DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. E No )7|# Honderd cn twaaf de Jaargang. 1910 ZATERDAG 23 JULI Een verkeerde we^. BINDEN i Aal». Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel 10,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Dit nummer bestaat uit 2 bladen ALRMAARSCHE COURANT Wie in ons nummer van Dinsdag het verslag gele zen heeft van de laatste raadsvergadering te Noord- scharwoude, heeift kennis genomen van een eigenaar dige kwestie, welke zich in die gemeente voordoet en van. een niet minder eigenaardige opvatting, welke in die vergadering werd verkondigd. Hoewel het onze bedoeling is over die opvatting het een en ander te zeggen, moeten we tot goed) begrip der zaak wel even stilstaan bij de kwestie zelf. De raad van de genoem de gemeente maakte onlangs gebruik van de bevoegd heid, gegeven in artikel 4 der Drankwet, door te be sluiten H. M. de Koningin te verzoeken te bepalen dat er van de 5 vergunningen twee, welke na 1 Mei 1904 waren verleend, zouden worden ingetrokken. Het des betreffende besluit werd evenwel niet goedgekeurd door Gedeputeerde Staten, daar bedoeld artikel alleen dan kon worden toegepast, indien intrekking van alle drie vergunningen, na 1904 verleend, werd voorge steld. Men stond dus in den1 gemeenteraad thans voor de vraag of de 5 vergunningen behouden zouden bli,jven, dan wel of men 't aantal tot 2 zou terugbren gen. Voordat op die vraag het antwoord was gegeven, schreef de redactie der „Nieuwe Langedijker Ct." eên volksstemming uit, om de meerderjarige ingezetenen dier gemeente, zoowel mannelijke als vrouwelijke, te laten beslissen of 5 dan wel 2 vergunningen gewenscht werden. Zij reikte stemkaarten uit, waarop men door een wit stipje in een hokje zwart te maken verklaarde öf voor 5 vergunningen of voor 2 vergun ningen te zijn. De kaarten zouden „in eert gesloten voorwerp worden ingezameld." Het resultaat van deze stemming was nog niet bekend toen de gemeenteraad Maandag bijeen kwam om in deze kwestie een beslis sing te nemen. Eenige leden vonden hierin aanlei ding om verdaging van de behandeling van dit punt voor te stellen.; een van hen betoogde, dat de local op tion van Amerika bier zeer goed! in de praktijk kon worden gebracht, een' ander verklaarde zijn stém te zullen laten afhangen van; den uitslag der volksstem ming, Het zijn deze twee uitlatingen, welke wij zoo verkeerd achten, dat wij meenen goed te doen methaar eens nader te beschouwen en er meer licht op te doen vallen, dan in de raadsvergadering is geschied. In de eerste plaats lijkt het ons niet juist, dat er gesproken word van local option. Local option toch is een bij wet toegestane en geregelde stemming', waardoor opheffing van de drankgelegenheden kan worden verkregen. In het onderhavige geval betreft het slechts een particuliere poging, welke ongetwijfeld goed bedoeld is, maar welke de bij de local option be staande waarborgen van betrouwbaarheid ten «enen male m'lst. Hoe wil de organisator uitmaken, dat het allen ingezetenen waren, die aam de stemming hebben deelgenomen Hoe, dat zij allen meerder jarig waren Hoe, dat alle gerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld hun stem uittebrengen en dat alle n i e t-gerechtigdem zijn buitengesloten? Hoe, dat er geen ongeoorloofde middelen zijn aangewend, ten einde, hetzij voor 2, hetzij voor 5 vergunningen, een kunstmatige gunstige stemming te wekken? Bij een officiëele door de wet erkende stemming, bijv. een verkiezing van lid1 voor den gemeenteraad, heeft men die waarborgen wel. Het is haast niét mo gelijk, dat niet-ingezetenen of andere niet-gerechtig- dem aan zulk een stemming deelnemen en mocht dit ondanks alle voorzorgen toch geschieden, dan kan de stemming nietig verklaard worden. Wie bij een krach tens wettelijk voorschrift uitgeschreven stemming iemand omkoopt, om zijn stem hetzij niet, hetzij op bepaalde wijze uit te brengen, wordt gestraft, terwijl er in de artikelen 125 en volgende van liet Wetboek van strafrecht tal van andere misdrijven, welke bij stemmingen kunnen worden gepleegd, strafbaar ge steld zijn. De wetgever omringt dus de stemmingen met. waarborgen, om aan den uitslag het karakter van de grootst mogelijke betrouwbaarheid en eerlijkheid te geven. Een particulier kan, niet beschikkende over de zelfde middelen, nimmer aan een door hem gehou den stemming volkomen hetzelfde karakter verschaf fen. Dat deze en dergelijke waarborgen geenszins fictief zijn blijkt reeds uit een in die raadsvergadering* geda ne mededeeling volgens welke een vorige in die ge meente gehoudene, dergelijke stemming, waarschijn lijk heeft gestaan ouder invloed van de kasteleins. Had de stemming geen verdere strekking, dan te dienen als practisch reclame-middel voor een goed streven of als proef ter onderzoek van de vruchtbaar heid van het afgewerkte propagandaterrein, de geop perde bezwaren zouden niet de groote beteekenis heb ben, welke thans er aan moet worden toegekend, nu het mogelijk is, dat zij door het gedrag van een raads lid van beslissenden invloed op een officieel, ingrij pend besluit kan zijn. Een raadslid, dat zich geheel laat leiden door den uitslag van een dergelijke stemming, dat a priori zoo danige stem des volks maakt tot- de stem zijner over tuiging, handelt o. i. in strijd met ons staatsrecht, in strijd met. het gemeente-belang en in strijd tnet het éigen-belang. Naar ons staatsrecht is aan den Baad de regeling en het bestuur der gemeente overgelaten. Wat komt hiervan evenwel terecht, indien 'de raadsleden zich louter laten leiden door de meerderheid der bevolking? Dat het bestier der gemeente wordt verplaatst naar een plek, waar zij, ook volgens ons staatsrecht, niet thuis hoort. Ook het gemeentebelang wordt door een dergelijke opvatting niet gediend. Er is geen enkele reden om aan te nemen, dat de beslissing beter wordt, naarmate het aantal beslissen de personen grooter is. Wij zijn, zelfs in dezen tijd van de magische kracht van het getal, van oordeel, dat de beslissing van allen grooter kans loopt te geschie den onder voorbijgaande indrukken en op tegen het algemeen belang gerichte gronden, dan wanneer zij liet werk is van enkelen, die, zooals raadsle den, individueel verantwoordelijk gesteld kunnen wor den van hun doen en laten. De wetgever heeft duide lijk het groote belang van dezen factor voor de ge meente ingezien-, toen hij hoofdelijke stemming en openbare beraadslaging eischte. Eindelijk zal wanneer met een dergelijke stemming een officieel resultaat wordt verkregen, dit een aansporing zijn om haar in den vervolge, wanneer er andere zaken aan de orde zijn, te herhalen; dat vele van die stemmingen op den duur de oneenigheid onder de burgers zal doen toenemen, is niet aan twijfel onderhevig. Wie zich als raadslid alleen laat leiden door de on gemotiveerde uitspraak van de meerderheid der be volking' handelt in strijd met zijn eigen belang. Hij laadt immers den schijn op zich, dat hij de op hem rustende verantwoordelijkheid van zich afschuift en de massa aansprakelijk stelt vator de door hem uitge brachte stem, of dat hij, door de meerderheid in het gevlei te komen, zijn eigen opinie aan zijn mandaat ten offer brengt. In elk geval geeft hij niet den in druk, dat hij een onafhankelijk man is, die een zelf standig oordeel bezit. Uitdrukkelijk zij ten slotte geconstateerd, dat wij de vergunningskwestie zelf buiten beschouwing laten en dat dit artikel werd geschreven op een tijdstip, waarop de uitslag van de stemming nog niet bekend was. Of een raadslid zich door den uitslag laat lei den om voor 5 of voor 2 vergunningen te stemmen, doet aan ons betoog niets af. Dat hij zich door den uitslag der stemming laat leiden, hoe deze ook moge zijn, is wat wij wraken en waartegen wij meenden ern stig te moeten waarschuwen. Gemengd nieuw*. EEN DEAMA. In de Lombardstraat te 's-Gravenhage is gisteroch tend een vrouw door twee revolverschoten aan den hals verwond door een man, met wien zij tot voor kor ten tijd samenleefde. De aanleiding' moet zijn, dat de man in het begin van deze week, tijdens afwezigheid van de vrouw, den inboedel verkocht en met de opbrengst er van het huis had verlaten. Toen hij den volgenden dag de vrouw ontmoette, zeide hij spijt te hebben, dat hij het boeltje verkocht had, maar zij wilde niets meer van hem we ten. Hij moet haar toen hébben bedreigd. Aan deze bedreiging heeft hij gisterochtend gevolg gegeven door twee schoten op de vrouw te lossen. Hevig bloe dend zeeg zij ineen, doch kon, geholpen door haar moe der, die op liet hoeren van schoten kwam toeloopen, weer opstaan en te voet naar het gemeenteziekenhuis gaan. Daar bleek, dat de toegebrachte verwonding niet van levensgevaarlijken aard is. Ook schijnt slechts een der schoten te hébben geraakt. De dader, een orgeldraaier, was intusschen gevlucht naar zijn woning in een hofje in de Lage Nieuwstraat, waar hij zich voor het hoofd schoot. Hij Werd door de politie per brancard naar het Ziekenhuis overge bracht. Daiar bleek, dat de man slechts een weinig be- i teekenende wonde aan den neus had, daar het schot niet door het hoofd, doch door den neus was gegaan. Na in het Ziekenhuis te zijn verbonden, werden d,e I man en de vrouw door de politie naar het commissari aat aan de Biviervischmafkt geleid, waar van ,een en ander proces-verbaal werd opgemaakt. DE VAN HEECKEBEN-ZAAK. Het ILbld. ontving het volgende schrijven Aan de redactie van het „Algemeen Handelsblad," Mijneheeren, Daar mij ter oore is'gekomen, dat zeer tegen mij ne bedoeling mijn schrijven van 15 dezer tot ver keerde gevolgtrekkingen aanleiding heeft gegeven, zult u mij verplichten mij te vergunnen door tusschen- komst van uw blad te mogen' verklaren, dat mij is ge bleken dat de openhaarheid, welke het fragment van dr. Kuyper's brief heeft gekregen, het gevolg is ge weest, van een misverstand, waaraan noch baron Van Heeckeren, noch ik schuld hebben. Evenzoo, dat de heer Van Heeckeren zich tot geene onderteekening zijnerzijds van éénige verklaring, die zijne herbenoeming tot lid der Eerste Kamer zou hebben kunnen bevorderen, heeft verbonden, gelijk sommige lezers uit mijn schrijven schijnen te hebben opgemaakt. Mijne afkeuring van de wijze van optreden van Ba ron van Heeckeren, had betrekking op den vorm: Zoo heb ik o.a. de krachttermen in zijn laatste nota, ten zeerste betreurd. Men komt met een zacht woord zoo veel verder. Omtrent den inhoud heb ik mijn oordeel in de Kamer uitgesproken. Ik hoop, dat dit korte woord zal mogen dienen om den verkeerden indrdk weg te nemen, dien mijn boven genoemd schrijven mocht hebben gemaakt, 'en dank u mij de gelegenheid daartoe te hebben verleend. Hoogachtend, W. HOVY. 20 Juli 1910. HET I)BAMA TE EIJSWIJK. Aangezien gisteren de wettelijk gestelde termijn van 14 dagen om van het vonnis 'in hooger beroep te ko men is verstreken, zonder dat van het recht van appèl is gebruik gemaakt, heeft jhr. G. v. S. berust in zijne veroordeeling tot 6 jaren gevangenisstraf wegens hel dooden van mevrouw W. te Delft, qp haar uitdrukke lijk en ernstig verlangen. 100.000 VOOB DE OPENBABE BIBLIOTHEEK. In de gisteren gehouden Botterdamsche Gemeen teraadsvergadering- zeide de voorzitter, dat hij deze vergadering kan aanvangen met een heuglijke mede deeling. Iemand, wiens naam niet bekend gemaakt mag worden, heeft spreker medegedeeld, dat hij bereid is, een bijdrage van 100.000 te schenken aan de stich ting van een openbare bibliotheek in deze gemeente. De schenker heeft aan deze gift geen voorwaarden verbonden. Wel heeft hij aan zijn schenking enkele wenschen vastgeknoopt. In de eerste plaats, dat de bouw van de gemeente-bibliotheek inderdaad' op on bekrompen wijze zal geschieden, zoodat een waarlijk schoon gebouw zal verrijzen en in de tweede plaats komt het hem niet wenschelijk voor, voor den bouw een prijsvraag uit te schrijven. Gelijk gezegd, van bei de wenschen maakt de onbekende gever geen voor waarden. Aangezien nog niet tot den bouw is besloten, kon spreker nog niet voorstellen, dezei belangrijke gift te aanvaarden. Doch de raad zal spreker wel willen mach tigen den schenker diepe erkentelijkheid cn wan waardeering te betuigen voor deze daad, waardoor de ze blijk heeft, gegeven van bewonderenswaardige liefde voor het algemeen belang en van oprechten burgerzin. Een luid applaus weerklonk na deze woorden. WOEST. Dezer dagen verscheen in een der Botterdamsche bladen een bericht, dat door den lezer meer als een aardigheid werd opgevat dan als ernst, n.l. dat ten gevolge van de ontdekking te Botterdam van een clan destiene hondenslac'hterij, de spekslagers de worsfaprij- zen zouden hebben verhoogd. De Botterdamsche S r.e k slag er s v e r een i gi n'gafd. van de Ned. Slagershond, nam het bericht echter als ernst op en achtte zich er door beleedigd. Zij belegde dan ook tegen gisteravond een vergadering waarin de on waarheid van het bericht werd aangetoond, omdat de worstprijzen reeds den lsten Mei werden verhoogd, lang vóór dat bericht de wereld werd ingezonden. Ten slotte werd een motie aangenomen waarin de vergadering haar verontwaardiging uitspreekt over bedoeld bericht, onder verklaring dat de prijsverhoo- ging werd geproclameerd in een algemeene openbare vergadering van 28 April 1910 en op 2 Mei d.a.v. is iu werking getreden en dus voor het genoemde bericht geen gronrl was. DYNAMIET-AANSLAG. Gisternacht, tegen den morgen, werden de bewoners van Schaesberg, bij Heerlen, uit hun slaap gewekt door een geweldigen knal. Bij zekere Eggerink, hande laar in koloniale waren, was voor de deur een dyna- mietpatroon ontploft. De voordeur was geheel verbrij zeld. Naar men vermoedt, is de dynamietpatroon iu het sleutelgat gestoken, op dezelfde wijze, waarop men verleden jaar de Mariakapel op den Sehaesberger weg ii} de lucht deed vliegen. De drijfveer van dezen aan slag is onbekend'. Ook de daders kan men niet aanwij zen. Wel heeft men van te voren twee personen, dit tekenen van dronkenschap gaven, in de nabijheid van het huis gezien. HET GESCHIL TE ENSCHEDE. De Twentsche Coöperatie „Tot steun in den strijd" heeft besloten 200 te storten in de kas van „De Eendracht." De leden en verbruikers, die bij de uit sluiting betrokken zijn, ontvangen een halve week kosteloos brood, hetgeen na eenige weken indien de uitsluiting dan niet is opgeheven nogmaals zal ge schieden, totdat de totale steun eene som van 1000 zal bedragen. De Duitsche Textielbond zond een bedrag van 3000 Mark. UIT St. PANCRAS. Vrijdag was het voor de kinderen van de vier laag ste klassen der openbare lagere school te St. Pancras feest. Begunstigd door goed weer werden verschillende wedstrijden op het schoolplein uitgevoerd en af en toe werden ze onthaald in de school, met vlaggetjes werd nog een rondgang door het dorp gemaakt. Gisteren vergaderde ae Baad dezer Gemeente in voltallige zitting, er is een vacature. Na de opening der vergadering werden door de hee- ren Nobel, Wagenaar en Bakker de geloofsbrieven on derzocht van het op 10 Mei verkozen lid van den Baad den heer M. Duif. Bij monde van den heer Nobel werd gerapporteerd dat alle stukken in orde waren bevonden. Waarna tot toelating van den heer M. Duif tot lid lid van den Baad werd besloten. Daarna werden de notulen gelezen en goedgekeurd. Ingekomen was het bericht dat de heer J. Schuit tot zetter was benoemd. Bij de kasopname bij den gemeente-ontvanger was gebleken dat het kassaldo bedroeg 724.09. Het suppletoir kohier was goedgekeurd van Ged. State» terug ontvangen. De bijdrage in de gezondheidscommissie bedroeg voor deze gemeente 14.77V2- Bij beschikking van den Minister van Binnenland- sehe Zaken, was bepaald, dat d'e destijds toegestane af trék van 240 van het salaris van het hoofd der school op een vergissing berustte en 100 te veel was toegestaan, welke som weer terug moest betaald wor den en voortaan niet meer zal bedragen dan 140. Yan den Minister van Binnenlandsche Zaken was ingekomen het bericht, dat voor den woning-bouw was toegestaan 1296.75, met een eventueel noodige bij drage van 15.54. Hierna kwain opnieuw aau de orde een verzoek schrift van de afdeeling St. Pancras van den Alg. Ned. Geh. Bond, en wel om van de gémeente eenige subsidie te mogen ontvangen, B. en W. stelden voor eenigen steun te verleenen, door tot wederopzegging toe te staan een jaarlijksche subsidie van vijf gulden. De heer Nobel verklaarde nog op het zelfde stand punt te staan als in 1908, waardeerende het streven van de geheelonthouding, doch waarneer- men subsidie verleent hiervoor, dat men dat dan ook zou tnoeten doen aan andere nuttige instellingen, de nu voorge stelde vijf gulden kwam den heer Nobel wel wat heel weinig voor en spreker zou die gebracht willen zien op tien gulden. Na eenige bespreking werd door den voorzitter aan de leden van den Baad gevraagd of het voorstel van den heer Nobel werd ondersteund en daar door nie mand ondersteuning werd verleend, kon dit voorstel niet in behandeling worden genomen, waarna het voorstel van B. en W. met algemeene stemmen werd aangenomen. Yan de handelaren Jb. Krooneniburg, A. Oudes, N. Timmerman, T. Buys en Jn. Kloosterboer Jr., was andermaal een verzoekschrift ingekomen om verrui ming van de openstelling van den telefoondienst en wel tot openstelling van 8 tot 1 uur 's middags, van 2 tot 3y2 uur 's namiddags en van 6 tot 9 uur 's avonds, werd vroeger zoodanig voorstel niet onder steund, thans werd na eenige bespreking deze dienst regeling algemeen goedgevonden. De verhooging van het salaris van den telefonist, hetwelk onwillekeurig hiermede verband houdt, zal worden behandeld hij de eerstvolgende begrooting. Mocht de nieuwe dienstregeling nog dit jaar worden ingevoerd, dan werd bepaald dat hierin door -een gra tificatie zou worden voorzien. Een besluit was ingekomen van het bestuur van Geestmerambacht Oosterdij'k en Molengeersen, dat de aankoop van den gemeen te-akker aan het einde van den Twuiverweg was aangenomen voor de somma van 550, waarbij de huur dit jaar nog voor de gemeente is en de lasten vanaf 1 Januari 1911 voor rekening van de koopers komen. Er werd besloten tijdelijk dit geld op de boerenleen bank te plaatsen. Hierna werd' aangeboden de Gemeente-rekening, sluitende met e.en batig slot van 812.72. Door den Baad zal deze rekening in comité worden nagezien. Nu de Gemeenteverlichting eene aanmerkelijke uit breiding heeft ondergaan, werd door den Baad een voorstel van B. en W. aangenomen, om onder de bur gers aan te besteden, de levering van petroleum, on derhoud van de verlichting, benevens aansteken der lantaarns. In een volgend punt der agenda werd besloten, dat de goten van de onderwijzers-woning zullen worden vernieuwd, en het geheele gebouw zal worden geverfd. Twee dubbeltallen van zetters werden opgemaakt, namc-lijk eerstens de. hoeren A. KroonenburgJn. Wagenaar en tweedons d'e heeren D. Kloosterboer A. Nobel. Bij de rondvraag viroeg de heer Nobel om het re glement armvoogdij in de volgende raadsvergadering te behandelen, daa-r dit nu te laat bij de leden van. den Baad' was ingekomen om hierover een gegrond oordeel uit te spreken. Dit werd toegestaan. Verder werd door den heer Nobel gewaagd naar de vorderingen van de in aanbouw zijnde gemeentewo- ning. Door allerlei omstandigheden had deze bouw heel wat vertraging ondergaan, maar de voorzitter hoopte dat de woning nu spoedig' zou afgewerkt zijn. De mestopbrengst van1 het gemeenteland, nu in huur bij C. Vader was nu in orde, dè vorige huurder, II. Wonder, het laatste aan een hoop en opgereden. Door den heer Nobel werd nog gevraagd of er be paalde uren békend1 gemaakt waren, waarop de bur gemeester of secretaris op het raadhuis aanwezig was, opdat verschillende personen niet zoo vaak voor niet zouden loopen. De voorzitter verklaarde dat er een bepaling had

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1