Dienstbode. Bouwterrein Kwartetten Wedstrijden. Ultra, f2.50. N.B. De fijnste ROOMBOTER, 75 cents per 5 ons. STADSNIEUWS. BUITEN I, AN HEEREN-MODEMJtGAZiJM AAA Vraagt onzen fteelagnelv&ecl ADVERTENT1EN. SooookIg, Sz/SZ"** m HUiSHÓUDSTÉR; een nette JUFFROUW PENSION aangeboden aan den West er weg, Nassaulaan en Egmonderstra&t Mannenkoor „EXCELSIOR". Heden ontvangen: Firma 1)E WIJS A BROERS. HOUTTIL O 64 f Te bevragen bij A. G. DEN BOESTËRD, Tousaaintstr.Q. 33 H3 i onderwijzeres alhier, volgens verklaring van Dr. Sclnö- der te Alkmaar, rust noodig heeft, deze rust zal onge- twijfelt wel drie weken moeten duren. Het handwerk-onderwijs zal dien tijd worden gege ven door Mej. Yis. Goedgekeurd van Ged. Staten zijn terug ontvangen een besluit tot het doen van af- en overschrijvingen. Machtigen tot het doen van betalingen, uit den post van onvoorziene uitgaven; een suppletoirs begrooting; ovei' het het tweede kwartaal 1910 is voor het plegen van behoeftige krankzinnigen aan het gesticht „Mee- renberg" verschuldigd f 160,63. Door den Rijksontvan ger is aan de gemeente-ontvanger afgedragen f 369,88, idem door den Rijksbetaalmeester f 377 en f 1008,65. Aan Mej. de wed. M. Kuilman werd op haar ver zoek, wegens sterfte van haar hond, 6 maanden af schrijving in de hondenbelasting verleend. Yan de commissie tot wering van schoolverzuim is ingekomen het verslag over 1909. Over de maand Juni zijn ingekomen 26 telegrammen. Ingekomen is verder een schrijven van de afdeeling Langendijk van den Algem. Ned. Geh. Ontli. Bond, waarin wordt betoogd, dat de jongelui zich op den lotingsdag nog al eens schuldig maken aan het gebruik van sterken drank. Naar aanleiding hiervan verzocht men het daarheen te leiden, dat eene regeling wordt bepaald als is aangegeven in art. 4 der Drankwet. De voorzitter deelde mede, dat dit schrijven door B. en W. is besproken. Al eerder heeft men een der gelijk schrijven gehad. De meening van B. en W. is echter, dat de jongelieden zich thans veel fatsoenlijker gedragen dan vroeger zij vreezen dat de bepaling, als hier wordt bedoeld, zal uitwerken, dat men zal doen zooals in sommige plaatsen meer is gebeurd, nl. dat men vooraf sterken drank koopt en dien dan opdrinkt. De heer Slotemaker meende dat men de laatste jaren niet te klagen heeft. Ook de voorzitter dacht ditver leden jaar was hij dien dag echter niet hier. De heer A. Kroon Pz. zeide, dat 't toen ook fatsoenlijk gegaan is. Met algemeene stemmen werd goed gevonden afwij zend op het adres te beschikken. Verder deed de voorzitter mededeeling dat door H. M. de Koningin is bepaald, dat in deze gemeente geen vergunningen tot den verkoop van sterken drank in het klein meer mogen worden verleend deze bepaling ireedt in werking 1 Jan. 1911 Ingekomen is voorts de begrooting van de Gezond heidscommissie te Schagen, waarop de bijdrage van de gemeente Oudkarspel staat aangegeven op f 28,05, Bij de nu volgende rondvraag vroeg de heer Rootjes of aansluitingen, die tegenwoordig geschieden, voor eigen rekening óf voor de gasfabriek zijn öf dat de vergoeding van de gasfabriek 10 M, bedraagt. De voorzitter meende, dat het laatste het geval zal zijn. Daarna werd nog even gesproken over het ver keerd leggen van de leidingen bij den heer Rootjes een opzichter had bij het leggen gezegd, dat het niet anders mocht van wethouder Kroon (toen het hoofd der gemeente), doch men meende, dat zulks wel in belang van de firmanten zal zijn geweest. Hieraan is echter niets meer te doen. Na een woord van dank voor de medewerking sloot de voorzitter de vergadering. UIT ZUTD-SCHARWOUDE. De uitslag van de te Zuid-Scharwoude gehouden herstemming voor een lid van den gemeenteraad is als volgt: A. Groen (kath.) 90 stemmen, T. Kostelijk (lib.) 141 stemmen, gekozen de heer Kostelijk. Hedenavond vergadert men bij A. Kist tot op richting van een plaatselijke liberale kiesvereeniging. PREDIKBEURTEN. 31 Juli 1910. Groote Kerk, 10 uur, Ds. N. Klaassen, van Hoog- made, (voor Ds. de Pree). Avond 6 uur, Ds. Vinke, (Cat. Zondag 21). Kapel, 10 uur, Ds. Kloosterman. Evang.-Luth. Kerk, 10 uur, Ds, A. E. F. Junod, Ev. Luth. Pred. te 's-Gravenhage, Doopsgez. Kerk, 10 uur, Ds, S. Spaans, predikant te Enkhuizen. Op beroep. Rem.-Geref. Kerk, 10 uur, Ds. de Regt. Gereform. Kerk, Voormiddag 10 uur, Ds. Wechge laer. Avond 6 uur, Ds. Wechgelaer, Catech, Zon dag 1. Chr. Ger. Gem. Gebouw „Rehoboth", Koningsweg, 10 uur en avond 6 uur, godsdienstoefening. Hersteld Apostolische Gemeente, Schoolstraat voormiddag 10 uur en namiddag 4 uur, godsdienst oefening. Godsdienstoefening van de Heiligen der laatste dagen kleine zaal Harmonie, 5 uur. Consistorie Geref. Kerk, Oudegracht D 83, Maan dagavond 81/;, uur, vergadering van de Jongelings- vereeniging „Paulus". Gebouw Waakt en Bidt. Laat. Zaterdagavond van 8V2 tot 10 uur, vergadering van de Christelijke Jonge- 11 ngsvereeniging „Zacheus", voor jongelingen boven 10 jaar. Zondagmiddag van 4 tot 5Va uur, vergade ring van de Christelijke Knapenvereeniging „Timo- theus", voor knapen van 12 tot 16 jaar. Hei'v. Gem. te Oudorp, 10 uur, Dr. Lindeboom. Herv. Gem. te Egmond aan den Hoef. 91/., uur, ds H. W. Bosch. Herv. Gem. te Stompeforen, 9 uur, geen dienst Herv. Gem. te de Rijp, 10 uur, Ds. Kater. Doopsgez. Gem., 10 uur, Ds. Fopma. Herv. Gem. te Bergen, 's morg. 10 u. Ds. Cannegieter Herv. Gem. te Oterleek, 9'/2 uur, Ds. J. J. van Meurs. Herv. Gem. te Schermerhorn, 9 /2 uur, Ds. Wer ner, van Stompetoren. Geref. Kerk, preeklezen. ENGELAND. Aan boord van de „Nooitbenauwd" zou de koning de marine-manoeuvres bijwonen. Vóór het begin steeg Graham White in zijn vliegmachine op en zweefde zes maal in een cirkel om het slagschip, waar men druk de vraag besprak, of het mogelijk was door ontplofbare stoffen van uit een vliegmachine een oorlogsschip te vernielen. Eindelijk verdween de „Nooitbenauwd" uit bet gezicht, een dikke nevel kwam op, kanonnendonder verkondigde het begin van een zeeslag, toen hoorde of zag men niets meer: een neel der vloot was in den mist verdwaald geraakt! Het vlaggeschip „Nooitbenauwd" moest alleen terug- koeren, Was het ernst geweest, dan was er een vree- selijke catastrophe gebeurd. Gelukkig was het maar spel. rjf OOSTENRIJK. Het hof bevindt zich in een eenigszins lastige positie. Evenals aan andere Euro- peesche hoven heeft men een uitnoodiging gekregen _rT:UVan onthulling van een monument voor Victor Emanuel. Men had in Rome gehoopt dat shrk 2-Van 1 k"Zerll'lk huis het zou bijwonen. Maar sinds 2.) jaar bestaat er een moeielijkheidde Paus verlangt, dat hem het eerste bezoek geldt, indien do keizer van Oostenrijk of zijn vertegenwoordiger zich LelólnTk l ',t6rW1J ,d® k°ning Van Italië bet hem JU dend bezoek met na het bezoek aan bet vatikaan geenatrek'Thh FranS Fwlinand moet geen trek hebben, den koning te vertegenwoordigen. Ulster-president Canalejas heeft mede- gedeeld, dat de regeering een nota van liet Vatikaan heeft ontvangen, luidende, dat het onmogelijk is de onderhandelingen betreffende de beperking der gods dienstige orden voort te zetten, als de regeering niet de laatste beschikkingen op godsdienstig gebied schorst. De heer Canalejas zal bij de onderhandelingen alle mogelijke middelen door de omzichtigheid geboden, aanwenden, maar hij is besloten om de tegeover liet land aangegane verbintenissen te houden. NOORWEGEN. Voor de volksvertegenwoordiging uiteenging hebben verschillende leden er zich over beklaagd, dat de bladen van de verhandelingen zoo kort verslag geven. Zij verlangden, dat er van Stor- tingswege uitvoerige verslagen opgesteld en aan de kranten aangebeden zouden worden. TURKIJE. Nabij Plawa hebben Montenegrijnen een inval gedaan op Turksch gebied, de muzelmansche dorpen aangevallen, een aantal inwoners gewond en drie van dezen gedood. De grenswacht, die tusschenbeide was gekomen, be kwam 3 zwaar gewonden. De Montenegrijnen zijn teruggedreven. AMERIKA. Het heette, dat de Vereenigde Staten vati Noord-Amerika hebben doen weten, dat zij het protectoraat over de Afrikaansche republiek Liberia op zich nemen wilden. Nader wordt gemeld, dat dit niet juist is; de regeering van president Taft wil bij den financiëelen en economischen toestand, die er- zeer veel te wenschen overlaat, de behulpzame hand bieden, nadat zij het .met Duitschland, Engeland en Frankrijk eens geworden is over den weg, die gevolgd en de middelen, die aangewend zullen worden. Gemengde Mededeel ingen. MOND- EN KLAUWZEER. Men hoopt in Engeland het mond- en klauwzeer meester te worden door slachten van verdachte bees ten, Nadat in een wei, grenzende aan de boerderij bij Ripon, waar de ziekte zich 't eerst vertoond heeft, een rund ziek was geworden, heeft men op die plaats 34 runderen en 107 schapen geslacht. KINDERSTERFTE IN ENGELAND. Een Engelsch regeeringsrapport over kindersterfte maakt de, opmerking, dat het bezwaar van sommige menschen, n.l. dat door de groote zorg, die men tegen woordig aan zuigelingen besteedt, een aantal kinderen worden gespaard, die eigenlijk voor het leven te zwak zijn en, boven het jaar gekomen, toch een vroegen dood sterven, ongegrond blijkt. Ware het bezwaar gegrond, dan zou in streken met lage kindersterfte de algemeene sterfte hoog- moeten zijn, en het tegendeel is waar. Ten bewijze noemt het rapport de sterfte van kin deren beneden het jaar in de vier graafschappen, waar de algemeene sterfte het laagst is. Onder de eerste soort vallen Glamorgan met een kindersterfte van 151 op de duizend, Durham met 147, Lancashire met 144 en Northumberland met 143; onder de tweede soort Hereford met een kindersterfte van 74 op de duizend, Dorset met 78, Wilts met 79 en Oxford met 79. Het rapport stelt voorts in het licht, dat de sterfte onder kinderen van het mannelijk geslacht doorloo pend grooter is dan onder die van het vrouwelijke. DE ZWARTE HAND. Te Nieuw-York is een hommen-aanslag gepleegd op een politiepost. Een agent vond voor het gebouw Vier bommen, welke onmiddellijk in het water gelegd en daardoor onschadelijk gemaakt werden. Van de daders ontbreekt elk spoor, vermoed wordt echter dat „de zwarte hand" in het spel is. ONTROUW AMBTENAAR. Een Bei-lijnsdh 33-jarig brievenbesteller, die boven zijn stand leefde, is er met 50.000 mark van dooi- ge gaan. Op zijn aanhouding is 1000 mark gesteld. LONDEN IN ZES UUR. Engelsche bladen beschrijven op humoristische wijze' hoe 86 Duitschers te 11 uur 20 minuten aan het Vic toria-station kwamen, waar auto's klaar stonden, in zes uren Londen hebben bezichtigd: Buckingham Pa lace, Whitehall, Downing street, de Westminster (vier minuten tijd 2 minuten 43 seconden vertraging omdat twee bezoekers waren achtergebleven die men, een worstebroodije oppeuzelend bij Shakespeare's graf vond), parlementsgebouw, Trafalgarsquare, Charing Cross, National Galery (elf minuten!) Piccadilly, ILy- depark, Oxford Street, British Museum (negentien mi nuten voor de 80 zalen), Fleet Street, St. Paul, lunch in liet hotel (12 gerechten in 28Vz minuut), -Tower, de Munt, de Bank, de Beurs enz. enz. Om vijf uur til den de gidsen de bezoekers voorzichtig uit de auto's en brachten hen naar den trein naar Dover, waar de „Kronprinzessin Ceeilie" de houders van het reisre- covd wachtte. LAATSTE BERICHTEN. STAKING VAN BETALINGEN. HAARLEM, 29 Juli. De Haarlemsche Incasso-bank heeft haar betalingen gestaakt. De stand van zaken is volgens voorloopig onderzoek niet ongunstig. Ver wacht wordt, aan alle verplichtingen te kunnen vol doen. MOORD. ROTTERDAM, 29 Juli. De rechtbank alhier ver oordeelde heden den 19,jarigen bouwknecht te Middel- harnis, die na een kleine twist zijn meisje Johanna Grootjens met 23 messteken vermoordde, tot zeven jaren gevangenisstraf. VIJFVOUDIGE MOORD BIJ KEULEN. KEULEN (V. D.) 29 Juli. In het naburige Ehren- feld deden hedenmorgen de bewoners van het perceel Lichtstrasse 64 waarin de stadsweegmeester Josef Wefers met zijn gezin woont, een griezelige vondst. Zij vonden n.l. de 53-jarige vrouw van Wefers in het bed opgehangenvoor het- bed lag- het geheel ontkleede lijk der 33-jarige dochter, terwijl in de andere kamer Ie lijken van drie kleinkinderen gevonden werden. De lijken der kinderen zoowel als het lijk der vrouw toon den sporen van worging- zoodat de politie van meening is dat mevrouw Wefers in een vlaag van waanzin den noord op hare verwanten gepleegd heeft en daarna zichzelf het leven door ophanging benomen heeft. M evr. Y\ eters had' reeds vroeger dusdanige plannen geuit die zij nu heeft ten uitvoer gebracht. Wefers zelf is op het oogenblik met verlof en heeft met zijn schoonzoon een réis naar Holland ondernomen Gegarandeerde qualitcit. Aanbevelend, GERARD WORM. Nieuwiste modellen. Burgerlijke Stan d. Ondertrouwd: 28 Juli. Hendrik Pieter van der Pligt te Haarlem en Maria Jans alhier. Reiniei Hendrik Gerardus van der Liet, wedr. van Antje Kla ver en Elisabeth van Poelgeest. Petrus Bernardus Baars en Maria Catharina Rijper. Hendrik Schoen te Koedijk en Haartje Kleijmeer alhier. Hermanus van Wetering te Beverwijk en Johanna de Moei al hier. Jacob Jansen alhier en Tona Adriana van Wachendorff van Rijn te Schagen. Jan Haze- broek, wedr. van Jannetje Hulst en Aafje Dekker. Geboren: 28 Juli. Helena Catharina, d. v. Bernardus Leuverman en Maria de Rover. BEVOLKING. Onderstaande persoon wordt verzocht zich ten spoedigste ter Secretarie aan te melden (afdeeling Be volking) JOHANNES CORNELLS MARIA HEIJNEN, gekomen van Heer-Hugowaard. Alkmaar, 29 Juli 1910. AMSTERDAMSOHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET. Voordam, C 11, Alkmaar. Koers van Ëtsatnleomrgen. 28 Juli £9 Juli. NEDERLAND. Ned. Werkel. Schuld pCt. 21/2 BUITENLAND. Rulgarijc Tahaksleening 5 Brazilië Funding 5 Mexico Dinnenl. M 5 Japan 4 Oostenrijk Jan. Juli 4 Rusland Hope 4 Consol 4 1906 5 1894 Re Em. 4 Isvang Dombr. 4% Financ. en Industr. ondernomingen enz. Nationale Hyp- theek Bank pCt. 4 Noordhollandscli Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij resc. aand. div. Rarge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker >t Adam Deli 't' Y'dam Langkat Idem pref. Wam Serdang Bindjey J Deli Batavia Deli-Maatschappij n Langkat tabak A Medan N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembab Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Geeons. Holl. Petrol. Cert. A Ron Mij. t. expl. v. Petn-leum Vloeara Enina Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mii Óuid-Perlak Ketahoen Gew. Pref. 'iedjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Steels Comm. Car Foundry Comm. Vonerik Stoomv.-Mii. Marine Comm. Preferent Vlarinebonds 'eru Comm. Preferent Spoor wegleeningen. Holl. IJ. Sp.-Mij. t Mij. tot expl. van Staatsspoorw, Deli spoorweg AMERIKA Atch. Top. Cert. v. Convert. Bd pCt. 4 üenv. en R Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm. v Kansas City South. Com. j) pref. Mis K Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Rock Id and Comm. Southern Pacific Southern Railway Uniou Pacific cert. v. Wabash Comm. POLEN. Warschau Weenen RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. i" pCt 41/.J aand. div. 8 21/8 4 741/s 97 1081/s 48 Va 941/s 93V, 88 88SA 9' 87% 95 1001/, 93% 1741/, 1311/, 149% 114.90 140 588 262 380% 46 91% 588 420 36 U 214 82 335 405 256% 407 510 233 182 110 150 181 300 795 110 60% 25% 21% 67 45% 157 60 15% 30 10% 37 74 83 197 96% 104% 27% 22% 26% 61 30% 40% 9P% 2713/ie 109 21% 158% 183/16 170 89% 108% 102% 95% 156 173% 470 73% 97 48 94% 93% 88 88% 99 87% 95% 174 149% 114.90 601 334% 48% 93 431 35% 221 335% 262 382 504 232 182 148 181 300 812 108 63% 27% 20% 69% 47% 6% 15% 60% 11% 37 74 83 99% 105 30 21% 28% 61% 82% 42% 31% 112% 28 160% 17% 170 88% ALKMAAR29 Juli. Heden weiden ter graan markt aangevoerd 185 H.L. Tarwe f 7,- a 0, gerst cliev. f 0,— a f 0,—, haver f 3,30 a f 3,90 bruine boonen f 15,50 a paarde id. f 10,—, karwijzaad (nieuw) f 14.30 a f 14.55. Afslagvereeniging BEEMSTER, PURMEREND en OMSTREKEN, 28 Juli. Op de afslaginarkt werd heden verhandeld Tuinboonen f 0.65 a 0.82 per zak van 15 K.G., peulen f 2.a 3.dorperwten f 3.20 a 3.70 per 100 pond, slaboonen f 0.30 a 0.40. snijboonen f 0.80 a 1 1.80 per 1000 bloemkool f 4.a 6.per 100, klapbessen f 1.05 a 2.25, aalbessen 9 a 13 ct. augur ken a 0 ct. HOORN, 28 Juli Groote muizen f 0.95 a 1.--, kleine f 0.40 a 0.50, slaboonen f 4.— a 5. peulen f 0. j per zak, blauwe aardappelen f 1.20 a 1.40, r. aalbessen 9 a 11, zw. bessen 0 a 0 cent. Tuinboonen f 0. a f 0.per zak. Bloemkool f 0.a f 0.Snij boonen f 0.12 a 0.16, peren f 3.70 a 4.20, appelen f3 a f 3,60. uien f 0.a 0. MEDEMBLIK, 28 Juli. Groote muizen f 0,95 a 1.30, kleine id. f 0.50 a 0.55, groote ronde f 0.a 0, i blauwe f 1.05 a 1.25. Aanv. 2610 manden of zakken. BROEK OP LANGEDIJK28 Juli. Heden werd besteed voor Aardappelen gladb. 1' 1.40 a 2.25, ronde f 1.40 a f 2.10, muizen f 1.a 1.70, kleine f 0.60 a. 0.75, wortelen f 1.25 a 2.10, bloemkool le soort f6.20 a 9.40, 2e soort f3.20 a 4,40, Roodekool f 4.10 a 6.10, gele kool f 6.80 a 8.60, witte kool f 4.10 a f 5.70. zilveruien f4.a 4,75, slaboonen f 0.54 a 0.59. NOORDSCHARWOUDE, 28 Juli. Groote muizen f 1.05 a 1.40, drielingen f 0.60 a 0.70, kleinere f0.20 a 0.30, Schotsche muizen f 1.a 1.60 Aanvoer 1217 zak aardappelen, zilveruien f 4.50 a 5.20, drielingen f 2,20 a f 2.70 p. 50 K.G., roode kool f 3.50 a 4,95 gewone nep f 3.80 a 4.70. BO VENKARSPEL, 28 Juli. Heden werd besteed voor Aardappelen blauwe f 2.40 a 2.60, ronde f 0,— a 0,—, muizen f 1.75 a f 2. kleine f 0.90 a f 1.10, Aanvoer 9370 zak. Wortelen f 0.a 0.per 100 bos, bloemkool le soort f8.— a 11.—2e f 5,—a 6,50, x-ooda kool f 3.a 5.witte f 5,a 6.50 per 100. Geboren: BliDOLF, zoon van JOSEPH MANHEIM Rz. 611 D. MANIIEIM—MANHEIM. Rotterdam, 26 Juli 1910. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Naar waarnemingen verricht in den morgen van 29 Juli. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt OVERZICHT. ïn het gebied van de waarneming- is de hoogste be- ■tende stand van den barometer 766.6 te Llorta. De laagste stand van den barometer 746.7 te Malin- head. VERWACHTING. (Geldig tot den avond van 30 Juli.) Matige westelijke tot zuid-westelijken wind, gedeel telijk bewolkt, waarschijnlijk regenbuien, koeler. Neerslag te Alkmaar op 29 Juli 1910: 0.8 m.M. HOOG WATER TE EGMOND AAN ZEE EN BERGEN AAN ZEE. 30 Ju i s morgeus 10,45 's aV011(]# 1U5 31 s middags 12.15 >s naehtg 12.45 Aug. s nachts 1,15 's middags 1.45 tt l j." i 2-15 i j 18 s water 6 uur vroeger en 6 uur later dan hoog water. Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam Gemeente-cred. BELGIE. Antwerpen 1887 HONGARIJE. Theiss OOSTENRIJK. Staatsleening I860 5 RUSLAND 1864 5 Koers van het geld. Prolongatie 4T/8 pCt. Mededeelingeri. Staatsfondsen onveranderd. Russen ij' m' n jukken in vaste stemming. Oliewaarden ilauw. Culturen stil. Mijnen iets beter. Rubberwaar den vast. Amerika opende willig, het verloop was le vendig en het slot vast. M A R K T B E B i M T E a r Voorloopig Kaasbericht. f J""- Kaas. Kleine fabrieksbaas Li kielne boerenkaas f 32.50. commissie f 32.50, ALKMAAR, 29 Juli. Heden werd besteed voor Aardappelen f 2.50 a f 1. per H.L. Aalbessen (roode) 12 a ets., (zwarte) 0 ets. per L, K.G. Bloemkool 1ste soort f 10 a 7, 2de soort f 5— a 3 - per 100 stuks. Doperwten 0 a 0 ct., peulen 0-a 0 ct. per 1/., K.G. Wortelen f 0.50 a 0.40 per 10. Slaboonen 5 a 3'/., ets. per i/? K.G. Snijboonen f 2.20 a f 0.— per 1000 Kropsla 50 a 30 ets. per 25 stuks. Komkommers 4— a her stuk, postelein 6 a 0 ets. per mandje. Andijvie f 0.40 a f 0.20 per 25 struiken. Kruisbessen a O ct. per 1/K.G., Roodekool (le soort) f 0.5 a O 0 (2e soort f 3-5, witte kool f 0.0, slaboonen 7 a 6 ct spinazie 6 ctrabarber 5 ct., gelekool 5 ct., savoyé hooi 0 a 0 ct., frambozen ct. per mand, Selderie 4 ct. per bos, Tuinboonen f 0.— a 0. radijs ct. per 10 bos. Prei 4 ct., appelen f 1. Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen bij het overlijden van onzen geliefden zoon en broeder, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam, W. A. VAN GRIETHUIJSEN. Antwerpen, 27 Juli 1910. Mevrouw P. M. DE WOLF—VAN DOORNINCK vraagt met 1 November een als MEID ALLEEN, goed kunnende koken en strijken. Kenneiuerstraatweg «9. Als zoodanig b. z. a. Brieven onder lett. W 163, bureau van dit blad. In een NET GEZIN voor HEER of DAME, nabij spoor of tram. Brieven franco Heul No. 12. Onder mededeeling, dat door omstandigheid de datum 19 September versteld is, en nu Maandag 2<5 en Woensdag 28 September de Wedstrijden zullen plaats hebben, wordt aan belanghebbenden bericht, dat de E.OT! AtV. regelende de beurt van optreden, zal plaats hebben Zaterdag 30 Juli, des avonds lialf negen in „Biligentia" en alle kwartetten worden nitgenoodigd zich te doen vertegenwoordigen. Het Bestuur, F. C. W. STüTNER, Secretaris. Aanbevelend,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3