STA 0 8 N K TT W S, ~'"!TïT7fK"N L A N B lieden Beursvacantie. OVERGANGS-EXAMENS RIJKS HGOGERE BURGERSCHOOL. ALKM. bad- en zweminrichting. weekbladen. GEVANGENEN ONDER ELKAAR, I e T ayignana, in Italië, hebben twee gevangenen met messen geduelleerd volgens a)le regelen der )mns|, I oen de een een doorboorde long had gekregen, voiy den de secondanten, dat aan de ,eer" was voldaan, DE NIEUWE STAATSCOMMISSIE. Algemoene aandacht trok in de pers een staatscom missie, dezer dagen benoemd, bestaande uit vier leden en een secretaris, en tot taak hebbende „het doen van een onderzoek naar de vraag op welke wijze aan de be palingen in het B. W. omtrent de ouderlijke macht en de voogdijeen eenvoudige redactie is te geven, zonder nochtans daarin eenige zakelijke wijziging aan te brengen." De nood moet, dunkt ons, aldïis de N. Ct. wel hoog gestegen zijn, dat voor dit werk een staatscommissie in het leven werd geroepem. Men zou toch zeggenhet vinden van een eenvoudi ge redactie voor wetsbepalingen is het aangewezen werk van de ambtenaren) die belast zijn met dat ge deelte van den wetgevenden arbeid, dat in de departe mentale bureau's geschiedt. Het behoort meu ver geve ons deze naïveteit aan de-openbaarmaking van wetsontwerpen vooraf te gaan. Maar als,gelijk wel eens het geval is, achteraf behoefte blijkt te ontstaan aan een „eenvoudiger redactie" dan het departement, de Sta ten-Generaal en de Minister gezamenlijk hebben weten tot stand te brengen, dan blijft daarom niet minder het vinden van zulk een vorm typisch depar- tementswerk. Of men zich daarbij de medewerking verzekert van niet-ambtenaren, van een in wetstaal hijzonder be dreven rechtsgeleerde bijvoorbeeld1 of van een stilist niet de werking der oneenvoudige wet bij uitstek be kend, is een zaak die het publiek niet aangaat. Maar dat justitie zich in het openbaar een testimonium pau- pertatis uitreikt door een stuk bureau-werk in handen te geven van een viertal Kamerleden wier buitenge wone deskundigheid te dezer zake enkel moet worden afgeleid uit het feit dat de Minister hen ervoor uit koos, dat lijkt ons een ontaarding van het staatscom missie-wezen als zelfs bij het zeer ruime gebruik, van dit middel in het- laatste tiental jaren gemaakt, nog- met werd gezien. De commissie heeft als opdracht een wetsontwerp in te dienen, waarin precies hetzelfde staat als in <jg geldende Kinderwetten, maar in „eenvoudige redac tie:" Zij zal daarbij moetenJ voegen een „toelichtende memorie", waarvoor wij den rekenkunstigen vorm aan bevelen, in dezer voege, dat 2X3=2X2 2 1 2 3 3 3 6. Immers, zij mag slechts be- standdeelen rangschikken; haar uitkomst staat yast. Het moet altijd 6 zijn, „zonder daarin eenige zakelijke wijziging aan te brengen." Gelukkig het laud, dat Kamerleden telt, onbaat zuchtig genoeg en over voldoende vrijen tijd beschik kend om zich tot het verrichten van dien arbeid bij Koninklijk Besluit te laten staatscommltteeren INBREKER-UITBREKER OVERLEDEN. In de gevangenis .te VHertogenbosch is overleden de beruchte inbreker-uitbreker Arie Boere. Hij is afkomstig uit Amsterdam en had verscheide ne vonnisen achter den rug. Het grooste deel van zijn straffen bracht hij door in de gevangenis te 's- Hertogenbosch, waar hij steeds weer werd gedeti neerd, omdat de geneesheeren van oordeel waren, dat hij voor eenzame opsluiting ongeschikt was. Eenmaal wist hij te ontvluchten uit het krankzinnigengesticht te Medemblik, toen hij daar in observatie was. Later, den 15en Augustus van het vorige jaar, ontsnapte hij uit de. strafgevangenis te VHertogenbosch. Toen de bewaker 'a' ochtends om half vijf de rt>nd# deed, be merkte hij, dat Boere gevlogen was. Den 15en Juni j.l. dus bijna een jaar na zijn ont vluchting, werd Boere te Amsterdam gearresteerd en weer naar de gevangenis te 's-IIertogenbosch terugge bracht, w,aar hij thans is- overleden. Gedurende de 5 weken van zijn gevangenschap wei gerde hij alle voedsel en werd! hij kunstmatig gevoed. Ook heeft. Boere tijdens zijn opsluiting geen woord ge sproken. PRIVAAT OF PUBLIEK EIGENDOM? De burgemeester van Schoterland heeft Donderdag geverbaliseerd graaf Van Limburg Stirum, te Oranje woud, wegens het afsluiten van een weg aldaar. Die weg is volgens den een publiek, volgens den ander privaat eigendom. In deze lang hangende kwestie zal dus nu wel eene beslissing vallen. WEDER KRANKZINNIGEN ONTVLUCHT. Uit het Rijkskrankzinnigengesticht te Medemblik ontsnapten een tweetal verpleegden. Eén hunner, zich achterhaald! ziende, begaf zich bij het strand in zee en werd daar gegrepen.; de andere is eveneens aan gehouden. SNIPPERS UIT HET HBLD. Gelezen op een schoenmakersvensterglas te Scho ten „Optupetische Schoenmakerij." - Een wandelaar klaagt i,n een ingezonden stuk over prikkeldraad, dat- zijn jas, die er tegenaan woei, heeft vernield. En het was nog wel zijn trouwjas, waarin hij hoopte over enkele maanden zijn koperen bruiloft te vieren! Hij eindigt zijn stukje aldus: „Die illusie is wreed de bodem ingeslagen, maar als c.ie jas nu zou kunnen dienen tot verbetering van het prikkeldraad, heeft hij in zijn hoogen ouderdom nog den meesten dienst gedaan. Beleefd zou ik daarom er op willen wijzen, dat het prikkeldraad van het Julia- napark gevaarlijk ia voor al wat daar passeert. Ook voor een trouwjas." Antwoord op een advertentie, waarin huisves ting in een muzikaal gezin gevraagd werd: „....voorts zijn we een zeer muzikaal gezin, be staande uit piano, viool en clarinet." Uit het verslag van den Leidschen Keurings dienst „Het gemiddeld vetgehalte der mel'kslijters bedroeg 3.20 tegen 3.17 in heti vorig- jaar." UIT DE EGMONDEN. Donderdag vertrokken uit de koloniehuizen van het Centraal Genootschap Kerdijk en Zeehuis te Egmond aan Zee 14-5 kinderen. Heden werden de huizen opnieuw bevolkt door de 3e ploeg. Do resultaten van de 2 groepen waren bijzonder groot. VAN WIERINGEN. Gisterenmorgen sloeg het paard van den heer J. B. Ez. te Westerland op hol met het gevolg, dat B. van den wagen viel en bewusteloos werd opge nomen. De inmiddels ontboden geneesheer constateerde, dat B. een arm gebroken had. Het paard kwam er zonder letsel af. UIT CASTRICUM. Deze week wapperde de vaderlandsche driekleur van de toren der nieuwe katholieke kerk, welke 55 meter lang is en plaats voor 1000 kerkgangers zal bieden. De toren van liet !7den eeuwsche bouwwerk is 55 meter hoog. UIT BERGEN. Het maken van een restauratieplan van het oude gebouw, naast het postkantoor, is opgedragen aan de heel-en J. G. Veldheer, kunstschilder en J. C. Lopen, architect, een en andei' in overleg met Mevr. van ReenanVölter. Het voornemen bestaat gemeld ge bouw tevens tot museum te doen inrichten. Herv. Gem., voormiddag 10 uur, Ds. Cannegieter. UIT HOORN. Het in verschillende bladen voorkoméüde bericht behelzende de aanbieding aan Dr. Schey van de be trekking van Inspecteur van het Landbouwonderwijs in N.-H., kunnen we uit de beste bron tegenspreken. Trouwens de genoemde betrekking bestaat niet eens. ER WOliDT GEGEVEN! Voor de beide gezinnen Wettsteijn ontvingen wij van N. N. f 10, F. S. f 1.—, G. F.' J. B. f 1.- N. N. f 2.G. M. f 0,25, makende met het reeds ver antwoordde bedrag f 44.45. Bovendien werd toezegging gedaan van de firma S. een bed. Wij blijven de gezinnen in de welwillende aandacht van milddadigen aanbevelen. CORTY ALTIIOFF OP DE KERMIS. Naar we vernemen zal het hier ter stede zoo gunstig bekende circus van Corty Althoff, bij gelegenheid van de a.s. kermis zijn plaats op het Doelenveld weer in nemen. LOTING NATIONALE MILITIE. Bij Provinciaal Blad wordt vermeld dat de loting voor de Nationale Militie dit jaar zal plaats hebben ten stadhuize dezer gemeente voor de gemeente Alk maar op Dinsdag 9 Augustus, des voormiddags 9 uur. Voor de gemeenten Akersloot, Heiloo, Bergen, Eg- mond-Binnen en Egmond aan Zee Woensdag* 10 Au gustus, om half tien, en voor de g-emeenten Limmen, Sehoorl, Oudorp, Koedijk, Ursem, Schermerhorn, Zuid en Noord-Schermer, Warmenhuizen en Petten op Donderdag 11 Augustus, om half tien, en in het raad huis te Heei-hugowaard op Maandag 8 Augustus, des morgens om kwart na tien, voor de gemeenten Heer Ilugowaard, Broek op Langendjjk, Bt. Pancras, Oter- leck, Obdam, Hensbroek, Oudcarspel, Npordl-jScha)*- woude en Zuid-Scharwoude. Na gehouden examen aan d,e Rijks' Hoogere Burger school alhier zijn bevorderd van de Igtp naar de 2de kiasse ia. J. L. W. Blokhuis, F. Dijkers, W. P. de Frenne, D, de Haan, E. y. d. Kop, P. J. Loenieijer, A. C. W. Nieuwkoop, J, C, Schuurman, J. v. d. Velde, Jan de Vries, A. J. Brouwer, A. L. J. v. d. Moer, L. Molijn, D. Potharst, C. H. Ruijgrok, J, van Rijn, C. J. Wie- lage. Afgewezen 3. U>, N. S. H. Boxman, H. Buter, H. 3, WXUeus, H, D- Hendriks, Aje. Kroon, H. E. Lamot, W, 0, de Liefde, M. ïlpijaer van Reenen, G. H. J. Stroot- man, Joh, de Njir, Joh. Vjepnik, P. v. d, Mouve, W., F. v. d. Goes, A. C, Admiraal, B, J, C. de Hosson, L. Visser Jzn. Afgewezen 2. Van klasse 2 naar klasse 3: 2a. JBe.eke?, F. M. J. v. d. Ben, A. Broere, H. de Groot, W. v. d. He-ij, Oy. Hilten, J. Lameijer, A. G. Melchior, W. J. Westerhof, N, Zwiep, F. J. Fellinga, G. Jansen, FI. de Langen, Tj. Addens, J. Maats, (voor waardelijk). Afgewezen 5. 2b. A- E- Egmond, S. E. Abcouwer, G. A. J. Boogh, A. v. Gastel, J. Houtsmuller, M. Paleari, W. Scher merhorn, H. Stikkel, 3. C, Abeeuwer, R. Visser Jz., K. Tg. de Lange, P. Molijn (voorw.), J, E- y. Mierop, (voofw.), J. N. v. d. Oord (voorw.). Afgewezen 4, Van klasse 3 naar klasse 4: 3a. P. J. Boom, van Dijk, A. v. Hecken, A. ITek- kel, G. Jansen, M. J. S. Wieïage, F, Elte, N. v. d. Speck Obrpen, S. C. Tuijn (voorw.), J. S. Wiej'inga, W. Zaadnoordijk, J. S. Andriessen (voorw.), W. S. Quax (vooi-w.) Afgewezen 6. 3b. J. Th. v. Asperen, J. C. Deknatel, G. Heinst- man, Chr. Knaap, H. J. Lürsen, A. Peeck, A- Pelte, M. C. Wirütersteijn, L. Zaadnoordijk, S. v. Nieuwkuijk O. C. Rolff, A. Snethlage, H. J. Swaag, II. Huijser v. Reenen. Afgewezen 5. Van klasse 4 naar klasse 5: 4a. J. Blaauboer, G. II. v. Os, E. J. Schermerhorn, S. Spaans, J. FT. C. van den Berg, F. A. Melchior, G. A. D. Wieringa. Afgewezen 5. 4b. Grietje Dijk, Ms. Dijt, J. Groenewold, J. Jan sen, H. Leenmans, O. J. Pranger, G. K. Smit, E. B. Willing©, J. Helder, E. Martens, N. L. Koning, H. A. de Lange, Afgewezen 2. CONCERT CADETTENSCHOOL- Heden avond, ten 8 ure, zal door het Stedelijk Mu ziekkorps een concert worden gegeven op het terrein van de Cadettenschool. Ml! Z1EKU1T VOERING door het Stedelijk Muziekkorps, Directeur de heer TL A. Maas, op Zondag 17 Juli van 7+2 tot 9% uur in den Hout. Programma. 1. Wien bleibt Wien! marsch van Schrammel. 2. Ouverture de l'opera „Martha" van Elotow. 3. Sing-en, lachen, tanzen! Walzer van Ziehrer. 4. Fantaisie de l'operette „La fille de Madame An- got" van I.ecocq. Pauze, 5. Ouverture de Concert van Kling. 6. Die Nachtigall und die Frösche van Eilenberg. 7. Potpourri uit „Der Vogelhandier" van Zeiler. 8. Finale. DE KWARTETTENWEDSTRIJD. Voor den kwartetten-wedstrijd! die er vanwege de alhier bestaande zangvereeniging „Excelsior" den 19 en den 2-8 September a.s. in Diligentia zal worden gehouden hebben zich aangemeld 5 enkele gemengde, 5 enkel mannen, 10 dubbel gemengde en 6 dubbel man nen gezelschappen, allen samengesteld uit personen binnen deze Gemeente woonachtig. TELEFOONAANSLUITINGEN. Nieuwe telefoonaansluitingen 430* Doorn v. Jhr. I. P. W., Kennemerpark. 522 Olie M„ Dames- en Heerenkapper, apart, salons, Huigbrouwerstraat. OVERGEPLAATST. De sergeant Jongedijk van het 8ste regiment Infan terie is bij de Cadettenschool alhier overgeplaatst. GEHEELONTHOUDERS. Naar aanleiding van een verschil met de Neder- landsehe vereeuiging is gisteravond, naar men ons meldt, in het gebouw „Voorwaarts" een vergadering gehouden om te komen tot de oprichting van een af- deeling van den Algemeenen Geheelonthoudersbond. De af deeling werd opgericht met een ledental van 22. Zij neemt een beslist neutraal standpunt in, en houdt zich buiten politiek en godsdienst. Het bestuur is samengesteld uit de heeren: W. Sau- er, voorzitter; J. Sporre, secretaris; H. Postmus, penningmeester; A. Amse en C. Groen, commissaris sen. De Geheelonthouderstooneelclub heeft in haar laatst gehouden huishoudelijke vergadering besloten het sei zoen te openen met het propagandastuk „De Flesch," dramatische schets in zes tafereelen. In de week van 8 Juli tot en met 15 Juli zijn de volgende baden genomendoor heeren 869, door dames 36 en door onvermogenden 192, totaal 1097 baden. Hoogste temperatuur 690. „Pak me mee" geeft een leuke kiek Van de „gouden lach van den onoverwinlijken kampioen-bokser John- sen," verder eenige foto's van den schermwedstrijd1 te Scheveniugen, van de huisvlijttentoonstelling te Selie- veningen, de tentoonstelling te Brussel, van de zwem wedstrijden te Amsterdam, van het Volksweerbaar- heidsfeest, van den autotocht door Zeeland, van de boksers Jeffries en Johnson enz. Het nummer ziet er weer goed uit. De Revue der Sporten bevat aardige „krabbels over de boks-sport," nieuws van de Wielerbanen, kiek jes van bet concQurs-hippique en de courses op de ren baan Duindigt, de lawn-tennis-wedstrijden van den Bataafschen tennisbond in den Haag, en tot slot, een beschrijving met kiekjes van de Eerste Nederlandsche Rijwielfabriek (e Deventer. „De Prins" geeft op het titelblad een portret van het Eerste Kamerlid1 W, Merjjeliiaqh, verder de Zuid- Pool-expeditie van de Charcot, iets over AïpeatocKte» met afbeeldingen, het gerestaureerde Rembrandtshuis te Amsterdam, de nationale huisvlijttentoonstelling te Scheveningin, het „hqt-el de yille" te TPafjjs, enz. GEVESTIGDE PERSONEN. P. S. Henze, Ij.. Langestraat 62, e.l. U. Oude- man, dienstbode, Nieuwl. Singe). §4 j,Jj, j3. A- van HattumHoek, zonder beroep, Wilhelmiuaiaaji 18, w. h. A. Koeman, zonder beroep. Omval 25, n.jr. C. Schouw, hulptelegrafist, Ritseyoort 33, n.h. T. van Rijsens, verpleegster, Vier Staten 1, d.g. Wed. A. Niejiwland, z. b. Kennemersingel 5, r.k. M- 0*. H. Le- deboerGerritsen, zonder beroep, Kenpemerstraatweg 79, n.h. R. Goya.erf, diepid-feodb, KpFnqm.erstraatweg 7.9, n.h. H. Goyaert, dienstbode, Kenn-em.gtr.w. 70, p. h- J. yan Mpgpep, z-b. y. Eyerdingenstr. 3, n.h. A. Kniest, dienstbode, y. gyeydïpjffnstr. 3, n.h. J. van Laeren, slager, Oudegracht n.lj. Ij- 4- winkelbediende, Kennenjerpark 32, r.k. A- prngrêp- berg, barbier, Verl. Landstr, 16, r.k. J. Haarspta, timr merman, Stuartstraat 21a, r.k. J. Heeroma, leerling- Pï.achinist, van Teijlingenstr. 14, n.h, M. Krook, dienstbode, Pr. Hend.str. 38, n.h. H. Fijma, smid, Ach terom 15, n.h. G. W, S(driebergen, huishoudster, Fnid- sen 115, n.h. W. C. Kooh, z b-, Lindeplaan 43, n.h. J. A. NpJte, z.b., Stationstraat 74, n.h. T. ïeegei, dienst bode, Krugcrstrapt 2. 11. h. E. Aren'ds, dienstbode, Lut-tik .Oudorp 74, n.h. A. yan Til'horg, bakker, van der "IVpJldenstraat 3J, nj. ,0. M. thrives, diengfbode, Verdr.oord 31> t'-jif- O- 3. Styidlde, winkelier, Hekel»jtrl 23, ïj.h. Wed, ,G, van der KpU, zondpr beroep. Berger- hofje, n.h. JÉ Pqstfaa, rjjwielbersteÊer, n.h. G. Hoogvorat, djeuatfepd#, Oeesterweg g, n.^. J. Hop, letterzetter, Oosterburgsti', |3, n-k- J. y, d, Éeek, dienstbode, Laat 153, oud geref. K. Timmer, broodbak ker, L.-Oudorp 68, geref. VERTROKKEN PERSONEN. J. Buijsman, zandvormer, Overdiestraat 57, Schie dam, n.l). 0. Denneman, schipper, Fabrieksweg 11, Amsterdam, r.k. Wed. F. Peijmer g. jb.f Kenne mersingel 8, Rotterdam, r.k. H, 't Hart, koopman, Verdronkenoord 22, Hoorn, n.h. M. Veltman, zonder beroep, Metiusstraat 7, Oastricum, geref. J. Vijzelaar, kleermaker, Wilhelminalaan 19, Enkhuizen, n.h. A. Sohoorel, dienstbode, Langestraat 98, Heilo, r.k. P. Wortel, bakker, Zegiig 34, Opperdoes, n.h. M. Kloos terboer, dienstbode Omval 31, Oudorp, n.h. J. Meel dijk, boerenknecht, Omval 28, Ursem, n.h. M. Meel dijk, dienstbode. Omval 28, Oudorp ,n.h. J. Verberne, winkeljuffrouw, Langegtraat 22, 's Hage, r.k. J. J. Woudenberg, z. b., Nieuwl. Singel 64, Gouda, r.k. E. van Thijn, winkeljuffrouw, Groot Nieuwland 69, Am sterdam, n.i. Jv. Warnars, sigarenmaker, Overdiestr. 21, 's Flage, geen kerkgen. J. Stumphius, z.b., Wil helminalaan 4, Amsterdam, geen kerkg. B. G. Graaf land, verpleegster, Emmastraat 107, Hoorn, Rem. J. M. van der Velden, leerling-kok, Langstraat 73, Am sterdam, n.h. FI. J. G. Schepper, z.b., Geestersingel 34, Bergen, n.h. J. M. E. Portegijs-Swinkels, z.b., Snaarmanslaan 83, H. FI. Waard, r.k. W. van Cleef, kachelmaker, Gr. Nieuwland, 41, Haarlem, r.k. J. van der Velde, z.b., Stuartstraat 30, Winschoten, n.h. C. de Vries, banketbakker, Kooltuin 5a, St. Pancrasn.h. S. Segaar, z.b., Stuartstraat 44, Egmond aan Zee, n.h. C. Rus, mandenmaker, Verl. Landstr. 12, Amst. n.h. E. P. A. y. A me rongen, kellner, Langestraat 73, Utrecht, n.h. II. J. Langeler, slager, Stationstraat 41, Lochem, ml}. I,. Soholten, onderwijzeres, Luttik-Ou- dorp 71, 's-Hage d.g. E. H. G. Bruins, hoofdredac teur, van Everdingenstraat 8, Heiloo, geen kerkg. FI. Weeshoff, winkelbediende, L.-Oudorp 106, Oterleek n.h. J. P. de Greeuw, koopman, Niguwstraat 4, Rot terdam, r.k. C. Opdam, gepensioneerd, Kweerenpad 9, Rotterdam, r.k. E. Hop, dienstbode, Ra aks je 21, Vgl- zen, d.g. Verkortingen; n.h. Nederl. Hervormd, r.k. Roomsch Katholiek, d.g. Doopsgezind, l.d.h. Leger des Heils. geref. Gereformeerd, rem. Re- monstrantsch. h.l. Hersteld Luthersch. e.l. Evan gel. Lutherscli. n.l. Nederlandsch Israëlitisch, w.h. Waalsch Hervormd. ENGELAND. De publicist Stead schrijft oyer ko ning' George, dien hij den matigateu koning noemt, die ooit in Engeland regeerde er is n.l. beweerd dat de nieuwe koning het tegendeel van een geheelonthou der zou zijn. We) drinkt George V wel eens af en toe een glas wijn, maar in den regel gebruikt hij slechts Spuitwater of melk. Onwaar xtogjnt de heer Stead de verhalen, dat de koning onmatig zon zijn geweest in het gebruik van sterken drank en zich eerst onlangs zou hebben gebeterd. Voorts noemt de schrijver het een verdichtsel, dat de koning, yoprdat zijn broeder stierf en hij dus niet wist, dat hij koning zou worden, met een admiraalsdochter zou zijn getrouwd, uit welk huwelijk 2 kinderen waren geboren. De koning zon zich, 0111 het land een troonopvolger te geven, aan bi gamie hebben schuldig gemaakt, zijn eerste vrouw zou overleden zijn en hij zou tweemaal per jaar de beide kinderen bezoeken. De heer Stead1 had in 1893 de zaak reeds onderzocht en van Eduard VII, toen nog prins van Wales een beslist ontkennend antwoord ge kregen, waarin het verhaal „een bespottelijke leugen" genoemd werd. Tenslotte prijst de schrijver den koning als goed echtgenoot en goed vader, Diens lievelingswerk is niet sport-beoefening, doch postzegelsverzamelen en zes jaar geleden betaalde hij 17.400 gulden voor een blauwen bicopencezegel van Mauritius van 1847. Sinds zijn troonsbestijging legt de koning veel grooter reser ve aan den .dag dan te voren. De heer Stead' verklaart tenslotte, dat George V noch een buitengewone intelligentie, noch een schitterende genialiteit bezit, maar nog nooit heeft een Engelsch koning- den troon bestegen, die zulk een hooge opvat ting van zijn plicht heeft als de opvolger van Eduard VII. FRANKRIJK. De 14de Juli, de nationale feestdag- is met groote opgewektheid gevierd. Zelden waren de bals op pleinen en in straten zoo druk bezocht en er was bijzonder veel werk van illuminaties gemaakt. De orde werd slechts weinig verstoord. Te Marseille defi leerden de troepen voor den vroegeren sultan Abdoel Asis. Te Orleans ontving' de bekende generaal d' A- made de Marokko-medalje. Gemengde mededeelingen. DE DOOD GEVONDEN. Do hardnekkige zelfmoordenaar Weiss te Reims, die tevergeefs het water, den strop, het vergif, den re volver, het mes gebruikte, heeft thans zelfmoord ge pleegd door de verbandwatten, die hem na een öpera- tie waren aangelegd, in te slikken en daarna watea- te drinken. Hij stikte door de uitzettende wattenmassa, welke 600 gram woog. WARMTE TEWACHTEN. Aan het snikhcete weer, dat sedert Juni vooral Nieuw-York geteisterd heeft, en van tal van menschen den dood veroorzaakt heeft, is een einde gekomen. De hittegolf is over het land heengegaan. He New-York Herald zegt dat er nu warm weer voor West-Europa te wachten is. OPZIENBARENDE VERLOVING. Miss Elkins, de vroegere verloofde van den hertog van de Abruzzen, een broer van den Italiaanschen kp- ning, heeft zich thans verloofd met een Amerikaanseh officier. v BLAUWE ROZEN. Engelsche bladen melden als een bijzonderheid, dat de bekende Engelsche rozenkweeker Alfred Smith in High Wycombe, ep na drie of vier jaren van voortge zette proefneming in is geslaagd, een blauwe roos te kweeken. Hij heeft haar den naam gegeven van „La dy Ooyentrjï,!1 •luist dezer dagen zagen we pen prachtige blauwe roos, gekweekt door den heer Doggenaar liierterstede. Nadat hij twee jaar geleden blauwe hortensia's had gekweekt en verleden jaar oranje-rozen, is hij er thans in geslaagd blauwe rozen te verkrijgen. Het zijn fraaie bloemen en van den zeldzamen tint gaat een pftotg bekoring uit. I a a t s t e berichten. VERDRONKEN. 's-HERTOGENBOSCH, 16 Juli. Hedennacht is de Brigade-commandant der marechaussee Heinby na bij Oss op surveillance door de duisternis misleid, met zijn rijwiel te water gereden en verdronken STEIGER 1 NGKSTÖRik' BEERS, 16 Juli. De steiger van.'de'in aanbonyv, zijnde schóp) alhier is ingestort. Drie arbeiders werden vrij ernstig gewond. Zij werden op voorzichtige wijze naar Nijmegen vervoerd. JUT MAROKKO, OUDJA, 15 Juli. Een gevecht had op 12 Jpli plftatg bij Mouj-el-bacha, tqsscljen een politieafdeelipg onder bevel van luitenant-kolonel Feraud en een sterken troep van den stam der Beni-Bougahia. Het hevige gevecht eindigde met den overhaasten aftocht der Marokkanen, die 68 dooden op het slagveld achter lieten. Aan Frangche zijde \yaren 11 dooden en 48 ge- ktyetstep, waayyap vele erpstig. (fhyee officieyep wer den licht gewond, TELEGRAFISCH WEERBERICHT, naar waarnemingen verricht in den morgen van 16 Juli. Medegedeeld door out Koninklijk Nederlandsch Meteorologisun Instituut te De Bilt. O V E R Z I C H F'. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 769.5 te Thorshavn, lie laagste stand van den barometer 750,0 te Ila- paranda. (Geldig tot den avond van 17 Juli,) Meest zwakke veranderlijke bewolking, waarschijn-, lijk droog \yeer, zelfde temperatuur, KOET OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. De depressie in het noordoosten werd iets dieper evenals die in de Golf van Biscaye, overigens zijn de veranderingen van gering belang. De windrichtingen loopen zeer uiteen. Zwakke veranderlijke winden met droog en niet te warm zomerweer zijn voor morgen te verwachten. M. HOOG WATER TE EGMOND AAN ZEE EN BERGEN AAN ZEE. 17 Juli 's middags twaalf uur 's nachts half een 18 'a nachts 1 uur 's middags half twee Het is steeds laag water 6 uur vroeger en pui' Iftter dan hoog water. Miijgeriyke Sin ml. GEBOREN. 15 Juli. Anton Cornells, z. van Cornelia Pieter Asjes en Maria Carolina Kat, 16 Petrus Anthonius Bernardus, z. van Jacobus Hermanns Raves en Johanna Maria Zonder- huijs. Marktberichten. ALKMAAR, 15 Juli. Kaas. Kleine fabriekskaas f 31.kleine boerenkaas f 82.oommissie f 32. middelbare f 33.—. Aangevoerd 361 stapels, wegende 193498 K.G. ALKMAAR, 16 Juli. Aangevoerd 7 paarden f 100 b 200, -v yeulens f a 27 koeiep ep ossen f 12Q a 280, vette kalveren f 28 nuchtere kal veren f 8 a 24, ezels f a ,19 magere scha pen f 18 h 27, 0 vette id. f -a 85 lammeren f 14 18,vette varkens, per ned, pond a ct„ 27 magere id. f 18 a 30, 169 biggen f 12,a 16, 2 bokken en geiten f 3 a 6, 1 kleine bokjes 1,50 h f 0,bpter, per l/2 ned. pond, hoogste prijs f 0.70 middelprijs f 0.65, laagste prijs f 0.60 aangevoerd 4440 kop, kipeieren f 4,a 4.'60, eendeneieren f 3.75, BROEK OP LANGEDIJK, 15 Juli. Muizen f 0.90 a 1.80, kleine f 0.40 a 0.60, wortelen f 1.80 a 2.90, gladb. f 2.a 2.90, bloemkool le soort f 5.40 a 7,40 2e soort f 3.— a 4.40, Roodekool f 5.70 a 7.80, zilveruien f 2.80 a 3,95 slaboonen f 0.69 a 0.91, Gele kool f 10.10 per 100. NOORDSCHARWOUDE, 15 Juli. Groote muizen f 1.— a 1.60, drielingen f 0.60 a 0.80, kleinere f 0.2Q a 0.30Schotsche muizen f 1.30 a 1.50 Aanvoer 1538 zak aardappelen, zilveruien f 3.50 a 4.10, roodekool 6.a 7,75 per 100. drielingen f 2.a f 2.30 p. 50 K.G. HOORN, 15 Juli, Aangev. 252 vette schapen f 24, f 29. Handel stug. HOORN, 16 Juli. Tarwe f 6.h f 9.— rogge a 0.h 0.gerst f 4.50 k f 5.50 haver f 3.50 ii f 4.witte erwten f a f groene dito f 9.a f 12.grauwe f 10.h f 16.- vale f f 14.— a f 15.bruine boonen f 10.éi f 14. karweizaad f 14.50 a f mosterdzaad f 25.a a f 26.6 paarden f 120 a f 200, koeiep f 0 af ,17 schapen f 19.24.lammeren f 0,a 0 kalveren f iï f 0 var kens f 0,Éi i 0. zeugen f Éi f 143 biggen f 8.— h f 13.0 kippen f 0.h f 0. kipeieren f 4.— h f 0.eendeieren f f 2360 kop boter 625 a *075 ct.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2