Aanbevelenswaardige adressen van Hólels en Pensions. IT id liar Lunchroom-Restaurant Bodega, Hotel „TROMPENBERG", Kurhaus „Egmond aan Zee". ilinl. siiitó eo Hotel RestaurantEen goede doos postpapier PLAT DU JOUR 10.60. DINERS i 11.25. Wilhelminalaan, G. VRIESMAN. SCHOORL. Café-Pension „Russenweg" H. J. VAN KUIKEN. J1 m nr (.dl SINGER-MAATSCHAPPIJ, Transvaal. irsoiie ui- eo itaaigifitgrij te liar, FORS" Licht- ea Zuiggas-, en Benzinemotoren Stoommachines en Ketels. GEfilis. SCHENK E - ALKMAAR. het rijden van grooie en kleine gezelschappen De Melksalon-Lunchroom bij de Grooté Kerk. tot bulten zitten, OVERHEMDEN, DASSEN, LINNEN BOORDEN, FRONTS en MANCHETTEN. Nieuwe Framtaii en prima Inmaak-BranÈwijo 99 50 velletjes papier 50 enveloppes van prima kwaliteit is U, hoek Brêelaan en Russenweg te BERGEN. „UNION CASTLE LIJN"' naar Zuid- en Oost-Afrika. tevens ,9Pensionf< te BERQEN AMN ZEE. W. G. E. VALK. Banket- en Luxe Broodbakkerij. SJÜCIJZE-, AMANDEL- en VRUCHTENBROODJES. O. S. GROENEWOUD, Voorstraat, Egmond aan Zee. Pension* Café-üegtaurantwmmmmmam Lunch en Plat du Jour 12-2 uur. Diner 5-7 uur, aau aparte tafels ea servies. Restaurant a la Carte den geheelen dag. K LEEUWENKAMP. 70 Kamers met aparte Salons en Balcons. Restaurant gedurende den ganschen dag. Pension, Café Restaurant, L%ngestr;-at 73, Alkmaar. Herms. Coster Zoon, op 't Woud. Heerlijke speeltuin met zitjes op het duin. «D -° e 1 Ie klas CONSUMPTIE. aan den voet van de Kiimduin gelegen, met veranda en tuin, Café- Hestaurant» SINGER Alkmaar, - Mient 26, - Telefoon 498, De Vries Co., Hoyman Schuurman's Scheepsagentuur, een gehuwde IRiEIOER twee ongehuwde ARBEIDERS, Molenrollen, Kronen, Taatsen en Metalen Potten voor molens. Repareert Fabrieken, Poldergemalen, enz. - «XIOIO Nederlandsck- Amerikaansche Hypotheekbank. Bekendmaking Prachtig gelegen aan den Zeeweg tegenover het Station. RUIME KAMERS. soj :o: ;o: BILLIJKE CONDITIES. Restaurant h la carte den geheelcn dsg. Voor het GEBRUIKEN I)ER LUNCH MEEST AANBEVELENSWAARDIG. AANBEVELEND, hoek Houtfil—Kaasmarkt. VANILLE IJS. SLAGROOM. Ruime stalling voor Paarden, Rijtuigen, Auto's en Fietsen Bergplaats voor rijwielen. Bonds-garage. Stalling voor paarden. Bonds-Hotel A. N. W. A. Club-Hotel N. A. C. Geïll. prospectus op aanvrage. TELEPH.-INTEBC. No. 18. Speciale bergplaats voor Fietsen en Automobielen. iiima gelegenheid voor het nemen van ZEEBADEN en het gebruiken van STRANDSTOELEN Geiegeld disponibel een PRACHTIGE ZEILBOOT voor het maken van ZEETOCHTJES prachtig gelegen by basse ben, tegenover het station. Restaurant den geheelen dag. Diners f 2.— aan aparte tafels van 5 tot 8 uur. RUIME! STALiLIING, AANBEVELEND, J. HELSDINGEN. Abonnement voor Diners. Nieuw gebouwde zaal voor aparte Diners en Vergaderingen. Men lette s. v. p. op den naam PROOT. 99 Halverwege den weg van BERGEN naar EGMOND. De wandeling der toekomst. Op 20 minuten afstand halte de Franschman aan het einde van den Verbranden Panweg. PST Speciaal vestig ik de aandacht van H.H. School- en Feestcommissies op mijne ruime speel tuin. Mooiste gelegenheid om een geheelen dag door te brengen. BILLIJKE CONDlTIëN. Aanbevelend K. SWAAN Wz a o c en Prachtig uitzicht, o 2, T W 3 a o -o Goede comsumptie. Billijke prijzen. Prima consumptie. Billijke prijzen. Nieuwste toepassing voor verkoe lende dranken BONDS-HOTEL A. N. W B. Plats du jour 122 unr. DINERS van 5 7 uur. Abonnementen voor Diners. Eenige gelegenheid voor buiten zitten. Prachtig uitzicht. Int. T»I. 107. Garage-Antomobhlen en Benzine depot. Aanbevelend, H. v. d. SLEESEN. Alléén in winkels m®t dit uithangbord zyn de NAAIMACHINES verkrijgbaar. Onze machines behoeven geen aanprijzing. Wij verzoeken slechts er op te letten, dat ze aan het juiste adres gekocht worden. Wekelijksche dienst van LONDEN en SOUTHAMPTON. Nadere Inlichtingen bij de Agenten i Voor een boerderij in het district ERMELO in Transvaal, toebehoo- rende aan een Nederlander, worden zoo spoedig mogelijk gevraagd grondig bekend met al wat tot het Boerenbedrijf, inzonderheid de melkerii behoort. 1 vervaardigt i bij Wed. A. ZUURBIER—DE WIT. tegen den koers van 101 pCt, - - D. A. WISSELINK. - - LUNCHROOM JULIANA WETTE GELEGENHEID. RUIME ZAEEJV. APARTE SALONS. GOEDE COWSUMPTIE. MATIGE PRIJZEN'. (Geen fooien.) Aanbevelend Dagelijks verwek AANBEVELEND, Egmond aan Zee. GÉRANT. op ZONDAG 17 JUEI 's namiddag* van 3—4i/2 uur en van 5l/2 7 uur en 's avond* van 8—10 unr. 99 Verkrijgbaar in den Roekkandel V. v.b. oordaiu C 9. Telefoonnummer 3. ff r, ai V s. V bij de CADETTENSCHOOL,. Aanbevelend, 3 BB f ft BB Een bezoek aan de vergroote, opnieuw naar «ie eiwehen de* tijd* ingerichte MELKSAEON blijft aan te bevelen. Voor partijen en schoolfeesten zeer geschikte gelegenheid. Aanbevelend, 8. DUIM. AANBEVELEND, - - AMSTERDAM. - - EN Nadere bijzonderheden sehrUïclijk te bevragen onder lett. V. K. Bur. „'t Koggeschip,» Damrak 95, Amsterdam 99 VOOR in de omstreken van ALKMAAR, BERGEN, SCHOORL en EGMOND, is het speciaal adres bij 8CHVRI.OO 14, TELEF. 331, 5 minuten van het Station. •J: JL-J 9 ALKMAAR, Opnieuw naar den eischen des tijds ingericht, biedt thans door het inrichten van den tuin prachtige gelegenheid hl ij ft daardoor voor het bezoeken aanbevelenswaardig. Als steeds goede consumptie en billijke prijsrekening iWr gelegenheid tot het bergejt van RIJWIELEN.. gevestigd te ITITHI IZEN (Prov. Groningen.) Geplaatst kapitaal waarop gestort reserves f 3.000.000. 1.119.500.- 953.754.78 uitstaande pandbrieven ruim 15.900.000.— /2 pCt. pandbrieven uit, groot f 500.met coupons per 1 Mei en De Bank geeft 41 fIOOOen 1 November, Te ALKMAAR ten kantore van de firma Iemand met eenig kapitaal en veel vrjjen lijd. zag zieh gaal 110 als deelgenoot in een ilinken vaak geplaat*. Ook niet ongenegen 0111 te reizen. Brieven lett. M 161 bureau van dit blad. Op het eiland TERSCHEEEIJTG zijn dit jaar ruim 170 Veulens geboren, afkomstig van de welbekende stamboekheng- sten KURSCO Gron. P. S. 108 en N. P. S. 916, eigen dom der Afdeeling „Terschelling v. d. H. M. v. Land bouw" en AMIENS N. P. S. 837, eigendom „de Nederl. Harddraverij- en Renvereeniging" te Amsterdam. Door de „Provinciale Regelingscommissie van Noord- Holland" wordt alhier op Woensdag 3D Juli e.k., des voormiddags 81 /2 unr een premiekeuring ge houden van Merrieveulens van stamboekmerriën en van 1-jarige, 2-jarige en 3-jarige merriën. De Penningmeester der Afdeeling, J. W. DEKKER. Midland op Terschelling, 7 Juli 1910.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 8