1 geplaatst woideo de Nederlanden de huishouding, levensverzekering S* A D V t KTfcLN 1% van 1845 BRAND - - INBRAAK VERZEKERING *-• o; uitsluitend Sunlight Zeep te gebruiken blijft het tinnen en tafelgoed zoo wit als sneeuw. Charlottenbrunn„Bijzondei' bezienswaardig is de historische linde, aan welke Frederik de Groote 1762 zijn paard bond. GROOTE HITTE. Uit Amerika komen verscheiden berichten over de ondragelijke temperatuur. In Chicago wijst de thermo meter 40 graden celcius aan, in Nieuw-York stierven op één dag dertig"personen, terwijl het aantal zelf moordenaars schrikbarend toeneemt. SOC.-DEM. STEMMEN. Het Internationale Socialistische Bureau te Brus sel heeft een statistiek openbaar gemaakt van het aantal stemmen, waarover de sociaal-democratie verschillende landen bij de verkiezingen beschiktn. 1 iti Duitschland 31/4 millioe-n bij 60 millioen inwoners in Frankrijk 1.1 mill, bij 42 mill, inwoners; in Oosten rijk 1 mill, bij 46 mill, inwoners; Vereenigde Staten 0.6 mill, bij 84 mill.Engeland 0.5 mill, bij 34 mill. België 0.5 mill, bij 7 mill.; Italië 339.000 bij 34 mill. Finland 337.000 bij 23/4 mill.; Zwitserland 100.000 bij 3s/4 mill.; Denemarken 99.000 bij 23/4 mill.; Noorwe gen 90.000 bij 2% mill.; Nederland 82.000 bij 5% mill. Zweden 75.000 bij 5% mill. BURGERLIJKE STAND. ALKMAAR. GETROUWD 28 Juli. Klaas Marinus Johannes Hage en Barbara Margaretha Boom, OVERLEDEN 28 Juli. Simon Aardema, 54 jaar. SCHOORL. (Juni). Hendrik Denijs, wednr. van Trijntj Getrouwd Oostwouder der Aarde. Geboren: Hendrik Pieter en Bouwen Riena Rietdijk. hannes Bakker en Aafje Smit. Overleden: Catharina de Groot, eehtgen. van Bernardus Beemsterboer, 47 j. Barendina Hendrika van der Rijst, 43 j., overl. te Amsterdam. en Aaltje Wagner, wed. van Jan van z. van Johannes Blom Johannes, z. van Jo- Ingezondeii stukken. HARDDRAVERIJEN. Mijnheer de Redacteur! Mag ik u beleefd' verzoeken dit ingezonden stukje in uw veel gelezen blad te plaatsen? Iedere Harddraverij-Vereeniging, 't zij groot of klein, is verplicht onder de reglementen der N. II. en R.-Vereeniging te rijden. Dit moet 10 dagen tevoren voor iederen wedstrijd! aangevraagd worden (zie art. van 't reglement), dat te bekomen is Warmoeslstraat 149151, bureau der N. Sport, Amsterdam. De aan vragen moeten geschieden Amstel 82, bureau van Re gistratie, Amsterdam. Waar niet onder de reglementen gereden wordt, wordt alles gedisqualificeerd. C. Aan de Redactie van de Alkmaarsche Courant. EEN VERKEERDE WEG? M, de Redacteur. Hoewel het voor raadsleden eigenlijk onbegonnen werk is, om alle kritiek, door verslaggevers van bladen uitgeoefend op de handelingen of gezegden, door leden van een Gemeenteraad ter openbare raadsvergadering gedaan, te weerleggen, of aan een nadere bespreking- te onderwerpen, meen ik, nu door uw blad zelfs een hoofdartikel wordt gewijd, om den verkeerden weg aan te wijzen, waarop een paar leden van den Raad dei- gemeente Noordscliarwoude zich hebben begeven, en waaronder ook de persoon van ondergeteekende het voorrecht heeft zich te bevinden dat het in dit geval allicht niet ondienstig kon zijn, u M. de Redacteur eenige plaatsruimte te verzoeken, om eens na te gaan, of uw verslaggever, volgens wiens beweren, dien ver keerden weg door ons zou zijn betreden, in z'n op vatting wel gelijk heeft, zelf niet te vergaat, van den rechten weg is afgedwaald, en juist door 't betreden van zijpaden en doolwegen een verkeerde en onjuiste voorstelling omtrent de door de leden in kwestie ge dane of niet gedane uiting heeft verkregen. Gedane of niet gedane, gesproken of niet gesproken woorden mag ik wel zeggen. Het geheele betoog van uw hoofdartikel toch, is in de eerste plaats gebaseerd op de bewering dat één dei- leden van den raad' zou gezegd hebben, dat hij z'n stem met betrekking tot de opheffing of instandhou ding van 3 vergunningon te Noordscliarwoude afhan kelijk zou stellen van den uitslag der te dier zake door den Redacteur der „Nieuwe Langedijker Courant" uitgeschreven volksstemmingwaarbij alle mannen en vrouwen van Noordscliarwoude boven de 21 jaar wer den verzocht, hun stem uit te brengen, of ze voor 't behoud der bestaande 5 vergunningen waren, dan wel of ze dit aantal op 2 wenschten teruggebracht te zien. Voor zoo ver ik nu weet en gelijk mij door andere op bedoelde vergadering aanwezigen is medegedeeld, is een dergelijke verklaring, namelijk dat hij z'n stem van den uitslag der volksstemming zou afhankelijk maken, door geen der leden van den raad gedaan. Slechts is door den heer Heeman het voorstel ge daan, om met het oog op de volksstemming de be spreking van het onderwerp te verdagen, maar dat door deze en de heer Heeman zal door uwen ver slaggever toch wel bedoeld zijn de woorden zouden zijn geuit, dat hij z'n stem van den uitslag der volks stemming zou afhankelijk maken. Deze opvatting bestaat slechts in het brein van uwen verslaggever, wien ik dan ook aanraad, de leden van den Raad niet méér te laten zeggen, dan werkelijk door deze gezegd of bedoeld is. Trouwens ieder weet, dat de heer Heeman in geen geval z'n stem van den uitslag der volksstemming- zal laten afhangen, daar 't algemeen bekend is, dat deze Heer reeds eene gevestigde meening in de aan hangige vergunningskwestie bezit. Niet om z'n stem naar den uitslag der volksstem ming te regelen, is het onderwerp verdaagd, maar zeer zeker in de eerste plaats, omreden dat der aad het al weinig kiesch vond, waar zulk een belangrijke kwestie ter sprake kwam, die reeds zoo lang de ge moederen bezig hield, om daar aan den vooravond van den uitslag eener volksstemming, al is die dan ook niet officieel, op ééne voornamelijk (om andere reden) belegde vergadering, waar tevens de le wet houder afwezig was, eene directe beslissing te nemen want zonder zich afhankelijk te stellen van de volks stemming, behoeft men daarom de burgerij nog geen klap in t aangezicht te geven. Waar dus uw verslaggever z'n hoofdartikel in prin cipe gebaseerd heeft op een niet gedaan gezegde, daar valt eigenlijk reeds z'n geheele verdere betoog en uit- vveidmg uit elkander en rest slechts z'n tegen mij ge- riehten aanval, alsof ik zou beweerd hebben de te houden volksstemming als een „Local Option" te be schouwen. Nu M. de Redacteur, als uw verslaggever niet beter weet te zeggen, dan dat de gehouden volks stemming geen „Local Option" is, volg ns de letter van de. wet. dan had hij z'n inkt wel kunnen besparen, want, dat weet ook nog wel een lid van den raad der gemeente Noordscliarwoude. er dus bij gevolg van eene stemming volgens de wet geen sprake zijn. Maar, wanneer in eene gemeente eene onpartijdige stemming wordt uitgelokt, waaraan door alle meerder jarige burgers en burgeressen in 't geheim kan worden deelgenomen en waarbij al het invloed-uitoefenen zoo veel mogelijk vermeden wordt, is zulk eene stemming dan niet in den Ge st van een „Local Option", ook al mist ze dan de wettelijke sanctie M. i. wel. En hier komt het toch eigenlijk op aan. De verdere beschouwingen over niet-wettigheid, ge vaar voor invloed-uitoefenen, niet voldoende zekerheid, dat alle gerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld hun stem uit te brengen etc. etc. geef ik uwen ver slaggever dan ook gaarne cadeau. Voor hem toch schijnt elke niet onder de wet val lende, of niet door de wet gecontroleerde stemming altijd onzuiver en van nul en geener waarde te moeten zijn, maar hij Vergeet daarbij, dat jaarlijks op verga deringen en door vereenigingen honderden, misschien duizenden «temmingen worden uitgelokt en gedaan, die geheel buiten de wet omgaan, en waaraan dooi de deelnemers wel degelijk de volle waarde wordt toegekend. 't Zou zeker al treurig gesteld moeten zijn met de zedelijkheid van ons volk, wanneer elke, buiten de wet om gedane stemming als geheel onbetrouwbaar, elke burger of burgeres bij gevolg als zoo verdorven moest worden beschouwd, dat slechts dan waarde aan zijn of hare uitgebrachte meening kon worden toege kend, wanneer deze onder den drang der wet werd gedaan. Waar uw verslaggever zich echter jammer genoeg niet over uitlaat en wat toch eigenlijk in deze kwestie de hoofdzaak is, is dit n.l. of hij een voorstander dan wel een tegenstander zou zijn van „Local Option", het in vergunningskwesties eene beslissing laten nemen, door de gansche burgerij. Dit laat hij wijselijk buiten bespreking, schijnt voor hem eenigszins gevaarlijk terrein te zijn. Liever knoopt hij aan z'n beschouwing eene uitwei ding- vast om aan te toonen, hoe gevaarlijk het is, wanneer leden van den Raad zich laten leiden door de publieke opinie, wijst hij op de zelfstandigheid het eigen oordeel dat een Raadslid dient te hebben. Waar moet het naar toe, vraagt uw verslaggever, wanneer met dergelijke volksstemmingen een offici eel resultaat wordt verkregen, dan zal zulks eene aan sporing zijn om ook in andere zaken zulks te herhalen, etc. etc. Prosit! vriendelijk dankbaar. Lieb Vaterland kan rustig zijn. Ik denk dat uw verslaggever een wolkje voorbij de zon van 't gezag heeft zien drijven, en nu eens klaps de gansche hemel met donderkoppen bezet ziet. War als een bizonder geval zou kunnen beschouwd worden, wordt door uwen verslaggever reeds tot algemeenen regel uitgemeten. Maar, maak u niet ongerust, heer verslaggever, we zijn hier in Nederland gelukkig erg, erg, voorzichtig, en 't zal nog wel een g-roote veertien dagen duren vóór we in onze Staatsinstellingen zoo democratisch wor den, dat we belangrijke volkskwesties, en dat is toch zeker ook het drankvraagstuk, door volksstemmingen zullen laten uitmaken. En toch is dit m. i. de eenige rationeele weg om tot eene afdoende oplossing te komen. Het drankvraag stuk is geen vraagstuk voor Gemeenteraden, mag niet worden overgelaten aan de omstandigheid, of toeval lig in een Gemeenteraad een meerderheid dan wel een minderheid vóór behoud of vermindering van 't aantal vergunningen te vinden is, maar 't drankvraagstuk is een kwestie, die alle lagen onzer maatschappij omvat, waarbij de geheele bevolking belang heeft en hetwelk dus door de geheele bevolking dient te worden opge lost. Dan toch zal het zeker spoediger beslist zijn, dan door halve of nog minder afdoende maatregelen, waartoe Gemeenteraden zich volgens de wet moeten bepalen, en waarbij onbillijkheden kunnen worden in 't leven geroepen, die hoezeer men ook in principe te gen 't drankmisbruik mag zijn, allicht in strijd kun nen komen met ons principe van rechtvaardigheid. In dank voor de plaatsing, J. VLUG Jz., Lid van den Raad der gemeente Noord-Scharwoude. [Hoewel het ons genoegen doet, dat de geachte in zender de moeite heeft genomen om te trachten ons artikel te weerleggen, moet ons de opmerking van het rt dat hij wel wat al te veel' woorden gebruikt om weinig te zeggen. Het feitelijke van zijn stuk neemt dan ook een zeer klein deel van het betoog in. Voor zoover hij weet en naar hem door anderen, die bij de raadsvergadering tegenwoordig waren, is mede gedeeld, is de verklaring, door ons als basis genomen, door geen der raadsleden afgelegd. De schrijver van het artikel heeft die vergadering niet bijgewoond, is afgegaan op het verslag van den verslaggever dat de inzender voortdurend den schrijver van het artikel met den verslaggever ver ward en vereenzelvigd is, het moge curieus zijn, slechts een bijkomstige omstandigheid. Heeft echter de ver slaggever onjuist de bedoeling van het raad-slid-in- kwestie weergegeven? Had men in Noordseharwoude een stenografisch verslag, de vraag zou gemakkelijk opgelost zijn. Nu dit niet het geval is kan men zich echter beroepen op de verslagen welke door verslagge vers van andere couranten, geheel onafhankelijk van elkaar, gemaakt zijn. kwestie evenmin iets te maken als „andere" stemmin gen, die buiten de wet omgaan, Wil de heer Ylug ons van ongelijk overtuigen wij zullen hem daartoe gaarne de gelegenheid geven. Maar dan moet hij zich bepalen bij hetgeen in het artikel werd geschreven, en vooral nauwekuriger weten te onderscheiden, dan hij deed toen hij 't bovenstaande schreef, niet wegdoezelen (cadeau geven!) waar het op aan komt, niet zich ver meien in theoretische bespiegelingen, die, hoe aanlok kelijk ze ook mogen wezen, practisch van geenerle waarde zijn. Red, Alkm. Ct.] J CORRESPONDENTIE. Secretaris. Uw bericht is een advertentie. Een vreemdeling. Van te weinig belang. AJ&STERBAMSOHE beubs Opgave van het NOORDHOLLANDSOH LANDBOUWOREDIET, .Voordam, 0 1318, Alkmaar. Koer* van Staatsloaningen. 27 Juli 28 Juli NEDERLAND, Ned. pCt. 21/, 5 5 5 4 4 4 4 5 4 DA pref. Werkel. Schuld BUITENLAND Bulgarije Tabaksleening Brazilië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Em. Iwang Dombr. Financ. en Industr. ondernemingen enz". Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollardsch Grondcrediet Nederl. Handelmaatscbappij resc. aand. div Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Martsckappij Langkat tabak A Medan N. Asakan tabak Rotterdam Deli Senembab Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij t. expl. v. Pe'roleum Moeara Enim Sumatra Pa'embang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Gew. Pref. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather. Anglo Amer. Telegraph Steels Comm Car Eoundry Comm Amerik. Stoomv.-Mij. Marine Comm. Preferent Marinebonds Peru Comm. Preferent Spoorwegieeningen. Holl. IJ. Sp.-Mij. Mij. tot, expl. van Staatsspoor-». Deli spoorweg AMERIKA. Atch Top. Cert. v. Convert Bd. pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand. div, Erie Comm. Kansas City SouthCom »j i} pref. Mis K. Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Rock Island Comm. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert. v. Wabash Comm. Warschau Ween en Wladikawkas 1885 pCt 41/. aand div. POLEN. RUSLAND J» >1 15% >1 7 170 pCt, 4 89% O f, tj 108% 7 3 102% 2% 95% 4 156 5 173% 5 170 74% 97 1031/s 48% 93% 88 88% 99 87% 95% 100% 98% 173% 131% 149% 115.- 140 608 258 327 52 89 588 415% 37% 222 77% 335 405 246 414 515 230 191 108 150 186 315 790 105% 577/ie 24 24 157 5 14% 58 10% 37 74 83 197 94% 104% 261/4 21% 24% 59% 281/4 38% 90% 25 106 20 156 74% 97 48% 94% 93% 88 88S/4 9J 87% 95 174% 149% 114.90 588 262 330% 46 911/4 420 36V4 214 82 335 256% 407 510 236 182 110 181 300 795 110 60% 25% 24% 2774 45% 151/4 30 10% 37 74 967/s 27% 22% 26% 61 30% 40% 27i3/i8 109 21% 158% 133/i6 170 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam Gemeen te-cred. BELGIE. Antwerpen 1887 HONGARIJE. Tlieiss OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 RUSLAND. 1864 Koers van het geld. Prolongatie 43/4 pCt. Mededeelingen. Staatsfondsen onveranderd. Rus sen kalm. 1 abakken iets beter. Oliewaarden prijshou dend. Culturen stil. Mijnen kalm. Rubberwaarden la ger. Amerika opende zeer vast, het verloop was willig en het slot prijshoudend. Marktberichten. Ons Staatsrecht erkent geen „Local Option' en kan In het verslag van „Het Nieuws" lezen we (no. 167). De heer Heeman vraagt of naar aanleiding dezer stemming de behandeling niet verdaagd kan worden. De heer BartenWe mogen ons oordeel niet af hankelijk stellen van de burgers. We moeten weten wat we willen. Echter zou het door afwezigheid van de Geus wel gewenscht zijn met het besluit te wachten. De heer - Koeman wenscht volstrekt niet op het voorstel van Heeman in te gaan. Er kan aanstonds wel weer een ander met een stemming komen. De hoofdzaak is hier dat het persoonlijke niet van het zakelijke gescheiden wordt. In het verslag van „Ons Blad" (no. 65) De heer Heman is er voor de volksstemming, door de redactie der „N. Langed Crt. op touw ge zet, af te wachten opdat de Raad naar den uitslag hiervan een oordeel in deze zaak kan vellen. De Voorzitter meent dat de Raad haar idee niet af hankelijk moet stellen van deze stemming wat dooi den heer Barten wordt onderstreept, ofschoon hij wel voor verdaging is, maar alleen omdat de Raad heden niet voltallig is. Aan den lezer laten we gaarne het oordeel of onze verslaggever „den raad" van den geachten inzender van noode heeft en of diens conclusie ten aanzien van I het uitellcander vallen(l) van het betoog juist is. Wij meenen hier niets meer aan te hebben toe te voegen. Thans de tweede kwestie. Wij hébben 'betoogd, dat een officieel persoon zich bij het nemen van een offi- i cieel besluit niet mocht laten leiden door een volks stemming, waarbij iedere waarborg- van betrouwbaar heid, van onpartijdigheid en eerlijkheid ontbreekt. Daar komt het op aan en daar juist praat de inzender omheen. Iloe de meening van den schrijver over lo- ca option is, is niet de hoofclzajak, heeft met de ALKMAAR, 28 Juli. Heden werd besteed voor Aardappelen f 2.50 a f 1.per 1/2 ILL. Aalbessen (roode) 15 a 10 ets., (zwarte) 0 ets. per l/2 K.G. Bloemkool 1ste soort f 12 a 8, 2de soort f 8.— a 4.— per 100 stuks. Doperwten 6 a 0 ct., peulen 5% a 0 ct. per l/2 K.G. Wortelen f 0.40 a 0.26 per 10. Slaboonen 5 a ets. per 1/2 K.G. Snijboonen f 2.20 a f 1.— per 1000 Kropsla 40 a 14 ets. per 25 stuks. Komkommers 6a ets. per stuk, postelein 6 a 0 ets. per mandje. Andijvie f 0.52 a f 0.30 per 25 struiken. Kruisbessen 10 a 7 ct. per l/, K.G., Roodekool (le soort) f 0.6 a 0.35, (2e soort f 0, witte kool f 0.0, slaboonen 7 a 6 ct spinazie 8 ctrabarber 5 ct., gelekool 0 ct., savoye kool 0 a 0 ct., frambozen ct. per mand, Selderie ct. per bos, Tuinboonen f 1.10 a 0,85., radijs 10 ct. per 10 bos. Prei 4 ct. Afslagvereeniging BEEMSTER, PURMEREND en OMSTREKEN, 27 Juli. Op de afslagmarkt werd heden verhandeld Tuinboonen f 0.67 a 0.96 per zak van 15 K.G., peulen f 2.50 a 3.dorperwten f 2.10 a 3.70 per 100 pond, slaboonen f 0.45 a 0.50. snijboonen f 0.90 t 1.40 per 1000bloemkool f 4. - a 7.50 per 100, klapbessen f 1.25 a 2.--, aalbessen 8 a IJ ct. augur ken 60 a 100 ct. SCHAGEN, 28 Juli. Aangevoerd 9 paarden f 80 a 210, 0 stieren en ossen f 0 af 0, 22 stieren f 125 a 275, 30 magere geldekoeien f 140 a 200, 93 vette id. f 180 a 315, 30 kalfkoeien 21 vaarzen f 70 a 125, pinken kalvex-en f a 30 nuclit id. f men f a 110 magere schapen vette id f 20 a 30.overh. f - lammeren f 14 a f 17,bokken en geiten f 6 magere varkens f 15 a 20, 23 vette id. 53 a 57 ct. per kilo, 60 biggen f 12 a 14,konijnen f0.— a 0. - 50 kippen f 0.50 a 1.25,— eenden f 0.— a 0.— 0 ganzen f 0.-a 0.0 zwanen f 0.a 0.550 boter f 1.10 a f 1.30, 200 kg. kaas f 0.40 a 0.50. 3000 kipeieren f 3.60 a 4.10, —0 eendeieren f0.— HGORN, 28 Juli. Kleine kaas f 32.50, commissie 32.50, middelbare 31.50 fabrieksbaas f 32.50. Aan gevoerd 233 stapels, wegende 77439 K.G. Vlug. ra 111- a 285 OEN MAAG (vroeger Zatpbea) Directie HENNY. I kapitaal. f 4.000OOO00 I RESERVEFONDS nrta IjrXoOO OO I HOORN, 27 Juli Groote muizen f 1.05 a 1.10. kleine 1 O.oO a 0.60, slaboonen f 5.a 6.peulen f 0. per zak, blauwe aardappelen f 1.30 a 1.40, r. aalhessen 9, zw. bessen 0 a 0 cent. Tuinboonen f 0. af 0.Snij- 4.appelen f8 a f 0.per zak. Bloemkool f 0. boonen f 0.14 a 0.18, peren f 3.60 a a f 3,70. uien f 1.a 1.10. MEDEMBLIK, 27 Juli. Groote muizen f 1,05 a 1.45, kleine id. f 0.45 a 0.55, groote ronde f 0.— a 0,—. blauwe f 1.25 a 1.40. Aanv. 2000 manden of zakken, NOORDSCHARWOUDE, 27 Juli. Groote muizen f 1.20 a 1.60, drielingen f 0.60 a 0.80, kleinere f0.20 a 0.30, Schotsche muizen f 1.40 a 1.70 Aanvoer 750 zak aardappelen, zilveruien f 4.80 a 5.50, drielingen f 2,30 a f 2.70 p. 50 K.G., roode kool f 3.40 a 5, BROEK OP LANGEDIJK27 Juli. Heden werd besteed voor Aardappelen gladb. f 1.40 a 2.30, ronde f 1.40 a f 2.—, muizen f 1.— a 1.50, kleine f 0.70 a 0.85, wortelen f 1.55 a 2.55, bloemkool le soort f 8. a 11.70, 2e soort f3.—a 4,50, Roodekool f 4.50 a 4.80, gele kool f 5.— a 5.80, witte kool f 5.50 a f 5.80. zilveruien f 4.— a 6,20, slaboonen f 0.65 a 0.72. TELEGR AFISCH WEERBERICHT. Naar waarnemingen verricht in den morgen van 28 Juli. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. O V E R Z I C II T. In het gebied van de waarneming is de hoogste be llende stand van den barometer 765.9 te Horta. De laagste stand van den barometer 747.3 te Valen- tia, VERWACHTING. (Geldig tot den avond' van 29 Juli.) Meest matige Zuidelijke tot Zuidwestelijken wind, zwaar bewolkt, waarschijnlijk onweer of regen; zelfd# temperatuur. IIOOG WATER TE EGMOND AAN ZEE EN BERGEN AAN ZEE. Juli s morgens 9.20 10.45 12.15 1.15 2.15 Het is steeds laag water later dan hoog water. 's middags Aug. 's nachts avonds 9.50 11.15 12.45 1.45 2.45 6 uur 77 's nachts 's middags 77 vroeger en Getrouwd; C. SMIT Jb: C. MENZEL Keulen, Eigelstein 84. Eenige kennisgeving. Getrouwd: li. M. J. HAGE, Cand. Indisch Ambtenaar, Alki BAK15Y 28 Juli 1910. ROOM. De Heer en Mevrouw HAGEBOOM betuigen mede namens wederzijdsche familiën hun hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwe- 1 ijk ondervonden. Getrouwd W. II. DE GELDER en D. VAN VUURE, die, mede namens wederzijdsche familie, hartelijk dank zeggen voor de vele blijken van belangstelling, vóór en bij hun huwelijk ondervonden. Alkmaar, 27 Juli 1910. Onzen hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling hij ons huwelijk ondervonden. G. DUIF. M. DUIFSchuitemaker. Alkmaar, 28 Juli 1910. GEBkUIKS aanwijzing kond IEDER STUK. J H ï&ssr&szzZ Aan RINGERS Chocolade fabriek boven Leettnd Nette JUFFROUW aan k. kiiippen den Boekli (Friezin) en naaien. Brieven onder No. 4021 II. N. MUL, Kruisstr. 25, Haarlem.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3