BRA AD-KUIKENS ml 40 ct. A. VAN DIJK, Ramen 32. WOiMNG-BUREAU Aanbesteding. C. VERHEUS, Uurwerkmaker, Bouwterrein Golden Cacao Bezoekt den Uitverkoop Alkmaarsch Warenhuis. Magazijnen Fnidsen en Mient, Telf. 417. De KLOMPEN zijn in Alkmaar GOEDKOOP €3 Koninklijke Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken ,1. BEGEER, TENTOONSTELLING BRUSSEL 1910. NEERLANDS 1NDIË, vanaf OUDES. Ridderstraat, Alkmaar. I°koop '""r Leermiddelen Purmerender Veefonds. :o: Zaanlandsche :o: Spaar- en Voorschotbank, REPARATIE-INRICHTING. „DE RATO" aan den Westerweg, Nassaulaan en Egmonderstraat. OUDEGRACHT 17 x UTRECHT. EDELSMEEDKUNST - GROEP XII, XIV, XV i™ KtXraT,EV- GEDENKPENNINGEN - GROEP II AFD. SCH00NE 'KUNSTEN. HANDELSPENNINGEN - GROEP III AFD. TECHNIEK. Buiten mededinging. Lid der Jui*y. HÖUTTIL 64 B, ALKMAAR. Stoombootdienst „ALKMAAR PACKET" Salonboot met glasbeschutting aan dek. Directeuren Mr. N. F. WI L KENS en Dr. D. BOS. D. A. WISSELINK, in Effecten, Alkmaar. Land en Volk, Geschiedenis en Bestuur, Bedrijf en Samenleving, Schsolhsekesi verschillende inrichtingen van onderwijs N.V. Herrrss. Coster Zoon een net permoon, Waarom hef kan GEKLEURDE OVERHEMDEN vanaf f 1.25, te VEENDAM. Aanbevelend, NieuweslootB 96, nabij't Postkantooi' Onderstaande Perceelen zijn nitsloitend te bevragen aan het eerste en grootste Woning-bureau te Alkmaar van BAKKER GOVERS. Voor de levering der zcowei Binnen- als Buitenlandsdie uitgaven, en de in gebruik op de Hcogere Burgerschool, Gymnasium en Handelsschool Het verbouwen van perceel A 174 a. d Oudegracht te Alkmaar. - gevestigd te KROMMENIE. - Maatschappelijk kapitaal f 250.000 waarvan uitgegeven en volgestort f 200.000. DirecteurA. DE RUYTER, ACHTERSTRAAT B 21 - iATTENTIB BESLIST SUCCES! Te bevragen bij A. G. DEN BOESTERD, Toussaintstr.Q. Door een proef te nemen met zal men overtuigd zijn dat de kwaliteit evengoed is als alle andere soorten en merken. Door het besparen van bussen en luxe verpakkingen kunnen wij tegen inlevering der bonnen dege lijke huishoudelijke artikelen cadeau geven.Thans nu Cacao een volksdrank is en meer en meer wordt gebruikt, is Golden Cacao het aangewezen merk om het verbruik aan te wakkeren door haar cadeau-stelsel. Vraagt onze prima qualiteiten ILmTNISTEHST BOORDEJXT. - GROOTSTE KEUZE LANGS DE ZAAN. Van ALKMAAR 6 - 8 10 - 12 2 30 4 6 7.30 uur. Van AMSTERDAM 6.30 - 8 9 30 - 11.30 2.15 - 4 - 6 7 30 uur. Van Zaandam naar Haarlem 8 15 - 10.15 -12.15 - 2.15 - 4.15 - 615 - |815l uur. Van Haarlem naar Zaandam 10 15 -1215 - 2.15 - 415 - 6.15 - 815 - |lOt—uur. Exira op Zondag. i— Geplaatst Maatschappelijk kapitaal f 2.500.000.—. Gestort kapitaal f 572.000.—. RESERVE f 415.205.961/,,. OPGERICHT In 1890. Hypotheken 30 Jnni 1910 f 23 335.623.80 '/2. Pandbrieven 30 1910 22.249.950.—. Bij de Naamlooze Vennootschap HERMs. GOSTER ZOON is de inteekening opengesteld op s Met 700 groote en kleinere illustraties, waaronder 6 gekleurde platen. Groot 4°. Uit te geven in 24 afleveringen, elk bevattend 32 bladzijden, a 45 cent per aflevering, en in twee deelen a t 5 40 ingenaaid, f 6.75 gebonden. 'ARM 1 op TE KOOP: Een flink ingericht WINKELHUIS, staande een der drukste standen van Alkmaar. Drie WOONHUIZEN, koopsom 1700 per perceel, worden verhuurd tegen 3 per week. Vijf BURGERWOONHUIZEN a 6800, worden verhuurd tegen 2.25 per week. Een klein WOONHUIS, ook zeer geschikt voor pak huis, staande Sandersbuurt aan het water. UIT DE HAND TE KOOP: Door gebrek aan opvolger en te drukke bezigheden van den eigenaar een mooi ruim perceel zijnde rijwie lenzaak annex smederij, bewijzen van degelijke brood winning voorhanden. Koopsom billijk met of zonder inventaris. Een ruim PAKHUIS met WONING bij de Markt, groot 130 cA. Aanvaarding bij overeenkomst. Voor en achter uitgang gevende. Een prachtig nieuw solide gebouwd HEERENHUIS op een der mooiste standen te Alkmaar met prachtig uitzicht. Koopprijs billijk. Aanvaarding bij overeen komst. TE HUUR OF TE KOOP Een flink ruim WINKELHUIS op drukke stand, voor alle zaken geschikt, bevattende ruime winkel, be neden 2 kamers met keuken. Boven vóór zolder met kamertje en vliering. Boven achter 2 kamers met over loop en voorzien van gjks en waterleiding. Aanvaarding direct. TE HUUR: Een geheel naar de eischen des tijds ingericht WOONHUIS, voorzien van diverse kamers, keuken, gas en waterleiding. Staande Spoorstraat. Huur bil lijk. Een HEERENHUIS, staande Spoorstraat, voorzien van diverse kamers, gas, waterleiding, keuken, enz. Huur 325 gulden. Aanvaarding direct. Een net BURGERWOONHUIS, zeer geschikt voor rentenier. Staande Heiligland bij de Vlotbrug. Huur prijs 4.25 per week. Aanvaarding direct. Een HEERENHUIS, staande Toussaintstraat, be vattende beneden 2 kamers en suite, boven 2 ruime kamers en flinke zolder, voorzien van gas en waterlei ding, mooie tuin. Huurprijs billijk. Aanvaarding bij overeenkomst. Een riant BOVENHUIS aan de Zaadmarkt, voor zien van Gas en Waterleiding. Huurprijs 2.00 per week. Aanvaarding direct. Een BURGERWOONHUIS, staande Overdiestraat. Huurprijs 2.10 per week. Een riant BOVENHUIS aan het Ritsevoort, voor zien van vijf diverse kamers, gas en waterleiding. Aanvaarding direct. Gemeubileerde Kamers in 't centrum der stad. Aanvaarding direct. Een flink ingericht WOONHUIS met flinken tuin, staande Forestusstraat, huurprijs 2.75 per week. Aanvaarding bij overeenkomst. I ana f nieuwste kleuren en stoffen. Verkrijgbaar bij J. H. WILI.ERS, Alkmaar. MEN IOOPE vanaf de LAAT de RIDDER STRAAT in naar het Goudmagazijn van P. OUDES, daar vindt men groote keuze Juweelen ruor oud. GOUDEN OORIJZERS, GOUDEN ARMBANDEN, KRUISEN en KETTINGEN, TROUW- en VERLO VINGSRINGEN. ste waarde. als beveelt zich aau VOORDAM C 9 ALKMAAR. De boeken worden gekaft en van bedrukt étlquet voorzien afgeleverd. DIRECT GEVRAAGD voor tijdelijk bekend niet administratie. Brieven onder letter T 163, bureau van dit blad. Rij de opname der boeken en kas van den Administrateur op 2tt Juli 1910 is alles uit muntend in orde bevonden. De Commissie van Onderzoek: S. DE HEER Kz., Beemster. P. BIERMAN, Oudendijk. W. DE GEUS Jbz., Oterleek. K. BAKKER Dz., Architect, zal namens den Heer M. ZWEEDIJK, op Maandag 1 Augustus 1910, in Café „Voorwaarts" publiek aanbesteden Restek en teekening it t 1.en nadere inlich tingen te bekomen bij bovengenoemden Architect. De BANK verleent credlet voor handel, land bouw en Nijverheid. Gelden worden in depót ge nomen, rente 3' 2 pereent. Verkrijgbaar 4 deposito-obligatiën in stuk ken van f .509.en f 1000.—, voorzien van lialf- ïaarlijkscbe coupons per 2 Januari en 1 Juli, met een looptijd van minstens een jaar. Des ZATERDAGS te ALKMAAR in het koffie huis „de Tabakshandel", aan het Waagplein van 11 tot 1 uur. Naast VROOM DREESMANN. - - EERSTE KLAS - - Accnrate regeling. Degelijke garantie. Beroemd, Hoofdpijnzalf geneest onvoorwaardelijk de felste hoofdpijn. Prijs 20 ets. de doos. Verkrijgbaar o.a. bij NIEROP SLOTHOUBER en ANSINGH MESMAN, Alkmaar. Ziet de Prijsnoteeringen. Nederlandsche Hypotheekbank Prijs van uitgifte der 4 pet. Pandbrieven 99l/2 Inlichtingen te bekomen bij Hypotheekrente vanaf 41/2 onder leiding van H. COLIiN, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, met een voorwoord van J. B. VAN HEITTSZ, Oud-Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië. „Neerlands Indië" zal vertellen van al wat mooi is in Insulinde, van al wat wij Nederlanders lie- lit tor en te weten van de bevolking onzer wingewesten, van de zeden en gewoonten, de talen, de kunst en den godsdienst van den inlander van de geschiedenis onzer koloniën en van de wijze waarop ze worden bestuurd en beheerd." LIJST VAN ME Mr. J. H. Abendanon, Oud-Directeur van Onderwijs in Nederl. Indië. Ds. J. W. Gunning, Director der Nederl. Zendings school. C. J. Hasselman, Inspecteur der Landel. Inkomsten en Verplichte Diensten in Nederl. Indië. Prof. Mr. J. E. Heeres, Leiden. S. Ka i ff, Hilversum. Prof. Dr. H. Kern, Utrecht. Dr. E. B. Kielstra, 's-Gravenhage. H. J. W. van Lawick, oud-Hoofdinspecteur der Cul tures in Nederl. Indië. Mr. H. A. Lorentz, de explorator van 't Sneeuwge bergte op Nieuw-Guinea. BEWERKERS. E. Moresco, docent aan de Nederl. Ind. Bestuursaca- demie te den Haag. Dr. Hen: rik P. Mu: ler, 's-Gravenhage. Prof. J. F. Niermfyer, Utrecht. Prof. A. W. Nieuwi-.nhui?, Leiden. H. Pek, Referendaris ter Algemeene Secretarie van Nederl. Indiê. Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje, Leiden. Prof. Dr. M. Treub, oud-Directeur van het Departe ment van Landbouw in Nederl. Indië. Mr. G. Vissering, President der Javasche Bank. M WJRITS WaG'NVOORT. A. C. Zeeman, oud-Hoofdinspecteur van Scheepvaart in Nederl. Indië. Stoomdr. van Henna. Coster Zoon te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4