-M Nierop&Slothouber Nierop&Slothouber, HEEREN- en KINDERKLEEDING, gemaakt en naar maai J. H. JUK Last 111 H Part, lm ia ■hals k! JnEuM". Haarlem. SiÉstat 33 M HieoweKraiestr. nette DIENSTBODE ol DIMEISJE P C Bezoekt den Uitverkoop Kinder- en Sportwagens, Tuinmeubelen. Alkmaarsch Warenhuis. Magazijnen Fnidsen en Mient, Telf. 417. de Willem v.Vuure ?an d§ IV. Harm. Coster d lm, Voord», L. Frankenberg. Tentoonstelling Schilderijen en Teekeniogen Week's Sterilisator WILLEM VAN MURE, Voor de Reis. Bel an oor se ree® - en I3JLiTi.c3Lei,lsLl©<edini J. B. KOSTER, Combinatie A. KREIJMBORG Co.5 ALKMAAR. 6. KOOI iS Co.. Alkmaar. Fnldssn 61-62. Tekfopn 52. Opgericht 1808. P. QUBES. Ridderstraat, Ulkmaar. PLAATSELIJKE AGENTEN Ter B i n d e r ij Cr De verlaging bedraagt minstens 20f'|o, van sommige artikelen zelfs 30 en 40 j,, bij contante betaling. Ook lappen en stukgoederen billijkst aangeboden. bediende gevraagd Dagmeisje, Meïd-Huisiifi&sdsfer8, Huishoudster. Wordt gevraagd Boekhoudar ONDERWIJZERES SCHAPENSTEEG, daar vindt men ALKMAAR; van de tCrniiriiriijlce Ga&idf&briek van Wan Hempen tegen scherp concurreerende prijzen. drie ongemeubileerde Kamers, van G. W. VAN DER VEEN, Studieboeken^ Leerbeneod§gdhede% Teekenitrfi keien fifliewt 4 ©ii H T E HUUR GEVRAAGD BURGERWOONHUIS, «r HEDEM ZATE RPAG begint in ©itze Magazijnen de «IIITMEÜICÖÖP wan alle voorh&nden zijnde In ons vak brengt elk seizoen in den regel groote verandering, zoowel wat Stoften als Modellen betreft. Voor den detaillist, die zijn succès zoekt in het beginsel: „steeds bet allernieuwste te krampen'is het daarom noodzakelijk de voorraden snel om te zetten, teneinde geen beletsel voor vlotten inkoop en fabrikatie te brengen. Zoozeer zijn wij hiervan overtuigd, dat wij alle aanwezige goederen, ook de laatst uit het werk gekomenen, finaal wesisehera op te ruim en Om dit te bereiken, zullen wij onze reeds scherpe prijzen dusdanig VsHsgeny dat voor een ieder aanleiding bestaat van deze gelegenheid gebruik te maken. Onze modellen en afwerking zijn, zooals algemeen erkend wordt, door niemand overtroffen» SPBCI a X., I T S I *1.* I 1ST BIJVERDIESMSTEÏ, eenige huiselijke bezigheden, schrijfwerk of anderzin». TiiS 3E3LOOJPS twee nieuwe Btirgerwoonhuizen, Aikinaarsche Jongens, Waagjes, Kaasdragertjes, Cadetten brood, Kennemermoppeu, kunnen een GEVORDERD LEERLING en een LEERLING geplaatst worden. tot het verscli bewaren van groenten en vruchten in Wijdmon'isch glazen met zeer gemakkelijke sluiting. Nileen verkrijgbaar bij: Handschoenen, de grootste sorteering. Linten, Garen, Zijde en ajour, in 't ïang en kort. Steeds voorradig: elastiek voor Ceintuurs, Linten, Gespen, Dassen, Pockits, Ruches, Jabots, Voile tulles, Fiets- en Auto-Sluiers, Linnen Boorden en Kragen. Nieuw ontvangen: piro plisée voor Kraag en Manchetten. VEEKEI J GB A AR IAIÏGESTBAAT 83, ALKMAAR. f 3.—, f 1.50, f 1.35, f 1. f 0.80, f 0.70, f 0.60. 55, 50, 45, 40 35 ets. VEEKEI J GB A AR LAJfGESTRAAT 83, ALKMAAR. mi ipi Heden overleed, tot onze diepe droefheid, zacht en kalm, in het ziekenhuis, na een geduldig lijden, na vooraten te zijn van de H.EL Sacramenten, onze ge liefde Zoon en Broeder JACOBUS JOHAMTES, in den jeugdigen leeftijd van 13 jaar, H.'J. BIEMAN. 8. BIEMAN LAKEMAN. Alkmaar, 12 Juli 1910, Hartelijkeu dank aan den WelEd. Zeergel, Heer Dr. DIEKEN en de Zusters van het Ziekenhuis voor de zorgvuldige behandeling' van onzen zoon, H, J. BIEMAN. S. BIEMAN—LAKEMAN. Alkmaar, 12 Juli- 1910. Onzen dank aan buren en buurkinderen voor de be toonde belangstelling tijdens de ziekte en het over lijden van onzen geliefden zoon. II. J. BIEMAN. S. BIEMAN LAKEMAN. Alkmaar, 12 Juli 1910. DANKBETUIGING, Hiermede betuigen wij onzen hartelijkeu dank voor de yele bewijzen van deelneming, bij het overlijden yap onzen geliefden Zoon en Broeder ADRIAKIK ontyangen, Uit aller naam, Alkmaar, 16 Juli 1910, A. KOEVEE. Door dezen betuigen wij u onzen dank voor de vele blijken van deelneming, bij het overlijden van onze lieve jOHAÜATA betoond. Mede namens Broeder en Zuster, Hare diepbedroefde Ouders, P. MIJLHOFF en Echtgenoote. Alkmaar, 16 Juli. 1910. Voor de bewijzen yap deelnemipg, optvangen Lij bef overlijden van onze geliefde moeder, behuwd,, groot- en overgrootmoeder Mej, BUURTJE BOEK IiS. Wed. yan Pif.ter Jonker, betuigen wij onzen hartelijkeu dank. Hit aller naam, G, JONKEE Pz. St, Maarten, Juli 1910, Op Fabriekskantoor wordt een bekendheid met kantoorwerkzaamheden en moderne talen strekt tot aanbeveling. Brieven onder lett. C 162. bureau van dit blad. Door het verbindend worden der eenige pitdeelingslijst, beeft het faillissement van WI LH ELM LVA EE 41 AIR, huisvrouw van W. E. THEIJfERT te Helder, een einde genomen. Mr. F. H. G. VAN DEE HOEVEN, Curator. Kantoor: Gedempte Nieuwesloot, No. 83, Alkmaar. Ieder die iets te vorderen heeft van- of verschul digd is aan de nalatenschap van Mevrouw ANTJE PEINS, weduwe van den Heer ISAAK ELZAS, ge woond hebbende te Alkmaar en aldaar overleden 29 Mei 1910, wordt verzocht daarvan vóór 6 Augustus n.H. opgave of betaling te deen ten kantore van t*. J. C. VAM TOORMEMBURGH, Notaris te Alkmaar. Mevrouw PIEPENBEOEK van Everdingenstraat, vraagt tegen 1 Sept. Gevraagd met 1 Augustus een net niet beneden 17 jaar. Adres Geestersingel 46. WORDT GEVRAAGD hij een ALLEENWO NEND HEEE een flinke zindelijke die genegen is in een Kruidenierswinkel behulp zaam te zijn, M. L., P. G. Brieven franco met opgaaf van verlangd salaris on der letter W 161, bureau van dit blad. Een nette BURGERDOCHTER 40 jaar, P.G., zoekt voor half Augustus 1*EAAT8IMG bij eenig HEEE of WEDUWNAAE. Brieven franco onder letter E 161Bureau van dit Blad. STUD. JONGM. z. b.v. adiuinistratiewerk, liefst bij advocaat of par ticulier. Brieven onder lett. B 162, bureau van dit blad, voor een PEESOON, midd. leeftijd, onbespr. gedrag, Ook genegen voor halve dagen in dienst te zijn. Roog loon geen vereisckte. Brieven letter T 161, bureau van dit blad. Gevraagd IER AMD, die een groot gedeelte van N.H. bereist, ter plaatsing tegen provisie van een goed verkoopbaar artikel. Bij uitstek geschikt voor iemand; die geregeld de bakkers bezoekt. Brieven met zooveel mogelijk volledige inlichtingen lett. M. S. Boekh. Wed. J. N. PL. VAN BALEN. Op een fabriekskantoor in Moord-Holland wordt een gevraagd, in staat de administratie zelfstan dig te voeren. Sollicitaties, vergezeld van uitvoerige mededelingen omtrent opleiding, tegenwoordige werkkring, referenties enz. te richten onder lett. U 161 bureau dezer courant. Door prima SIGARENFABRIEK worden tegen flinke provisie GEVRAAGD. Br. fr. lett. E. E. 4100, Alg. Adv. Btir. D. Y. ALTA, Amsterdam. wenscht tegen 1 Aug. a.s. FRISSCHE KAMERS (aan den zonkant) met doorl. pension. Br. fr. onder lett. Z Z met opg. v. prijs en voll. inlichtingen aan BLOMMESTEIJN's Boekhandel, Hil- lij C. Oi DI S. GEVRAAGD te ALKMAAR of OMSTREKEN, zonder pension, door dame met kind, tegen 1 Movember. Brieven onder lett. A 162, bureau van dit blad, direet te aanvaarden, staande te KOEDIJK, nabij de Vlotbrug. Te bevragen bij J. BRUIN, St. Pancras. neemt ieder mede een trommeltje met mooi stadsgezicht, gevuld met COXIMSEI Il. TEEEFÖOM 74, CIISIXilK. MEM LOOPE vanaf de LAAT de RIDDER STRAAT in naar het Goudmagazijn van F. OU O ES, daar vindt men groote keuze Juweelen voor oud. GOUDEN OORIJZERS, GOUDEN ARMBANDEN, KRUISEN en KETTINGEN, TROUW- en VERLO VINGSRINGEN. Inkoop hoog ste waarde. voor Middelbaar. M. U. E. en Handelsonder wijs, worden spoedig en goedkoop geleverd door yan door A. J. G. COI.NOT en 1>. H. M. FIEASOKI, van 17 Juli tot 14 Aug. 1916, nam. 1 5 uur. in het gebouw Artibns Ingenuis Sacrum, te Bergen M'.-II. (Oostdorp). Eutróó 10 cent. Geïll. catalogus gratis. Gebruikt alleen de echte VV E C K'S, zij alleen zijn de BESTE, de OUDSTE, en de meest beproefde aller systemen, met de HOOGSTE onderscheidingen door de geheele wereld bekroond. Dame» Brommer A Harte veld. Pajglop. voor KLEIN GEZIN een den prijs van f 175 niet te boven gaande. Brieven onder letter O 161, bureau dezer courant. «5

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3