namens mijne kinderen, mijn warmen dank. E. C. WILLEKES MACDONALD— Aptos, Californië. Wagenaar. Voor de bewijzen van deelneming, ontvangen bij het overlijden van onze geliefde moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder Mej. GUURTJE DOEMES. Wed. van Pieter Jonker, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam, G. JONKER Pz. St. Maarten, Juli 1910. Ouderwijs bij Forestusstraul 14, Alkmaar. Iemand die gedurende zes weken rust en buiten lucht moet genieten, vraagt prijsopgave. Br. fr. lett. B 47, boekhandel W. Nederkoorn, Alkmaar. voor een klein gezin. Brieven onder letter O 161, bureau van dit blad. R. C. biedt xicb aaa, tegen 1 -of 15 Augustus. Brieven ad. lett. N 161, bureau van dit blad. Gevraagd niet 1 Augustus een net uiet beneden 17 jaar. Adres Geestersiugel 46. Een net R. Iv. JONGMENSCH, leeftijd 24 jaar, wensebt in kennis te komen met een dito Br. onder leter P 161, bureau dezer courant. SMÈÊ&* Aanstaanden Katerdag eene groot* boeveelbeid verkrijgbaar bij «5 'Vx T

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3