iris?- BUITENLAND. S T A I) 8 N E V WS BRANDFRENTJES EN DE NEDERLANDSCHE DOUANE. Deze conclusie werd met algemeene stemmen aan genomen. Vervolgens werd aangenomen de conclusie van den heer Barends om bij d;a wet verplicht te stellen, dat op de handelswaren maat, gewicht en hoeveelheid worden aangegeven, te vermelden in) de Nederlandsche maat gewicht. De voorzitter bracht hulde aan den' heer mr. P. J. M. Aalberse, die twaalf en een half jaar geleden pro moveerde op een proefschrift, betreffende oneerlijke concurrentie, mr. J. C. A. Everwijn, de vertegenwoor diger van den minister van Landbouw, Nijverheid en Handel verklaarde dat het wetsontwerp tot aandui ding van handelswaren op het oogenblik in bewerking is, roemde de samenwerking van den Middenstands bond met de Maatschappij van Nijverheid eni deelde mede, dat 's avonds in de Staatscourant het kon. be sluit. zou verschijnen, waarbij benoemd wordt de eerste nijverheidsconsulent, de heer Kist, ingenieur te 's-Gra- venhage. (Langdurig applaus). Na de rondvraag werd met de gebruikelijke plicht plegingen de vergadering gesloten. Gemengd nieuw». IHT HOORN. Op de in September' alhier te houdenLandbouwten toonstelling zal door het comité tot oprichting van een Electrische Centrale voor Hoorn, Enkhuizen en De Streek, een demonstratie worden gehouden over de toepassingen der electriciteit op 't gebied van den Landbouw. - Door hst bestuur van de Ver. (tot Ontwikkeling van den Landbouw in Hollands Noorderkwartier is besloten aan 14 van de 16 meisjes, die in Meij.l. het diploma voor goed melken behaalden, een premie van f 25 uit te reiken. UIT KOEDIJK. De telling betreffende het grondgebruik en den veestapel 1010 in deze gemeente had het volgende re sulfaateigen land in gebruik 345.72 H. A., gepacht land in gebruik 494.901/2 H.A., paarden 51, runderen 425, scha,pen 482, bokken en geiten 82, varkens 159, kippen 1849. UIT LIMMEN. De Raad dezer gemeente vergaderde gisteren morgen in voltallige zitting. Na opening der vergadering en vaststelling der no tulen van de voor voorgaande vergadering werd mede gedeeld dat Gedeputeerde Staten goedkeurden de kas- geldleening van f 1500 en de overige comptabiliteits- besluiten in de vorige vergaderingen genomen; dat het proces-verbaal der laatst gehouden kasverificatie aangaf een saldo in kas van f 11843.255. Deze mededeelingen werden voor kennisgeving aan genomen. Aan de orde werd gesteldde verordening op de kadegelden, in verband met een voorgenomen wijzi ging der gemeentewet in zake de inning van een zekere in die missive genoemde categorie van belastingen. De voorzitter deelde mode, dat de borgtocht van den gemeente-ontvanger hier niet behoefde te worden verhoogd, en deed daarna voorlezing van een concept besluit, betreffende de -inning der kade-gelden door den gemeente-bode qq sub gemeente-ontvanger. Namens B. en W. stelde de voorzitter voor Ged. Staten voor te stellen van den sub-ontvanger en ge meente-secretaris geen zekerheidsstelling te verlangen met het oog op het geringe bedrag der door hen te heffen sommen. Het voorstel van B. en W. werd daarna zonder be spreking en stemming aangenomen. Omtrent de aanvulling der politieverordening inzake het rijden met het oog op het betere onderhoud der wegen deelde de Voorzitter mede, dat door B. en W. was ontworpen een concept-besluit o.m. luidende dat B. en W. hij invallenden dooi het mestrijden in de Gemeente op de wegen kunnen verbieden door het aanbrengen van borden bij het begin on het einde van de aangewezen wegen. Vanaf 1 Maart 1911 zullen de vrachtwagens waar onder te verstaan wagens beladen met meer dan 750 K.G. lading, voorzien moeten zijn van vellingen welke minstens 8 c.M. breed moeten zijn. De Voorzitter wees er op dat deze bepaling alleen voorgesteld wordt in 't belang der wegen waaraan de Gemeente nu duizenden heeft besteed. De heer Vis achtte de breedte der vellingen te groot en de vracht te licht. De Voorzitter wees op h,et vele geld aan de wegen besteed. De heer Vis maakte van zijn bemerking geen voorstel, zoodat het voorstel van B. en W. zonder stemming werd aangenomen. Verder houdt het concept in de bepaling dat niet halfslag mag gereden worden op straten waarin een paardenpad ligt. Ook dit artikel werd zonder bespre king aangenomen. De Gemeentebode Annaert verzocht verhooging zijner jaarwedde, hetzij als veldwachter, hetzij als bode, daarbij bij eventueele benoeming tot rijksveldwach ter, waartoe hij solliciteert, deze zou aannemen. Gaarne wilde hij hier blijven, en wil zich bij con tract verbinden bij verhooging zijner jaarwedde met f 100 om niet meer te solliciteeren. De Voorzitter lichtte dit adres toe waaruit bleek dat adressant genoot f 485 met vrije woning en uni form en bevestigde de verklaring dat adressant sol liciteert en veel kans heeft benoemd te worden tot rijksveldwachter. Dit punt zal aangehouden worden bij de straks vol gende geheime zitting. Voor de periodieke aftreding der Heeren Breedveld en Vis als zetters werden geplaatst op de voordvacht als no. 1 de Heeren C. Vis en T. Valkering, als no. 2 de heeren J. P. Kuijs en J. Dekker. De Heer Breedveld had verzocht niet meer in aan merking te komen. In verband met een ingekomen schrijven van Ge deputeerde Staten, betreffende het maximum vergun ningen werd de bespreking dezer missive aan de orde gesteld. De voorzitter zeide dat op de 1428 inwoners 5 ver gunningen zijn, wordt de bevolking 1500 inwoners, dan kan er weer een vergunning hij komen. Persoonlijk zou de voorzitter niet voor vermeerdering zijn en het genoeg achten dat in iedere wijk een ver gunning is, doch zou er niet tegen zijn, daar iemand uit de Limmerbuurt als no. 1 op de lijst op 13 komt te staan wegens vertrek van den heer Vlugt, deze de ver gunning zou krijgen en de Limmerbuurt daardoor ook een locaal met vergunning zou hekomen, wat den frau- duleuzen verkoop beslist zou verminderen. Burgemeester en Wethouders stellen voor het te laten zooals het is en geen maxium te bepalen. De Heer Kooy vindt 5 vergunningen genoeg en zou het maxium willen verlagen. De Voorzitter zeide dat in de volgende vergadering een voorstel zal komen tot het vaststellen der wijken met het daarin toegestane getal vergunningen en dat daaruit zal blijken dat in de verschillende wijken de toestand kan blijven zooals deze thans is en dat alleen in de Limmerbuurt en Westerweg een vergunning er bij kan komen. De vergadering vereenigde zich met dit voorstel, waarna dit punt werd aangehouden. Tot lid van het Burgerlijk Armbestuur ter vervan ging van den heer A. de Groot, overleden, werd be noemd de heer W. Kooij, met hem stond op de voor- dracht de heer C. van Twuijver. Het Burgerlijk Arm bestuur berichtte hij de indiening van deze voordracht dat hiermede aan de wensch der burgerij zal wor.den voldaan om in het Burgerlijk Armbestuur de verschil lende godsdiensten te doen vertegenwoordigen. Burgemeester en Wethouders boden den raad de gemeente-rekening aan over 1909, deze gaf aan in ontvangsten f 12797,345 en in uitgaven f 12498,01, batig saldo f 299.33s. Tot leden der Commissie van onderzoek werden be noemd de Heeren Kooij, Pepping en Valkering. Omtrent de brandverzekering van het nieuwe Ge meentehuis zeide de Voorzitter dat verschillende aan vragen waren ingekomen, ook van ingezetenen der Gemeente. Om zoo onpartijdig mogelijk te blijven stelde hij persoonlijk voor de verzekei'ing te laten waar zij is van het oude raadhuis, n.l. bij den Heer Res te Cas- tricum. Geinformeerd zal worden hoe de verschillende pre- miën zijn waarom dit punt tot een volgende verga dering wordt aangehouden. De heer Kleef klaagde over den vuilen toestand van het kerkepad. De voorzitter zeide zoo veel mogelijk voorziening en reiniging toe. De heer Kuijs vroeg verbetering van den water af voer bij de R. C. Kerk, De voorzitter beloofde deze aangelegenheid met dp heeren Wethouders te bespreken, zoo mogelijk afdoen.- de te verbeteren, De openbare vergadering werd hierna gesloten, waarna in de daarop gevolgde gehei me zitting met eenparige stemmen is ingewilligd het verzoek van den veldwachter P. B. Annaert, om zijne wedde als bode-schrijver te bepalen op 10.0 's jaars, zulks met ingang van 1 Januari 1911, (mits zich ver bindende tot 1 Juli 1913 in functie te blijven), terwijl de huurwaarde zijner vrije woning en tuin bepaald werd op 100 's jaars. Aan 6 personen werd ppjjjieffing van den aanslag- in den progressieven' hoofd,elijken pmglag over 1910 verleend, wegen® overlijden of vertrek naar elder$. Op de 4 reclames zakp yan dep aanslag in dep progressieven hoofdelijkep omslag' oypr 1910 werd met eenparige stenSmenJ afwijzend beschikt, pp éénp pa, waarbij de aanslag werd bepaald! op 0.80, Nadat deze beslissingen in) het openhaar waren me degedeeld, werd de vergadering gesloten. hij veel pijn lijdt, bestaat ér Voor het oogenblik echter geen gevaar voor zijn leven. Dat ook nog een derde zou verwond zijn-, zooals oorspronkelijk werd! medege deeld, is onjuist. Dit zou oüder gegeven omstandighe den ook niet mogelijk zijn gêWeest, aangezien Geldof en Lock alleen in) het gebouwtje waren. Lock was met het werk bezig terwijl Geldof stond toe te kijken Het gebouwtje zelf is gedeeltelijk vernield. Een1 be gin van brand kon nog bijtijds worden gebluscht. De ruiten in het gebouwtje zijn alle* gesprongen. H1I mi m*~ r TrTirt—fc VOOR DE STELLING VAN AMSTERDAM. Door de verveners, de heeren Van Breémen te Haar lem, zijn dezer dagen aan het ministerie van Oorlog- afgeleverd twee millioen geperste turven, uit de veen derij te Ilpendam, ten behoeve van de stelling' Amster dam. De tpi-yen worden niet verbruikt, doch aan d'e Hem- brug opgeslagen ep bewaard' om tp diepen in tijd' van nood, UIT GRAFTDUK, In een Woensdagavond te West-Graftdijk gehouden kerkeraadsvergadering is tot predikant bij de Ned, Herv. gemeenten van West- en Oost-Graftdijk beroe pen de lieer I). van der Most van Spijk, candidaat te Haarlem. UIT St. MAARTENSBRUG. De heer P. Ruiter alhier slaagde te Arnhem voor de hoofdacte. Naar men ons meldt zullen de aardige en algemeen bekende reclame van Beecham misschien spoedig niet meer verkrijgbaar zijn. De Douane-ambtenaren aan den Hoek van Holland! leggen zooveel moeielijkheden in den weg, dat de toezending uit Engeland en dien tengevolge de gratis uitreiking- in ons land vermoede lijk gestaakt zal moeten worden. PREDIKBEURTEN. 24 Juli 1910. Ilery. Gfim. fe Opdorp, 10 uur, geep diepst, Herv. Gem, te Egmopdbipnep, 9i/2 pur, ds. H W. Bosch, Herv. Gem, te Stompetoren, 9'/2 uur, Ds, Werper, Herv. Gem. te de Rijp, 10 uur, Ds. Kater. Doopsgez. Gem., 10 uur, geen dienst. Herv. Gem. te Bergen, 's morg. 10 u. Ds. Cannegieter. Herv. Gem. te Oterleek, 9'/2 uur, geen dienst wegens vacature te Schermerborn. toe.De inboedel is verzegeld, de toegang wordt BUENoIaYRES^1?2!^ m ARGENTINIë. AVRES, 21 Juin In de plechtige veree nigde zitting van Kamer en Senaat werd de stemming voor de vacature van president der RepuWi^ de 300 ?Z 8 W svkozen verklaard met 264 van de 300 stemmen; tot vice-president werd gekozen de OTT\W\ KVr CANADA GEëlNÏlIGD. is tot still I u l- volkomen overeenstemming istot stand gekomen tussehen de. directie der Canadi an Pacific spoorwegmaatschappij on haar geëmnlov- eerden, betreffende de treinregeling. De spoorwegamb- teuaren kregen 90 percent van hun eisehen ingewil- BETOlKIJfft. Onderstaande persoon wordt verzocht zich ten spoe digste aan te melden ter gemeente-secretarie (afdee- ling bevolking): CAREL E. A. WILLEBRANDS ge komen van Nijmegen. Alkmaar, 22 Juli 1910. Burgerlijke Stand. ONDERTROUWD 21 Juli. Jan Scliptï èp Aaltje de Groot. - Pieter -pupr alhier en Mijntje Warmenhoven te YYijK. aan Igee eït Duin. Hendrik Lodder alhier en Janpetje van der Kroef te A'dam. te Koog a/d Zaan en Cornelia Elisabeth Eecep alhier. Hendrikus Her manns Sander en Antje Kleverlaan. Leen- dort Christiaan Biskanter en Maartje Wijtman. Willem Wit en Dorothea Zijdewind. -Bas- tiaan Carel van Veen en Petronella Susanna Henze. OVERLEDEN 21 Juli. Maria Magdalena Gerardina Annokkee, vrouw van Johannis de Bruin, 47 jaar. UIT HEILOO, Op de Algemeene Synode der Ned. Herv. kerk, wel ke. in den Haag wordt gehouden, is dr. D. Eilerts de Haan benoemd tot vice-president. DE GEHUWDE ONDERWIJZERES, De gemeenteraad' van Weesp heeft gisteren het lig sluit genomen, dat, wanneer in de toekomst eep der onderwijzeressen van een der openbare scholen in de gemeente in het huwelijk treedt, B. ea W. daarin aan leiding behooren te vinden haar voor ontslag' voor dragen, ingaande 2 maanden na den len van de maand, waarin het huwelijk is voltrokken. KANTONRECHTER TE MEDEMBLIK. Bij Kon. besluit is benoemd tot kantonrechter te Medemblik, mr. J. H. Roessingh, thans griffier bij den Raad van Beroep (Ongevallenverzekering) te Hoogeveen, tevens kantonrechter plaatsvervanger, ad vocaat en procureur aldaar, met gelijktijdige toeken ning van eervol ontslag uit zijn betrekking van kan tonrechter plaatsvervanger in het kanton Hoogeveen. EEN DRIJVENDE KERK, Omtrent het plan van het Leger dos Heils te Gro ningen, om een drijvende kerk in' te richten, meldt men, dat het vaartuig ingericht wordt voor het werk te water, speciaal voor de schippers in de noordelijke provincies. Het doel is tevens, om een gelegenheid te bieden aan de grootere schipperskinderen, om hun avonden nuttig' en aangenaam te besteden. Daartoe is de laadruimte ingericht als vergaderlokaal en het achterste gedeelte van het. vaartuig als woonplaats voor den opvarenden officier met gezin. GEBRUIK VAN WILDE FRAMBOZEN. Het gezin van M. V. d. Sleen, te Tiendeveen (bij Hoogeveen), is volgens geneeskundig onderzoek niet door vergiftiging ongesteld) geworden, doch is door 'gebruik van te veel wilde frambozen uit de bossehen ernstig ziek geworden, terwijl het 8-jarig zoontje is overleden. De overige leden van 't gezin zijn herstel lende. KLACHTEN OVER HYACINTHEN. De laatste jaren kwamen vooral uft het buitenland ernstige klachten over de hyacinthen, zoodat de cul tuur gevaar loopt. Naar aanleiding daarvan heeft de Bond van Bloem bollenhandelaars aan de kweekers medegedeeld, dat in de toekomst meer dan) tot dusver geschiedde, controle zal worden uitgeoefend) öf en door welke kweekers de bloembollen aan de exporteurs droog geleverd worden, dus niet na levering te veel aan krimpen onderhevig zijn. De bloembollen dienen dus na het rooien niet nat en koud, maar behoorlijk warm en droog gebor gen te worden. (JJ, Qt.) OPLICHTING VAN EFFECTEN. Na twee dagen onderzoek is het den inspecteur van politie te Purmerend gelukt, deni dader op te sporen, die, als deftig heer gekleed, te Beemster onder valsche voorwendsels en listige kunstgrepen een aldaar wonen den landman heeft bewogen tot afgifte van eenige ef fecten. De aangehoudene is genaamd) Jan Dam, ge boren te Terwispel, yroeger wonende te Utrecht en het laatst in de gemeente Opsterland. ONGELUK ARTILLERIE-INRICHTING HEM- BRUG. Gistermorgen had aan de artillerie-inrichting aan de Hembrug een droevig ongeluk plaats dat aan een 19-jarig jongmaatje het leven kostte, terwijl een twee de zulke ernstige verwondingen bekwam, dat zijn op neming in het militair hospitaal te Amsterdam nood zakelijk was. De overledene is de 19-jarige Pieter Geldof, wonen de in de Menschikoffstraat t,e Zaandam; de tweede, de 31-jarige Hendrik Lock, vuurwerker, is uit Amster dam. Samen waren ze in een afzonderlijk gebouwtje bezig met het verwerken van ontplofbare stoffen, toen plot seling door onbekende oorzaak een flesch ontplofte met het gevolg dat Geldof door een scherf, die diep in het linkerbeen drong zoodanig werd verwond, dat de dood door verbloeding binnen zeer korten tijd' intrad. Lock werd aangetroffen met ernstige brandwonden an armen en beenen, die geheel zwart zagen. Hoewel KOR'j'E DER 1011 TEN'. In de ringvaart te Rijpepoldei' ijj yen]lonken de 20-jarige dienstbode E. de Waal. Bij het, boenen aan de walstoep is zij uitgegleden, - Een zware iepeboom te Naardep van ruim 2 M. öfisfjekj knapte door den heyigep Z.W. wind (er hoogte yap 5 11yap dep grond af. Het gevaarte kwam terecht op een huis, waarvan het dak geheel yer- bryzeld ep ipeengedrukt werd, terwijl de dradep vap de electrische verlichting vernield werden, - De schpitepvaarder H. P. te Oostwold (O,), die zich aan verduistering heeft schuldig gemaakt, naar vermoed wordt tot een bedrag van ongeveer 4000 gulden, is nog niet terecht. P. is gehuwd en heeft vier kinderen. Gisternacht is hij den heer D. van Dam te Aailandeiveen ingebroken, waarbij o.a. drie gouden tientjes, twee gouden ringen en een gcuden ketting werden ontvreemd. De dader is aangehouden. In de Parklaan te Rotterdam was gisteravond een 18-jarige kantoorbediende A. C. genaamd, zich zoo langdurig aan het oefenen in de athletieksport, (o( h(j beyvpsteloos neerviel. Naar het ziekenhuis yervoerd, bleek hij bij aankomst overleden. in ds Dfsderik Hendrikstfaat te Amsterdam viel gisteravond, door een rukwind, de 'yyeclu'vye L., oud 76 jaar, omver, met het gevolg, dat haar lipker- djjbeen brak. Twee matrozen kregen aan boord van een Duitsche stoomboot te Zaandam opder het theedrinken zoo'n hevige twist, dat een hunner den ander een kop heete thee m het gezicht wierp. De getroffene zal vermoedelijk geheel bjipd worden, 3* VOOR DE GEZ1NNEN-WETTSTEYN. Met de nog niet verantwoorde 2 van W. B. en de toegezegde kleeren van mevr. M., ontvingen we voor bovenstaande gezinnen totaal 65.95 benevens een groote hoeyeelheid! kleeding- en meubelstukken. De ge broeders Wettsteijn verzochten ons bun dank aan de hen grootendpels onbekende gevers oyer te brengen, .wat wij bij dezen doen, daarbij onze erkentelijkheid be tuigend aan die lezeressen en lezers, die aap onze op roeping gevolg hebben gegeyep en daardoor er toe hebben medegewerkt, dat de gezinnen, welke alles bij den brand verloren, in staat werden gesteld het nood zakelijkste te koopen, BENOEMD. - G RAVENHAGE, 22 Juli. Benoemd tot ontvan ger der registratie en domeinen te Alkmaar, de heer K. iersum, t'hans te Groningen. GESLAAGD. Te Amsterdam slaagde gisteren voor de hoofdacte de heer W. de Vries, alhier. HANDELSDAGSCHOOL. Tot de eerste klasse van bovenstaande instelling- werden toegelaten J. Akkerman, W. J. M. Bierman, J. Bregman, N. Bruin, M. Davidson, A. C. Dikstaal, A. S. Dumker, H. M. J. Good, H. H. E. Haytema, G. H. Hofmeester, W. de Jongh, H. C. Kooij, M. J. C. Le Clercq, P. W. Majoor, A. Meiboom, J. H. Ohlen, J. Rolff, C. M. Schouten, J. C. Weber, H. J. J. de Wit, D. de Wolff Peereboom, Afgewezen 4, terugge trokken 4. Bevorderd van de eerste naar de tweede klasse werden J. Blaauw. F. H. Bijl, P. de Geus, L. v. d. Hooff, H. Hooijer, J. van der Molen (voorwaardelijk), J. I. W. Ober, J. W. J. Pels, M. Schouten, P. F. Slot, W. Vennik, H. C. A. G. Wienker, A. B. Winkel, J. Th. de Wit. Niet bevorderd 3. HULP KEURMEESTER. Bij het te Amsterdam gehouden examen voor hulp keurmeester van vee en vleesch zijn alle 8 candidaten die hebben deelgenomen aan den cursus van rijkswege .a;lu het Gemeentelijk slachthuis alhier gehouden, ge slaagd. Het zijn de heeren A. Meijer, Amersfoort; J. A. Gi- haux, Amsterdam; J. L. de Vries, Amsterdam; II. Rienstra, Leeuwarden; O. Pronk, Amsterdam; D. van Bladeren, Nieuwer-Amstel; T. A. J. Schmidt, Am sterdam en. II. J. Langeler, Locheim. Laatste berichten. STATENVERKIEZING AMSTERDAM IV. AMSTERDAM, 22 Juli. Naar wij vernemen zullen de anti-revolutionairen bij de herstemming van de Staten in Amsterdam IV de eandidatuur ran Baron Roëll niet steunen, terwijl de sociaal-democraten be sloten zijn den candidaat der vrijzinnig-democraten Barnstein te steunen. PRINSES JULIANA. APELDOORN, 22 Juli. Prinses Juliana heeft heden voor het eerst in den Koninklijken tuin in het bijzijn harer Hofdame, los geloopen. INVAL SPEELHUIS. AMSTERDAM, 22 Juli. De Justitie deedl heden morgen een inval in een speelhuis o<p het Reinbrandt- plein. Reeds langen tijd bestond het vermoeden daar- j'RAN IvRlilK. De minister van Oorlog heeft last. gegeven, dat het 5e regiment genie zich gereed möet houden Voor het geval yanl een staking van het spoor wegpersoneel. Een afdeeling van het regiment werd reeds de bewaking yan verscheidene spoorwegtrajecten opgedragen in het departement Seine et Oise. Verschillende Parijsehe bladen berichten, dat da ar beiders, behoorende tot het syndicaat van het departe ment Gard de bijdragen van de leden verhoogen om voor dit geld revolvers te koopen'. Van een bezorgdheid bij het publiek is nog niets te merken, ENGELAND. De spoorwegstaking is van korten duur geweest. Hoewel zij zich sterk uitbreidde, is zij thans geëindigd. Het personeel heeft de voorwaarden van de maatschappijen aangenomen, in verband waar mede de werkzaamheden onmiddellijk moesten woi den hervat. Naar aanleiding van de wijziging in de kroninga, formule heeft men uitgerekend dat ip ]}e( Britscho rijk 560 godsdiensten tegen de?e formple zoudep kunnen pro testeeren, 115 afgevaardigden besloten tegen het wijzigings-pntwerp te stommen, in dien pit de formule piet de bepaling wegyalt, d.J de koning tot do staak- kerk behoort DUI1SCHLAND. Te Heidelberg heeft de vloot- vereeniging van Duitsche vrouwen vergaderd. Het bleek dat er 82.000 mark in kas was wat nog niet genoeg is voor een oorlogsschip, dat 40 millioen kost. Er werd voorgesteld een hospitaalschip te koopen, op dat zieke kolonisten niet voorherstel de verre reis naar het aderland behoefden te maken. De vergadering oordeelde echter, dat men onverzwakt naar een oor logsschip moest blijven streven en besloot krachtiger propaganda daarvoor te voeren. Met het lied „Deutschland, Deutsohland, iiber alles" werd! de bij eenkomst geslotpp, HONGARIJE. De minister-president heef't in de Kamer de regeeringspartij verdedigd tegen de aanval- len cler oppositie-partijen, welke, naar hij meende, een- voudig' behooren te erkennen, dat de openbare mee ning haar ontrouw werd, evenals de minister-president yelf bescheiden bekent, dat de overwinning van de re geeringspartij niet zoo zeer te danken is aan de geest drift voor haar programma, als aanl de ontevredenheid, welke het stelsel van de coalitie veroorzaakte. SPANJE. Het heet 'lat de Carlisten zes duizend geweren binnengesmokkeld! hebben. Ondanks de agi tatie van dien kant, blijft de minister-president den toestand' kalm aanzien en men gelooft ook niet dat de beweging der aanhangers van den pretendent iets zal baten, loch heeft de regeering voorzorgsmaatregelen genomen, het garnizoen van Gerona is versterkt, da leiders der beweging wordten bewaakt. PORTUGAL. De Portugeezen hebben op het eiland Colowan 44 zeeroovers gevangen genomen en 16 Chï- neezen uit hun handen bevrijd. Honderd manschap pen blijven er voorloopig. TURKIJE. In Albanië is de toestand ernstig. De tunnels en bruggen worden nauwlettend bewaakt. En kele treinen staan onder militair gelëide. GRIEKENLAND. Uit Korfoe wordt gemeld, dat een compagnie Grieksche reservisten) uit Kefalonia piet revolvers eni dolken gewapend, zich meester ge maakt heeft van een stoomboot en den kapitein heeft gedwongen hen naar het vaderland! terug te brengen. De prefect^ en de officieren, dié tegen de muitende soldaten wilden optreden, werden met den dood be dreigd. Gemengde mededeelingen. EEN MINISTER VERDACHT VAN SPION- NAGE! De Italiaansche minister van oorlog bevond zich piet een senator aan de Italiaansche grens. Op een plek, waar vestingwerken gebouwd worden, werd de minister aangehouden en niet weer losgelaten voordat hij voldoende bewezen had wie hij was. EEN MILLIOEN VERDUISTERD. E'en douane-beambte, die te Nieuw-York een milli oen dollars had verduisterd! is door Amerikaansche de tectives te Napels opgespoord en gearresteerd1. Hij had slechts een klein deel van de vermiste som, de rest be zit zijn vrouw, die naar Engeland) vertrokken is. ERNSTIG ONGELUK. Op het fort Montroe werden tien artilleristen ge dood en twee zwaar en vijf minder ernstig gewond, tengevolge van het springen van een kanon van de batterijen, welke bezig waren de vijandelijke vloot op de vlucht te drijven. MOND- EN KLAUWZEER. Minister Carrington deelde in het Engelsche Hooger- mede, dat onder het vee in de nabijheid van Rich mond in Yorkshire mond en klauwzeer is uitgebroken. BRAND. Te Bridgeton op Barbados heeft een zware brand gewoed, waarbij een Hollandsehe factorij werk Vernield

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2