w HARDDRAVERIJ Voor de Inmaak. Reijnvaan's Sigaren. Stadgezichten van Alkmaar L. Frankenberg, (LORJÉ's Goedkoops Boekhandsl). flollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij. OUOES. Ridderstraat, Alkmaar. \7% 25 geheel nieuwe opnamen. Gummi Capes (gewicht 5 ons). Gummi Regenjassen. Waterproof Capes. Waterproof Regenjassen. Oliepakken. Oliejassen (lange). Zuidwesters. Langestraat hoek Houttil Alkmaar. J* JDE GrOTTJO^OT iBOFLIIL*. M. KATER, MIENT 17. V* op Vrijdag 5 Augustus 1910, Kermis te ADVERTENTIES op Woensdag den 27 Juli 1910, C. DEUTEKOM. AMSINGH MESMAN, Sigarenmagazijn „Matanzas", Eenigst Adres voor Manilla-Import 4 cents. Winkeliers flink rabat. "TO® flink Jongiftensch P. G.y een jongnraensch9 Op de BINDERIJ van de N.V. v.h. Herms. COSTER ZOON kunnen een gevorderd leerling en een leerling geplaatst worden. GONO_ MAÏZENA r> -ö- Nieuw CELLOIDINPAPIE R. SOLIOPAPIER Papier au Citrate d argent. GASLICHTPAPIER. HAUFF UIUNIUMYEBSTE11KER. Prima KLEURFIXEEBBM). GROOTE KEUZE CARTONS. aan den Statiomweg vanaf het Stations-Koffiehuis van C. DEUTEKOM. INLEGKRUIDEN, AZIJN, AZIJNESSENCE, FLESSCHENLAK, KURKEN, PERKAMENTPAPIER, Langestraat 59, hoek Hoogstraat W. SWAGER, V I JEm x>. Onze sorteeriüg bestaat thans uit verschillende stadgezichten. Wij ontvingen heden weder is De Beste. HET UITMUNTENDE VOEDSEL VOOR KINDEREN, ZWAKKEN EN GEZONDEN EEN DUEL. Te Tarnopol is geduelleerd tusschén eeu ritmeester en een reserveluitenant. De oorzaak moet een zuster van den ritmeester, een jonge, mooie verschijning uit de hooge aristocratie, hebben gevormd. De ritmeester werd gedood, zijn zuster moet na het duel met den luitenant zijn vertrokken, maar zioh onderweg vergif tigd hebben. WAT ZE IN PARIJS ETEN. ïei- aanvulling van wat we gisteren opnamen, ont- le-enen we het volgende aan de Arnh. Ct. van gister avond, die het bewerkte naar een boekje van Aurielien Scholl. Te Parijs eet men geschilderde biefstuk, evenals ge schilderde eierkoeken, schapenbouten enz. Ziehier, hoe dat schildteren in zijn werk ging Men houdt er te Parijs veel van om vleesch en visch op een rooster tusschen vuren van houtskool te bra den. Nu is het echter moeilijk, om zulk een laag houtskolen te hebben, dat men tegelijkertijd biefstuk, eieren, ribbetjes en visch kan roosteren. Wat wordt er nu gedaan? De „kunstenaar-schilder" neemt eene bruine verf, smeert daar den rooster mee in, waarop het vleesch of de visch geleg.di wordt en drukt daarna krachtig de twee voorwerpen tegen elkaar aan; ver volgens gaat de eetwaar den oven in. Wanneer het vleesch gaar is, worden de verflijnen met een penseel nog wat aangezwart en daarna komt de biefstuk op tafel en draagt de onmiskenbare spo ren van op den rooster gebraden te zijn. Wat de omelette betreft, daarmede wordt anders omgesprongen. Terwijl men vroeger vier eieren noo dig had voor een eierkoek, neemt men nu slechts één eierdoor en het wit van vier eieren. De andere dooi ers worden bewaard, om room en allerlei sausjes te maken. Maar om nu tot de omelette terug te keeren, het wit wordt door eene onschadelijke verfstof geel ge kleurd; daarna bestrijkt de schilder den buitenkant met oker; een koksjongen schroeit er even met een warm ijzer over heen, wat de kleur nog verhoogt en klaar is Kees, ge hebt eene heerlijke omelette' vóór u. Voor liet volgende geven we den heer Aurelien Scholl zelf het woord1: „Onlangs heb ik een schapenbout zien verven en die operatie heeft mij bijzonder geïnteresseerd. Er mo-est namelijk een schapenbout van gemaakt worden, die aan het spit was gebraden. Na hem met het spit doorstoken te hebben', dat hij er terstond weer uittrok, nam de kok den schapenbout en gaf dien over met de woorden „klaar voor het schilderen". De schilder heeft een vijftiental potjes met verf voor zich; in ieder is een penseel; daarnaast liggen eenig-e harde kwasten. De kunstenaar bekeek een oogenblik den schapen bout, dien men hem bracht; hij streek met da hand over het voorhoofd, daarna; stipte hij zijn penseel in een potje, dat tot opschrift droeg: „Bruin gebraden" en schilderde eenige gedeelten donkerbruin op het «tuk vleesch, dat zoo uit den oven kwam. Hierop nam hij een kwastje en strooide op de breede kanten fijne borreltjes verkoold vleesch, waardoor de schapenbout lekker croquant moest worden. Met een penseel, gedoopt in eene kleur, die' „versch ■bloed" nabootste, schilderde hij hiér en daar kleine openingetjes, waardoor de jus in! breede stralen naar beneden liep. De koksjongen goot toen een paar le pels vleeschnat over den schotel evenals een weinig ■béetwortelsap en door middel van een klein spuitje met drie gaatjes besproeide hij toen alles met een wei nig kokend vet. Daarna werd de schapenbout, „zóó van het spit" pene familie voorgezet." Ternauwernood was deze operatie geëindigd of de ■heer Scholl -had! éen nieuwe ervaring. Door de spreek huis kwam de bestelling: „Vier ortolanen, vier!" De opperkok riep: „Ga gauw Alfred halen; hij is in den ijskelder!" Wie is Alfred?" vroeg ik. De schilder de chef-kok had' het te druk en gaf au hier dan daar zijn hevelen en zijn raad de schil der lichtte mij in. „Alfred is de man, die de ortolanen maakt." Alfred kwam. Men gaf hem vier pas ged'oode mus- schen. De handige jongen zoog daarop door een rietje ,eene gröote hoeveelheid' kippevet op, prikte toen met het rietje de eene musch na de andere even boven de plek, waar de rug ophoudt, en vulde ze tusschen vel en vleesch met het warme vet. „In minder dan geen tijd waren de mu-sschen onder deze behandeling ortolanen' geworden, zoo dik en vet als men maar begeeren ko-n, en brachten per stuk drie francs op." De schilders, waar we zooeVen over spraken, zijn ook nog voor andere dingen goed: De vruchten worden door hunne zorgen gecorrigeerd van de gebreken, dl de natuur ze mocht hebben gegeven. Vooral de me loenen, die in stukken gesneden worden opgediend, leenen zich daartoe uitstekend. Is de meloen te rijp, dan worden tegen den' kant van' de schil een paar mooie, groene strepen geschilderd; is hij droog' en meelachtig, dan wordt met behulp van het sap van den te rijpe het evenwicht hersteld, terwijl de onrijpe door heerlijke oranje verflagen u doet watertanden. Maar wat het moeilijkste kunststuk schijnt te zijn in deze „werken der duisternis," dat is twee spiegel eieren te maken met óén ei. Daartoe wordt bijna de bekwaamheid van een chirurgijn vereischt. Het komt ook alleen maar voor in de restauraties a prix fixe. Het is nu eenmaal mode, om niet minder dan twee spiegeleieren aan de klanten voor te zetten, maar om daarvoor twee eieren te nemen, is wat duur en hun één enkel te geven, durft men niet. Daardoor zou de restauratie verloopen. De men-schelij'ke intelligentie gaat echter ver; er bestaat een middeltje om de eischen van den klant oogenschijnlijk te bevredigen en tevens de belangen van dén restaurateur niet uit het oog te verliezen. Men gaat aldus te werk: De kok neemt een bord, waarop hij een weinig bo ter heeft laten smelten. Vervolgens trekt hij met een instrumentje, niet ongelijk aan den diamant der gla zenmakers, een lijn in het midden rondom den eier dop, die daardoor zoo goed als in tweeën wordt deeld. Met een in olie gedompeld! mes snijdt! hij uiterst snel het ei middendoor langs de getrokken lij „.,e^ va^ daarop in het bord en splitst zich in gelijke deelen. Maakt, nu de klant, die wel twee, doch twee kleine spiegeleieren krijgt, daarop een aanmerking, dan ant woordt- de keilner„Ja, ziet u, ik hen de kip niet" en dat kan moeilijk tegengesproken worden, geeft" 8 6 "°e' ecn kleine aanwijzing, die te denken Evenals er menschen zijn, die bij voorkeur „adellij ke hazen eten, vindt men groote liefhebbers van kaas, die verzot zijn op de sóórten, welke in ver gevorderden toestand verkeeren. Vooral zijn zij belust op de zooge naamde Roquefort, die eene afgrijselijke lucht van ëich geeft en soms zóó vér gevorderd' is, dat zij blauw en groen te gelijk ziet. „Dan is ze juist op haar lek kerst zeggen de kenners. Nu gebeurt het niet zel- cen, dat er geen roquefort in dien toestand voorhan- c,t,VO)fnde tooneel )we geven het woord Auiehen Scholl) doet zich dan voor: ge nu n. twee „Opnieuw liet de stem van den kellner zich hooren Un roquefort amateur. „Domme ezels, die klanten, 't Is altijd hetzelfde, bromde de schilder, 't Is het seizoen der versche ro quefort en nu vragen ze warempel oude." -En hoe levert ge hem dat nu? „Och, men laat langzaam de versche kaas op het fornuis uitdrogen; ik schilder er dan groene aderen doorheen met de geographische onzekerheid, die de natuur zelf aangeeft, en dan „bezielt" Victor de por tie." Victor? Wie is dat? „Dat is een helper in de keuken, die er eene verza meling stukjes hollandsche kaas op na houdt in eene vochtige kast. Dat leeft en krioelt daar in de ver borgenheid en daar haalt Victor zijn „kolonisten" van daan, om de roquefort te bevolken. TE LEGRAFISCH WEERBERICHT. Naar waarnemingen verricht in den morgen van 22 Juli. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlaridsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 77i.4 te Horta. De laagste stand van den barometer 743.2 te Ma- linhead. VERWACHTING. (Geldig tot den avondi van 23 Juli.) Meest matige zuid-westelijke tot zuidelijken wind, zwaar bewolkt of betrokken, waarschijnlijk regen, met kans op onweer, wanner. NEERSLAG te Alkmaar 22 Juli 2.5 m.M. HOOG WATER TE EGMOND AAN ZEE EN BERGEN AAN ZEE. 23 Juli 's morgens kwart over 4 'smidd. half 6 24 half 6 6 uur 25 kwart na 6 kwart voor 7 Het is steeds laag water 6 uur vroeger en 6 uur later dan hoog water. IN VOORRAAD. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET, Voordam, O IS18, Alkmaar. Koers van Staatsleaningen. 21 Juli £2 Juli NEDERLAND. Ned. Werkel. Schuld pCt. 2V, BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleening 6 Brazilië Funding 6 Mexico binnenl. 5 Japan 4 Oostenrijk Jan. Juli 4 Rusland Hope 4 Consol 4 1906 6 1894 6e Em. 4 Iwang Dombr. 4% Finane. en Industr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordbollandsch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij resc. aand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Mastschappij Langkat tabak A Medan N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembab Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Moeara Enim Sumatra Pa'embang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Gew. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather. Anglo Amer. Telegraph Steels Comm. Car Foundry Comm Amerik. Stoomv.-Mij. Marine Comm. Preferent Marinebonds pCt 41/, Peru Comm. aand div. Preferent Spoorwegleeningen, Holl. IJ. Sp.-Mij. Mij. tot, expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert Bd. pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm. Kansas City South. Com.,, a pref. Mis K. Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Rock Island Comm. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert. v. Wabash Comm. POLEN. Warschau Ween en RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. 4 3 3 2% 4 5 5 74 99 1031/, 4811/ds 93»% 94 Vb 88 88s/g 99 88% 95% 100% 98% 174% 135 156 118.50 140 612 269% 342% 55 088 440 38 235 85% 364 400 265 440 515 239 196 115% 145 198 325 821 107 51% 28% 25% 70 50% 159 6% 16% 62% U% 38% 75 83 207% 99 104% 30?/, 2413% 289% 63 32 42% 95 u 31is% 113% 23% 162% 17% 171% 89% 108% 1027/g 957/8 156 173% 470 pCt. 74 97 48 88 88% 97 88% 9513% 174% 131 155 118.- 270 341% 52 435% 37% 232 83 362% 405 413 496 229 194 115 145% 817 105% 60% 27% 69 49% 16% 62% 11% 38% 74% 207% 98% 30s/8 24% 28% 63 315% 42% 307% 112 227/a 160% 173 170 aau Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam Gemeen tc-cred. BELGIE. Antwerpen 1887 HONGARIJE. Tbeiss OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 RUSLAND. 1864 Koers van het geld'. Prolongatie 51/i Mededeelingen. Staatsfondsen in kalme stemming. Russen op dezelfde prijzen. Tabakken met weinig va riatie. Oliewaarden in flauwe stemming-. Culturen op vorige koersen, Rubberwaarden met weinig handel. Amerika opende in onregelmatige stemming, het ver loop was kalm en het slot prijshoudend. WELLINGTONPLATEN CADETPLATEN. DIA POSITIEFP L ATEN OPALPLATEN. C/y jL A>> t.-i ADMOL ICOSINE. - rj N t® V.A S» Marktberichten. Voorloopig Kaasbericht. ALKMAAR, 22 Juli. Kaas. Kleine fabriekskaas f 32.kleine boerenkaas f 32.50, commissie f 32.50, middelbare f 33.Aangevoerd 360 stapels, wegende 200000 K.G. Handel vlug. ALKMAAR22 Juli. Heden werden ter graan markt aangevoerd 132 H.L. Tarwe f 4,a 0, gerst cheV. f 0,a f 0,haver f 3,25 a f 3,75 bruine boonen f 12,a 13,75, citroen id. f karwijzaad (nieuw) f 14.50. Afslagvereeniging BEEMSTER, PURMEREND en OMSTREKEN, 21 Juli. Op de afslagmarkt werd heden verhandeld Tuinboonen f 0.67 a 0.75 per zak van 15 K.G., peulen f 4.a 5.dorperwten f 2.20 a 3.10 per 100 pond, slaboonen f 0.35 a 0.40. snijboonen f 0.90 a f 1.70 per 1000 bloemkool f 3.50 a 5.per 100, klapbessen f 1.15 a 2.aalbessen 7 a 13 ct. augur ken 22 a 48 ct. MEDEMBLIK, 21 Juli. Groote muizen f 1,00 a 1.30, kleine id. f 0.45 a 0.50, groote ronde f 0.a 0, blauwe f 1.15 a 1.20. Aanv. 800 manden of zakken. HOORN, 21 Juli. Groote muizen f 1.05 a 1.20, kleine f 0.50 a 0.65, aardbeziën 0 a 0 ct, peulen 0 a - ct., doperwten 0 a ct., slaboonen 5 a 6 cent. per zak, Ronde aardappelen f 0.a 0.r. aalbessen 7 a 8, zw. bessen 8 a 9 cent. Tuinboonen f 0. a f 0.per zak. Bloemkool f 0.a f 0.Snij boonen f 0.12 a 0.14, peren f 4.50 a 5.20. BROEK OP LANGEDIJK, 21 Juli. Heden werd besteed voor Aardappelen gladb. f 1.25 a 1.95, ronde f 1.15 a f 1.70, muizen f 0.95 a 1.50, kleine f 0.35 a 0.75, wortelen f 1.80 a 2.55, bloemkool le soort f8.80 a 13.2e soort f 3.50a 4,50, Roodekool f 4.60 a 5.60, gele kool f 5.70 a 6.60, witte kool f 0.-a f 0. zilveruien f 3.35 a 3,85, slaboonen f 0.41 a 0.63. NOORDSCHARWOUDE, 20 Juli. Groote muizen f 0.90 a 1.35, drielingen f 0.60 a 0.70, kleinere f0.20 a 0.30, Schotsche muizen f 1.40 a 1.70 Aanvoer 1533 zak aardappelen, zilveruien f 3.50 a 4.drielingen f 1,90 a f 2.30 p. 50 K.G., roode kool f 0.a 0,— per 100. BOYENKARSPEL, 21 Juli. Heden werd besteed voor Aardappelen blauwe f 2.40 a 2.60, ronde f 2,20 a 2,30, muizen f 2.10 a f2.40, kleine f 1.10 a f 1.25, Aanvoer 4330 zak. Wortelen f 0.a 0.per 100 bos, bloemkool le soort f8.a 10.50, 2e f 4,50 a 6,50, roode kool f 4.— a 5.75, witte f 3,25 a 4.per 100. van Den Delder, Anna-Panlowna, Behagen, Voord- Scharwoude, Reerhngowaard, Alkmaar, Deiloo, Castricum en Uitgeest naar Eeiden, Den Daag', Schiedam en Rotterdam en terng. Inlichtingen aan de Stations. ZIE DE AANPLAKBILJETTEN. Hiermede vervul ik den treurigen plicht u kennis ta geven van het overlijden van onze geliefde Echt- genoote en Moeder M. M. G. AWOKKI E, in den leeftijd van 47 jaar. Uit aller naam, J. DE BRUIN; Zuiderhoutlaan E 11. Alkmaar, 21 Juli 1910. Aanbevelend. Verkrijgbaar bij SCDAPENSTEEO Telef 458. - Versche aanvoer van AANBEVELEND, O n d e r t rouwd: M. C. SI UZ JE Rotterdam, Werkendam, M. C. v. d. POU. 21 Juli 1910. Ondertrouwd; S. Koog a d Alkmaar Zaan C. E. PAL en EECEN. MENT LÖOPE vanaf de LAAT de RIDDER STRAAT in naar het Goudmagazijn van F. OUDE S, daar vindt men groote keuze Juweelen voor ond. GOUDEN OORIJZERS, GOUDEN ARMBANDEN, KRUISEN en KETTINGEN, TROUW- en VERLO VINGSRINGEN. Inkoop hoog ste waarde. 21 Juli. Ontvangdag Zondag 31 Juli 2—4 uur Stationsweg 13. Huwelijksvoltrekking Woensdag 3 Aug. onze geliefde Heden overleed te 's-Gravenhage Zoon, Broeder en Behuwdbroeder DIRK VAN DOORN, op den leeftijd van 45 jaar. Uit aller naam, Wed. N. VAN DOORNde Heer. 20 Juli 1910. De ondergeteekende betuigt bij dezen, mede namens zijne Echtgenoote en Kinderen,'zijn hartelijken dank n het EdelAchtb. Gemeentebestuur en ingezetenen der gemeente Oudorp, alsmede aan Rijks- en Gemeente politie, die mij zoo vele blijken van belangstelling ebben betoond op mijn 25-jarig jubileum. W. HOOGZAAD, Onbez. Rijksveldw. en Gem.-Veldw. Oudorp, 15 Juli 1910. Een net burger persoon zoekt 1 of 2 vrienden, om des Zondags uitstapjes te maken in de omstreken, leeftijd 20—23 jaar. Brieven fr. letter J 571, Adver tentie Bureau van L. FRANKENBERG. Op een baiidelskantoor wordt gevraagd een met kan foor werk vaam heden bekend, accu raat en netjes werkende, voor bet bijhouden van bet Rekening-Courantboek. Schriftelijke aanbiedingen worden ingewacht bureau van dit blad onder lett. K 162. t Bij een beschaafde familie te Alkmaar bestaat ge- f, legenheid tot opname in den familiekring' van dat aldaar een der Inrichtingen van Onderwijs zal l bezoeken. Br. fr. onder lett. C 163, bureau van dit blad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3