DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Onze voedingsmiddelen In hst buitenland. Damrubriek. mrm MTmT No. Honderd en twaalfde |aargang. 1910. V R IJ D A G 22 J U L I. BINNENLAND. 170 -m- Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk ft,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. O— Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. 1. 27—22 1. 18 27 2. 36—31 2. 27 36 3. 28—23 3. 19 37 4. 38—32 4. 37 28 5. 47—41 5. 36 47 6. 39—33 6. 47 40 7. 45 34 7. 30 39 8- li 118. 16 7 9. 26 10! 9. 4 15 10. 25 3 W Wm 'm, mk Wm mmSU I isWmmk 'mé ALKMAARSCHE RANT i. De Staatscourant van gisteravond bevatte de benoe ming- van den heer Kist, werktuig-kundig ingenieur te 's-Gravenhage tot nijverheidsconsulent. Toen de vertegenwoordiger van minister Talma gis termiddag op het congres van den middenstand deze benoeming reeds mededeelde, werd zijn mededeeling met langdurig applaus ontvangen. Deze groote in stemming' behoeft ons geenszins te verwonderen, wan neer we bedenken, dat de regeering hierdoor een eer sten stap op een nieuwen weg heeft gezet, welke den middenstand naar een goed doel kan leiden. Wij hebben thans naast consulenten voor zuivel- en veeteelt er een voor de nijverheid. De'regeering gaat goed voor, waar het betreft) de deugdelijkheid van de producten te bevorderen. Maar ook geeft de regeering nog in een ander opzicht ëeni goed voorbeeld, n.l. ten aanzien van de reclame voor de producten. De Neder landers zijn in den regel slechte reclamemakers, hou den uit. hun aard niet van reclame, omdat reclame aanstellerij is en omdat aanstellerij iets buitengewoon on-Nederlandsch, is. Het gevolg is, dat zij zich niet melden onverdiend in een hoek laten dringen. Bij de beoordeeling van de positie van Nederland ten aanzien van de concurrentie op de wereldmarkt, behoort deze overweging op den voorgrond gesteld te worden. Afkeer van reclame is een fout, eeni dubbele fout in een tijd, waarin reclame zooveel beteekent. Ne derland behoort dus tegen die fout op zijn hoede te zijn en alles te doen wat maar mogelijk is om hier te ontkomen aan de gevolgen) van een verkeerde eigen schap die, hoezeer het uitvloeisel van iets göeds, in dezen tijd toch iets kwaads is. Gelukkig is er een neiging om het tekort op dit gebied in te halen en nu is het de regeering vooral en niet in de laatste plaats zoowel de afdeeling Han del van het Ministerie vani Landbouw enz. als de te genwoordige minister Talma zelf die in den laat- sten tijd herhaaldelijk stappen) heeft gedaan om die reclame te maken welke een regeering kan en moet maken. Onder die maatregelen rangschikken wij gaar ne nog de aanstellingvan 'n landbouwvertegenwoordi- ger te Londen, de bemoeiingen van onze regeering met de boter- en de vleeschkeur, en de g-roote moeite, welke men zich voor de Brusselsche tentoonstelling heeft ge geven. De regeering wil den buitenlander den indruk geven dat het Nederlandsche vleescli, de Nederlandsc-he bo ter, producten heide van de ook overigens zoo belang rijke Nederlandsche Voedingsmiddelen-industrie, uit stekend zijn. Ten einde nu harerzijds mede te werken om die producten uitstekend te houden, den producen ten in de gelegenheid te stellen een. waarborg- van iqualiteit te geven en oneerlijke concurrentie van het AAN DE DAMMERS. Met dank voor de. ontvangen oplossingen der beide opgaven uit de vorige rubriek. Stand van probleem 87 v. Béthénod. Zw. 1, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 18, 20, 24. W. 16, 23, 26, 28, 29, 34, 38, 40, 41, 42, 44. Wit speelt e.n wint als volgt: 1. 34—30 1. 24 22 2. 30—25 2. 18 29 3. 16—11 3. 7 16 4. 26—21 4. 16 27 5. 40—34 5. 29 49 6. 42—37 6. 49 32 7. 37 10 7. 4 15 8. 25 3 Van dit werkelijk zeer mooie probleem ontvingen wij goede oplossingen van de heerenG. Cloeck, D. Gerling, J. Hoütkooper, J. M. Hout'kooper, J. J. Hui- belmeijer, heeren K. en S., allen te Alkmaar; S. Ho- man. Wijde Wormer; H. E. Lantinga en H. E. Lan- tinga Jr., beiden te Haarlem; S. Pal, Koog a. d. Zaan; H. J. Toepoel, den Haag en J. A. Wolf, Groningen. Vraagstuk no. 20. Stand. Zw. 1, 4, 9, 12, 13, 14, 16 tot 21, 24, 30. W. 25, 26, 27, 28, 32, 34, 36, 38. 39, 44, 45, 47, 40, 50. Wit wint als volgt: Een zeer fraai vraagstuk. Vooral de driedubbele slagzet, waarmede wit het spel beslist is zeer mooi! I Goede opj. ontvangen van: alle goede oplossers van 1 piobleem 8*. Mei een bewijs, dat dit interessante vraagstuk in den smaak is gevallen. Slag-zetten in de opening. De onregelmatige partij, wordt door vele damspe lers, vooral de sterkere, den Ratsten tijd meer en meer 1 beoefend. En geen wonder. Zulke partijen zijn meest al zeer interessant en leveren geregeld de mooiste combinaties en slagzetten. De partij, waarbij wit of zwart zich aan de vleugels, vooral aan den korten vleugel, laat opsluiten, leveren zeer veel mooie slag- zetten, die wij bier voor onze lezers willen behandelen. buitenland' te weren, heeft zij de bekende merken in gevoerd. En bovendien is zij er blijkens het in Brussel tentoongestelde op uit den buitenlander duidelijk te maken hoeveel onze voedingsmiddelen-industrie en .-handel in het algemeen beteekent en hoeveel er in ons land gedaan wordt om de goede kwaliteit der waar te bevorderen, om b.v. onzen veestapel goed te houden. Van regeeringswege kan men voor het oogenblik moeielijk meer verwachten. Zeker, het ware gewenseht geweest, dat Nederland in Brussel wat het wezen on zer tentoonstelling aangaat even. schitterend voor den dag ware gekomen als wat het uiterlijk aangaat. De Tweede Kamer heeft bij de behandeling van het sub sidie voor deze zaak de waarheid, dat reclame op den duur alleen helpt als zij royaial en buitengewoon flink wordt aangepakt, wel wat uit het oog- verloren. En misschien is op de r-egeerings-uitstallhigen, speciaal wat de Rot-terdamsche serum inrichting betreft, de aanmerking te maken, dat zij het trekken van de con clusie „dus het Nederlandsche vleescb zal wel het beste zijn" wat al te veel overlaat aan een publiek dat gewend is zulke conclusies als gesneden koek voor zich te krijgen. Maar over het geheel bewijst de re geering- tegenwoordig wel, dat zij hier in die goede richting wil werken. Ook zijn er wel staaltjes van goede particuliere reclame uit Holland. Doch wat hier toch nog heel erg gemist wordt den lezer van de Brusselsche brieven in dit blad zal dit niet verbazen is een directe, onomwonden, duidelij ke en inslaande reclame voor de Nederlandsche voe dingsmiddelen in het algemeen. Wij weten, dat in veel opzichten de Nederlandsche voedingsmiddelenindustrie en -handel uitstekende waar kan leveren, beter dan wij vaak in het buitenland aantreffen. Doch het buitenland) weet dat nog niet voldoende. Kunnen wij het buitenland duidelijk ma ken dat Nederlandsche waar de allerbeste waar is, dan breiden wij daardoor niet alleen) ons afzetgebied uit, doch wij scheppen ook een renommee voor onze Neder landsche waren, die ons in staat, zal stellen hoog-er prijzen te vragen. Het is natuurlijk niet mogelijk de waarde van een cventueele uitbreiding ondier cijfers te brengen, gelijk het onmogelijk is te rekenenRenommee Is x waard van wat wij tegenwoordig aan het buitenland aan voe dingsmiddelen leveren. Slagen wij er dus in die re nommee te krijgen, dan hebben wij daarvoor niet te veel betaald, indien wij daarvoor x van de geheele waarde van onzen uitvoer besteden. Maar dat, is wel zeker, dat Nederland een zeer slecht koopman zou zijn indien hij niet bereid ware een zeer groote som gelds uit te geven ten einde die renommee te krijgen. Welnu wij gelooven niet alleen, dat het mogelijk en wenschelijk is zekere maatregelen te nemen, ten einde die renommee in belangrijke, mate te verlioogen, doch wij hebben ook het vaste vertrouwen, dat men die Zij zijn een studie overwaard en kunnen misschien dikwijls voordeel opleveren. Men zette de aanvangspositie op 't bord en spelc de volgende zetten: 1. 33—28 1. 16—21 2. 31—26 2. 11—16 3. 36—31 3. 7—11 4. 41—36 4. 18—23 5. 31—27 5. 12—18. 6. 36—31 6. 20—25 7. 38—33 7. 1420? Deze laatste zet van zwart geeft aan wit gelegen heid twee schijven te winnen door 2822, 26 17, 34—30, 40—29, 32 25, 39 30. Had' zwart als 6e of 7e zet gespeeldi 71, dan had wit een eenvoudige damzet gemaakt, door 2822, 26 17, 34—29 of 34—30, 40 29 en 32 1. Hoe uitstekend het is deze soort van slagzetten te kennen, moge blijken uit den volgendén) stand', voorge komen in een partij tusschen Leclercq en Risso. Zw. 2, 3, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24. Mr. 26, 27, 28, 31 tot 37, 39, 43, 44, 48, 49. In dezen stand1 speelde wit als volgt: 1.28—22 1.17:28 2. 26 17 2. 11 22 3. 34—29 3. 23 29 4. 32 12 4. 8 17 5. 27 40eii wit wint 4 schijven. In onze volgende rubriek zullen wij deze belangrij ke studie voortzetten. Als probleem geven wij een zeer mooi vraagstuk van Bourquin door vele mooie problemen reeds bij onze lezers welbekend. Bovendien geven wij ter oplossing oen zeer aardig eindspel. maatregelen zal kunnen nemen, zonder dat liet een cent kost, ja, zoo, dat de maatregel zelf al een goede onderneming zal zijn. In een volgend artikel komen wij daarop terug. (Wordt vervolgd). TÜÏNPARTIJ OP HET LOO. De tuiupnrtij, die gisteren) van 2V2 tot 4% op het Loo zou worden gegeven, kon wegens den onophouden de n regen, die dezen morgen viel, niet döorgalan. Daar om werden do talrijke genoodigden, militaire en bur gerlijke autoriteiten, in het Paleis ontvangen in de benedenzaal. De genoodigden waren van allerwege aangekomen per spoor, auto, eigen equipage of huurrijtuig. De stroom van allerlei vervoermiddelen deed meermalen een opstopping int de meer dan 800 M. lange Paleis laan ontstaan. Tijdens een dier momenten reeds prinses Juliana, vergezeld van hofdame en juffrouw Marting, tegen den stroom van rijtuigen in de Paleislaan af en werd luide toegejuicht. Niet alle genoodigden konden do.or het veroorzaakte oponthoud bijtijds het cour oprijden. De laatste auto kwam 2.40 binnen. Op het cour was een linnen tent opgeslagen', waarbinnen de stafmuziek van het 8e regiment speelde. GIFT VAN DE KONINGIN. H.M. de Koningin beeft door tusschenkomst van Haar particulieren secretaris, als blijk van Hare be langstelling in den groei en het streven van het Centraal Genootschap van Kinderherstellings- en Vacantiekolonies en tot een bijdrage in de ontbre kende gelden voor het op 28 Juli e.k. te openen nieuwe koloniehuis, aan den voorzitter, dr. A. Stiklcel een bedrag van tweehonderd en vijftig gulden doen toekomen. PRINS HENDRIK NAAR BRUSSEL. Reuter seint uit Brussel De ..Etoile Beige" verneemt, dat Prins Hendrik der Nederlanden in de eerste helft van Augustus de tentoonstelling zal bezoeken. Dit bezoek zal echter geen officieel karakter dragen. VREDESPALEIS. Daartoe door het bestuur der Carnegiestichtijig uit- genoodigd, zullen de leden en secretarissen van het scheidsgerecht en de agenten en raadsleden van Enge land en de Vereenigde Staten in de arbitrage betref fende de Noord-Atlantische kustvisscherijen Woensdag 27 Juli a.s. des namiddags half drie een bezoek bren gen aan het in aanbouw zijnd Vredespaleis. Probleem no. 88 van J. Bourquin. Zw. 2, 4, 8, 9, 14, 16 tot; 20, 23, 24, 26, 35. W. 25, 28, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 41 tot 45, 49, 50. Eindspel no. 11. Zwart 1 dam op G. 1 schijf op 11. Wit 2 dammen op 1 en 25. 1 schijf op 50. Opl. van beiden voor of op 28 Juli e. k. bureau v. d. blad. Correspondentie. II. K. en S. te A. 2e epl. van no. 87 is niet voldoende. Voor 't slaan der dam de volgende regelen: Mag niet tweemaal over 'I zelfde stuk e.n niet de stukken onder 't slaan weg nemen. Voor verdere inl. steeds bereid. M T DDENST ANDSCONGRES. (Vervolg). Na de pauze lichtte gisteren de heer ITerdes nog kot-lelijk zijn: conclusie toe, die reeds belichaamd1 zijn in de gistermorgen aangenomen! motie, weshalve ze niet afzonderlijk in stemming komen. De motie-Van den Berg- inzake het verbod van han deldrijven. van ambtenaren wordt «enigszins- gewij zigd en daarna bij acclamatie goedgekeurd. De voorzitter deelt mede, dat de commissaris dei- Koningin, jhr. van Uittors, hem dien morgen had me degedeeld, dat hij een onderzoek zal doen instellen naar de feiten in het pra e advies -11 erdes genoemd. Voorts doelt de voorzitter nog mede, dat een lid dei- Tweede Kamer hem heeft gezegd, in de Kamer een interpellatie over de on-gewensehte concurrentie van ambtenaren te zullen houden. (Applaus.) Hierna kwam in bespreking: Vervalsehing van Handelswaren. Dr. G. L. Voerman, te Leiden, die over dit punt prae-advies heeft uitgebracht, komt daarin tot de vol ronde conclusies: Met het oog op do volksgezondheid, die door de ver valsehing van levensmiddelen op tweeërlei wijze wordt bedreigd, behoort en het schijnt, dat tegenspraak hier vrijwel is uitgesloten de overheid zoo spoedig mogelijk hare reeds te lang -verwaarloosde plicht te doen en eene organisatie in het leven te roepen, die controle op eet- en dr i nikwa renu i toef en t 11t Kijk zal dus het toe-zicht op eet- en drinkwaren in handen moeten nemen. Daarom zal er niet sterk behoeven te worden gecentraliseerd. Bij eene groote mate van zelfstandigheid! der afzonderlijke diensten zal met plaatselijke toestanden) voldoende rekening- kunnen worden gehouden. Behalve in de zeer groote steden, waar één dienst een groot gebied (in casu veel winkels) zal moeten be strijden, zal één rijkskeuringsdienst z. i. niet over een veel grooter gebied dan overeenkomt met 200.000 in woners zijn toezicht moeten uitoefenen. In totaal zou den er dan ongeveer 25 a. 30 laboratoria moeten wor den gesticht (of vani de gemeenten, die nu reeds een keuringsdienst hebben, moeten worden! overgenomen). De jaar! ijlcsche onkosten zouden ongeveer 300.000 bedragen, indien, wat veilig kan, de kosten van één dienst op 10.000 per jaar worden geraamd. De heer van Raalte heeft zijn pi'ae-advies vergezeld doen gaan van een proeve van wet, houdende bepalin gen ter bestrijding van de vervalsehing- van waren. De heer J. Das te Utrecht behandelde in zijn prae- advies de kwestie der vervalsehing van levensmidde len, voor zoover zij rechtstreeks- of -zijdelings met zijn beroep van grutter en molen-aar verband houden. Hij geeft een) aantal typische staaltjes van vermengingen. De heer Boerhout (Banketbakkersvereenig'ing) juichte het praeadvies van dr. van Raalte toe en zet de wenschelijkheid van een codex alimentarius nader uiteen, ter voorkoming van knoeierijen met ongeoor loofde surrogaten. Na den codex kome er een wet tot bestrijding- van knoeierijen) met levens-middelen. De heer Gorter (Molenaars-bondl) was van meening-, dat vervalsehing van levensmiddelen meer moet wor den beschouwd als een onrechtmatige daad tegenover den consument dan tegenover den concurrent. Hij zet uiteen, dat men steeds scherp en oordeelkundig moet oordeelen om tot de kennis van vervalsehing te komen. Eene goede maatregel zou het zijn, de handelaars te verplichten de samenstelling- van de grondstoffen te vermelden. Een rijkskeuringsdienst qp de handelswa ren acht spreker noodzakelijk. De heer Tersteege (Almeloscbe Handelsvereeniging) wees op d,e concurrentie-misbruiken bij de bereiding en den verkoo-p van vleeschwaren. Het bereide vleesch zou naar spreker's meening bij invoer, moeten worden gestempeld. De heer Ilaks Slagershond) herhaalde ter beteuge ling- van het kwaad door den vorigen spreker gesigna leerd de wenschelijkheid van de instelling van een rijkskeur op vleeschwaren. De heer De Vries (Alg\ Amsterdamsehe Winkeliers- vereeniging) bespreekt de misbruiken in de textiel branche. De. heer Citroen van dezelfde vereeniging, zette de noodzakelijkheid en het nut van een rijkskeur, met een beroep op de bestaande op goud en zilver nader uit een. Door dien keur is de winkelier verzekerd, dat lnj van den fabrikant goede handelswaren krijgt. Dr. G. L. Voerman, Leiden, betoogde, dat tot. bet tegengaan van vervalschingen- en bedrog, als bij de- draadlengte op garenklossen ïroodig is een betere vak opleiding van den winkelier terwijl het publiek beter in- et controleeren wat 't koopt. Vervolgens- besprak bij de invoering van een bedrijfscöntrole en zuiver- heidscontracten. Dr. A. van Raalte, Dordrecht, sloot zich hierbij aan. ertl-er zeide spr. dat naast een wettelijke regeling ter Bestrijding' van de vervalsehing van levensmiddelen -een codex alimentarius noodig- is. De lieer J. Das üzn., Utrecht, wees nog eens op de vervalsehing van grutterswaren door vermenging, waardoor zelfs de eerlijke handelaar gedwongen wordt om to knoeien. De heer O. R. Barends, Arnhem, bepleitte de preci- seering van maat, gewicht, hoeveelheid, enz. va.11 ver schillende artikelen, en drong aan op het door hem voorgestelde wetsartikel. Door het Bondsbestuur werd als samenvatting der praea-dvlezen en besprekingen de volgende conclusie voorgesteld: „liet congres besluit bij de regeering aan te drin gen op het indienen van een wettelijke regeling van aanduiding van handelswaren (codex) en daarmede in verband de inrichting van de uoodig-e keurings diensten.''

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1