Nederlandsche Grondbriefoank. 4j2 pCts. Obligation (Grondbrieven) C.YERHEUS,Uurwerkmaker, LÜ nzaadkoeken, MERK (TC) late- ss Spiapiflas. Lijsten, Spiegels, Eicadremenisn, ens. Singer-, Derby-, Oxford- Concordia-, Transport-Kgwielen. Ruys' Tandpoeder Ruys' Mondtinctuur i i Slee weg, Alkmaar. Firma S. KROM. *3?. CROK, TïÏÏit\r" goedkoops Banden. R. V. S. Bi*e@d 289 Hoorn, Gang der werkzaamheden Amsterdam, Heeren gracht 495. S T E A It IN E K A A It SEN van de Stearine-kaarsenfabriek „APOLLO", AANBESTEDING. piggpss!* '"pIftti Fruttl Chocolade Chocolade met Vruchten ct. per tablet. Tabletten fijnste Chocolade a 30 en 15 ct. GEBBs. SICKESZ, taMiÈfIL REPARATIE-INRICHTING. Leermiddelen Zuivere murwe Iii 15 lessen goed loopend schrift, BAKKER Os., GSasmozalek en Marmerglas, Firma A. F. KERRRBIJN, Agentj. KOEMAN. L!J NZAADKOEKEN, Continental Caoutchouc- Gutta-Percha Compagnie. AMSTERDAM - Prinsengracht 1077 Bread 28, Hoifn, Mej. W. S. SCHILÜN6, Schsioiboeken verschillende inrichtingen van onderwijs N.V. Herros. Coster Zoon. GEDEPTE N1EÜWESL0QT Ho. B 24a Aanbesteding. WESSANEM Gestoomd wordt iederen werkdag. KARPETTEN, VLOERKLEEDEN, DEKENS, BEDDEN worden 1 a 2 maal per week gestoomd. GORDIJNEN alle dagen en opnieuw geappreteerd Stoomgoederen en zwart te verven rouwgoe ren dus desverlangd binnen 24 uren. De laatste uitgebreide verbeteringen maken de vlugste aflevering mogelijk, zooals slechts de beste en modernst ingerichte fabrieken vermogen. Zwart wordt iederen werkdag geverfd. Alle kleuren blauw worden 's Maandags geverfd. rood js Woensdags bruin en groen andere kleuren en zijde Donderdags en Vrijdags geverfd. Zaterdags en Dinsdags Aanbevelend, Uw dw. dnr., ÜVIC. BTAM. DEPÓTS Te Alkmaar, Gez. KAAN, Langestraat. Bergen, H. WITTE. Egmond aan Zee, G. FOOR. Heiloo, P. DE GROOT. Dirkshorn, P. WINK. St. Pancras, J. WAGENAAR Kz., in Manufacturen. Broek op Langendijk, J. BAK Cz., in Manufacturen. Zuid-Scharwoude, Firma C. W. BöTTGER. Warmenhuizen, A. SöTEMANN. tegen den koers van 100s/4 pCt DE LANGE DE MORAA2S te Alkmaar. FRANS MIDDELHOFF te Purmerend. L. P. DE STOPPELAAR, Directmrm H. A. J. BAANDF.RS mrecMuren- HARDE, WITTE en ZUIVERE (hoogste onderscheiding), te Parjjs in 19Q0 met Grand-Prix. Ztyn verkrijgbaar bij alle voorname winkeliers. Deze kaarsen vonken niet na en geven zeer weinig rook het uitblazen. is onmisbaar in een huisgezin waar men prijs stelt op een hagelwitte wasch zonder te moeten boenen of bleek- poeder te gebruiken. Ze werkt zóó gemakkelijk dat een zwakke vrouw, zelfs een kind zittende de wasch kan doen. Men wascht er het fijnste zoowel als het grofste goed mede, vitrages zoowel als wollen dekens. Geen wasch wordt ziadelijker en onschadelijker voor de gezondheid behandeld dan wanneer men baar wascht met een Velo-Waschmachine. Geen ergernis over het wegraken, geen onaangename reuk, geen morsboel, geen slijtage, geen roesten. De huismoeders die ze gebruiken, bevelen ze n gaarne aan. Wordt met twee jaar degelijk schriftelijke ga rantie verkocht. Wordt op aanvrage, hetzij per briefkaart of mondeling, gaarne op proef gezonden, wat niet tot koopen verplicht. Eens geprobeerd, is men kooper. Voor iedereen contant en op afbetaling verkrijgbaar. Iederen Vrijdag en Zaterdag van 10— 1 uur is er proefwasschen met de Velo- Waschmachine in het filiaal Zaadmarkt C 72, Alkmaar. ACHTERSTRAAT B 21. - - - EERSTE EI AS Voor de levering der zoowel Binnen- als Buitenlandsche uitgaven, en de in gebruik op de Hoogere Burgerschool, Gymnasium en Handelsschool Fabrieksmerk gedeponeerd van Koog a. d. Zaan. Leerasr in het schoon schrijven, r? de levering van 50 K.G raapolie. 75 K. G. nieuwe geklopte hiadreuzel 100 pak stearine kaarsen en 14 vaten Amerikainsche petroleum 180 K.G. GLASASSURANTIE, zeer Sage premie. j Reparatiën aan Rijwielen, Moto ren, Naaimachines, onder garantie. Aanbevelend, J. KOEMAN. WORMERVEER. Koninklijke Fabrieken. aan U bij het begin van bet. seizoen. Is U met Uwe banden tevreden Hadden Uwe •banden onder vroegtijdige slijtage of defect worden te lijden? Een werkelijk goede band ontheft U van ergernis en dure reparatie kosten evenals een werkelijk goed horloge. Waarom verlangt U niet het beste wat de bandentechniek vermag te produceeren? U kunt het tegen matigen prijs bij iederen rijwielhandelaar bekomen. Onthoudt slechts de woorden GEMENGDE VERZEKERING met keuze. (Tarief ik Uitkeeriag van het verzekerd bedrag Ouderdom. 20 25 30 35 20 f 40.60 31.30 f 25.40 f 21.50 25 - 40.90 - 3i.80 - 26.10 - 22.30 30 41.80 - 32.80 - 27.30 - 23.90 35 - 43.10 - 34.40 - 29.30 - 26.20 40 - 45.20 - 32.90 - 32.20 KeuzeEen levenslange jaarlijksche lijfrente van f 769.— II. in contanten direct f 4020.ontvangen en zonder verdere premiebetaling verzekerd blijven voor f 10 000 uitkeerlng bij overlijden. Geheel volgens droogzolders. de hoogste eischen ingericht met ruime luchtige srw Billijke prijzen. Vlugge bediening. "3WS Da BANK geeft uit groot f 1000.—, t 500 en I 100.—, met eouposs par 2 Januari an 1 Juli, gecertificeerd deor de Centrale Trust Corop»gn'e, VERKRIJGBAAR hij de firma'* te SCHIEDAM. Bekroondte Weenen 1873 met de Verdienst-Medalje te Parijs in 1878 met de Gouden Medalje te Amsterdam in 1883 met de Gouden Medalje te Antwerpen in 1885 met het Eere-dipioma scmft- IfPZJé Diploma N. T. V. GEESTERSINGEL E 32. beveelt zich aan tot het geven van PIANO-ONDERWIJS. - REGENTEN van het STADSZIEKENHUIS te ALKMAAR, zijn voornemens aan te besteden de levering, van IIKI,li, over bet tijdvak 1 Augustus 1910 tot en met 30 April 1911 VLEESGI, BROOD en Kltl lüESIEKS- WAREN, «ver het tijdvak S Augustus 1910 tot en met 31 Juli 1911. De inschrijvingsbiljetten met monsters moeten ten huize van den binnenvader worden ingeleverd vddr of op Donderdag 21 Juli a.s., 's avonds 7 uur, De voorwaarden liggen aan het Ziekenhuis ter inzage, terwijl Regenten bereid zijn nadere inlichtingen te verstrekken. Namens Regenten, .T. VAN DER VEEN, Alkmaar, 8 Juli 1910. Secretaris. Naast VROOM DREESMANN. Accurate regeling. Degelijke garantie. als beveelt zich aan VOOBDAM C 9 ALKMAAR. W De boeken worden gekaft en van bedrukt étiquet voorzien afgeleverd. Verkoopers en gebruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mijne stoomfabriek „de Wachter", om zich van de zuiverheid te overtuigen. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den polder HEERHUGOWAARD zullen op Woensdag 27 Juli 1910, des namiddags 3 uur in het polderhuis bij inschrijving aanbesteden: r Alles volgens daarvoor voorhanden monsters in het polderhuis, alwaar de conditiën der aanbesteding ter inzage liggen. De inschrijvingsbiljetten moeten worden ingeleverd bij den opzichter van den polder, den Heer C. MOEIJES te Oudorp bij Alkmaar, voor den dag der aanbesteding. Inlichtingen zijn te bekomen bij den Opzichter voornoemd. Dijkgraaf, en Heemraden voornoemd, 'M. KALIS, Dijkgraaf. ffP. WONDER Az., Secretaris. tegen sterk concurreerende prijzen. voor reclame- en naamplaten. Zaadmarkt 35, 36 en 37. Opgericht 1765. Voedert uw VEE met de zuivere murwe merk „Ster" en W. L. uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. EERE-DIPLOMA Parijs 1900. NEGEN GOUDEN MEDAILLES. Wielrijders! Eén woord na ten b^prafè aartil jsien of dirc ct kg vrei gtr overlijden vsn den verzekerde. Jaarlijksche premie per f 1300.kapitaal. BEPAALD AANTAL JAREN. Bijvoorbeeld een 30-j»rige »lu't een verzekering van f 10.000.met een duar van 25 jaar. De premie bedraagt f 328.'ajaars. Op zjjn 55e jaar kan bjj In plaats van f 10.000.ta ontvangen een der navolgende wijzen van uitbetaling kiezen III. Zonder verdere premiebetaling verzekerd blijven voor f 16700.— uiikeering bij overlijden. Nadere inlichtingen werden gaarne verstrekt door het Hoofdkantoor der R. V. S Westersivaat 3, Rotterdam, en door den Vertegenwoordiger, den Heer I. PRINS Az,, Oudegracht A 154, Alkmaar.1) \m Onder minzame aanbeveling, - Dew verlangd kan de wasch DROOG VAX DM STOK terug worden ontvangen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 7