STADSNIEUWS. - UITENLAND. J. Schuiling, Deventer, 1 pers., D. N. Z. Schuiling, Delft, 1 pers., P. K. Herenga, Wageningen, 1 pers.; Pension „Scorlewald" Fam. Staker, Amsterdam, 5 pers.; Pension Ds. Fetter: Fam. Fetter, Waalwijk, pers.; Pension „de Roode Leeuw" (Timmerman) l am. I' lipse, Amsterd., 7 pers., Fam. van Doornik, Amsterd., 3 pers.Pension W. v. d. WalFam. Blad, Haarlem, 2 pers. Pension R. van Essen Fam. den Ouden, Amsterd., 5 pers., Fam. 't Hart, Amsterd., 4 pers. Pension JZwakmanMevr. Slinger, Alkmaar, 3 pers., Fam. Jaburg, Amsterdam, 4 pers.; Pension C. A. Nottelman Fam. Kat, Amsterdam, 3 pers.; Pension „Mea Wilca" Fam. Planteidt, Delft, 5 pers.; Pension „Buitenduin" (Schermer): Fam. Lacomblé, Arnhem, 4 pers., Mej. A. C. v. d. Pol, Amsterdam. 1 pers., de heer .JA. Lacomblé, Leiden, 1 pers.Pen sion Stenneberg Fam. Verhagen, Amsterdam, 6 pers.; Pension „Buitenrust" (P. Kooijman) Fam. van Trooijen, den Helder, 8 pers. Pension P. den Das Mej. Ephraïm, Mej. Ester tip. Mej. Viëtor, Amsterd., 3 pers.Pens. „Rustoord" Dan. de Lange en fam,, Amsterdam. UIT SCHERMERHORN. Oister ontving de kerkvoogdij der Herv. Gem. alhier het bericht, dat het bestuur der synode de aangevraagde suosidie voor den bouw eener nieuwe pastorie heeft toegestaan, zoodat binnen korten tijd op het nieuw aangekochte terrein aan het Zuideinde van het dorp met de stichting kan worden aangevangen. UIT WIERINGEN. Tot onderwijzeres te Hippolytushoef is benoemd mei J. M. C. Adriani te Velsen. In den Iaatsten tijd werden van de schepen, in de haven te Haukes liggende, levensmiddelen ont vreemd, zonder dat men den dader kon vinden. Nu is hij echter op heeterdaad betrapt. Men ont moette hem, terwijl hij met de gestolen boter naar huis wandelde. In plaats van victualie te koopen, stal hij die en gebruikte het daardoor bespaarde geld tot afbetaling van een fiets. een ons NED. ONDERWIJZERSGENOOTSCHAP. In „Musis Sacrum" te Arnhem wordt heden en morgen de 65e algemeene vergadering gehouden van het Ned. Onderwijzers Genootschap. Hedenochtend om ongeveer 11 uur had ten stad- liuize de officieele ontvangst plaats van het hoofdbe stuur en de eersten ten stadhuize, waarna om 12 uur in de groote zaal van Musis Sacrum de opening der tentoonstelling van leermiddelen plaats had. Tegen half twee kwamen de afgevaardigden bijeen in de Nieuwe Concertzaal, waar na een welkomstgroet den voorzitter der Arnhemsche afdeeling, de openings rede door den voorzitter van het hoofdbestuur, den heer Th. Lancée werd uitgesproken. Hieraan ontleenen wij het volgende Onze school, die aan niets zoo groote behoefte heeft als aan rustige ontwikkeling, die haar werk het best kan doen, zoolang zij onbesproken zich verheugt in de vriendelijke gezindheid van ons volk, die school is maanden lang het voorwerp geweest van hoogst onwel willende, bijna onnederlandsch hartstochtelijke bespre kingen in de pers en op vergaderingen. Het is on- noodig hier de woorden te herhalen, die in wijden kring zóó groote ergernis wekten, dat we het Voor ons land zeker merkwaardige feit mochten beleven, dat groote en kleine pers zich maanden lang warm maakten over enkele woorden van den voorzitter eener vergadering. Ware liet hiermede slechts gedaan Het staat echter te vreezen, dat nog lang deze ongelukkige uiting zal worden misoruikt om de openbare school wonde na wonde te slaan. Het heftig geschil tusschen de meer- derheid van ons volk en den Bond van Nederlandsche onderwijzers is uit deze bekende uitlating alleen niet voldoende te verklaren. De verklaring moet worden gezocht in de voorgeschiedenis. Zonder dat het nog tot scherpe uitingen kwam. werd in verschillende kringen de geest, die onder een deel van ons, openbare onderwijzers, heerschte, met bezorgdheid om niet te zeggen met wantrouwen gadegeslagen. Jaren lang is ons korps gedupeerd door de luidruchtigheid, waarmede een minderheid meende te pas en te onpas te moeten getuigen van haar politieke andere gevoelens. Ten onrechte heeft men den Nederlandschen on derwijzer met deze „geruchtmakende minderheid" ver eenzelvigd, niet er aan denkend, dat het kalme deel van het korps zich gewoonlijk bepaalt tot zwijgen, ook waar een ernstig protest op zijn plaats zou'zijn. Men voelde achter de uitingen in onze zusterveree- niging een anti-nationale gezindheid, meer in het bij zonder een onwelwillende gezindheid tegenover het regeerend vorstenhuis. Voor de buitenstaanders was het moeilijk te zien, dat er een groot verschil is tusschen de Nederlandsche onderwijzers in de school en een deel van hen in de vakorganisatie. In de scholen merkte men van eenige anti-dynastieke gezindheid! niets; de vaderlandsche liederen, die algemeen in onze openbare scholen wor den onderwezen, spreken van aanhankelijkheid aau het hoofd van den Staat, zoo goed1 als ze dat deden, toen niemand nog van politieke neutraliteit sprak of daaraan dacht. ITet is dan ook onze stellige overtui ging, die haar grond vindt in bijna dagelijksehe erva ring, dat de anti-nationale uitingen, die uit enkele van onze vakorganen zijn te halen, slechts voor reke ning van een gering procent van de Nederlandsche onderwijzers mogen worden gebracht. Zeer duidelijk bleek dat. toen op 30 April van het vorig jaar een ju bel door het geheele vaderland! ging, toen de spanning, die weken lang in ons land1 was gevoeld, zich uitte in een spontanea juichkreet van het Nederlandsche volk. Hoe weinigen onder onze openbare onderwijzers voelden zich toen geen deel van de- groote gemeen schap, deden toen daaraan niet hartelijk mee? Evenwel, er waren er onder ons, die een andere ge zindheid toonden, die bezwaar maakten hun medewer king te verleenen bij schoolfeesten, georganiseerd ter eere van de jonge prinses. Het zou inderdaad vreemd zijn geweest, als die ge- allen zich niet hadden voorgedaanhet zou onver klaarbaar zijn, als onder een korps van 20000 ambte naren geen aanhangers werden gevonden, geen warme en militante aanhangers van een politieke partij, aan wie deze nationale vreugdeuitingen niet sympathiek varen, een partij, die ook in ons land te krachtig naar voren treedt, dan dat men haar zou kunnen of mogen negeeren. Stellig zijn er onder deze collega's geweest, die zon der bezwaar of protest aan deze kinderfeesten hun me dewerking hebben verleend, omdat ze zich genoeg on derwijzer gevoelden, om voor een oogenblik politieke bezwaren te kunnen op zij stellen. Evenwel er waren er enkelen die öf op grond van politieke gemoedsbe zwaren öf op paedagogische overwegingen meenden met mee te moeten of te mogen doen. Toen verschenen eenige artikelen, waarin een poli tieke neutraliteit zooals men die in de openbare school wenschte, naar voren werd geschoven. Uitingen ah deze moesten in die dagen velen prik kelen; men voelde daarin meer dan koude philosofi- s e beschouwingen, men voelde er in een miskenning van wat toen in het hart van ons volk leefde. Tn die dagen reeds werd het conflict ingeleid tus schen den Bond van Nederlandsche onderwijzers en ae Aederlandsche natie. gronden in onze regeerings- jong paal Het waren deze uitingen, die tot gevolg hebben ge had, dat men het in den Gemeenteraad van 's Graven- hage noodig vond duidelijk uit te spreken, dat van den openbaren onderwijzer verwacht wordt, dat- hij zijn leerlingen het nationale lied! en daarmede het opwek- i ken tot liefde voor het vaderland niet zou onthouden. Het zijn deze uitingen ook geweest, die in de 2de Ka mer aan enkele bekende tegenstanders van de openba re school aanleiding en stof hebben gegeven tot scherpe critiek op den geest, die zou leven onder openbare onderwijzers. Onder deze omstandigheden verscheen de bekende rede, waarmede de algemeene vergadering van den Bond van Ned. Onderwijzers werd geopend, een rede, die voor velen een nieuw licht wierp op het leerstuk der zoogenaamde „absolute neutraliteit". Dat ons on derwijs vrij moet zijn van godsdienstige en politieke dogma s, ziedaar een stelling, die in den kring van ons openbare onderwijzers zoo good als geen bestrijding ooit vond, maar dan opgevat in dezen zin, dat de school met dienstbaar mag worden gemaakt aan de propa ganda voor leerstellingen, die verschillende godsdien stige of staatkundige secten verdeelen. Geheel anders werd het, toen de schijn gewekt werd, alsof het in onze constitutie wortelend erfelijk koning schap ook verklaard werd voor een dogma, dat men maar liever stilzwijgend voorbij moest gaan. De onderwijzer, die zijn onderwijs vrij wil houden van politieke dogma's zou dus tegenover den bestaan- den monarclialen regeeringsvorm, tegenover het regee rend vorstenhuis, in easu tegenover het huis van Oranje, tegenover de koningin en haar gezin, even welwillend of even onwelwillend misschien juister gezegd even onverschillig staan als tegenover iederen anderen regeeringsvorm, dien we nu wel niet hebben, maar die we toch zouden kunnen hebben, als tegen over eenig denkbeeldig vorstenhuis, dat mogelijk in ons land zou hebben kunnen regeeren, als onze ge schiedenis het Nederlandsche volk niet had samenge bracht met het Oranjehuis. Geachte vergadering, het is mijn heilige overtui ging, dat, zoolang- aan de Nederlandsche scholen door Nederlandsche onderwijzers de geschiedenis van ons \olk zal worden onderwezen, deze opvatting van een gezonde neutraliteit klinkklare nonsens zal blijken. „Wij kunnen de kinderen niet doen inzien, dat het koningschap de voorkeur verdient boven den Republi- kcinsehen staatsvorm," ziedaar een van de gronden voor algeheele onthouding. Wie ter wereld heeft er ooit aan gedacht lagere school de vraag* te bespreken, welke vorm in abstracto de voorkeur verdient? Het Nederlandsche volk heeft toch nog zoo iets als een geschiedenis; het i-s toch geen bloot toeval, dat ons land is een constitutioneele monarchie? „Wij kunnen den kinderen niet duidelijk maken, welke staatkundige beteekenis, volgens velen, de geboorte van t prinsesje voor ons volksbestaan heeft. Wij kunnen hen niet doen gevoelen, waarom zij moeten juichen bij de geboorte van eeu koningskind en niet bij de geboorte van een ander kind. „Ziedaar een tweede paedagogiseh bezwaar. Eén van beiden öf er zijn er onder ons, die wel kans gezien hebben iets te doen gevoelen voor het heuchelijk feit, öf de Neder- klinische jeugd heeft het ditmaal zonder onze paedago gische onderrichting kunnen stellen, want dat Holland heeft medegejuicht, dat staat als een boven water. Spr. memoreerde nu dat door het hoofdbestuur en door verschillende afdeelingen te kennen is gegeven, dat wij niet gediend zijn van een richting, die dé openbare school zou willen plaatsen op den negatieven grondslag eener zóó opgevatte absolute neutraliteit, waardoor aan die school zou worden ontnomen het re- ligieuze en nationale element, dat zij thans heeft. VV ij hebben daarom het recht genomen op onze eigen verantwoording een verklaring af te leggen. Met vert trouwen wachten we de uitspraak af van deze verga- dei ing, waarbij blijken zal, of wij de meerderheid van onze leden daarbij aan onze zijde hadden. En nu de gevolgen van dit alles voor ons zeiven? De Nederlandsche onderwijzer is nooit meer aan banden gelegd dan in den loop van dit jaar. Verschil lende gemeentebesturen hebben het noodig geacht blijk te geven van gebrek aan vertrouwen in onze loyali teit. Men heeft de benoeming van een onderwijzer af hankelijk gesteld van een onderzoek naar zijn politie ke gevoelens, van zijn bereidwilligheid om bij de leer lingen aan te kweeken gevoelens van eerbied' voor het regeerend vorstenhuis. 1 n do hoofdstad heeft men den onderwijzers voor- geschrev en artikel 35 van de wet op het lager onder wijs naar letter en geest toe te passen, alsof de rijks wet de bekrachtiging noodig had] van een gemeente-' lijk voorschrift. Rotterdam ging zoo ver, uit de woorden en gedragingen van den onderwijzer buiten de school te willen afleiden zijn houding en gedrag binnen de schoolmuren. Men mag vertrouwen, dat deze voorschriften geen dwaze en gevaarlijke toepas- «ing zullen vinden; toch lijken ons deze pogingen, om den onderwijzer in zijn buiten-ambtelijke vrijheid te beperken niet gerechtvaardigd en niet noodig. V ij erkennen, dat een ambtenaar, ook buiten zijn diensttijd, zich heeft te onthouden van daden of uitingen, die den dienst kunnen schaden; maar daar naast vragen we het recht- en we doen dat met klem- om in gepasten vorm critiek te oefenen op de regeling en het bestuur van het vak, dat! wij dienen, op de wij- ze, waarop onze eigen werkkring en onze eigen positie worden bepaald. Wij erkennen den plicht, ons in onze uitingen te houden binnen de perken, die aan ieder beschaafd ambtenaar mogen worden gesteld, maar wij wijzen af een ambtelijke verhouding, die ons zou ver lagen tot willooze uitvoerders van voorschriften en verordeningen. Wij begrijpen zeer wel, dat geen ongebonden vrijheid kan worden gelaten aan een groot korps als het onze, maar wanneer men poogt tot in kleinigheden onze houding m of buiten den dienst te bepalen op een wij ze, die ai'erminst getuigt van vertrouwen in ons eigen inzicht en onze eigen takt, dan achten wij dat een be- leediging aan onzen persoon en aan ons ambt, een be- leediging, die wij niet in stilzwijgende onderwerping denken te aanvaarden. De heer Lancée constateerde vervolgens dat de po ging om alle onderwijzers in Nederland samen te brengen tot een krachtige actie voor verbetering van de mateneele positie, niet vergeefs is gedaan. Hij deelde mede dat thans bijna 900 collega's weke lijks bijeenkomen om zich voor te bereiden voor het openluchtspel. Het Hoofdbestuur meende daarom in den geest van onze leden te handelen door tegenover de volksverte genwoordiging de wenschelijkheid uit te spreken, dat c e regeling van het ontslag van gehuwde onderwijze ressen blijft overgelaten aan de gemeentebesturen. len slotte beschouwde spreker het verschijnen van net rapport van de Staatscommissie voor de Reorgani satie van het Onderwijs, welke Staatscommissie ruim 7 jaar geleden bij Koninklijk besluit werd ingesteld Bij de reorganisatie van het Nederlandsche onder wijsweren, zeide hij, zal het onze plicht zijn er voor te waken dat de lagere school op voet van gelijkheid wordt behandeld met de andere vertakkingen van ons onderwijs. Dat kan een basis zijn voor samenwerking van allen. Ten slotte betoogde spreker: Onzen invloed en ons gezag zullen we pas herwinnen, wanneer die bitter heid en dat wantrouwen uiet langer een beletsel zul len zijn voor de ineenseliakeling van de strijdende groepen tot een stevig organisch geheel. Krachtig zal liet dan uit het Nederlanclscli onderwijzerskorps op klinken: Laat het uit zijn met het klein zijn. Ik verklaar de 65ste algemeene vergadering van het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap voor geopend (Applaus). HET KINDER VACANTIE KOLONIEHUIS ZWARTENDIJK TE EGMOND AAN zee Toen den 26sten Maart van dit jaar de jongejuf- tiouw Maria Louisa Ketelaar den eersten steen boven j®! „trasraam van het nieuwe Koloniehuis „Zwarten dijk legde, scheen het zonnetje mooi. En ook heden, nu de officieele opening plaats hadi van 't gebouw, dat dank zij de onderlinge samenwerking tusschen den hoogsten zoowel als den laagste, zoo wondersnel is ge- gebouwd, was het weder buitengewoon gunstig. Hat vele belangstellenden daarom van deze plech tigheid getuige waren, behoefde dan ook niet te be vreemden. We merkten onder die velen o. a. op twee broers van wijlen den heer Zwartendijk, die in zijn le ven zooveel voor de vacantie-kolonies deed en daar door verdiende, dat zijn naam vereeuwigd werd, bur gemeester en wethouders van Egmond aan Zee, de burgemeester van Egmond-Binnen, het lid van den centralen gezondheidsraad W. de Man, de hoofdinspec teur van de volksgezondheid, dr. W. P. Ruijsch en het lid van Ged. St. van N.-II. de heer Jb. Zijp Hzn„ de hoeren Jan Lemmers en H. Serneels als afgevaardig den van de onderwijs-vereeniging „Driesterweg" Te Antwerpen, de heer O. A. Zelvelder, voorzitter van de vereeniging „Volksonderwijs", de heeren J. Ossen- dorp en J. Lamers van den Bondi van Nederlandsche Onderwijzers. De minister van binnenlandsehe zaken, de heer Heemskerk, en de heer van Tienhoven, com missaris der Koningin, hadden bericht gezonden, dat ze verhinderd waren tegenwoordig te zijn. Bij afwezigheid' van dr. A. Sikkel Azn., voorzitter, heette de vice-voorzitter, de heer mr. L. N. Rooden- burg den aanwezigen hartelijk welkom. Uitvoerig schetste spreker het tot stand komen van deze groot- sche^ inrichting en had daarbij gelegenheid hulde te betuigen aan wijlen den heer Zwartendijk, die met den heer Bos zooveel voor de vacantie-kolonies heeft ge daan. lot dusverre was er voor deze instelling J 70.112.974 bijeen, zooeven ontving spreker nog een telegrafische toezegging van 500. Tot het dames comité sprak de heer Roodenburg woerden van erken telijkheid, en den heeren Leguit, Oudt, Oudt jun. en Wonder (opzichter) prees hij voor den verrichten ar beid. Daarbij deed hij uitkomen, dat er juist 120 werkdagen aan waren besteed. Met den wensch, dat „Zwartendijk" onder leiding van mej. Pee keen mooie toekomst mocht tegemoet gaan, eindigde spreker. (Applaus.) Hierna voerde het woord de heer Th. M. Ketelaar voor de onthulling van den herinnering-ssteen, waarop te lezen was Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en Vacantiekolonies. Koloniehuis „Zwartendijk". De gelden voor het koloniehuis werden bijeenge bracht door het dames-comité "Ter wille van het Kindbijgestaan door talrijke plaatselijke comité's. Tiet hoofdcomité bestond uit1 de dames J. Peck, presidente Bussum. A. Benraadt, vice-presidente Haarlem. B. v. Buuren, le secretaresse, Amsterdam. L. M. N. Wertheim, penningmeesteresse, Amsterdam. Een der dames verklaarde vervolgens zich het een groote eer te rekenen den heer A. O. Bos, de ziel der vacantie-kolonies zooals zij hem noemde, namens het dames-comité een bloemstuk te mogen aanbieden, het geen deze met dank aanvaarddte. Tevens zij vermeld dat de heer Bos op zijn lessenaar eon fraai, door de dames Peck en Wertheim bewerkt vloeiboek vond. Middelerwijl waren de kleinen van het Kerdijkhuis en van het Zeehuis voor het gebouw verschenen. Allen waren in 't wit gekleed en met bloemen en vlaggen ver sierd. Door de kleinen werd daarna alleraardigst een can tate gezongen, woorden van Mevr. C. E. v. d. Sluys— Van der Linden, muziek van O. v. d. Linden. De kleinen werden onthaald, de g-rooteren splitsten zich in enkele groepjes en maakten een rondgang door het g-ehouw. En al dadelijk viel het op, dat het ge bouw is ingericht op verpleging van groepjes kinde- ren ten getale van 40 a 12, die steeds hun eigen ge leidsters hebben, aan eigen tafel eten, zooveel móge lijk in eigen slaapzalen verblijven, kortom als het wa re een gezin vormen. De studiereis van de dames Peck en Wertheian naar Zwitserland! heeft in dezen goede resultaten opgeleverd. Met veel bewondering bekeken de bezoekers de groote en kleine speelzalen met de kasten voor speelgoed) voor jongens en meisjes (waarin nog wel plaats is!), de waranda's, de eetzalen voor de kleinen en grooten, de conversatie-kamers voor de dames-geleidsters, de kamer voor de. directrice (met de portretten van de heeren Zwartendijk, de Ne derlandsche, en Walter Byon, de Zwitsersche filan troop), de keuken, de badkamers, de consultkamer en op de tweede en derde verdieping de kamer van de ad junct-directrice, mej. Wertheim, de g-roote en kleine slaapkamers, vóór geleidsters en verpleegden, de ma gazijnen, het kantoor van den heer Bos, eindelijk bene den de machinekamers en d!e kelders, de ziekenkamer, welke geïsoleerd is. En allen kregen op dezen ronde- gang den indruk, dat men hier was in een modern hygiënische, practische inrichting-, welke weldadig Ne derland tot sieraad strekt. Allen die er aan hebben medegewerkt, de architect de heer P. N. Leguit, de aannemer de heer L. C. Oudt die we kunnen noemen en de velen, die we niet kun nen^ noemen, hebben eer van hun werk. V ermelden we tenslotte nog dat de geheele installa tie van meubijeering en stoffeoring is geleverd door den heer B. Kuiper, de keuken-installatie door den heer W. van Vuure, de electrische installatie door de firma van Haarsma van Oucoop en de Jong- en de herinneringssteen door de firma Kallansee en Kleij- meer, allen te Alkmaar, de centrale verwarming- door de firma Jan Hamer Co. te Amsterdam. nu dus derd liter slagroom. i\ u zullen wij alléén van deze zes hoofdbestanddee- ien de^ prijzen van vroeger laten wij zeggen van vóór vier jaar en de prijzen van thans beschouwen. Suiker kostte toen pl.m. 38.00 per 100 K.G., nu 49.00. Verschil per jaar 20 X f 11 220.00. Amandelen waren pl.m. 85.00 per 100 K.G. 130.00. Verschil p. j. 6 X 45 270.00. Eieren waren goedkoopste tijd per 100 3.40, 3.90. Verschil p. j. 180 X 0.50 90.00. Boter groothandel 1.20 per K.G., nu 145 verschil p. j. 2000 X 0.25 500.00. De gebruikelijke soort Poolsch bloemwas 6.00, nu 8.50 per K.G. Verschil 26 X 2.50 65.00. Slagroom was per liter 0.80, nu 1.10. Verschil p. j. 800 X 0.30 240.00. Dus alleen op die zes grondstoffen een verschil aan meerdere uitgaaf voor die ééne zaak van 1385.—- waarvoor tot op heden geen enkele cent méér wordt ontvangen. Aangezien dit bedrag volstrekt niet als zuivere winst zou te beschouwen geweest zijn in vroeger jaren, zoo moet u nu toch toegeven dat momenteel met verlies gewerkt wordt. En aangezien wij banketbakkers, dus winkeliers, niet alleen nu moeten eten, maar, daar wij geen ambtenaren zijn en geen pensioen genieten, ook nog moeten trachten iets over te leggen voor den ouden dag, daar hoop ik, dat men nu eenigszins zal gevoelen de eerlijkheid en de allerhoogste noodzake lijkheid van dien heelen kleinen opslag, die, misschien later beter, maar voor 't oogenblik althans slechts zéér weinig- tegemoet komt aan onze véél hoogere uit gaven. Rest mij u ook nog te wijzen op de duurdere exploi tatiekosten in 't algemeen en de steeds schandelijk stijgende belastingen, in 't Den Haag. voor ons bijzonder voor UIT BERGEN. De bekende Ned. pikeur B. J. Alkemade alhier, be haalde Zondag een groote overwinning te Hamburg. Hij won met Baron Silver het kampioenschap van Duitschland, een der schoonste verrichtingen op dravers- gebied. De Duitsche sportpers is enthousiast over de meesterlijke wijze van rijden van Baron Silver, die tot nu toe in Duitschland weinig pree teerde en zeer -vooruitgegaan is door de training van Alkemade; de bladen roemen zijn taktiek, zijn sangfroid en fijne hand van rijden, en noemen hem een der beste pikeurs van de wereld. KORTE BERICHTEN. He 16-jarige J. B. te Rotterdam is door zijn vn- dor in handen der politie gesteld. De jongen heeft van de daken een groote partij lood gestolen. Zijn vader betrapte hem. Tengevolge van he'c onvoorzichtig omgaan met een flobertpistool kreeg gistermiddag een kantoorbe diende te Rotterdam, doordat onverwachts het schot afging, het kogeltje boven het rechteroog in het voor hoofd. Toen gisteravond het rijtuig van mr. Cappeijne v. d. Copello aan het station Nieuwersluis wachtte, ge laakte het paard met zijn voorpoot in het tuig ver ward, waardoor het rijtuig in het Merwedekanaal te recht kwam. De inzittenden kwamen met den schrik vrij. In een schuur van den landbouwer Gossiriklo te Kotten heeft men gisteren het lijk gevonden van een aanvankelijk onbekend persoon. Op dien persoon werd echtereen spaarbankboekje gevonden met een bedrag- van 1.00 mark ten name van zekere S. uit Bocholt. De politie heeft toen laten informeeren en eenige per sonen hebben toen de identiteit van de gevondenen kunnen bewijzen. Het moet de 64-jarige S. zijn, die vroeger te Kotten, maar in den Iaatsten tijd te Bo cholt- heeft gewoond. Vermoedelijk heeft men hier te doen met iemand, die de hand! aan zich zelf heeft ge- slagen. EIND-EXAMENS II. B. S. MET 5 J. O. Gisteren slaagden te Haarlem: mej. M. Baning, de heeren L. C. Bochardt, K. H. van Brederode, mej. C I). van der Crab, J. C. van Dijk, mej. J. M. Holst, de heeren A. Kneteman, L. R. van Lennep, mej. L. van Steenbergen, de heer J. H. Warnaars, allen te Haar lem; de heeren E. H. Jager, extraneus, P. H. Kamp te Helder; J. H. Brat en L. J. Christiaans te Zaandam; J. Berger te Hoorn; J. Koppen en K. Kuik te Alk maar. 7 candidaten afgewezen. GEVONDEN VOORWERPEN. Aan het bureau van politie zijn inlichtingen te be komen omtrent de volgende gevonden voorwerpen Een mandje met garen, een portemonnaie, een gouden mg, een tasclije, een halsketting, drie messen, een boezelaar, een paar schoenen, een rozenkrans, een huis sleutel, een hond en een kapmes. Gem. Zangv. uur, Unie. AGENDA: DONDERDAG: „Nieuw Leven," repetitie voor dames, -FRANKRIJK. De bankier Rochette, wiens zaak m de Kamer ter sprake kwam en daar leidde tot de benoeming- van een enquête-commissie ter onderzoek van de rol in deze zaak door den oud-minister Clemen- ceau en den prefect van politie gespeeld, is tot twee jaren gevangenisstraf en. 3000 frs. boete veroordeeld. RUSLAND. Er is een vervolging ingesteld' tegen ae courant Karjala, wegens een voor het Russisch le ger beleedigend bericht, waarin geheime maatregelen van het militair bestuur worden openbaar gemaakt- legen achttien andere Finsche bladen zal wegens overneming van dit bericht op dezelfde wijze worden opgetreden. DE DURE TAARTJES. Nog ééns komen we er op terug, alvorens de gebak jes „de^ boog-te ingaan." Maison Judels te den Haag- tracht in de N. Ot. met klinkende cijfers aan te too- nen dat de voorgenomen prijsverhooging der taartjes minstens billijk mag worden genoemd. De heer L. M. Judels merkt op dat men slechts de marktberichten behoeft na te slaan om de zekerheid te erlangen, dat alle voorname ingrediënten van den pasteibakker gedurende de laatste twee jaren duurder zijn geworden (water misschien uitgezonderd.) Hij schrijft verder: „Torwille van een zoo duidelijk mogelijke voorstel ling wil ik u binnenleiden in de boelten van een ban ketbakker^ Geen heel groote zaak bedoel ik, en ook nu juist niet de kleinste, maar een zaak van gewo-nen omvang, zooals u in elke stad er eenige zult vinden; in Den Haag wel een dertigtal. Elke zaak verbruikt zijn grondstoffen vrijwel in dezelfde verhoudingen, zoodat h.v. en aan dat voorbeeld houden wij nu vast de zaak die in één jaar twintig balen suiker verbruikt, ook ongeveer zes balen amandelen zal verbruiken, een achttien duizend stuks eieren, een twee duizend K.G. boter, 'n dertienhonderd K.G. bloem en een achthon- SPANJE. De viering van de, omwenteling, die een jaar geleden te Barcelona heeft plaats gehad, is kalm at'geloopen, een paar onbeteekenende vechtpartijen tusschen stakers en niet-stakers daargelaten. Werklie den hebben kransen gelegd1 op Ferrer's graf. Generaal Weyler, de kapitein-generaal van Katalonië, had bui tengewone maatregelen genomen, zoodat elk oproer da delijk bloedig gedempt zou zijn, maar niemand' schijnt aan oproer gedacht te hebben. AMERIKA. President Taft, voorstander van de zelfde rechten voor negers en blanken, heeft als be lasting-ambtenaar te Georgetown een neger benoemd. De blanken waren woedend, de president trok de be noeming in en.... benoemde een anderen neger. Een telegram meldt, dat d!e opstand op Cuba voor^ernstig wordt gehouden. Generaal Miniet, die aan t hoofd er van staat, heeft invloed. Hij heeft in dertijd' tegen Spanje gevochten. De opstandelingen zijn goed gewapend. Er zijn 2000 soldaten uit Havan na naar de provincie Santiago gezonden, waar de op standelingen zich ophouden. Gemengde Mededeellngen. ALS DAT NIET TREKT. Fit een advertentie van het Silezisoh kuur-oord

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2