DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Damrubriek. m lwFm V m Honderd en twaalfde Jaargang. V R IJ D A Q 29 JULI Handelsavondcursus Burgeravondschool te Alkmaar. BINNENLAND. m -m H§§^ No. 176 1010 o - tijdelijke leeraren Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Qroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. en wit speelt nu 2822, 26 17, 3429 en 32 1. m m, Wrn. Wm. LUCHTVAART. ,..ÉR a Oi WM WW>, p| m. WW, mm. m. m.Wmm ALKMAARSCHE COURANT aan de Voor de afdeeling Handelsonderwijs aan de Burger avondschool worden opgeroepen voor de navolgende vakken BOEKHOIIDM en HANDELSRECHT, vermoedelijk 71/2 uren per week. HAiYDELÜAABMtlJKSKlIJVDE, vermoedelijk 3 uren per week. EAGELSEHE TAAI. en CORRESPONDENTIE vermoedelijk (i uren per week. Op eene belooning van f 1.50 per werkelijk gegeven lesuur. Inzending van stukken aan de Commissie van Toe zicht op het Middelbaar Onderwijs p.a. den Directeur der Burgeravondschool alhier, vtfrtr oi" op den 10 Augnstus 1910. De aandacht van belanghebbenden wordt gevestigd op het bepaalde bij art. 25 laatste lid der Wet op het Middelbaar Onderwijs. De Directeur H. VAN DER HEIJ. Het za) den lezer vermoedelijk een zaak van onder geschikt belang dunken hoe de menschheid elkaar groet. Hij zal meenen, dat wie den hoed wil afnemen, dat doen, en wie het niet wil, dat laten moet. Hij zal het onverschillig vinden of men eikaars neuzen tegen elkaar wrijft, gelijk zekere negers doen of eikaars lip pen tegeö elkaar wrijft, gelijk in Duitschland niet zclflen ouderwetsche heeren doen. Ook zal het hem niet kunnen schelen te weten of men moet groeten zoo parmantig en explosief als d'e Duitschers, die zich zonder overmatig armgezwaai geen beleefdheid kunnen denken, of als de officieren, die de hand aan de pet brengen en dan met krijgsmansblik. enz. Het staat nu eenmaal' niet om met een ernstig ge zicht over zulke kwesties te spreken. Dan praat men liever nog eens over den regen en de sociale kwestie. Heeft de lezer nu gelijk met deze meening Of heb ben de Duitsche dansonderwijzers gelijk, die in Ilal- berstad een vergadering hebben gehouden waarvoor o. a. heeren uit Londen, den Haag en Arnhem waren overgekomen en die zich vooral met deze interessante kwestie hebben beziggehouden? Wij gevoelen iets voor de opinie dezer heeren. Want zie, daar blijk ineens niet alleen, dat het groeten geen onverschillige zaak is, doch dat het een kwestie van groot internationaal en nationaal belang betreft, die in elke richting de verste perspectieven opent. Bekend is, dat men met den hoed in de hand door het gansche land' kan komen en dat groeten dus in veel gevallen belangrijker zaak is voor iemand, die carrière wil maken, dan algebra of cosmographie. Maar weet men wel, dat er met groeten groote hy giënische belangen verbonden zijn? Gezaghebbende hygiënisten zoo wordt ons verteld, verklaren, dat het hoed-afnemen een van de voornaamste redenen is van koude vatten en dat het sterftecijfer ineens heel, heel diep zou vallen, indien de mannen ophielden met hoed-afnemen. Wij lezen zelfs, dat het sterftecijfer der mannen alleen daarom dat der vrouwen overtreft omdat de mannen zooveel den hoed moeten afnemen en dat het corset slechts een weinig dat cijfer weer terugbrengt in het voordeel der mannen. Intusschen de hygiënisten zijn het niet eens. Na tuurlijk. Er zijn er die betoogen, dat juist dfe gewoon te om geregeld den hoed1 in de hand te nemen de ven tilatio bevordert en hardt, dat dus de beleefdste men schen niet alleen het verst komen maar ook het langst blijven leven. Ja, zoo betoogen andere hygiënisten, maar dan met kale hoofden. Dat de mannen zoo veel aan kaalhoof digheid' lijden komt alleen van dat groeten. Onjuist, luidt het antwoord, nergens ter wereld is de kaalhoofdigheid zoo sterk als bij de Duitsche offi eieren en die houden toch hun pet op. Daar staan wij, niet wetend of wij den hoed af of op moeten zetten. Maar gelukkig er zijn nog andere oogpunten waaruit deze kwestie bekeken kan worden. Daar is het nationale standrpunt. Eerlijk gezegd zouden wij niet weten, wat dat was, indien wij het niet gelezen hadden in ernstige geschriften over deze kwestie. Wij dachten eerst dat bedoeld was de zwaaierige groetme thode, die men in Duitschland! niet zelden waarneemt Doch neen, dat is zoo onduitsch mogelijk, lezen wij nu. Dat is kruiperig, onderdanig, dus zuidelijk, dus niet Germaansch. Tegenwoordig moet in Duitschland! alles Germaansch zijn. Men weet, dat men ginds in vollen ernst hier en daar tegen het Christendom opkomt als onger- maansch. Men weet, dat men de kleeding „Ger maanschwil maken, onafhankelijk van Parijsche en Londensche modes. Men heeft nu den Duitschen groet bedacht, d. i. het militaire aanslaan. Men kijkt den te groeten persoon recht in het gelaat, met trouwe Duitsche oogen, in andere trouwe, Duitsche oogen, zender nekbuiging, zonder kruiperigheid, zonder „hondsche beleefdheid" der zuidelijke volkeren. Er is een groote Duitsche vereeniging, diei deze on hondsche groet-methode propageert over geheel Duitschland. En de centrale van deze vereeniging te Darmstadt had een gewichtigen, ernstigen brief over deze hoofdzaak geschreven aan de dansonderwijzers vereeniging, die wel verre van luchtig over deze kwes tie heen te trippelen, daar zeer zwaar op is gaan zit ten. Kan die Duitsche groet aanvaard worden? Neen, zeggen velen, daarbij zou „het Duitsche pak," „de Duitsche hoed" hooren. Onjuist, zeggen weer andteren, want ook de officie ren van de Duitsche koloniale troepen, die geen pet hebben, groeten militair. Er werd een motie inge diend om „den verouderden groet van tegenwoordig te „vervangen door een lichte, bevalligere en meer met „het moderne gevoel rekening houdenden (wij kunnen „het niet helpenhet staat er) vorm van groeten, ge- „lijk het al heel veel in het buitenland! geschiedt." En waarlijk, ten slotte neemt de vergadering met 27 te gen 95 stemmen aan, dat de „Duitsche groet" een goede zaak is en dat hij moet worden opgenomen in het leerplan van de Duitsche dansonderwijzers-veree- niging. Laten wij intusschen de lezeres geruststellen met de mededeeling, dat de groet niet zal beoefend worden op de stijve wijze, waarop militairen elkaar groeten, doch dat hij zal worden opgediend' in den vorm, waar in officieren dames groeten, Is deze zaak nu van geen beteekenis? J a en neen. Men moet oppassen er zoo zwaarwichtig AAN DE DAMMERS. Met dank voor de ontvangen oplossingen van pro bleem 88 en van eindspel no. 11. Probleem no. 88 was een interessant vraagstuk van J. Bourquin, dat de oplossers ongetwijfeld zal voldaan hebben. Stand. Zw. 2, 4, 8, 9, 14, 16 tot 20, 23 24, 26, 35. W. 25, 28, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 41 tot 45, 49, 50. Oplossing. 1.44—40 1.35:22 2. 32—27 2. 24 35 3. 37—32 3. 26 39 4. 4944 4. 22 31 5. 44 11 5. 16 7 6. 41—37 6. 31 33 7. 45—40 7. 35 44 8. 50 10 8. 4 15 9. 25 1en wint. Wij ontvingen goede oplossingen van de heeren G. Cloeck, D. Gerling, J. Houtkooper, J. M. Houtkooper, J. J. Hubelmeyer, heeren K. en S. en II. Zaadnoordijk, allen te Alkmaar; S. Homan, Wijde Wormer; II. E. jantinga en H. E. Lantinga Jr., beiden te Haarlem; Tl. J. loepoel, den Haag en J. A. Wolf, Groningen. EINDSPEL no. 11. Stand. Zwart 1 dam op 6. 1 schijf op 11. Wit 2 dammen op 1 en 25. 1 schijf op 50. Wij meenen, dat dit eindspel nog al moeielijk is ge weest voor sommige oplossers. Wij verzoeken allen de oplossing wel ter dege te willen naspelen en bestudee- ren. I- 115 l. li17 (gedw.) op 61 volgt 2534 op 1116 volgt 2539 2. 25—30! 2. 17—22 (gedw.) op 611 volgt 4512 3. 45—29 3. 22—28 611 of 17 kan niet, op 2227 volgt 30—39 en op 61 volgt 30—34 1—6 2924! en zwart is verloren want op 61 volgt 5045 op 611 volgt 3418 op 2227 volgt 3439 en op 2228 (zie hoofdvariant) 4. 3430 4. 6—22 (gedw.) 5. 29—23 5. 28 19 6. 34—39 6. 22 44 7- 50 39 7. 19—23 8. 39—33! Dit is de eenige mogelijke winstgang. Wij hebben bijna alle varianten aangegeven en gelooven, wel, dat de oplossing elkeen duidelijk zal zijn. Gaarne bereid voor inlichtingen. Goede oplossingen ontvangen van: S. Homan, D. Gerling en J. Houtkooper. SLAGZETTEN IN DE OPENING. Slagzet no. 2. Men spele van uit de aanvangspositie: 1. 33—28 1. 17—21 2. 31—26 2. 11—17 3. 36—31 3. 18—23 4. 31—27 4. 12—18 5. 37—31 5. 7—12 6. 42—37 6. 1—7? Dezelfde slagzet voor zwart in de volgende ope ning. 1. 35—30 1. 20—25 2. 40—35 2. 18—23 3. 33—28 3. 15—20 4. 39—33 4, 20—24 5. 44—39 5. 10—15 6. 5044 en zwart speelt nu 23—29, 25 34, 17—22, 19 50. over te redeneeren als de boven aangehaalde Duitsche heeren doen, want dan wordt men lichtelijk belaclie lijk. Maar aan den anderen kant is er toch ook geen reden om hier altijd! maar de modte te blijven volgen en er niet eens over te denken of er ook niets te zeg g'eu valt voor dat aanslaan, als men het dan maar niet Duitsch-nationaal noemt. Het is in elk geval een zaak die „diep ingrijpt" in het dagelijksch leven en daarom nemen wij de vrij beid daarop eens de aandacht te vestigen, al erkennen wij natuurlijk dat de. vraag of artikel zooveel van het Koninklijk Besluit van 18 zooveel wel te vereenigen i met artikel zooveel van een ander K. B. deftiger kwestie is. DE TARIEFWET. Men meldt aan de T el. uit 's-Gravenhage Van goederhand wordt verzekerd, dat de berichten omtrent de voltooiing der voorbereiding eener tarief wet onjuist zijn, en bijgevolg ook de mededeelingen omtrent den inhoud van nog in bewerking zijnde voor stollen, waarvan het tijdstip van indiening bij de Sta ten-Generaal zelfs niet i3 aan te geven. 11PISVL1JTTENTOONSTELLING. Gisterochtend bezochten de ministers van oorlog en van marine, met hunne adjudanten, de Huisvlijtten- toonstelling te Scheveningen, waar zij ontvangen werden door den heer Deen, bij afwezigheid van den voorzitter. Voorts door de heeren van ILaaften, v. d. Mandere, secretaris-generaal der tentoonstelling, en den lieer van Es, president der koloniale afdeeling. De ministers bezochten zeer langdurig de tentoon stelling en toonden o.a. veel belangstelling voor de mi litaire inzending en de inzending van de opleidings school te Hellevoetsluis, alsmede voor de buitenland- sclie inzendingen. In de bestuurskamer werden de ministers verver- schingen aangeboden. Voorts bezochten dc tentoonstelling Sir George Bu chanan, Engelsch gezant alhier, met zijne echtgenoote en Lord Acton, le-secretaris dier Britsche legatie, die vooral zeer veel belangstelling aan den dag legden voor de inzending der Scotisli home industry. Gemengd nieuws, ZEILEN OP HET ALKMAARDERMEER. De onderlinge zeilwedstrijd van de Zaanlandsche Zeilvereeniging op het Alkmaarder Meer zal in plaats van op Zondag" 7 Augustus plaats hebben op Zondag 21 Augustus. STEEDS BELEEFD EN KALM. In een open aanhangwagen van lijn 3 der Haagsche tram „Conducteur, gaat deze tram naar 't. station van de Staatsspoor?" „Jawel dame." „O, want ze zeiden eerst dat deze niet naar de Staatsspoor ging." „Zeker dame, deze tram gaat naar 't station van de Staatsspoor." „Maar stopt deze ook bij de Staatsspoor?" „Ja, dame, ik zal u wel waarschuwen." „Heel graag, dank je wel, want ik moet met de Staatsspoor naar Utrecht, zie je conducteur. Dus ik zit toch werkelijk in deze tram goed als ik naar de Staatsspoor wil?" „Ja, dame, u zit zoo goed." Slagzet no. 3. Men spele weer de .volgende zettenreeks. 1. 3228 1. 17—21 2. 31—26 2. 12—17 3. 37—32 3. 18—23 1.41—37 4.20—24? Zonder dat wit nog de opsluiting geheel voltooid heeft, wint hij twee- schijven door 2822, 26 17 33—29 en 38 27. De volgende stand kwam voor dn een corresponden tiepartij tusschen de heeren V. en L. Zw. 3, 6 tot 10, 12, 13, 15 tot 18, 20, 21, 23, 25. W. 27, 28, 30, 32, 34, 35, 30, 38, 40 tot 46, 48. De laatste zet van wit is 3328 en nu speelt zwart 2329, 25 34 (niet 18 29 want dan zou wit winnen door 27—22 en 22 2), 18—22, 13 24. (Wordt vervolgd). Als probleem g-even wij nogmaals een zeer fraai pro- jleem van J. Bourquin, waarvoor wij de bijzondere aandacht vragen. Vraagstuk 21 is van M. Rigal en iets makkelijker dan probleem 89. „Gaat ie heelemaal naar 't Staatsspoor?" „Neen dame, maar hij komt er vlak bij, ik zal u wel waarschuwen." „Zal je 't niet vergeten, conducteur?" „Neen dame, sekuur niet." (N. Ct.) VERDUISTERING. Omtrent den voortvluchtigen beurtschipper H. P.. te Oostwold (Old.), die, zooals men weet, ongeveer 4000 verduisterd! heeft, meldt men nader, dat thans door de justitie zijn aanhouding is bevolen. Zijn signa lement wordt verspreid. P. moet zich ook schuldig gemaakt hebben aan valschheid in geschrifte. Te Midwolda zijn quitanties in beslag' genomen, welke door P. valschelijk waren voldaan. Wel bleken de betreffende rekeningen be taald, maar, zooals uit het onderzoek bleek, veel later dan de datum aangaf. Daar P. den eenen met den an deren post schijnt gedekt te hebben, is het niet uitge sloten, dat sommige personen, die meenen betaald te hebben en voldane rekeningen thuis hebben, later nog een aanmaning ontvangen, om te betalen. De Ned. vereeniging voor Luchtvaart, gevestigd in Den Haag, en de Eerste Ned. Vliegvereeniging te Breda, hadden voor eenigen tijd' aan d© Ministeries van Oorlog en Financiën vergunning gevraagd, de mi litaire oefeningsterreinen onder Gilze;Rijen nabij Breda de z.g. Molen- en Molenschotsche heidte te mo gen bezigen voor vliegoefeningen en vliegwedstrijden. Dezer dagen werd hierop gunstig beschikt. De terrei nen zijn reeds in gereedheid gebracht en hangors voor vier vliegmachines bijna voltooid. De heer E. A. Archer, aviateur der Bredasche vereeniging, voorzien van het Fransche aviateur brevet, behaald te Issy bij Parijs, op de Blériotmachine der vereeniging, keert deze week naar Breda terug. Tevens bezit de vereeni ging eene machine ontworpen en vervaardigd door den heer Bahle te Utrecht. De Eerste Vliegvereeniging* zal tegen half Augustus op een nog nader op te geven dag op hare terreinen met hare beide aviateurs waar schijnlijk versterkt met nog een gediplomeerd Ned. aviateur eene groote vliegdemonstratie op een- en tweedekmachines geven. - Naar men verneemt, is het vrij zeker, dat in de laatste helft van Augustus a.s. op Houtrust een vlieg- we-ek zal worden gehouden door den heer Van Maes- dijk die, zooals men weet, dezer dagen te Heerenveen zal vliegen. Indien de; vliegweek doorgaat, zal de di rectie van ILoutrust de groote ijzeren afrasting welke het sportterrein omheint laten wegnemen, om zoo doende ruimer baan te maken voor den aviateur. INDISCH IIOLLANDSCH. Nederlandsche kinderen kunnen soms in opstellen wel eens aardige uitdrukkingen gebruiken, maar ook Probleem 89 van J. Bourquin. Zeer interessant! Zw. 7, 9, 11 tot 14, 16, 23, 29, 34, 35, 45. W. 15, 21, 22, 25, 27, 31, 32, 38, 41, 42, 44, 60. Vraagstuk 21 van M. Rigal. -W Zw. 5, 7, 12. 13, 16, 18, 19, 21, 30, 31, 35, 40. W. 24, 28, 32, 33, 38, 39, 44, 46, 50. Oplossingen voor 5 Augustus. Correspondentie. Enkele inzenders van eindspelopl.Zie s. v. p. op lossing in de courant van heden. De eenige goede. Voor inlichtingen zijn wij steeds bereid.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1