Indische kinderen hebben er slag van. Toch zijn de kunststukjes der kleine Indiërs weer anders dan die van de jonge Nederlanders. Men oordeele naar de volgende collectie, die een onderwijzer in Indië verza melde uit de opstellen zijner leerlingen. Zij komt voor in „De Javabode": Een tabouretje is zeer geschikt om voor de piano te zitten. Om 12 uur heeft de kat een streep in de oogen en om 12 uur 's avonds^heelemaal rond. In sommige scholen worden bordelappen overal ge slingerd. Als een klapper valt op je hoofd, is zeer ongezond. Er zijn leien van steen en van faber gemaakt. Wat kijkt die hond leelijk met zijn tanden. t Is ongeluk met die dames, die de man gesneuveld zijn. Goeden ochtend mevrouw! Pak stoel, neem zit. De rok mijner zuster is losbandig. Nachtbraken bij een zieke kan ik niet. Mijn familie al op, papa dood, mama dood, zusters dood, allemaal al dood. De vijand werd gedood en in de pan gehakt. Daar de stal vernieuwt, de paarden zijn achterstal lig. Zonder geweten zakte hij in de modder. Sommige slangen legt ei en vindt soms in een ei twee jongentjes. Om zich te verdedigen slaat het paard met de ach- terpooten achteruit en ook met de tanden. Als het paard schopt, gaat men dikwijls dood. I ogen de koude en regen kan de kat niet uitstaan. Over een touw gaat zij met gemak langs. Wanneer men een kat tegenspreekt, dan zegt men haar den naam van poes. Als het paard rijden wil, wordt het opgetuigd. Een pajong is een ding, om in den regen te loopen. Die jongen kijkt mijn lei af. Als het paard nog jong is, dan zijn haren krul. De twee achterpeoten van het varken worden tot ham vervaardigd. Dikwijls de soldaten die waken dutten. De Europeesehe toko's zijn Zondags gesloten, want zij willen ook naar de kerk gaan. UIT SCHOORL. De Raad dezer Gemeente vergaderde Woensdag morgen in voltallige zitting. Na opening der vergadering en vaststelling der no tulen werd medegedeeld dat was ingekomen een ver zoekschrift. der feestcommissiën te Schoorl en Groet om het jaarlijksche subsidie ten behoeve van het schoolfeest. Zonder eenige bespreking werd het voor stel van den Voorzitter, namens Burgemeester en Wethouders gedaan, aangenomen, om adressanten liet subsidie te verleenen, dit bedrag zal naar het getal leerlingen van beide scholen worden verdeeld. I—De afdeeling Noord-Holland van den Nederlandschen Bond van Gemeente-Ambtenaren verzocht herziening- der jaarwedden van de Gemeente-ambtenaren. Gesteld in handen van Burgemeester en Wethouders ter fine van afdoening. Voorgelezen het verzoek van de commissie dei- Groene Kruis tentoonstelling te Utrecht te houden om een subsidie of om een afgevaardigde te zenden. Voor kennisgeving aangenomen. De heer Mooij had een reclame ingezonden in zake zijn aanslag in den Hoofdelijken Omslag. Te behandelen in geheime zitting, waarna werd medegedeeld dat zijn aanslag met f 2 was verminderd en derhalve gebracht van f 6 op f 4. De Noorderstoomtram-maatschappij berichtte de noo- dige onteigening van eenig terrein ten name der ge meente zij bood daarvoor als koopsom aan f 3060 onder eenige bepalingen van den eventueelen overdracht. Naar aanleiding van dit schrijven had de voorzitter reeds een onderhoud gehad met den heer Mr. W. C. Bosman. Bij dit onderhoud was door den voorzitter gezegd dat het aanbod der maatschappij in verband met den opbrengst aan huur e. a., te laag is. De koopsom was berekend op 1800 de H.A., maar de Voorzitter meende ook, dat dit met het oog op de goede qualiteit te gering is z.i. is de grond te ver gelijken met koolgrond. Uit de besprekingen bleek de instemming van den raad met déze meening. De Voorzitter stelde voor deze omstandigheden officieel ter kennis van de Maatschappij te brengen onder mededeelingen dat de Gemeente zich gaarne voor nadere besprekingen beschikbaar stellen zal. Dit voorstel werd aangenomen. Mej. Modder, gemeente-verloskundige, had een schrij ven ingezonden, waarin zij hare verwondering uitte omtrent het in do vorige vergadering genomen besluit, waarvan zi j nooit officieel kennis kreeg, om haar tegen 1 Mei 1911 te ontslaan met behoud van salaris tot dien datum, omdat met ingang van dien datum Dr. Heringa met de verloskundige practijk zal worden belast. Zij verzocht op het besluit onder het aanhalen, van zeer vele redenen terug te komen en zoo dit alge heel onmogelijk zal zijn haar dan een bescheiden pen sioen te verleenen, daar zij reeds 18 jaar de betrekking hier, en voor zoover zij bescheiden verneemt, steeds naar bekooren heeft vervuld. Het Bestuur der Nederlandsche Vroedvrouwenver eeniging steunde bij een zeer gemotiveerd schrijven het h.iervoren genoemd verzoek van Mej. Modder. Het verzoek van Mej. Modder werd voorts gesteund door een adres door vele ingezetenen geteekend om op het genomen besluit terug te komen. Al deze adressen werden gesteld in handen van Burgemeester en Wethouders om advies. Burgemeester en Wethouders boden den Raad de Gemeente-rekening over 1909 aan. De afdeeling Alkmaar van den Volksbond verzocht de medewerking in haar streven om op den lotingsdag het drankmisbruik te beperken en verzocht daartoe een finantieele bijdrage der leden, waaraan door al len werd voldaan. Op de voordracht ter benoeming van zetters werden geplaatst als jio. 1 de heeren H. Dalenberg en A. Da- lenberg; als no. 2 de heeren J. Bos resp. en 0. Koger. De voorzitter deelde mede, dat de Noorder Stoom tramwegmaatschappij met 1 September het geld ver langde, wat de Gemeente als subsidie had toegekend. De heer W. C. Duijn te Wogmeer berichtte dat door hem 't geld kan worden verstrekt tegen 4 prolonga tie onder enkele door hem gestelde voorwaarden die de leening goedkooper doet zijn dan bij leening van an deren. De voorzitter gaf daarop eenige inlichtingen, waar uit bleek dat deze leening in het voordeel der Gemeen te was, de leening zou z. i. bij een jaarlijksche aflos sing van J 200 in 25 jaar kunnen zijn gedelgd, waarna de Raad zich zonder bespreking met algemeene stem men vereenigde het aanbod van den heer Duijn aan te nemen. Het Burgerlijk Armbestuur lag daarna liare reke ning over 1909 aan den Raad over, die na gedaan on derzoek werd goedgekeurd. De vergadering werd daarna gesloten. geven tegel, voor welk geschenk hij nogmaals zijn har- telijksten dank ook namens zijne familie aan de bur gerij uitte. Medegedeeld werd dat inschrijvingsbiljetten voor de levering van 150 M3. grond waren ingekomen en wel van C. Oldenburg voor 3.19, O. Blokker voor 3.54, C. Floor voor 3.29. De levering werd aan den laagsten inschrijver ge gund. De heeren Maschmeyer en Zwaan kwamen ter ver gadering. Medegedeeld werd dat tot directeur van het Post en Telegraafkantoor is benoemd1 de heer Fijn. Het verzoek van II. Schotten inzake zijne weder be woonbaarverklaring van zijn woning werd thans aan de orde gesteld. De gezondheidscommissie berichtte dat het huis nog niet voldoet aan de eischen aan een bewoonbare woning- te stellen en zij adviseerde daarom tot niet inwilliging van het verzoek. De heer Veenhuizen zeide naar aanleiding daarvan, dat wanneer Schotten daar kan blijven, hij er een bak zal maken, en uitte verder zijne ontevredenheid over deze conclusie. Iloevele woningen, zoo zeide hij, zul len er niet in Bergen zijn die niet aan de eischen vol doen De voorzitter betreurde het voor Schotten, maar vond dat hij onvoorzichtig heeft gehandeld door eerst den Raad niet om inlichtingen te vragen. De heer Baltus vreesde ook dat 's RaacLs advies niets zal geven, waarna besloten wérd op het adres van Schotten afwijzend te beschikken, De vergadering ging daarna in geheime zitting over. Na heropening werd medegedeeld dat de heer Brouwer een vergoeding vroeg voor het bouwen van een cel in zijne woning ten dienste van den telefoon dienst, die spoediger dan vermeld werd' aan het Rijk is overgegaan. Burgemeester en Wethouders stellen 400 voor De heer Baltus vond dit te weinig en zou wenschen 2 jaar salaris of 500. Het voorstel van B. en W. werd aangenomen met de stem van den heer Baltus tegen, die na verkregen inlichtingen zijn stem wijzigde en zich ook met het voorstel van B. en W. vereenigde. Het adres ter herziening van de jaarwedden der ge meente-ambtenaren, ingediend door de afdeeling Noord-Holland van den Bond van Gemeente-ambtena ren, werd daarna aan de orde- gesteld en voor kennis geving aangenomen. Burgemeester en Wethouders boden den Raad de Gemeente-rekening aan, aangevende in ontvangst 33.551.08 en in uitgaaf 33.139.47, batig- saldo van 411.61. Dc vergadering werd daarna gesloten. UIT EGMOND AAN ZEE. Van de vele toespraken, welke er gisteren bij de opening van het koloniehuis Zwartendijk werden gè- houden, laten we hier nog volgen die van den heer •Tan Lemmers, voorzitter van de Antwerpsche vacan- tiekolonie Diestenveg Dames en Heeren. Wij zijn uit Antwerpen hierheen gekomen om onzen jubelkreet te mengen in de machtige hulde-hyme, die opstijgt ter eere van Hen, die met eene toewijding zonder weerga in de geschiedenis der Kinderverpleging, in minder dan een jaar tijds wisten tot stand te bren gen, wat aan menige vereeniging jaren zwoegens en inspanning kost. Ik heb genoemd: De Dames-leden van het Comité: „Ter wille van het Kind." Aan haar onze eerste en warmste hulde Moge zij die wakkere schaar dubbel aangenaam treffen, doordien zij uitgebracht wordt namens eene vereeniging, die door den aard liarer eigen werkzaam heden best bewust is wat al diepgevoelde Kinderliefde, gepaard aan onverdroten ijver en taaie wilskracht er behoeven om in zoo korte spanne tijds dezen tempel, gewijd aan de lijdende kindsheid, uit den grond te doen oprijzen. Ja, het zaadje, door priester Bron aan de aarde toe vertrouwd, is reeds een machtige boom geworden, die zijne zegenrijke schaduw werpt over al de streken der beschaafde wereld. En voegen we er ter Uwer eere bij Over Neerlands bodem spreidt zijn loof zich dub bel dicht uit, dank aan de talrijke schaar toewijdings volle vrouwen en mannen, die zich zedelijk en stofte lijk opofferen om zijne wortels te drenken met het leven- barende water, geput aan de bronnen van hun diep voelend en hunnen tevens praktischen geest. Onwillekeurig rijst op dit oogenblik het beeld dei- inhuldiging vin Diesterweg's Schoolvilla te Heide Calmpthout, op den gedenkwaardigen 17 Juli 1904, voor mijn oog op. Ik zie mij omringd van de sympa- thiseerende afgevaardigden Bos en Ivlenke, opvolgen- lijk vertegenwoordigend het Centraal Genootschap en het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap In welke passende bewoordingen wees de eerste op den door ons te Utrecht uitgedrukten wensch, „Dies- terweg" eenmaal een eigen „heim" te zien bezitten, en hoe hartelijk wenschte hij ons geluk om het be reikte doel. „Ik wensch U geluk uit naam van Uwe noorde redenen van tevredenheid gegeven. Was de teelt voornamelijk van tuinboonen, oven minder als het vori ge jaar, de liooge prijzen van dit product hebben dit wel goed gemaakt. DE DOOD VAN Dr. R. Onlangs deelde de Tel. mede dat de geneesheer R. wonende op de Keizersgracht te Amsterdam met een revolverschot in het hoofd, dood in zijn spreekkamer was gevonden. De omstandigheden waren van dien aard, dat zij het vermoeden van moord wettigden, en de politie stelde dus een onderzoek in. Hoewel dit onderzoek niet geheel geëindigd is,, nog enkele omstandigheden opgehelderd dienen worden, heeft het reeds de overtuiging gegeven, men hier niet met een misdaad te doen heeft. en te dat UIT St. MAARTENSBRUG. Mejuffrouw A. F. Blad slaagde gisteren te Arnhem voor de hoofdacte. UIT KOEDIJK. Gisteren vierde de Vereeniging- „Het Schoolver bond" haar jaarlijksche feest met de kinderen van de openbare lagere school alhier. Des morgens te 9% uur waren allen bij de school present, waarna een wan deling, begeleid door het fanfarecorps, dat lustige marschen speelde, langs het dorp gemaakt werd. Te ongeveer lCP/jj uur kwam men in het lokaal van den heer A. Bak aan, waar de kinderen werden onthaald, en waar voor ieder een prachtige prijs aanwezig was, zoodat het tooneel als het ware in een bazar was ver anderd. Nadat de kinderen nog eenige liedjes ter eere van het Schoolverbond hadden gezongen, werd door het hoofd der school, den heer Wassenaar, tot de uitde-eling der prijzen overgegaan aan het gejubel kwam toen bijna geen einde. Te ongeveer 12 uur ging men wederom vergezeld van muziek naar het feestterrein, alwaar, begunstigd door het prachtige weder, verschillende wedstrijden werden uitgevoerd en de kinderen af en toe wederom door verschillende commissarissen op het feestterrein werden onthaald. Om 6 uur keerden de kinderen hoogst voldaan en voorzien van een prachtigen prijs naar huis terug, ten einde verder tot den 16den Augustus van de vacantie te genieten. VAN WIERINGEN. Hedenmorgen zullen vele bewoners zich er over ver wonderd hebben, dat de kermis niet werd ingeluid. Tot nu toe werden namelijk op den eersten kermisdag de klokken geluid en was er gelegenheid om in de Ned. Hervormde kerk „tulen", dat zijn vierkante ker- misbroodjes, te halen. Deze uitdeeling van brood is een overblijfsel van vroeger dagen. De tiendheeren gaven bij liet inhalen van den oogst aan de notabelen een diner en aan de armen brood, zoodat ze deze twee klassen op hun hand hadden. De boer stond daartusschen in. Met zijn klachten vond hij nergens gehoor en hem bleef niet anders over dan te zwijgen en te betalen. De tienden zijn nu afgeschaft, tiendheeren en tiendplichtigen verdwenen, maar als eene herinnering aan dit misbruik is blijven bestaan het tulen halen op den eersten kermisdag. De burgemeester heeft aan dit overblijfsel van omkooperij thans een einde gemaakt. PRESIDENT FALLIERES IN NEDERLAND. Men meldt ons Van 3 tot 6 Augustus komt te Rotterdam, zooals reeds gemeld werd, het Fransche opleidingschip dei- marine „Bougainville", en wordt alsdan per eigen stoomjacht eveneens verwacht de president der Fransche republiek, de lieer Fallières. Met de salonboot „W. F. Leemans" van de firma Fop Smit Co. zal door den heer Faillières en de officieren der „Bougainville" een watertocht worden gemaakt naar den Moerdijk be-toonen over de loopende geruchten als zou.... Met een ruk smeet Bouwmeester zijn stoel ter zijde. Kop omhoog en borst vooruit stond hij voor den Raad van Beheer, het gezelschap-in-gekleede-jassen met half gesloten oogen overziende. De lion amoureus was een lion rugissant geworden! Nu is 't genoeg! bulderde hij zijn rechters toe Met één greep rukte hij den brief van den Koning- uit zijn borstzak, slingerde dien vlak langs den dichter Schimmel, die vóóraan zat, over de tafel, legde de lin kerhand op den rug, wees met de uitgestrekte rech terhand naar dc reusachtige lakken, gooide het hoofd in den nek met een fierheid die de edellieden van Bo dewijk XVI hem zouden hebben benijd, en zei Ziedaar! Daar hebben jullie mijn antwoord. Het komt van M'N VRIND WILLEM En statig verliet Louis Bouwmeester het vertrek. De geschiedenis verhaalt ons, helaas, niet van de gezichten waarmede de vijf ouweheeren, die toen over bleven, elkander hebben aangekeken. NEDERLANDSCH ONDERWIJZERS GENOOTSCHAP. (Vervolg.)i Vertegenwoordigd zijn 219 afdeelingeu door 273 af gevaardigden. Daarna was het woord aan prof. II. Brugmans uit Amsterdam tot het houden eener voordracht over „Ne derland in de 18e eeuw." ervolgens kwamen aan de orde de voorstellen van den beschrijvingsbrief. V aalwijk stelde voor dat de vergadering het hoofd bestuur opdraag-t een zooveel mogelijk volledig onder zoek in te stellen naar de werking van de wet-Kuypei-. Het hoofdbestuur is reeds in deze richting werk zaam geweest en aanvaardt deze opdracht, waarmede de vergadering haar instemming betuigt. Het hoofdbestuur zal er bij de regeering op aan dringen in de wet op te nemen de volgende bepaling: Wanneer aan een school met niet meer leerkrachten dan de wet eischt, door vermindering van het aantal leerlingen, "n of meer leerkrachten op wachtgeld kun nen worden gesteld, vergoedt het Rijk bij de handha ving van een of meer dier leerkrachten als subsidie 60 van het salaris der onderwijzers. Aangenomen werd een voorstel Hoogeveen om er bij de Regeering op aan te dringen op het openen van cursussen in verschillende deelen van ons land om de onderwijzers bekend te maken met bewegingsspelen. Eveneens aangenomen werd een voorstel-Waalwijk, vaarbij de vergadering het hoofdbestuur opdraagt een commissie te benoemen, die een onderzoek zal instel len naar de mogelijkheid van toepassing van 't Mann- heimerstelsel in de Nederlandsche scholen, geamen deerd door Amsterdam, dat dit onderzoek zal geschie den in samenwerking met zustervereenigingen. Opgedragen werd aan het hoofdbestuur een com missie samen te stellen, belast met het onderzoek naar hetgeen hier te lande wordt gedaan aan het onderwijs van zwakzinnige kinderen, voor wie meer persoonlijke leiding noodig is; eveneens een commissie te benoe men die de regeling der pensioenen in studie zal ne men eu voor de volgende algemeene vergadering voor stellen zal doen. De vergadering werd daarna verdaagd tot heden. HET ONTSLAG VERNIETIGD. Gedeputeerde Staten van Groningen hebben hunne goedkeuring onthouden aan het Raadsbesluit van de gemeente Stedum, waarbij de heer G. Th. Beishuizen, lid van de Provinciale Staten, onderwijzer in die ge meente, was ontslagen omdat hij niet voldaan zou hebben aan de verplichting om te wonen in het dorp waar de school staat. UIT BERGEN. In de gietermorgen gehouden raadsvergadering, waarbij de heeren Maschmeijer en Swaan afwezig wa ren, sprak na opening- en vaststelling der notulen de voorzitter zijne blijdschap uit over het feit, dat nu in de raadzaal aanwezig was de door de ingezetenen ge- „lijke Ambtsbroeders", sprak de tweede, „die met wel gevallen zullen vernemen, wat gij tot stand bracht; „en die, door uw eenig voorbeeld aangespoord, naar „ik hoop ook eens zullen trachten iets dergelijks „te doen verrijzen." En thans, ziet, daar is die hoop vervuld in dit heer lijk verblijf, bestemd om blos te tooveren op de wan gen van kwijnende wezentjes, om heller bloed met jeugdige onstuimigheid te doen vlieten door hunne aderen Nederland wierp een dam te meer op tegen den immer aanbruisenden vloed van volksellende en kin derleed. Groot is het land, dat zijne dooden vereert." Moeilijk ware liet, eene meer diepgevoelde, eene meer passende hulde te brengen aan de nagedachtenis van Hem, wiens te kortstondig leven geheel en al ge vuld was door het betrachten van de belichaming van ons aller ideaal, dan door zijnen naam te hechten aan deze stichting. De Onderwijzers-vereeniging „Diestenveg" buigt zich in dankbare herinnering voor zijne groeve neer. Zijn voo.ibeeld beziele zijne navolgers. En nu Hoog de Harten Weer werd een mijlpaal geplaatst op de breede baan, die leidt naar het zon nige verschiet, waar troont de ideale menschheid der toekomst met een warmkloppend hart, eenen helderen geest, eenen krachtigen arm. Noorder broeders, reiken wij elkander over staatkun dige grenzen heen de hand, moedigen we elkander aan met woord en daad, en blijke hieruit aldra, door 't sluiten van dien band, dat, zoo we zijn Klein- Nederland onder opzicht van grondgebied en bevol king, we toch zijn Groo t-Nederland, waar geldt de mate van daadzakelijke belangstelling in het lot dei- Kleine Misdeelden door Portuin en Natuur. „Terwille van het Kind", „Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en Vacantiekolonies." Heil U en Uwe Stichting. UIT SCHERMERHORN. Bij enkele landbouwers alhier beginnen zich alreeds de sporen der aardappelziekte te vertoonon. Wat de tuinbouw betreft, heeft dit jaar tot nog toe HIJ EN ZIJN VRIND. In het Weekblad voor Indië schrijft de heer Eabri- cius een schets, waarin hij vertelt van Louis Bouw meester en de Raad van Beheer van de koninklijke vereeniging het Nederlandsch Tooneel. De president, de heer A. O. Wertheim verzocht, in de tachtiger ja ren Bouwmeester voor een voorstelling, welke koning Willem III zou bijwonen, de hoofdrol in Le lion amou- reux te spelen. Bouwmeester raadde de opvoering ernstig af, wijl het één groote aanklacht was tegen het koningschap, op zijn advies werd geen acht geslagen, hij zelf werd zelfs zeer van uit de hoogte behandeld en beloofde zich zelf zachtkens „voor den donder den smid-gene raai te zullen spelen dat de muren er van dreunden." Hij hield woord, liet rinkelend zijn sporen klinken, was een toonbeeld der verschrikking, maar in zijn hart was diepe deernis met den armen koning, die spel en applaus moest aanhooren en voor zijn fatsoen om zich „goed" te houden! zélf wel eens méé in de handen moest klappen. Nog den volgenden avond ging het gerucht, dat Bouwmeester gedurende zijn spel dreigend de vuist zou hebben opgeheven naar de koningsloge waarin Willem III gezeten had. Bouwmeester zelf hoorde het 't eerst den volgenden dag- van baron Tuyl van Se- rooskerken te Velzen, bij wien hij kwam jagen, vond het geval nog al vervelend en schreef een brief aan den koning. Twee dagen later ontving- Louis Bouwmeester twee brieven. Een er van Zat in een stevige dienstenvelop- pe, vijfmaal gezegeld met het koninklijke wapen in de bloedroode lakken. Hij luidde: Bouwmeester Stoor je niet aan geruchten. Ik was den bewusten avond, evenals altijd, vol bewondering voor je spel. WILLEM. Dien brief stak Bouwmeester in zijn borstzak. Toen opende hij den anderen. Deze zat in een onnoozel wit enveloppe en bevatte het zéér koel gestyleerd verzoek, of hij maar eens eventjes voor den Raad van Beheer (Bouwmeester spreekt van den Raad van Beroerte) wou verschijnen. Een fijne glimlach gleed om den mond van den ouden tooneelrot. En hij ging! De heele Raad zat in hoefijzervorm bijeen. A. C. presideerde. Op het oogenblik, dat de delinquent bin nentrad, stond de voorzitter op, wees hem met een handbeweging het midden van het hoefijzerfront aan, stak drie vingers der rechterhand tusschen den zoom van zijn vest en sprak: - Mijnheer Bouwmeester! Wij hebben u hier doen ontbieden. - Ik vraag excuus, meneer Wertheim, viel Bouw meester hem in de rede. Ik heb van den Raad van Be heer het verzoek ontvangen om hier te komen. Om u te zeggen, dat. Ik vraag nogmaals excuus, maar: Is het de be doeling om mij hier te laten staan? (Een nieuwe handbeweging van den voorzitter, dit maal den zondaar een stoel aanwijzende). Om u te zeggen, dat de Raad van Beheer hooge- lijk ontevreden is over uw méér dan. hm!. vrij moedig spel in Le Lion Amoureux. Ook heeft de Raad van Beheer redenen om aan te nemen dat het vermoeden is gewettigd dat Zijne Majesteit de Ko ning, wel verre van als naar gewoonte met uwe crea ties te zijn ingenomen, zich ten zeerste ontstemd zal CONCOURS VAN HARMONIE- EN FANFARECORPSEN. Bij het te Aalsmeer gehouden concours behaalde o. a. ia de 3de afdeeling harmonie „Lamoraal van Eg- mond den tweeden prijs en „Crescendo" van Noord- Scharwoude den 3den prijs B. KORTE BERICHTEN. Woensdag heeft zich de bijna 15-jarige A. B„ te Vlaai-dingen, met een bedrag van pi. m. 800, wélke hij voor de voldoening van een rekening voor zijn va der bij zich had, uit de voeten gemaakt. Ondanks de aangewende pogingen tot zijn opsporing, heeft men hem nog niet gevonden. In Amsterdam dronk gisteren een 18-jarig meisje bij ongeluk een hoeveelheid sublimaat, dat in een kop je stond. Haar maag werd leeggepompt, maar haar toestand is ernstig. Naar dc „Tijd meldt heeft een Haagsch politie agent zich vergrepen aan een 14-jarig meisje. Naar verluidt, zal er nog wel meer loskomen. Te Etten hebben baldadigen op vreeselijke wijze in de laatste nachten huis gehouden. Van de land bouwers Weijers en Rexwinkel werden twee koeien zoodanig met messen in het lichaam gestoken, dat de arme dieren moesten worden afgemaakt. Te Nieuw-Dordrecht (Dr.) is in het z.g. Scliol- tensdiep verdronken de bijna 40-jarige werkman H. Snijders, die sedert Maandagavond niet in zijn groot gezin terugkeerde. Gistermorgen is het lijk opgehaald. Te Ulrum is de 20-jarige J. M., stuurman op een schip, dat daar lag, nadat hij kermis gehouden had, te water geraakt en verdronken. Zijn lijk is op gehaald. UIT OUDKARSPEL. Bij de laatste raadsvergadering werd door B. en W. den Raad aangeboden de rekening van den ge meentedienst 1909, in ontvangst aangevende een be drag van f 93989.33 in uitgaaf f 93076.36'/,., zoodat een batig saldo is verkregen van f 912.97. Hierop werd door den Raad de reeds door de gas commissie goedgekeurde rekening van den bouw dei- gasfabriek goedgekeurd. Deze rekening luidt in ont vangsten en uitgaven f 190.000. In behandeling kwam nu de begrooting voor de exploitatie der gasfabriek. De gascommissie stelt voor de gasmeterhuur als volgt te verlagen 3 lichts-meters 10 et. per maand. 5 15 n r 10 20 ^0 v 25 °0 35 50 50 80 80 Voorts wenschte de gascommissie het industrie- gas te verlagen tot 6 ct. per MJ Zij zou graag eene algemeene verlaging hebben tot stand gebracht, doch achtte dit voor dit jaar niet in het belang van het beheer der fabriek. Hierop werd de begrooting voor het dienstjaar 1911 voorgelezen en goedgekeurd, in ontvangst en uitgaaf met een bedrag van f 33450. Van Mej. C. G. Scalé, onderwijzeres alhier, verpleegd wordende in het herstellingsoord voor onderwijzers en onderwijzeressen te Lunteren is een schrijven ingeko men met verzoek haar ziekteverlof tot 1 Sept. a.s. te verlengen. De voorzitter stelde voor dit verlengde verlof toe te staan, in de hoop dat met 1 Sept. a.s. Mej. Scalé in blakende gezondheid hare werkzaamheden kan her vatten. Goedgevonden. Voorts deelde de voorzitter mede dat Mej. A. Kuiper

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2