J. DE JONGH, vanaf MAANDAG 18 JÜLI P. OUSES. Ridderstraat, Alkmaar. C.YERHEUS, Uurwerkmaker, Kaashandel. Boekhandel N.V. rh HERMs. COSTER ZOON, Bouwterrein „Frou Frou en Aardkien Golden Cacao De Eerste Hygiënische m jI betaalt aan eiken verbruiker terug voor de contante betaling. 5 a _j KERK-CONCERT BBEEDSTRAAT,Kt<pm hét Vlaanderhoff, IT i Juweeien, Bloedkoralen Kettingen Goud en Zilver, Ef WONING-BUREAU Collecteur der Staatsloterij, REPARATIE-INRICHTING. moet iedereen er een bezitten. „DE RATO" aan den Westerweg, Nassaulaan en Egm onderstraat vormen te zamen een heer lijke DELICATESSE." N.V. -: Stoombootdienst „ALKMAAR PACKET Salonboot met glasbeschutting aan dek. i Om te koopen, venkoopen ot vemeiten van te MEEÜDAM. Directeuren Mr. N. F. WILKENS en Dr. D. BOS. D. A. WISSELIMv, in Eflecten, Alkmaar. „Nieuw Leven" te Alkmaar, :o: Zaanlandsche :o: Spaar- en Voorschotbank, Leermiddelen Mijdrecht, Biscuitfabriek A rr ster dm. „de Lindeboom.'' Waarom hef kan? in het kerkgebouw der Ned. Herv. Gem. te 8T0MPET0REN, op Zondag 17 Juli 1910, Schoolboeken N.V. Herms. Coster Zoon. bericht, dat de 394ste Staatsloterij Maandag 25 Juli zal aanvangen en dat de Loten bij hem verkrijgbaar zijn. - ACHTERSTRAAT B 21 - Naast VROOM DREESMANN. EERSTE klas Voordam C 9. ATTJBIVTIE3 BESLIST SUCCESS! Te bevragen bij A. G. DEN BOESTERD,Tous88intstr.9„ Door een proef te nemen met zal men overtuigd zijn dat de kwaliteit evengoed is als alle andere soorten en merken. Door het besparen van bussen en luxe verpakkingen kunnen wij tegen inlevering der bonnen dege lijke huishoudelijke artikelen cadeau geven.Thans nu Cacao een volksdrank is en meer en meer wordt gebruikt, is Golden Cacao bet aangewezen merk om het verbruik aan te wakkeren door haar cadeau-stelsel. Zaad markt E 19, - Alkmaar. STOOMWERKTUIGEN en MOTOREN. LANGS DE ZAAN. Van ALKMAAR 6 8- 10 12 2 30 4 6 7.30 uur. Van AMSTERDAM 6.30 8 - 9 30 11.30 2.15 4 6 7 30 uur. Van Zaandam naar Haarlem 8.15 - juTTEj -12.15 - [245] - 4.15 -16151 - |8Ï5 Van Haarlem naar Zaandam 1015 - |l215l - 2.15 - ITTöj - 6.15 - |8l5] - te PI Allee» Zondag. uur. uur. SCH A SPIE is het sdres o- ZONDAGS OPEN. —o Geplaatst Maatschappelijk kapitaal f 2.500.000.—. Gestort kapitaal f 572.000.—. RESERVE f 415.205.96x/2 OPGERI~CHT in 1890. Hypotheken 31 December 1909 f 22.452.983.95 x/2. Pandbrieven 31 1909 f 21.742.000.—. en van een dubbel gemengd kwartet, NieuweslootB 96, nabij 't Postkantoor Onderstaande Perceelen zijn uitsluitend te bevragen aan het eerste en grootste Woning-bnreau te Alkmaar van BAKKER GOVERS. - gevestigd te KROMMENIE. - Maatschappelijk kapitaal f 250.000 waarvan uitgegeven en volgestort f 200.000. DirecteurA. DE RUYTER. Voor de levering der zoowel Binnen- als Buitenlandsche uitgaven, en de east in gebruik op de verschillende inrichtingen van onderwijs Hoogere Burgerschool, Gymnasium en Handelschool beveelt zich aan Het kantoor is geopend van Maandag tot Vrijdag van 9-4 nar, des Vrijdags van 9-3 uur. MEN lOOPE vanaf de LAAT de RIDDER STRAAT in naar het Goudmagazijn van P. O U HES, daar vindt men groote keuze Juweelen voor oud. GOUDEN OORIJZERS, GOUDEN ARMBANDEN, KRUISEN en KETTINGEN, TROUW- en VERLO VINGSRINGEN. Inkoop hoog' i ste waarde. Accurate regeling. Degelijke garantie. Gezocht iemand die genegen is een Kaashandel mede op te richten. Zij, die over een pakhuis uknnen beschikken en eenige routine in den handel bezitten, genieten de voorbeur. Franco brieven onder lett. L 161, aan bureau van dit blad. de VULPENHOUDERS zoo goedkoop worden Voor nadere inlichtingen wende men zich tot den Beroemd, Hoofdpijnzalf geneest onvoorwaardelijk de felste hoofdpijn. Prijs 29 ets. de doos. Verkrijgbaar o.a. bij NIEROP SLOTHOUBER en ANSINGH MESMAN, Alkmaar. Voor den Hooibouw M A AI M A Tl INES™SCHUI)DERS~e n" HARKEN. ZUIVELBEREIDINGS-ARTIKELEN. GIERPOMPEN. Volledige inventaris voor Fabrieken en Boerderijen. Centrifuge voor inelkonderzock en ontrooming. Verschillende EGGEN en PLOEGEN als Maijfarth's, Eckerts's, Lack's en Melotte's. Bascules en Gewichten. Schoppen en Vorken. Wasch- en Wringmachines. Aanbevelend, N.V. HET LANDBOUWHUIS, K. SCHOON F, Directeur. SSgjl Bi 10 PROCENT Neeat II eens proef I Filiil-Ate: HibifiM 9a. Wed.-ï,y- IHS9 V-Y.. i&Y- V -A 1 C. OU DES, O— Nederlandsche Hypotheekbank Prijs fin uitgifte der 4 pet. Pandbrieven 99l/2 0/0- Hypotheekrente vstn*f 4 /2 /0. I.dichtinfti r te b< komen bg te geven door de GEM. ZANGVEREENIGING Dir. de Heer H. LINDEBOOM, des namiddags te kwart vddr 2. Met welwillende medewerking van ten bate van de Vereen, voor diae. GEZINS VERPLEGING in de classis Alkmaar. ENTREE f 0.50, voor minvermog. f 0,25. Tekstboekjes, tevens bewijs van toegang, bij den Heer D. G. VAN BEEK, Schoutenstraat, Alkmaar. TE KOOP: Een flink ingericht WINKELHUIS, staande op een der drukste standen van Alkmaar. Drie WOONHUIZEN, koopsom 1700 per perceel, worden verhuurd tegen 3 per week. Vijf BURGERWOONHUIZEN a 6800, worden verhuurd tegen 2.25 per week. UIT DE HAND TE KOOP: Door gebrek aan opvolger en te drukke bezigheden van den eigenaar een mooi ruim perceel zijnde rijwie lenzaak annex smederij, bewijzen van degelijke brood winning voorhanden. Koopsom billijk met of zonder inventaris. Een ruim PAKHUIS met WONING bij de Markt, groot 130 cA. Aanvaarding bij overeenkomst. Voor en achter uitgang gevende. Een prachtig nieuw solide gebouwd HEERENHUIS op een der mooiste standen te Alkmaar met prachtig uitzicht. Koopprijs billijk. Aanvaarding bij overeen komst. TE HUUR OF TE KOOP: Een klein HEERENHUIS, zeer geschikt voor ren tenier, staande Nieuwpoortslaan in de onmiddellijke nabijheid der bosschen, huurprijs 3.25 per week. Een flink ruim WINKELHUIS op drukke stand, voor alle zaken geschikt, bevattende ruime winkel, be neden 2 kamers met keuken. Boven vóór zolder met kamertje en vliering. Boven achter 2 kamers met over loop en voorzien van gas en waterleiding. Aanvaarding direct. TE HUUR: Een geheel naar de eischen des tijds ingericht WOONHUIS, voorzien van diverse kamers, keuken, gas en waterleiding. Staande Spoorstraat. Huur bil lijk. Een geheel naar de eischen des tijds ingericht BO VENHUIS. Voorzien van vijf diverse Kamers, Keu ken en boven Zolder met Dienstboden-kamertje, op een der mooiste standen in het centrum der stad. Aan vaarding direct. Huurprijs billijk. Een groot WINKELHUIS, staande Breedstraat. Huurprijs 6.00 per week. Een perceel Liefdelaan. Huurprijs 1.25 per week. Een HEERENHUIS, staande Spoorstraat, voorzien van diverse kamers, gas, waterleiding, keuken, enz. Huur 325 gulden. Aanvaarding direct. Een WINKELHUIS, staande Hekelstraat. Huur prijs billijk. Een net BURGERWOONHUIS, zeer geschikt voor rentenier. Staande Heiligland bij de Vlotbrug. Huur prijs 4.25 per week. Aanvaarding direct. Een HEERENHUIS, staande Toussaintstraat, be vattende beneden 2 kamers en suite, boven 2 ruime kamers en flinke zolder, voorzien van gas en waterlei ding, mooie tuin. Huurprijs billijk. Aanvaarding bij overeenkomst. Een perceel Ropjeskuil, huurprijs 1.35 per week. Een riant BOVENHUIS aan de Zaadmarkt, voor zien van Gas en Waterleiding. Huurprijs 2.00 per week. Aanvaarding direct. Een BURGERWOONHUIS, staande Overdiestraat. Huurprijs 2.10 per week. Een WOONHUIS, staande Lindelaan. Huurprijs 1.60 per week. Een PERCEEL Nieuwstraat, Huurprijs 1.90 per vveek. De BANK verleent crediet voor handel, land bouw en Nijverheid. Gelden worden in (lepöt ge nomen, rente 31 2 pereent. Verkrijgbaar 4 o/0 deposito-obligatiën in stuk ken van f 509.en f lOOO.—voorzien van half- Jaarlijksolie coupons per 2 Januari en 1 Juli, met een looptijd van minstens een jaar. Des ZATERDAGS te ALKMAAR in het koffie huis „de Tabakshandel", aan het Waagplein van II tot 1 uur. als VOORDAM C 9 ALKMAAR. USF" De boeken worden gekaft en van étiqnet voorzien afgeleverd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4