W. DE WAAL, - Langestraat 44, - Telef 174, - Alkmaar, De Lange de Moraaz, Golden Thee DAMES- HEEDED- en KINDERSCHOENEN, Bezoekt den Uitverkoop Alkmaarsch Warenhuis. Magazijnen Fnidsen en Mient, Telf. 417. C. VERHEUS, Uurwerkmaker, APPRèTEUSE Opruiming Bouwterrein 3 °|o Tlidgeestlot f 6, Klassikaal [1,20 3 jio o °|o Tijdgeestlot f 3. Klassikaal 10,60 j2„ 3 °|o Tijdgeestlot f 1,50, Klassikaal f 0,30 3° Tijdgeestpolls f II, Be,^araLZtf ])l KONINGIN Stoombootdienst „ALKMAAR PACKET Deventer Machinefabriek, Aanbevelend, W„ DE WAAL, Kaashandel „De Bonte Koe". Breedstraat» Openen Handelscredieten. In casseeringen. Déposito's. van G. W. VAN DER VEEN, Ned. Spaar- en Incasso-Bank. De Fusswohi-Schoen F. FEIJEN, Payglop, Telef 205, Alkmaar. Dat sommige menschen zich kunnen vasthouden aan een een maal aangenomen vooroordeel ligt meestal aan het niet ken nen van een artikel. Waarom evengoed is als de heste merken kan men alleen beoordeelen door eens proef te nemen. Be spaar dan Uw zakjes, want zij hebben waarde dig in Gevraagd Bakkersleerling P.G. FEUILLETON. Noord-Zuidhollandsche Tramwegmaatschappij. Lijn HaarlemAlkmaar. Salonboot met glasbeschutting aan dek. REPARATIE-INRICHTING. Het nest van den sperwer. PREMIE-UITGAVE Promenade-, Sport- Kinderwagens. aan den Westerweg, Nassaulaan en Egmonderstraat. voorin J- L. NERING B9GEL 4 Co., Filiaal W. j. SCHEPPER, Stoommachines en Stoomketels voor elk bedrijf. OUDE EDAMMER KAAS 1 1,10 per stuk, BELEGKEN EDAMMER KAAS f 1,10 per stuk. Deze kaasjes worden ten zeerste aanbevolen. ZEER OUDE LE1DSCHE KAAS 45 cent de 5 ons - BELEGEN LEIDSOHE KAAS 40 cent de 5 ons. VOLVETTE GOUDSCHE KAAS 45 cent de 5 ons. - VOLVETTE EDAMMER KAAS f 1,30 en f 1,40 per stuk. Alkmaarsche Jongens, Waagjes, Kaasdragertjes, Cadettenbrood, Ken nemermoppen Inspecteur: G. ROSKAMP Gz HOUTTIL ALKMAAR de nieuwste soorten Ruime keuze lage prijzen Het steeds toenemend debiet waarborgt de soliditeit. Goedkoope en geriefelijke reisgelegenheid van ALKMAAR naar GEZELSCHAPSBILJETTEN tagen 3/4 van den gewonen tarief prijs kunnen 24 uren van *e voren worden aangevraagd ten kantore der directie te Velsen Minimum prijs f 5,—. LANGS DE ZAAN. Van ALKMAAR 6-8 - 10 - 12 - 2 30 - 4 6 - 7.30 uur. Van AMSTERDAM 6.30 - 8 - 9 30 - 11.30 2.15 - 4 - 6 7 30 uur. Van Zaandam naar Haarlem 8.15 - 10.15 -12.15 - 2.15 - 4.15 - 615 -1815| uur. Van Haarlem naar Zaandam 10.15-12.15 -2.15- 4.15 -6.15-8.15 - |lO,uur. [**1 Extra op Zondag. 9.75 - ACHTERSTRAAT B 21 - 20) - HOOFDSTUK X. DE DUBBELGANGER IN DE KLEM. nn NiLUUlSTE NUMMER VAN 15 WEDEROM AAN ONS BUREEL VERKRIJGBAAR Te bevragen bij A. G. DEN BOESTERD.Touuaintstr.Q. Maatschappelijk Kapitaal f200.000. Reserves ruim - 50.000. li o Herverzekering gratis. ZUIG GAS- en GASMOTOREN. GIETWERKEN op elk gebied. B neemt ieder mede een trommeltje met mooi stadsgezicht, gevuld met OJfFISEUB, TEEEFOON 74, CUISINIER. Wie in de eerste Tier klassen uitloot, ontvangt ongevraagd, onmiddellijk, nog denzelfden dag, gratis, franco en in gesloten couvert zijn nieuw nummer, geldig voor dezelfde klasse. Van <ler Wondestr. 51, ALKMAAR. J9 behoudt steeds zijn model, laat ziek vaker en beter repareeren, is lenig en duurzamer en aangenaam aan den voet. Alleen verkrijgbaar bij Prospectus op aanvraag gratis. liefst eenigszins met het vak bekend, bij P. v. d. SCHIN KEL Egmond aan Zee. HEILOO LIMMEN CASTRICUM NOORDDORP BEVERWIJK VELSEN SANTPOORT SCHOTEN HAARLEM Ie kl. 0.15 2e kl. 0.10 le kl. 0.225 2e 77 kl. 0.15 77 77 0.225 77 77 0.15 77 77 0.35 77 0.225 77 77 0.30 77 77 0.20 77 77 0.40 77 77 0.30 77 77 0.325 77 77 0.225 2 77 77 0.575 77 77 0.375 77 77 0.35 77 77 0.25 O 77 77 0.60 77 77 0.40 77 77 0.425 77 77 0.275 77 77 0.65 77 77 0.45 77 77 0.50 77 77 0.35 77 77 0.85 77 77 0.60 77 77 0.525 77 77 0.375 77 77 0.925 77 77 0.625 77 77 0.55 77 77 0.40 77 0.95 77 77 0.65 Ziet de Prijsnoteeringen. 2111a f m de nieuwste kleuren en stoffen. Verkrijgbaar bij J. H. WILLEBS, Alkmaar Naast VROOM DREESMANN. - - EERSTE KLAS Accurate regeling. Degelijke garantie. IEMAND, zich in Alkmaar willende vestigen, zag zich gaarne geplaatst als in een nette zaak. Brieven franco lett. L 162 bureau van dit blad. EEN ROMANTISCH VERHAAL UIT DEN TIJD VAN DE PURITEINEN DER 17de EEUW. door BARONES ORCZY, Schrijfster van: De Roode Pimpernel, Ik zal ver gelden, Een zoon van het Volk, etc. „Ik was daar bezig met overleggingen, die mij in staat zullen stéllen een mooi huis voor je te krijgen' hernam hij, zonder op hare ondeugende vraag acht te geven. „Ik overlegde, hoe ik mij beroemd1 zou maken; zooals ik je, meiske, reeds zeide, er broeit iets op het Slot, en het is mijn voornemen en mijn plicht, dat uit te vinden. Daarvoor lag ik op den uitkijk. De erfge name is in gevaar geschaakt te worden, en ik wil de booze plannen van den misterieusen misdadiger voor komen." Sprakeloos van verbazing keek zij hem aan. Hij zag er werkelijk interessant uit in den donker, met de slui ke haren tegen zijn wangen geplakt, zijn half ver scheurde halsdoek, terwijl de olieachtige besproeiing- uit'zijn kleeren droop en hem in een plas deed staan. Toch wekte die vertooning' ditmaal de lachlust van Charity niet op, maar toen da keldermeester als een held, fier, de rustieke brug over ging', en door den tuin naar de keukenvertrekken, volgde zij hem zonder een woord, gewaarschuwd' door zijn ongewone uitingen en bij zich zelf denkende, dat Heer Busy met zijn druipnatte kleeren veel had! van Jonas in den walvisch. Het paviljoen! was menig jaar geleden gebouwd door een der Spanton's van de Heerlijkheid Acol, die veel van pliantastiscihen bouwtrant Hield. De opvolgende erfgenamen in de familie waren al tijd trotsch geweest op wat zij een copie noemden van een griekschen tempel. Werkelijk rustte de portiek op zuilen, vanwaar enkele treden naar liet pad rondom geleidden. Ook was het cirkelvormig opgetrokken en zonder ramen, verlicht wordende door de deur, wan neer die open was. De vorige Sir Jeremy, naar ik meen, had zeer veel van het paviljoen gehouden. Wat gemelijk en weinig' spraakzaam van aard, was1 hij het liefst in dat afge zonderde plekje van het park. Hij had er een paar stoelen heen laten brengen, en men beweerde dat hij daar zijn hart ophaalde ,aan het rooken van de vreem de bladen, die toenmaals meer en meer geïmporteerd werden. Toen Sir Jeremy overleden was, werd het paviljoen niet langer als zoodanig gebruikt. Sir Marmaduke kwam er openlijk voor uit, dat hij een afkeer had van dat eenzaam gelegen holt, zooals hij gewoon was het te noemen. Hij liet de deur afsluiten, en sedert dien was niemand er meer in1 geweest. ONZE men meende, verloren geraakt, en het Slot zelf zag er verwoest uit. Ook verviel het dak al spoedig' tot een onherstelharen toestand, ten gevolge waarvan het bin nen wanhopend vochtig en beschimmeld wend, en de toevlucht van dakvogels, en kruipend gedierte. Al spoedig droeg de nagebootste oud-grieksohe tempel al le kenmerken van een verlaten en vervallen gebouw. Een verlaten gebouw ziet er al spoedig als een bouwval uit, en nu stond het zoogenaamde paviljoen in volkomen afzondering-, op dezen afgelegen hoek van het park, aan den zoom van het bosch, onder verden king- van spoken, vleermuizen en tooverkolleni te huis vesten. Toén Heer Busy sporen zocht van1 denkbeeldige mis dadigers, die de erfgename! wilden ontvoeren, wérd hij onwillekeurig gedreven naar deze eenzame plek. En als Courage zin had, om een herders-uurtje te hebben met de verloofde van iemand anders, dan leid de hij haar naar dezen hoek van het park, waar hij al lerminst dacht den zwaargeschoeiden heiligen man te zullen aantreffen. En zoo geschiedde het, dat het genoemde, drietal samenstootte op de eenige plek, waar de pseudo Prins Amédé van Orleans gewoon was zijn avond-wandeling met Lady Sue te beginnen, zeker niet overvallen te zullen worden, en dat, sedert den bewusten avond, de plek bij den olm weer verlaten was. En weer vermeiden zich de vleermuizen in deze on gestoordheid en kon men in den omtrek het stirl ge- ruisch, het knappen) van takken, de stilte der mysteri euze geluidjes hooren, die de aanwezigheid van dier lijk leven verried. Onverwachts weerklonk het scherpe, geluid van een sleutel die in een roestig slot knarstte. De deur van het paviljoen werd van binnen geopend, en een figuur, als van den franschen Prins, gepruikt, gelaarsd en behoed, kwam naar buiten,. De avond! had1 een vreem den, donkeren sluier over het bosch gespreid. Nevelige banken hadden de bovenlpcht verdonkerd; de hooge olmen met hunne onder woekerplanten buigende tak ken, hun ondoorzielitbare schaduwen, vormden om- De sleutel was, zoo|'|laag eene donkerheid, die geen mensehenoog kon rï nt W I A 4- r/A T A' A r» .1 nr, t ,i t L vt AI A r. ,1 11 1' TtTO wl* n 1 1 "ITT O O n UT 'doorzien. Sir Marmaduke want hij was het keek, ondanks de duisternis, voorzichtig- en scherp in den omtrek rónd en ging de steenen trap af. Het was nu een week geleden, dat hij in zijn positie als romantische minnaar, Lady Sue het laatst had ge zien. Het waS op den avond, dat hij zijn vermom ming- aan Mevrouw de Chavasse had verraden. Maar dienzelfden avond had hij het jonge meisje nog zoo opgetogen, blij, vertrouwend hem zien verlaten, dat hij voor zijne plannen niet vreesde. Maar ook dien- zelfden avond had hij in de verte nog iets opgemerkt dat hem aldoor verontrustte. Ilij had Lady Sue zien staan met een jonkman naast haar, die op zijn minst, wat diens uiterlijk be trof, een niet minder romantische figuur was, dan hij als fransche balling. Ilij had meer gezien dan ge hoord, hoe hartstochtelijk dat jonge mensch haar eene onbaatzuchtige en vurige liefdesverklaring toegefluis terd had, die dit hoven zijne betuigingen voorhad, dat ze eerlijk was en oprecht gemeend. En hoe volmaakt hij ook zijn rol van held en ver liefde wist te spelen, er dreigde toch altijd een ge- van een groote eolleetle prachtige en Wegens vergevorderd Seizoen. HETMEUBEEHUIS. I fllllP Tni IDPTV LANGESTRAAT 10. LUUIü ImJDlIZi. N.ï. „De Tijdgeest". Koninklijk «Goedgekeurd. De polissen geven 3 loterijen preeles de zelfde kansen als 1/30 Staatslot, doek zijn veel voordeeliger. Verkrijgbaar te Rotterdam aan het Hoofdkantoor, Wijnstraat 16, te Alkmaar bij J. TERWEIJ, Hoofdagent, Kool-straat A 41; P. MIJLHOFFPayglop A 23. Te Oudkarspel bij F. BUTTER Jr. Te Heerhugowaard bij A. KW ANTES en A. KOOIJ. Te Koedijk bij C. PLOEGER. Te Egmond a./d. Hoef bij S. BOSMAN, en te Heilo bij P. OVERTOOM. GEESTERSINGEL 34e, ALKMAAR, beveelt zich aan voor de levering en plaatsing van Bepaaldelijk ook voor II.H. IJzel-handelaren, Smeden, Bouwondernemers enz. Speciale afdeeling voor drijfwerk. Gedraaide en Gepolijste DRIJFASSEN, ver schillende systemen van KOPPELBUSSEN, zelfsmeerende LAGERS, HANGERS, MUUR CONSOLES, enz. RIEM- en SNAARSCHIJVEN in alle grootten. Men vragc prijs. lSegrootingen worden op aanvraag kosteloos verstrekt. vaar.dat de onwaarheid1 van zijn beweringen het meisje een waarschuwend gevoel zou ingeven. Was zij niet zoo intens romantisch geweest, dat ze alles wat zich bij hare droomen aanslloot, verheerlijkte, zij zou al lang zijn bedriegerij gevoeld en begrepen heb ben. Hij had zijn dubbele rol meesterlijk gespeeld. Het contrast t.usschen den norschen Puriteinscihen partijganger met zijn ronden hoedl en glad-geschoren gelaat, en den elegant gekieeden cavalier, met de zware snor, de geweldige pruik en het ééne oog, was zóó compleet, dat zelfs de: gladde, argwanende Me vrouw de Chavasse er de dupe van was geworden, en gebleven zou zijn, had zij zich niet opzettelijk verra den. Maar de waakzame, teleurgestelde jonge man was werkelijk gevaarlijk, te meer omdat de pseudo Prins van Orleans bij Lambert's broeder iniwoonde. Hij, de dubbelganger, moest zijn hoofdkwartier wel in diezelf de woning opslaan, wilde hij niet hespionneerd wor den door een arbeider of dorpsmeid1, overal bepraat worden en in zijn gang-en worden nagegaan. Daarom had Sir Marmaduke de woning van Adam Lamb'ert terstond voor zijn hoofdkwartier gekozen, want deze was aan het uiterste einde van het dorp ge legen, en hij had alleen het bosch door te gaan, dat tussohen het paviljoen en die woning lag het pavil joen. waar hij zich vermomde, zoodat hij weinig- gevaar liep iemand te ontmoeten, die hem kon bekijken. Bo vendien was Adam Lambert en ook de oude vrouw, die zijn huishouden bestuurde, van de nieuwe religie, der Quakers, en bemoeiden zich niet met de andere dorpelingen. Weliswaar bezicht Richard! Lambert meermalen zijn broeder en de oude vrouw, maar dat deed hij altijd overdag, en dan verscheen! de Prins nooit. Sir Mar maduke had het instinct van een echten roofvogel. Hij zwierf rond bij het vallen van den avond, en span de zijn strikken in dé duisternis van den] nacht. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4